intTypePromotion=3

Giáo án Công nghệ 8 bài 55: Sơ đồ điện

Chia sẻ: Vũ Hạ Quyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
201
lượt xem
23
download

Giáo án Công nghệ 8 bài 55: Sơ đồ điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắm bắt tốt nội dung bài học Sơ đồ điện, thông qua những giáo án có trong bộ sưu tập được tuyển chọn từ những giáo viên ưu tú. Bên cạnh đó, giáo viên có thể học hỏi lẫn nhau từ bạn đồng nghiệp những phương pháp, kỹ năng giảng dạy. Học sinh hiểu được khái niệm, sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện ( Quy ớc, phân loại ). Nắm chắc đợc các sơ đồ mạch điện cơ bản. Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà, làm việc khoa học, an toàn điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ 8 bài 55: Sơ đồ điện

  1. Bài 55: SƠ ĐỒ ĐIỆN I. Mục tiêu bài học: Sau bài này GV phải làm cho HS: 1. Hiểu được khái niệm , sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện. 2. Đọc được một số sơ đồ mạch điện cơ bản của mạng điện trong nhà. 3. Có ý thức giữ gìn TBĐ , đồ dùng điện trong lớp , ở nhà *Trọng tâm: . Hiểu và đọc được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt MĐ II. Chuẩn bị: GV : Dụng cụ để có một mạch điện như : Hình vẽ 55.1. Tranh vẽ một số kí hiệu trong sơ đồ điện (bảng 55.1 SGK trang 190) HS: Kẻ bảng 55.1 SGK vào vở ghi III. Tổ chức các hoạt động dạy hoc. HĐ1: Kiểm tra và giới thiệu mục tiêu bài học - Nêu nguyên lí làm việc của cầu chì? - Giới thiệu MT và đạt v/đ: nếu thiết kế một mạch điện mà ta phải vẽ toàn bộ hiện trạng đi dây vị trí các bóng …. vào BV thì…?. Rất cần các hình biểu diễn các TB, Đồ Dùng điện theo quy ước để vẽ mạng điện hay hệ thống điện cho nhanh gọn. HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH TIỂU KẾT (GHI BẢNG) H§2 : T×m hiÓu s¬ ®å ®iÖn lµ HS : TiÕt 48 g×? 1. S¬ ®å ®iÖn lµ - TiÕp v/®. T¹i sao cÇn dïng S§ - Quan s¸t vµ nhËn g×? ®iÖn? xÐt, tr¶ lêi c©u hái lµ h×nh biÓu - Quan s¸t H55.1 SGK vµ so cña GV diÔn quy íc cña s¸nh gi÷a m¹ch ®iÖn thùc tÕ víi mét sè TB§, ®å s¬ ®å m¹ch ®iÖn . Chóng cã dïng ®iÖn trong mÊy phÇn tö ? ®îc dïng kÝ - lµ h×nh biÓu diÔn quy íc mét m¹ch ®iÖn hiÖu nµo? cßn d©y dÉn dïng cña mét sè TB§, ®å dïng hoÆc hÖ thèng kÝ hiÖu ntn? ®iÖn trong mét m¹ch ®iÖn. - S¬ ®å ®iÖn lµ g×? ®iÖn hoÆc hÖ thèng H§3 :T×m hiÓu mét sè kÝ ®iÖn. 2. Mét sè kÝ hiÖu quy íc trong m¹ch ®iÖn: - H§ theo nhãm ®Ó hiÖu quy íc - Treo b¶ng 55.1(tranh vÏ) ghi nhí kÝ hiÖu vµ trong s¬ ®å yªu cÇu c¸c nhãm ph©n ph©n lo¹i s¬ ®å ®iÖn. lo¹i c¸c kÝ hiÖu theo c¸c ®iÖn→B/C C¸c nhãm kÝ nhãm sau: hiÖu gåm : d©y . Nhãm kÝ hiÖu nguån dÉn, nguån ®iÖn, ®iÖn TB§, ®å dïng . nhãm kÝ hiÖu d©y dÉn ®iÖn (SGK) . nhãm kÝ hiÖu c¸c TB§ . nhãm kÝ hiÖu ®å dïng Mét vµi HS lªn b¶ng thùc ®iÖn hiÖn nhí l¹i kÝ hiÖu vµ vÏ - cÊt tranh. H·y nhí l¹i c¸c kÝ l¹i. HS kh¸c nhËn xÐt bæ hiÖu cña c¸c nhãm vÏ mét sung. kÝ hiÖu cña mét TB§ hay - §äc môc 3c¶ avµb
  2. ®å dïng ®iÖn? - Tr¶ lêi CH cña Gv H§4: Ph©n lo¹i s¬ ®å ®iÖn: +S¬ ®å nguyªn lÝ H55.2 : Gv yªu cÇu ®äc môc a,b SGK; chØ biÓu thÞ ®©y lµ M§ 3. Ph©n lo¹i s¬ - ThÕ nµo lµ mlh cña c¸c gåm 1cÇu ch× vµ 1æ ®å ®iÖn: phÇn tö ®iÖn? ®iÖndïng ®Ó lÊy ®iÖn a, S¬ ®å nguyªn - ThÕ nµo lµ biÓu thÞ vÞ cho ®å dïng ®iÖn lÝ: H55.2 trÝ , c¸ch l¾p ®Æt gi÷a +S¬ ®å l¾p ®Æt : thÓ lµ s¬ ®å chØ nªu c¸c phÇn tö m¹ch ®iÖn? hiÖn râ vÞ trÝ l¾p ®Æt lªn mlh gi÷a c¸c cña cÇu ch× vµ æ ®iÖn phÇn tö trong M§ cïng trªn mét b¶ng ®iÖnvµ , mµ kh«ng thÓ c¸ch ®i d©y tõ nguån hiÖn vÞ trÝ ,c¸ch - H·y ph©n tÝch m¹ch ®iÖn ®iÖn ®Õn b¶ng ®iÖn l¾p ®Æt s¾p h×nh 55.2vµ h55.3 ®Ó râ xÕp c¸c phÇn tö h¬n. ®ã. A A O O * Yªu cÇu HS ph©n tÝch s¬ ®å h×nh 55.4a,b trang 191 vµ 192 Hình 55.2 Hình 55.3 ®©u lµ s¬ ®å nguyªn lÝ vµ ®©u lµ s¬ ®å l¾p ®Æt? A b,S¬ ®å l¾p ®Æt:H55.3 O H55.4c lµ s¬ ®å biÓu thÞ râ vÞ trÝ , A c¸ch l¾p ®Æt cña c¸c phÇn tö O trong M§ H55.4d c, Ph©n biÖt s¬ ®å nguyªn lÝ vµ s¬ ®å l¾p dÆt Hình 55.4a H55.4SGK H§5 : Tæng kÕt vµ cñng cè , hdvn: HS lµm theo HD vµ tù - Yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi tæng hîp kiÕn thøc võa nhí SGK trang 192. häc. - Nªu c¸c c©u hái cuèi bµi - Ghi l¹i BTVN.
  3. vµ tr¶ lêi ngay trªn líp. A - §äc tríc bµi 56+57 SGK. O ChuÈn bÞ c¸c mÉu b/c cho bµi häc sau (GiÊy khæ A4). H55.4b SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ Vẽ được các sơ đồ mạch điện để bố trí sử dụng các đồ dùng điện hợp lí sẽ tiết kiệm được năng lượng điện khi. Ví dụ: - Vẽ sơ đồ nguyên lí, lắp đặt mạch điện cầu thang. - Bố trí vị trí đèn điện hợp lý để không phải sử dụng nhiều đèn khi làm việc hoặc phòng ở luôn đảm bảo độ sáng cần thiết.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản