Giáo án điện tử tiểu học: Tập đọc lớp 2 Nội quy đảo khỉ

Chia sẻ: Upload Up | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
148
lượt xem
23
download

Giáo án điện tử tiểu học: Tập đọc lớp 2 Nội quy đảo khỉ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học: tập đọc lớp 2 nội quy đảo khỉ', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học: Tập đọc lớp 2 Nội quy đảo khỉ

  1. Gi¸o viªn: NguyÔn Huy Ph­íc Long
  2. TËp ®äc : Né i quy ®¶o khØ TËp
  3. TËp ®äc : Né i quy ®¶o khØ TËp T×m hiÓu bµi LuyÖn ®äc Né i quy b¶o tham khµnh kh¹c h tån q uan B¶o tån 1.// Mua vÐ tham quan tr­íc khi lªn // ®¶o . Khµnh 2. // Kh«ng trªu c häc thó nu«i tro ng // kh¹c h c huång .
  4. TËp ®äc : Né i quy ®¶o khØ S au mé t lÇn ®i c h¬i xa, KhØ n©u vÒ quª nhµ. C¶nh v Ët nhiÒu thay ®æ i. ThÊy mé t tÊm biÓn lín ng ay trªn bÕn tµu, khØ n©u bÌn the o mÊy kh¸c h du lÞc h ®Õn xe m. Né i quy ®¶o khØ §¶o KhØ lµ khu vùc b¶o tån lo µi khØ. Kh¸c h ®Õn tham quan §¶o KhØ c Çn Kh¸c thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh d­íi ®©y: thùc 1.Mua vÐ tham quan tr­íc khi lªn ®¶o . 2.Kh«ng trªu c häc thó nu«i tro ng c huång . 3. Kh«ng c ho thó ¨n nh÷ng thø c ¨n l¹. 4. Gi÷ vÖ s inh c hung trªn ®¶o . Ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 1990 N gµy Ban qu¶n lÝ ® iÓm du lÞch ® ¶o khØ §äc xo nghØ k KhØ N©u c ­ê i khµnh kh¹c h tá vÎ kho ¸i c hÝ.
  5. TËp ®äc : Né i quy ®¶o khØ TËp T×m hiÓu bµi LuyÖn ®äc Né i quy b¶o tham khµnh kh¹c h tån q uan B¶o tån 1.// Mua vÐ tham quan tr­íc khi lªn // ®¶o . Khµnh 2. // Kh«ng trªu c häc thó nu«i tro ng // kh¹c h c huång .
Đồng bộ tài khoản