intTypePromotion=3

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: Abcdef_31 Abcdef_31 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
120
lượt xem
7
download

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức : - HS phải nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta . - HS phải hiểu được rằng việc lựa chọn cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ công nghiệp phù hợp phải xuất phát từ việc đánh giá đúng tác động của các nhân tố này. 2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng đánh giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

  1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức : - HS phải nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta . - HS phải hiểu được rằng việc lựa chọn cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ công nghiệp phù hợp phải xuất phát từ việc đánh giá đúng tác động của các nhân tố này. 2. Kỹ năng: - Rèn kĩ năng đánh giá kinh tế các tài nguyên thiên nhiên. - Kĩ năng sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp. - Vận dụng các kiến thức đã học để giải thích một hiện tượng địa lí kinh tế.
  2. 3. Thái độ: II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: GV: - Bảng số liệu SGK HS: - Chuẩn bị theo hướng dẫn III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới 3. Bài mới Hoạt đôïng của GV và HS Nội dung chính HĐ1: HS Làm việc theo nhóm I. CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN - GV đưa sơ đồ H 11.1 chưa hoàn chỉnh (để HS điền vào các ô bên phải bị bỏ trống). - Chia nhóm thảo luận, đại diện nhóm điền vào các ô trống + Phân loại tài nguyên + Nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu CN đa ngành - Hs hoàn chỉnh sơ đồ
  3. Hoạt đôïng của GV và HS Nội dung chính - Tài nguyên thiên nhiên nư - Kết luận về tài nguyên nước ta ta đa dạng tạo cơ sở nguyên GV cho HS đọc bản đồ “Địa chất – khoáng sản liệu, nhiên liệu và năng lượ Việt Nam” hoặc ATLAT đối chiếu với các loại để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành. khoáng sản chủ yếu ở H 11.1 ? khoáng sản tập trung ở những vùng nào? CH: Hãy nhận xét về tài nguyên thiên nhiên nước ta ?Sự phân bố của các tài nguyên đó? CH: Những tài nguyên thiên nhiên đó là cơ sở để phát triển những ngành kinh tế nào? CH: Dựa vào bản đồ treo tường “Địa chất – khoáng sản Việt Nam” và kiến thức - Các tài nguyên có trữ lượ đã học, nhận xét về ảnh hưởng của sự phân bố lớn là cơ sở để phát triển các tài nguyên khoáng sản tới sự phân bố một số ngành công nghiệp trọng điể ngành công nghiệp trọng điểm. - Công nghiệp khai thác nhiên liệu ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (than) Đông Nam Bộ
  4. Hoạt đôïng của GV và HS Nội dung chính (dầu khí) - Công nghiệp luyện kim vùng Trung du và - Sự phân bố các loại tài miền núi Bắc Bộ nguyên khác nhau tạo ra các - Công nghiệp hoá chất vùng Trung du và miền thế mạnh khác nhau của từ núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ vùng. - Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng : tâp trung ở nhiều địa phương, đặc biệt ở ĐBS Hồng và ĐNB  sự phân bố tài nguyên trên lãnh thổ tạo thế mạnh khác nhau giữa các vùng thế mạnh ở ĐBSH và ĐNB + ĐBS Hồng có tài nguyên khoáng sản, nước, rừng. Cômg mhiệp khai khoáng ( năng lượng, hóa chất, luyện kim, vật liệu xây dựng) nước ( thủy năng), rừng ( lâm nghiệp) + ĐNB : ít tài nguyên, thủy điện, nhưng có đấphù sa cổ phủ badan ( chế biến cây CN ),
  5. Hoạt đôïng của GV và HS Nội dung chính nhân tố xã hội ( đông dân, nguồn lao động dồi dào, có trình độ) GV cần nhấn mạnh để HS hiểu các nguồn tài nguyên thiên nhiên là rất quan trọng nhưng không phải là nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố công nghiệp HĐ2: Các nhân tố kinh tế – xã hội : HS Làm việc theo nhóm 4 nhóm: II. CÁC NHÂN TỐ KINH T GV nên cho HS đọc từng mục nhỏ và rút ra ý – XÃ HỘI 1. Dân cư và lao động chính. CH: Dân cư và lao đôïng nước ta có đặc điểm gì - Nước ta có số dân đông, nhu ? Điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát cầu, thị hiếu có nhiều thay đổ triển kinh tế ? - Nguồn lao động dồi dào và có khả năng tiếp thu khoa h CH: Nhận xét về: Cơ sở vật chất- kĩ thuật trong kĩ thuật và thu hút đầu tư nư công nghiệp và cơ sở hạ tầng nước ta ? (trong ngoài. nông nghiệp có 5300 công trình thuỷ lợi, công 2. Cô sôû vaät chaát- kó thuaät
  6. Hoạt đôïng của GV và HS Nội dung chính nghiệp cả nước có hơn 2821 xí nghiệp, mạng trong coâng nghieäp vaø cô sôû haï lưới giao thông lan toả nhiều nơi…) taàng. CH: Việc cải thiện hệ thống đường giao thông - Nhieàu trình ñoä coâng ngheä có ý nghĩa như thế nào đến sự phát triển công chöa ñoàng boä. Phaân boá t nghiệp ? trung ôû moät soá vuøng. CH: Hãy kể môït số đường giao thông nước ta - Cô sôû haï taàng ñang töøng mới đầu tư lớn? böôùc ñöôïc caûi thieän. CH: Chính sách phát triển công nghiệp ở nước 3. Chính saùch phaùt trieån coâng ta có đặc điểm gì ? Điều đó có ảnh hưởng như nghieäp thế nào đến sự phát triển kinh tế ? - Chính saùch coâng nghieäp hoaù CH: Thị trường có ý nghĩa như thế nào? Với sự vaø ñaàu tö. Chính saùch phaùt phát triển công nghiệp ? trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn vaø caùc chính saùch khaùc. 4. Thò tröôøng - Haøng coâng nghieäp nöôùc ta
  7. Hoạt đôïng của GV và HS Nội dung chính coù thò tröôøng trong nöôùc khaù roäng nhöng coù söï caïnh tranh cuûa haøng ngoaïi nhaäp. 4. Cuûng coá , ñaùnh giaù 1. Các yếu tố đầu vào: Nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng. Lao động. Cơ sở VC kĩ thuật. * Các yếu tố đầu ra: Thị trường trong nước. Thị trường ngoài nước 2:Việc phát triển nông, lâm, ngư nghiệp tạo cơ sở cho công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, cho HS nêu VD cụ thể.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản