Giáo án âm nhạc lớp 8: Tiết 1

Chia sẻ: Trần Hồng Đăng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:65

0
74
lượt xem
11
download

Giáo án âm nhạc lớp 8: Tiết 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu. - Giới thiệu cho HS bài hát mới của nhạc sĩ Vũ Trọng Trường. Thông qua bài hát, giáo dục các em tình cảm gắn bó với nhà trường. - Giúp H biết các thể hiện sắc thái, tình cảm của bài. Hát đúng giai điệu, biết thể hiện đảo phách, ngân dài đủ 3 phách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án âm nhạc lớp 8: Tiết 1

 1. Ngµy so¹n: ...25/8.......... TuÇn 1 Ngµy gi¶ng: ..28/8.......... TiÕt 1 Häc h¸t: mïa thu ngµy khai trêng I. Môc tiªu. - Giíi thiÖu cho HS bµi h¸t míi cña nh¹c sÜ Vò Träng Trêng. Th«ng qua bµi h¸t, gi¸o dôc c¸c em t×nh c¶m g¾n bã víi nhµ trêng. - Gióp H biÕt c¸c thÓ hiÖn s¾c th¸i, t×nh c¶m cña bµi. H¸t ®óng giai ®iÖu, biÕt thÓ hiÖn ®¶o ph¸ch, ng©n dµi ®ñ 3 ph¸ch. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - T×m hiÓu vÒ t¸c gi¶. - H¸t chuÈn x¸c bµi: Mïa thu ngµy khai trêng. H¸t chuÈn nh÷ng chç khã vµ nh÷ng chç luyÕn trong bµi. - ChÐp ra b¶ng phô. - §µn phÝm ®iÖn tö, SGK. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. Bµi míi. GV giíi thiÖu trùc ND 1: Häc h¸t - Mïa thu ngµy khai trêng HS nghe vµ tiÕp. ghi bµi vµo Gäi H ®äc lêi ca. vë HS ®äc GV §a ra c©u hái - Gäi H nhËn xÐt HS thùc hiÖn ? Cao ®é cã nh÷ng nèt g×? - Cao ®é: §å, GV yªu cÇu rª, mi, pha, GV Híng dÉn ? Trêng ®é cã nh÷ng h×nh nèt g×? son, la, xi, ®«. ? Bµi h¸t ®îc viÕt ë nhÞp mÊy? - Trêng ®é: 1
 2. NhËn xÐt vµ nh¾c l¹i. - Bµi h¸t viÕt nhÞp 2/4 GV m¸t mÉu 1-2 §o¹n 1: TiÕng trèng .... mïa thu. HS l¾ng lÇn. D¹y H h¸t - GV cho HS h¸t nhiÒu lÇn cho thµnh nghe tõng c©u theo lèi th¹o HS h¸t mãc xÝch. HS l¾ng §µn tõng tiÕt nh¹c nghe nhá cho H nghe - Cho H h¸t tõng tiÕt nh¹c mét tõ ®Çu h¸t hÕt ®o¹n 1. cho hÕt ®o¹n 1. HS h¸t víi t/c - Cho c¶ líp h¸t nhiÒu lÇn cho thuéc. rén rµng trong s¸ng. H¸t mÉu chç §o¹n 2: Mïa thu........nh trêi thu. HS nghe luyÕn 3 ©m, mãc - D¹y tr×nh tù nh ®o¹n 1 - Sau ®ã ghÐp HS thùc hiÖn kÐp, mãc dËt. toµn bµi. HS lu ý chç luyÕn 3 ©m, Chó ý söa sai cho 2 ©m, mãc HS dËt, mãc kÐp vµ ng©n dµi 2 ph¸ch, 3 ph¸ch GV h¸t mÉu kÕt - §µn b¾t nhÞp cho H h¸t kÕt hîp gâ HS nghe vµ hîp gâ tiÕt tÊu tiÕt tÊu nhÞp 2/4 nhiÒu lÇn cho thuéc. quan s¸t. nhÞp 2/4 - Gäi 1-2 bµn lªn h¸t gâ theo tiÕt tÊu. HS thùc hiÖn GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung - Gäi 4 em lªn h¸t ®¬n ca HS h¸t c¸ GV cho ®iÓm. nh©n GV yªu cÇu 4. Cñng cè HS h¸t l¹i vµ gâ theo nhÞp 2/4. 2
 3. GV yªu cÇu 5. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ bµi T§N. Ngµy so¹n: ....1/9........ TuÇn 2 Ngµy gi¶ng: ...4/9....... TiÕt 2 «n bµi: mïa vui ngµy khai trêng TËp ®äc nh¹c - T§N sè 1 I. Môc tiªu. - H h¸t kÕt hîp vËn ®éng phô ho¹. - H thÓ hiÖn s¾c th¸i t×nh c¶m bµi h¸t. - Qua bµi T§N H bíc ®Çu lµm quen víi ©m h×nh tiÕt tÊu gåm mãc ®¬n ®øng tríc 2 mãc kÐp. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - G H¸t chuÈn x¸c bµi: Mïa thu ngµy khai trêng. §o¹n 1: t×nh c¶m vui t¬i trong s¸ng, ®o¹n 2: tha thiÕt l¾ng ®äng. - TËp thÓ hiÖn mét vµi ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi ®Ó HD häc sinh. - ChÐp T§N sè 1 ra b¶ng phô. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t Gäi 3 H lªn b¶ng 2. KiÓm tra bµi cò. 3 HS h¸t h¸t bµi. HS nhËn xÐt G nhËn xÐt cho 3. Bµi míi. ®iÓm, GV giíi thiÖu ND 1: «n bµi - Mïa thu ngµy khai trêng HS nghe vµ ghi bµi vµo 3
 4. - H¸t mÉu vµ lµm - B¾t nhÞp cho H h¸t «n l¹i bµi cho vë ®éng t¸c phô ho¹. thuéc. HS h¸t - NhËn xÐt vµ cho - Cho c¶ líp h¸t kÕt hîp gâ theo nhÞp. HS thùc hiÖn ®iÓm ®éng viªn. - Gäi 1-2 bµn lªn h¸t vµ kÕt hîp gâ theo C¸c bµn lªn - NhËn xÐt, cho nhÞp. h¸t. ®iÓm. - Gäi 4 H h¸t ®¬n ca HS h¸t c¸ nh©n ND 2: T§N sè 1 GV treo b¶ng phô - Gäi H nhËn xÐt bµi T§N sè 1 HS quan s¸t lªn b¶ng. vµ nhËn xÐt. Gäi H nhËn xÐt. ? Bµi T§N ®îc viÕt ë nhÞp mÊy? - Bµi viÕt nhÞp 2/4. GV yªu cÇu ? Cao ®é gåm nèt g×? - Cao ®é: Mi, GV Híng dÉn son, la, ®«, ? Trêng ®é cã nh÷ng h×nh nèt g×? rª, mÝ. NhËn xÐt vµ - Trêng ®é: nh¾c l¹i. Cho H luyÖn - H luyÖn thanh giäng C-dur. HS thùc hiÖn thanh - Cho H ®äc tiÕt tÊu HS ®äc - Cho H ®äc cao ®é trong bµi. HS ®äc HS nghe §µn cho H nghe Chia c©u vµ d¹y - Bµi T§N chia lµm 4 c©u. HS nghe theo lèi mãc xÝch C1: Tïng rinh......rinh rinh C2: §©y ¸nh.....s¸ng ngêi C3: Tïng rinh......rinh rinh §µn mÉu giai C4: ¸nh sao.....n¬i n¬i 4
 5. ®iÖu c©u 1: 2-3 HS nghe lÇn - B¾t giäng cho H ®äc c©u 1. HS ®äc §äc mÉu 1-2 lÇn - Gäi 1-3 HS lªn ®äc l¹i c©u 1. - Chó ý söa sai - C©u 2-3-4 t¬ng tù nh c©u 1. cho HS - GV ®µn cho H h¸t nhiÒu lÇn cho C¶ líp h¸t NhËn xÐt vµ söa thuéc. C¶ líp thùc sai. - Cho H ®äc vµ gâ theo nhÞp nhiÒu hiÖn. - GV ®äc vµ kÕt lÇn cho thuéc HS ®äc vµ hîp gâ theo nhÞp. - Cho c¶ líp tù ghÐp lêi mét bªn ®äc ghÐp lêi. - Chia líp 2 d·y nh¹c, mét bªn ghÐp lêi ca. GV yªu cÇu 4. Cñng cè HS h¸t l¹i bµi T§N vµ ghÐp lêi ca. GV yªu cÇu 5. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ bµi T§N. 5
 6. Ngµy so¹n: ....8/9......... TuÇn 3 Ngµy gi¶ng: ..11/9......... TiÕt 3 «n bµi: mïa thu ngµy khai trêng TËp ®äc nh¹c - T§N sè 1 ¢m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ - TrÇn Hoµn Víi bµi Mét mïa xu©n nho nhá. I. Môc tiªu. - RÌn kü n¨ng h¸t theo tay chØ huy cña GV (cã h¸t ®uæi) - ¤n luyÖn ©m h×nh tiÕt t©ó cña bµi T§N - Cho H nghe bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá - TrÇn Hoµn, ®îc biÕt nÐt chÝnh vÒ cuéc ®êi t¸c gi¶. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - G ph©n chi c©u ®Ó H tËp h¸t ®èi ®¸p. - TËp thÓ hiÖn h¸t ®uæi bµi h¸t víi ®µn phÝm ®iÖn tö. - B¨ng, ®µi, mét sè bµi h¸t cña t¸c gi¶. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t Gäi 3 H lªn b¶ng 2. KiÓm tra bµi cò. 3 HS h¸t h¸t bµi. HS nhËn xÐt G nhËn xÐt cho ®iÓm, 3. Bµi míi. GV giíi thiÖu Giíi thiÖu bµi HS nghe vµ ND 1: «n bµi - Mïa thu ngµy khai trêng ghi bµi vµo Yªu cÇu H h¸t - B¾t nhÞp cho H h¸t «n l¹i bµi kÕt hîp vë - LuyÖn thanh gâ theo nhÞp cho thuéc. HS h¸t - uèn n¾n söa sai - Cho c¶ líp luyÖn thanh. - Chia líp 2 nhãm - Cho H tËp h¸t ®uæi HS thùc hiÖn 6
 7. - Gäi 4 H h¸t c¸ nh©n HS thùc hiÖn ND 2: ¤n tËp - T§N sè 1 - Cho H luyÖn - H luyÖn thanh C-dur vµ ©m HS thùc hiÖn thanh C-dur. Gäi ®äc mÉu. HS l¾ng - Yªu cÇu - Cho H luyÖn cao ®é theo bµi T§N. nghe Söa sai cho HS - Gäi c¸ nh©n lªn ®äc HS ®äc NhËn xÐt 3 HS ®äc ND 3: ¢m nh¹c thêng thøc. Giíi thiÖu vÒ nh¹c Nh¹c sÜ TrÇn Hoµn HS l¾ng sÜ TrÇn Hoµn vµ bµi h¸t Mét mïa xu©n nho nhá nghe - Nh¹c sÜ tªn thËt lµ NguyÔn T¨ng HÝch (bót danh lµ Hå ThuËn An) sinh 1928 H¶i L¨ng - Qu¶ng TrÞ nguyªn lµ Bé trëng Bé VHTT. MÊt ngµy 23/11/2003 Hµ Néi. §îc nhµ níc tÆng gi¶i thëng HCM vÒ VHNT. GV yªu cÇu 4. Cñng cè HS ®äc l¹i bµi T§N sè 1 GV yªu cÇu 5. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t vµ bµi T§N. 7
 8. Ngµy so¹n: ...15/9.......... TuÇn 4 Ngµy gi¶ng : 18/9……… TiÕt 4 häc bµi: Bµi lý dÜa b¸nh bß I. Môc tiªu. - Qua bµi h¸t häc sinh hiÓu thªm vÒ d©n ca Nam Bé. - TËp cho H lµm quen c¸ch thÓ hiÖn tÝnh chÊt vui, dÝ dám cña bµi h¸t. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - G t×m hiÓu vÒ d©n ca Nam Bé vµ néi dung bµi Lý dÜa b¸nh bß. - TËp ®µn h¸t thµnh th¹o, h¸t chuÈn chç khã trong bµi. - B¨ng, ®µi, b¶ng phô chÐp s½n bµn h¸t. - H: thanh ph¸ch, SGK III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t Gäi 2 H lªn b¶ng 2. KiÓm tra bµi cò. 3 HS ®äc ®äc T§N sè 1 G nhËn xÐt cho ®iÓm, 3. Bµi míi. GV giíi thiÖu Giíi thiÖu bµi HS nghe vµ ND 1: Bµi h¸t - Lý dÜa b¸nh bß. ghi bµi vµo - LuyÖn thanh - Cho c¶ líp luyÖn thanh. vë - §µn cho H nghe - Cho H nghe b¨ng - nghe giai ®iÖu HS luyÖn - Gäi H ®äc cña bµi thanh NhËn xÐt ®äc l¹i - Gäi 1-2 H ®äc lêi ca bµi 1 lÇn. + Cao ®é cã nèt g×? HS ®äc NhËn xÐt vµ - Cao ®é: nh¾c l¹i. + Trêng ®é cã h×nh nèt g×? 8
 9. - Trêng ®é: Chia c©u vµ d¹y - H h¸t c©u 1 nhiÒu lÇn cho thuéc HS h¸t theo lèi mãc - C2,3,4,5,6 tr¬ng tù c©u 1. HS thùc hiÖn xÝch. - 1 nhãm lªn h¸t 1 nhãm h¸t NhËn xÐt ®¸nh - 2 bµn kh¸c lªn biÓu diÔn. gi¸. - 5 H lªn h¸t c¸ nh©n H h¸t c¸ nh©n - Nhãm 2 lªn h¸t vµ biÓu diÔn 2 Nhãm Chó ý uèn n¾m - Cho c¶ líp h¸t vç tay theo nhÞp nhiÒu NhËn xÐt vµ ®¸nh lÇn cho thuéc. gi¸ cho c¸c em. GV yªu cÇu 4. Cñng cè HS h¸t l¹i bµi 1-2 lÇn HS h¸t GV yªu cÇu 5. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t. 9
 10. Ngµy so¹n: ...22/9.......... TuÇn 5 Ngµy gi¶ng: ..25/9......... TiÕt 5 ¤N bµi: lý dÜa b¸nh bß Nh¹c lý: Gam thø - Giäng thø TËp ®äc nh¹c sè 2 I. Môc tiªu. - H biÕt c¸ch thÓ hiÖn bµi h¸t víi tÝnh chÊt vui, dÝ dám . - BiÕt ®îc cÊu t¹o gam thø, giäng thø. Lµm quen bµi tËp §N sè 2. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - TËp thÓ hiÖn thµnh th¹o bµi. - B¨ng, ®µi, b¶n nh¹c mét sè bµi h¸t viÕt giäng thø: Lîn trßn lîn khÐo, niÒm vui cña em. - ChÐp bµi ra b¶ng phô, nh¹c cô quen dïng. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra . 3 HS ®äc KiÓm tra ®an xen trong giê häc. 3. Bµi míi. GV giíi thiÖu Giíi thiÖu bµi HS nghe vµ ND 1: ¤n bµi h¸t - Lý dÜa b¸nh bß. ghi bµi vµo - §µn vµ h¸t mÉu vë - B¾t giäng cho H - Cho c¶ líp h¸t vç thay theo nhÞp. HS nghe h¸t. - Cho líp h¸t nhiÒu lÇn cho thuéc. HS H¸t Chó ý söa sai. - H¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp HS thùc hiÖn. 10
 11. ND 2: Nh¹c lý - gam thø - giäng thø ThuyÕt tr×nh. - Gam thø lµ hÖ thèng bËc 7 ©m ®îc HS nghe s¾p xÕp liÒn bËc, h×nh thµnh dùa trªn HS thùc hiÖn c«ng thøc cung vµ nöa cung. 1 nhãm h¸t H h¸t c¸ nh©n - ¢m æn ®Þnh nhÊt trong gam gäi lµ 2 Nhãm ©m chñ (bËc I) VD: gam la thø. - Giäng thø c¸c bËc ©m trong gam thø ®îc dông ®Ó x©y dùng giai ®iÖu mét bµi h¸t (1 b¶n nh¹c). Ngêi ta gäi lµ giäng thø kÌm theo tªn ©m chñ. ND 3: TËp ®äc nh¹c sè 3 Gäi H nhËn xÐt - Bµi T§N sè 3 chia lµm 4 c©u HS nhËn xÐt bµi C1 C3 BiÓn......lµng ta C2 C4 - §äc c¶ bµi, tù ghÐp lêi ca. HS thùc hiÖn Chia c©u vµ d¹y - §äc nh¹c nhiÒu lÇn cho thuéc. tõng c©u theo lèi mãc xÝch. GV yªu cÇu 4. Cñng cè HS tËp ®äc nh¹c 1-2 lÇn. HS h¸t GV yªu cÇu 5. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t. 11
 12. Ngµy so¹n: ...29/9.......... TuÇn 6 Ngµy gi¶ng: ...2/10........ TiÕt 6 ¤N bµi: lý dÜa b¸nh bß ¤n tËp: TËp ®äc nh¹c sè 2 ©m nh¹c thêng thøc: Nh¹c sÜ Hoµng ViÖt - Bµi: Hß kÐo ph¸o. I. Môc tiªu. - TËp thÓ hiÖn bµi h¸t , tõng nhãm tr×nh bµy. - ¤n bµi tËp §N sè 2 ®Ó H quen giäng La thø. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - TËp thÓ hiÖn thµnh th¹o bµi. - ¶nh nh¹c sÜ Hoµng V©n - tranh ¶nh chiÕn th¾ng LS §iÖn Biªn Phñ. - §µn, nh¹c cô quen dïng, SGK. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra . 3 HS ®äc KiÓm tra ®an xen trong giê häc. 3. Bµi míi. GV giíi thiÖu Giíi thiÖu bµi HS nghe vµ ND 1: ¤n bµi h¸t - Lý dÜa b¸nh bß. ghi bµi vµo - ChØ huy cho H - Cho c¶ líp h¸t vç thay theo nhÞp. vë h¸t - 1-2 H H¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp HS H¸t Chó ý söa sai. HS thùc hiÖn. 12
 13. ND 2: ¤n T§N sè 3 §µn vµ lµm mÉu - §äc gam C-dur HS nghe 1-2 lÇn. HS ®äc B¾t giäng cho H - §äc l¹i bµi 2 lÇn vµ kÕt hîp gâ nhÞp. ®äc - 1-2 bµn lªn ®äc C¸c bµn ®äc Gäi H lªn bµn ®äc - 3-4 em ®äc c¸ nh©n. H h¸t c¸ nh©n Söa sai cho H. NhËn xÐt vµ cho ®iÓm, ND 3: ©m nh¹c thêng thøc. Gäi H ®äc bµi Nh¹c sÜ Hoµng V©n tªn thËt lµ Lª V¨n HS ®äc. Ngä, bót danh Y-na. Sinh 1930 t¹i HN. Nghe vµ ghi Tõ khi cßn Ýt tuæi «ng ®· s¸ng t¸c bµi bµi. h¸t tiªu biÓu: Qu¶ng B×nh quª t«i, T×nh ca T©y nguyªn.... GV yªu cÇu 4. Cñng cè HS h¸t kÕt hîp vç tay theo nhÞp. HS h¸t GV yªu cÇu 5. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t. 13
 14. Ngµy so¹n: ..6/10........... TuÇn 7 Ngµy gi¶ng: 9/10............ TiÕt 7 ¤N tËp vµ kiÓm tra I. Môc tiªu. - H H¸t ®óng vµ thuéc lêi ca hai bµi: Mïa thu ngµy khai trêng, Lý b¸nh bß - HiÓu cÊu t¹o gam thø vµ bµi nh¹c viÕt theo giäng thø. - §äc ®óng T§N sè 1,2. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - B¨ng, ®µn. - Nh¹c cô quen dïng, SGK. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra . 3 HS h¸t Gäi 3H lªn h¸t NhËn xÐt, cho 3. Bµi míi. ®iÓm. ND 1: ¤n bµi: Lý dÜa b¸nh bß, m¸i tr- - Gv h¸t mÉu 1-2 êng th©n yªu. HS H¸t lÇn. - Cho c¶ líp h¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch. HS thùc NhËn xÐt chung - Tõng nhãm biÓu diÔn tríc líp. hiÖn. ND 2: ¤n giäng thø - gam thø ThuyÕt tr×nh - LËp c«ng thøc cÊu t¹o gam thø HS nghe, ghi 1C -1/2C - 1C - 1C - 1/2C - 1C - 1C vë. §µn 1-2 bµi cã - T×m mét vµi bµi h¸t giäng thø ®· häc giai ®iÖu giäng ë líp 7. thø, giäng trëng. Bµi c¸ chia xa, MT mÕn yªu. - HS nghe ®Ó nhËn biÕt tÝnh chÊt kh¸c nhau giäng thø, giäng trëng. 14
 15. ND 3: ¤n T§N sè 1-2 §µ giai ®iÖu tõng - Gäi 2 H lªn ®äc HS ®äc. bµi. - Cho c¶ líp ghÐp nhiÒu lÇn cho thuéc. §äc mÉu 2 lÇn NHËn xÐt cho ®iÓm GV yªu cÇu 4. Cñng cè HS ®äc l¹i 2 bµi T§N. HS ®äc GV yªu cÇu 5. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t. 15
 16. Ngµy so¹n: ............. TuÇn 8 Ngµy gi¶ng: ........... TiÕt 8 Häc h¸t: Tuæi Hång I. Môc tiªu. - H hiÓu thªm mét bµi h¸t hay viÕt vÒ tuæi häc trß - Bíc ®Çu d¹y cho c¸c em c¸ch h¸t liÒn tiÕng vµ h¸t nÈy. - Gi¸o dôc c¸c em biÕt gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tuæi hång II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - h¸t chuÈn bµi h¸t vµ chç khã trong bµi. - N¨m ®îc ®«i nÐt vÒ t¸c gi¶ Tr¬ng Quang Lôc - B¶ng phô chÐp s¾n bµi, SGK, thanh ph¸ch. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra . 3 HS h¸t Gäi 3H lªn h¸t NhËn xÐt, cho 3. Bµi míi. ®iÓm. Giíi thiÖu bµi Giíi thiÖu bµi HS nghe Nh¹c sÜ Tr¬ng Quang Lôc sinh 25/2/1933 TÞnh Khª - S¬n TÞnh - - Gv h¸t mÉu 2 Qu¶ng Ng·i. HS nghe. lÇn. ND 1: Häc h¸t: Tuæi hång §äc l¹i 1lÇn. - Gäi 2 H ®äc lêi ca. Chia c©u vµ daþ - Bµi thia lµm 2 ®o¹n: 1- vui sao....rùc theo lèi mãc xÝch lªn 2- la la....hång ¬i 16
 17. §µn mÉu c©u 1 - B¾t giäng cho líp h¸t nhiÒu lÇn. vµi lÇn. - Gäi 1 bµn lªn h¸t c©u 1 HS h¸t NhËn xÐt ®¸nh gi¸ - C¸c c©u kh¸c t¬ng tù C1 chung. - Cho c¶ líp ghÐp lêi vµ 2 nhiÒu lÇn HS thùc hiÖn §µn cho H h¸t cho thuéc. ®o¹n 1- vui sao....®êng nµy Chia tæ: 2- ®Õn trêng....ngµy ngµy. NhËn xÐt cho - 1-2 bµn lªn h¸t HS thùc hiÖn ®iÓm ®éng viªn - 5 H h¸t c¸ nh©n GV yªu cÇu 4. Cñng cè HS h¸t l¹i bµi. HS ®äc GV yªu cÇu 5. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t. BTVN: Ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em khi nghe bµi h¸t: Tuæi Hång. 17
 18. Ngµy so¹n: ............. TuÇn 9 Ngµy gi¶ng: ........... TiÕt 9 «n bµi : Tuæi Hång Nh¹c lý: Giäng song song, giäng la thø hoµ thanh T§N sè 3 I. Môc tiªu. - H h¸t thuéc bµi h¸t vµ chç khã trong bµi. - TËp thÓ hiÖn néi dung ©m nh¹c kh¸c nhau cña tõng ®o¹n trong bµi, h¸t liÒn tiÕng vµ h¸t nÈy. - ThÕ nµo lµ hai giäng song song vµ giäng la thø hoµ thanh. - T§N ¸p dông c¸c d¹ng ®¶o ph¸ch vµ bµi T§N viÕt ë giäng la thø. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Mét b¶ng phô chÐp s½n bµi T§N sè 3 - §µn, SGK, thanh ph¸ch. H: H¸t thuéc bµi, SGK, thanh ph¸ch. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra . 3 HS h¸t Gäi 3H lªn h¸t NhËn xÐt, cho 3. Bµi míi. ®iÓm. Giíi thiÖu bµi Giíi thiÖu bµi HS nghe - Cho H h¸t vµ ND 1: ¤N l¹i bµi: Tuæi hång nhËn xÐt. C¶ líp h¸t «n nhiÒu lÇn cho thuéc. HS h¸t Cho ®iÓm ®éng - Gäi 5 H lªn h¸t, 2 bµn lªn h¸t viªn 18
 19. ND 2: Nh¹c lý Gi¶i thÝch ? - Giäng song song, la thø hoµ thanh ? HS nghe vµ - Giäng song song: lµ giäng trëng vµ ghi vë mét giäng thø cã chung kho¸ biÓu. §a VD: Giäng C dur vµ Amoll - La thø hoµ thanh: lµ thø cã ©m bËc VII t¨ng lªn nöa cung so víi giäng la thø tù nhiªn. §a VD: La thø tù nhiªn. ND 3: TËp ®äc nh¹c sè 3 - Gäi H nhËn xÐt - §é cao cã nh÷ng nèt g×? - Cao ®é: bµi T§N sè 3 son, la, si, - NhËn xÐt vµ ®è, rª, mi, nh¾c l¹i. - Trêng é cã h×nh nèt g×? son#. - Chia c©u vµ d¹y - Trêng ®é: theo lèi mãc C1 C3 xÝch. C2 C4 - §µn mÉu cho H - §µn b¾t nhÞp cho líp h¸t nhiÒu lÇn nghe C1 (c¸c c©u kh¸c t¬ng tù) H thùc hiÖn GV yªu cÇu 4. Cñng cè HS h¸t l¹i bµi. ®äc bµi T§N sè 3. HS ®äc GV yªu cÇu 5. DÆn dß VÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t. 19
 20. Ngµy so¹n: ............. TuÇn 10 Ngµy gi¶ng: ........... TiÕt 10 «n bµi : Tuæi Hång ¤n tËp: T§N sè 3 I. Môc tiªu. - H h¸t thuéc bµi h¸t vµ h¸t cã s¾c th¸i t×nh c¶m. - ¤n bµi T§N sè 3, giäng song song, la thø hoµ thanh. Ph©n biÖt khi nghe Q2 vµ Q2 thø. ghÐp bµi T§N sè 3. - Giíi thiÖu Nh¹c sÜ næi tiÕng Phan Huúnh §iÓu II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - Mét b¶ng phô chÐp s½n bµi T§N sè 3 - B¨ng, m¸y nghe - ¶nh nh¹c sÜ Phan Huúnh §iÓu, c¸c t liÖu kh¸c. III. TiÕn tr×nh häc. Ho¹t ®éng cña Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy trß GV cho líp h¸t 1. æn ®Þnh tæ chøc HS h¸t 2. KiÓm tra . 3 HS h¸t Gäi 3H lªn h¸t NhËn xÐt, cho 3. Bµi míi. ®iÓm. Giíi thiÖu bµi Giíi thiÖu bµi HS nghe - H¸t mÉu. ND 1: ¤N l¹i bµi: Tuæi hång C¶ líp h¸t «n nhiÒu lÇn cho thuéc. HS h¸t Chó ý söa sai. - Gäi 5 H lªn h¸t, 2 bµn lªn h¸t ND 2: ¤n T§N sè 3. §µn cho H nghe. - C¶ líp ®äc theo ®µn cho ®Õn thuéc HS thùc hiÖn Söa sai cho HS. - Gäi 2 bµn lªn h¸t 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản