Gíao án 5 - CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
175
lượt xem
22
download

Gíao án 5 - CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong bài này HS biết: - Mỗi người cần phải có trách nhiệm về việc làm của mình. - Bước đầu có kĩ năng ra quyết định và thực hiện quyết định của mình. - Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 5 - CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH

  1. Bài 2: CÓ TRÁCH NHI M V VI C LÀM C A MÌNH Ti t: 01 & 02 I. M C TIÊU H c xong bài này HS bi t: - M i ngư i c n ph i có trách nhi m v vi c làm c a mình. - Bư c u có kĩ năng ra quy t nh và th c hi n quy t nh c a mình. - Tán thành nh ng hành vi úng và không tán thành vi c tr n tránh trách nhi m, l i cho ngư i khác. II. DÙNG D Y H C - 1 vài m u truy n v ngư i có trách nhi m. - Bài t p 1 ư c vi t s n lên trên gi y kh l n. - Th màu dùng cho ho t ng 3, ti t 1. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U Ti t 1 HO T NG D Y HO T NG H C
  2. 1. Ki m tra bài cũ: - GV g i 2 HS lên b ng tr l i câu h i. - 2 HS lên b ng tr l i. - GV nh n xét, cho i m HS. 2. D y bài m i: Ho t ng 1: Tìm hi u truy n Chuy n c a b n c M c tiêu: Giúp HS th y rõ ư c di n bi n c a s vi c và tâm tr ng c a c; bi t phân tích ưa ra quy t nh úng. Cách ti n hành: - GV cho HS c l p c th m và suy nghĩ - HS c th m và suy v câu chuy n. nghĩ. - GV g i 2 HS c to truy n cho c l p - 2 HS c cùng nghe. - HS c l p th o lu n. - GV yêu c u HS th o lu n theo các câu h i g i ý: + c ã gây ra chuy n gì? - 3 HS tr l i. + Sau khi gây ra chuy n, c c m th y như th nào?
  3. + Theo em, c nên gi i quy t vi c này th nào cho t t? Vì sao? - GV yêu c u HS trình bày trư c l p - GV k t lu n: Các em ã ưa ra giúp c1 s cách gi i quy t v a có lý, v a có tình. Qua ó chúng ta rút ra ư c 1 i u là m i ngư i c n ph i suy nghĩ trư c khi hành ng và ch u trách nhi m v vi c làm c a mình. Ho t ng 2: Làm bài t p 1, SGK. M c tiêu: giúp HS xác nh ư c nh ng vi c làm nào là bi u hi n c a ngư i s ng có trách nhi m ho c không có trách nhi m. - HS nh c l i yêu c u Cách ti n hành: - GV nêu yêu c u bài 1, SGK: nh ng trư ng h p nào dư i ây là bi u hi n c a ngư i s ng có trách nhi m? a. Trư c khi làm vi c gì cũng suy nghĩ c n th n. b. ã nh n làm vi c gì thì ph i làm n - HS chia thành các nơi n ch n. nhóm nh , cùng th o lu n c. ã nh n vi c r i nhưng không thích n a - i di n các nhóm lên b ng trình bày, các nhóm khác
  4. thì b . b sung. d. Khi làm i u gì sai, s n sàng nh n l i và s a l i. . Vi c nào làm t t thì nh n do công c a mình, vi c nào làm h ng thì l i cho ngư i khác e. Ch h a nhưng không làm. g. Không làm theo nh ng vi c x u. - GV t ch c cho HS th o lu n theo các nhóm nh . - GV yêu c u HS trình bày ý ki n trư c l p. - GV k t lu n: Các i m a, b, d, g là nh ng bi u hi n c a ngư i s ng có trách nhi m; c, , e không ph i là bi u hi n c a ngư i s ng có trách nhi m. Ho t ng 3: Bày t thái (bài t p 2 SGK) . M c tiêu: giúp HS bi t tán thành nh ng ý - HS l ng nghe ki n úng và không tán thành nh ng ý ki n không úng. - HS bày t thái b ng
  5. Cách ti n hành: cách giơ th (theo qui ư c) - GV nêu yêu c u bài t p 2. - 4 HS gi i thích. - GV yêu c u HS bày t thái b ng cách giơ th - GV yêu c u 4 HS gi i thích t i sao tán thành ho c ph n i. - K t lu n: tán thành các ý ki n a, ; không tán thành ý ki n b, c, d 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và - HS tr l i sưu t m bài thơ, bài hát, bài báo nói v HS l p 5 gương m u và v ch trư ng em.
  6. Ti t 2 HO T NG D Y HO T NG H C Ho t ng 1: Làm vi c theo nhóm. M c tiêu: HS bi t l a ch n cách gi i quy t - C l p hát. phù h p trong m i tình hu ng. Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS th o lu n nhóm nh - HS làm vi c theo nhóm và giao nhi m v cho các nhóm x lý tình hu ng nh trong bài t p 3, SGK. - i di n các nhóm trình - GV yêu c u các nhóm trình bày k t qu bày, nhóm khác trao i, b sung. trư c l p. - K t lu n: M i tình hu ng u có cách gi i quy t. Ngư i có trách nhi m c n ph i ch n cách gi i quy t nào th hi n rõ trách nhi m c a mình và phù h p v i hoàn c nh. Ho t ng 2:T liên h b n thân. M c tiêu: giúp HS có th t liên h , k 1 vi c làm c a mình và t rút ra bài h c. - HS c l p trao i theo
  7. Cách ti n hành: c p. - GV t ch c cho HS trao i v i b n bên c nh v các vi c làm c a mình ã có trách nhi m ho c không có trách nhi m theo g i ý: - 3 HS tr l i. + Chuy n x y ra th nào và lúc ó em ã làm gì? + Bây gi nghĩ l i em th y th nào? - GV yêu c u 1 vài HS trình bày trư c l p - GV k t lu n: Khi gi i quy t công vi c hay x lý tình hu ng 1 cách có trách nhi m, chúng ta th y vui và thanh th n. Ngư c l i, chúng ta c m th y áy náy trong lòng. Ngư i có trách nhi m là ngư i trư c khi làm vi c gì cũng suy nghĩ c n th n nh m m c ích t t p và v i cách th c phù h p; khi làm h ng vi c h dám nh n trách nhi m và s n sàng làm l i cho t t. 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và - HS tr l i chu n b bài m i
  8. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản