Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP

Chia sẻ: Abcdef_26 Abcdef_26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
127
lượt xem
6
download

Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU: - Kiến thức: Sau khi học song, học sinh biết được thế nào là nhà ở sạch sẽ ngăn nắp. - Biết cần phải làm gì để giữ cho nhà ở luôn sạch sẽ ngăn nắp. - Vận dụng được một số công việc vào cuộc sống gia đình. - Kỹ năng: Rèn luyện ý thức lao động có trách nhiệm với việc giữ gìn nhà ở luôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 6 : Tên bài dạy : GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP

  1. GIỮ GÌN NHÀ Ở SẠCH SẼ, NGĂN NẮP I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Sau khi học song, học sinh biết được thế nào là nhà ở sạch sẽ ngăn nắp. - Biết cần phải làm gì để giữ cho nhà ở luôn sạch sẽ ngăn nắp. - Vận dụng được một số công việc vào cuộc sống gia đình. - Kỹ năng: Rèn luyện ý thức lao động có trách nhiệm với việc giữ gìn nhà ở luôn sạch sẽ, gọn gàng. II.CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: - GV: Chuẩn bị một số hình ảnh về nhà ở sạch sẽ ngăn nắp. - Trò: Đọc trước bài 10 nghiên cứu SGK III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3. Bài mới
  2. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI BẢNG Ho¹t ®éng 1.T×m hiÓu nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n I. Nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p. - Nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p lµ n¾p. GV: H­íng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh 2.8 nhµ ë cã m«i tr­êng sèng s¹ch vµ h×nh 2.9. ®Ñp, kh¼ng ®Þnh sù ch¨m sãc vµ gi÷ g×n b»ng bµn tay HS: Em cã nhËn xÐt g× vÒ hai h×nh vÏ con ng­êi. trªn? HS: H×nh 2.8 ngoµi s©n quang ®·ng c©y c¶nh ®Ñp m¾t, trong nhµ dÐp guèc, ch¨n mµm bµn ghÕ s¸ch vë gän gµng. - Nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p gióp ta lu«n cã ý thøc, mäi ng­êi HS: NhËn xÐt. GV: Bæ sung nh×n ta víi con m¾t tr©n träng HS: H×nh 2.9 ngoµi s©n bõa b·i trong yªu quý vµ thiÖn c¶m. phßng lén xén. HS: NhËn xÐt. GV: Bæ xung HS: Ghi vë.
  3. II.Gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n Ho¹t ®éng 2.T×m hiÓu c¸ch gi÷ g×n nhµ ë n¾p s¹ch sÏ ng¨n n¾p. 1.Sù cÇn thiÕt ph¶i gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p. GV: Cho häc sinh ®äc HS: §äc bµi. - Lµm cho ng«i nhµ ®Ñp ®Ï GV:Gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p cã ý Êm cóng. nghÜa nh­ thÕ nµo? - B¶o ®¶m søc khoÎ. - TiÕt kiÖm ®­îc thêi gian søc HS: Tr¶ lêi. GV: NhËn xÐt lùc trong gia ®×nh. 2.C¸c c«ng viÖc cÇn lµm ®Ó HS: Bæ xung. gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p. GV: Trong gia ®×nh ai th­êng lµm c«ng a.CÇn cã nÕp sèng sinh ho¹t nh­ thÕ nµo? viÖc néi trî? HS: ( MÑ, ChÞ, Bµ )… - CÇn ph¶i vÖ sinh c¸ nh©n gÊp ch¨n gèi gän gµng ®Ó c¸c GV: Nªu nh÷ng sinh ho¹t cÇn thiÕt trong gia ®×nh? vËn dông ®óng n¬i quy ®Þnh. HS: Tr¶ lêi
  4. GV: Em h·y nªu c«ng viÖc th­êng lµm b. CÇn lµm nh÷ng c«ng viÖc hµng ngµy cña em? g×? - Hµng ngµy: QuÐt nhµ, lau HS: Tr¶ lêi nhµ dän dÑp ®å ®¹c c¸ nh©n GV: T¹i sao ph¶i dän dÑp nhµ ë th­êng gia ®×nh lµm s¹ch khu bÕp, xuyªn? khu vÖ sinh. c. V× sao ph¶i dän dÑp nhµ ë HS: Tr¶ lêi th­êng xuyªn. 4.Cñng cè: GV: Nªu nh÷ng c«ng viÖc cÇn lµm ®Ó gi÷ nhµ ë s¹ch sÏ ng¨n n¾p? HS: §äc phÇn ghi nhí SGK 5. H­íng dÉn vÒ nhµ + H­íng dÉn häc ë nhµ: - Häc thuéc vë ghi, tr¶ lêi c©u hái SGK - TËp s¾p xÕp ®å ®¹c trong gia ®×nh. + ChuÈn bÞ bµi sau: - GV: Mét sè ¶nh vÒ nhµ ë cã trang trÝ
  5. - HS: §äc vµ chuÈn bÞ tr­íc bµi 11.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản