intTypePromotion=1

Giáo án Ngữ văn 12 tuần 2: Giữ gìn trong sáng của Tiếng Việt

Chia sẻ: Lê Thùy Nhung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
135
lượt xem
10
download

Giáo án Ngữ văn 12 tuần 2: Giữ gìn trong sáng của Tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Ngữ văn 12 tuần 2: Giữ gìn trong sáng của Tiếng Việt để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Ngữ văn 12 tuần 2: Giữ gìn trong sáng của Tiếng Việt được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Ngữ văn 12 tuần 2: Giữ gìn trong sáng của Tiếng Việt

  1. Gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng viÖt A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp HS - VÒ kiÕn thøc: + NhËn thøc ®­îc sù trong s¸ng lµ mét trong nh÷ng phÈm chÊt cña tiÕng ViÖt, lµ kÕt qu¶ phÊn ®Êu l©u dµi cña «ng cha ta. + N¾m ®­îc c¸c ph­¬ng diÖn biÓu hiÖn sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt: tÝnh chuÈn mùc, cã quy t¾c; sù kh«ng lai c¨ng l¹m dông ng«n ng÷ kh¸c; phÈm chÊt v¨n ho¸, lÞch sù cña lêi nãi - VÒ kÜ n¨ng: + BiÕt c¸ch sö dông c¸c kÜ n¨ng nãi vµ viÕt nh»m ®¹t ®­îc sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt + BiÕt ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc nh÷ng hiÖn t­îng lµm vÈn ®ôc tiÕng ViÖt - VÒ th¸i ®é: + Cã ý thøc gi÷ g×n vµ ph¸t huy sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt, quý träng di s¶n cña cha «ng. + Cã thãi quen rÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng nãi vµ viÕt nh»m ®¹t ®­îc sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt + BiÕt phª ph¸n vµ lo¹i bá nh÷ng hiÖn t­îng lµm vÈn ®ôc tiÕng ViÖt B. chuÈn bÞ cña GV vµ HS - GV ®äc SGK, SGV, STK, s­u tÇm t­ lÖu, chuÈn bÞ m¸y chiÕu, phiÕu häc tËp, x©y dùng kÕ ho¹ch bµi häc - GV h­íng dÉn HS chuÈn bÞ bµi häc + ¤n tËp l¹i kiÕn thøc cò ( Nh÷ng yªu cÇu sö dông tiÕng ViÖt – Ch­¬ng tr×nh líp 10) + §äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK + S­u tÇm trªn ®µi, trªn b¸o, trong cuéc sèng h»ng ngµy nh÷ng dÉn chøng ®¶m b¶o ®­îc sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt, còng nh­ nh÷ng hiÖn t­îng lµm vÈn ®ôc tiÕng ViÖt + ChuÈn bÞ SGK, vë ghi ®Çy ®ñ C. Ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn d¹y häc: - Sö dông ph­¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh, ph­¬ng ph¸p vÊn ®¸p ®µm tho¹i - Tæ chøc d¹y häc kÕt hîp gi÷a 2 h×nh thøc hîp t¸c theo nhãm vµ lµm viÖc ®éc lËp - Sö dông ph­¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, m¸y chiÕu D. TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc 1. æn ®Þnh líp 2. KiÓm tra phÇn chuÈn bÞ cña HS. Trong ch­¬ng tr×nh líp 10, chóng ta ®· häc vÒ “ Nh÷ng yªu cÇu sö dông tiÕng ViÖt”. VËy khi sö dông tiÕng ViÖt cÇn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu g×? 1
  2. HS tr¶ lêi ng¾n gän c¸c yªu cÇu cña tiÕng ViÖt GV dÉn vµo bµi míi: Khi sö dông tiÕng ViÖt mét c¸ch chuÈn mùc vÒ ng÷ ©m, ch÷ viÕt; vÒ tõ vùng, ng÷ ph¸p; vÒ phong c¸ch ng«n ng÷ tøc lµ ®¶m b¶o ®­îc sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt. VËy sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt biÓu hiÖn ë nh÷ng ph­¬ng diÖn nµo? ViÖc gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt nh­ thÕ nµo? Chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu trong bµi häc h«m nay. “ Gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt” ®­îc chia lµm 2 tiÕt,h«m nay c« trß ta sÏ t×m hiÓu tiÕt 1 Ho¹t ®éng cña GV, HS KÕt qu¶ cÇn ®¹t I. Sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt Ho¹t ®éng 1:Ph©n tÝch ng÷ liÖu 1. T×m hiÓu VD GV chiÕu ng÷ liÖu lªn b¶ng * NG÷ liÖu 1 HS ghi vµo vë - Cho c¸c c©u sau: + C©u 1: Khi ra ph¸p tr­êng, anh Êy vÉn hiªn ngang ®Õn phót chãt lät + C©u 2: TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du ®· nªu cao mét t­ t­ëng nh©n ®¹o hÕt søc lµ cao ®Ñp + C©u 3:T×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi non s«ng ®Êt n­íc, ®ång bµo trong n­íc, kiÒu bµo ë n­íc ngoµi tuy xa nh­ng vÉn nhí vÒ Tæ quèc + C©u 4: §ã lµ t×nh c¶m cña t¸c gi¶ ®èi víi non s«ng ®Êt n­íc, víi ®ång bµo trong n­íc vµ kiÒu bµo ë n­íc ngoµi – nh÷ng ng­êi tuy ë xa nh­ng vÉn nhí vÒ Tæ quèc + C©u 5: “L­ng trÇn ph¬i n¾ng ph¬i s­¬ng Cã manh ¸o céc tre nh­êng cho con” Tre ViÖt Nam – NguyÔn Duy GV nªu c©u hái - Ph©n tÝch:C©u sai: C©u 1, C©u 2, C©u 3 C©u 1. Trong c¸c c©u trªn ®©u lµ + C©u 1: Sai vÒ tõ ng÷ “ chãt lät” -> C©u c©u ®óng, ®©u lµ c©u sai? ChØ râ kh«ng trong s¸ng c¸c lçi. + C©u 2: Sai vÒ phong c¸ch ng«n ng÷ “ HS tr¶ lêi lÇn l­ît theo c¸c c©u hÕt søc lµ” -> C©u kh«ng trong s¸ng GV chiÕu lªn b¶ng HS ghi nhanh bµi C©u ®óng: C©u 4, C©u 5 +C©u 4: Cã néi dung m¹ch l¹c: nãi vÒ t×nh c¶m cña nhµ v¨n ®èi víi ®Êt n­íc, con ng­êi. C¸c quan hÖ trong c©u râ rµng, 2
  3. GV nªu tiÕp c©u hái ®¶m b¶o sù chuÈn mùc vÒ ng÷ nghi·, ng÷ C©u 2:Gi¶i thÝch t¹i sao gi÷a c©u ph¸p -> C©u trong s¸ng 3 víi c©u 4 tuy cïng mang néi dung gièng nhau nh­ng khi ®äc lªn ta thÊy c©u 4 l¹i dÔ hiÓu h¬n? HS tr¶ lêi, ph©n tÝch tõng c©u GV chiÕu lªn b¶ng + C©u 5: Tõ ng÷, h×nh ¶nh “l­ng trÇn”, “ph¬i n¾ng ph¬i s­¬ng”, “manh ¸o céc” kÕt hîp biÖn ph¸p Èn dô -> h×nh t­îng C©u 3: H×nh t­îng c©y tre ®­îc thùc vÒ c©y tre -> ng­êi phô n÷ ViÖt Nam: NguyÔn Duy kh¾c ho¹ cô thÓ trung hËu, ®¶m ®ang, giµu ®øc hi sinh, qua nh÷ng tõ ng÷, h×nh ¶nh nµo giµu lßng nh©n ¸i. trong 2 c©u th¬ trªn? BiÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ®­îc t¸c gi¶ sö dông ë ®©y? T¸c dông cña nã ra sao? HS suy nghÜ ph©n tÝch C¸c tõ “l­ng, ¸o, con” kh«ng chØ diÔn t¶ GV kh¼ng ®Þnh h×nh ¶nh thùc vÒ c©y tre, mµ cßn gîi lªn GV nªu c©u hái tiÕp theo mét c¸ch s©u s¾c vÒ h×nh ¶nh nh÷ng ng­êi VËy theo em viÖc sö dông phô n÷ ViÖt Nam, ®ång thêi cßn göi g¾m nh÷ng tõ “ l­ng, ¸o, con” cña th¸i ®é, t×nh c¶m cña t¸c gi¶. t¸c gi¶ cã chuÈn x¸c kh«ng? T¹i C¸ch sö dông tõ ng÷ cña t¸c gi¶ ë ®©y sao? kh«ng chØ chuÈn x¸c mµ cßn mang tÝnh HS ®­a ra ý kiÕn cña m×nh s¸ng t¹o -> C©u trong s¸ng GV chèt l¹i GV më réng vÊn ®Ò ViÖc s¸ng t¹o nh÷ng c¸i míi ®ã cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi tiÕng ViÖt. Vµ khi s¸ng t¹o nh÷ng c¸i míi ph¶i ®¶m b¶o yÕu tè g×? Nh÷ng tªn tuæi nhµ th¬, nhµ v¨n C¸c nhµ th¬, nhµ v¨n: NguyÔn Du, Xu©n nµo lu«n ®i t×m tßi s¸ng t¹o c¸i DiÖu, Nam Cao,.. míi trong ng«n ng÷ th¬ ca, v¨n VD: ch­¬ng? LÊy VD. “Vµ nµy ®©y ¸nh s¸ng chíp hµng mi HS tr×nh bµy suy nghÜ hiÓu biÕt Mçi buæi sím thÇn Vui h»ng gâ cöa cña m×nh Th¸ng giªng ngon nh­ mét cÆp m«i gÇn” Gîi ý Véi vµng- Xu©n DiÖu - KÕt luËn 1: Sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt 3
  4. Ho¹t ®éng 2: Rót ra kÕt luËn biÓu hiÖn: GV nªu c©u hái: + TÝnh chuÈn mùc vÒ ph¸t ©m, ch÷ viÕt; Qua viÖc ph©n tÝch c¸c VD trªn, vÒ tõ ng÷; vÒ ng÷ ph¸p; vÒ phong c¸ch em thÊy sù trong s¸ng cña tiÕng ng«n ng÷, vµ ph¶i tu©n theo quy t¾c chung ViÖt biÓu hiÖn tr­íc tiªn ë cña tiÕng ViÖt. nh÷ng ph­¬ng diÖn nµo? + Sù s¸ng t¹o c¸i míi ph¶i phï hîp víi HS ®­a ra kÕt luËn quy t¾c chung. GV chiÕu lªn mµn h×nh Sù s¸ng t¹o c¸i míi kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o HS ghi bµi ®­îc sù trong s¸ng cña viÖc tiÕng ViÖt, mµ cßn gãp phÇn ph¸t triÓn tiÕng ViÖt, lµm cho tiÕng ViÖt ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng * Ng÷ liÖu 2 - Cho c¸c c©u sau: + C©u 1: Cuéc c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc héi th¶o 1945 ®· më ra mét kØ nguyªn míi cho d©n theo nhãm téc ta – kØ nguyªn cña ®éc lËp, tù do vµ GV chia líp thµnh 4 nhãm nhá, h¹nh phóc cö nhãm tr­ëng + C©u 2: ChØ vµi ngµy sau khi Microsoft GV ®­a ra ng÷ liÖu 2 v¸ lçi nghiªm träng trong phÇn mÒm xö lÝ HS ghi bµi file ®å ho¹, mét hacker x­ng lµ “cocoruder” ®· c«ng bè chi tiÕt vÒ hai vÊn ®Ò t­¬ng tù trong hÖ ®iÒu hµnh. + C©u 3: Liªn hoan festival nghÖ thuËt T©y Nguyªn ®­îc tæ chøc ë thµnh phè Bu«n Ma ThuËt + C©u 4: §¬n vÞ ®o dßng ®iÖn lµ v«n. + C©u 5: N­íc lµ hîp chÊt gåm hydro vµ oxy + C©u 6: C¸c superstar thÝch dïng mobile phone lo¹i xÞn - Ph©n tÝch: GV nªu vÊn ®Ò: C¸c em ®· ®äc kÜ SGK ë nhµ, b©y giê c¸c em xem l¹i phÇn 2, kÕt hîp víi ng÷ liÖu ®· nªu, tr¶ lêi c¸c c©u trong phiÕu häc tËp GV ph¸t phiÕu häc tËp cho HS HS trao ®æi th¶o luËn C©u 1: 4
  5. Nh÷ng tõ vay Nh÷ng tõ l¹m GV tæ chøc cho c¸c nhãm lÇn m­în n­íc ngoµi dông tiÕng n­íc l­ît tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ sung cÇn thiÕt ngoµi theo tõng c©u - C¸ch m¹ng, kØ -File = tÖp tin GV hÖ thèng l¹i nguyªn, ®éc lËp, tù hacker= kÎ ®ét do, h¹nh phóc- nhËp tr¸i phÐp vµo thuËt ng÷ chÝnh trÞ hÖ thèng m¸y tÝnh -> Tõ vay m­în - Festival = liªn tiÕng H¸n hoan, lÔ héi - Microsoft, - Superstar = siªu cocoruder – danh sao tõ riªng -> Tõ vay - mobile phone = muîn tiÕng Anh ®iÖn tho¹i di ®éng - Hîp chÊt- thuËt ng÷ khoa häc-> Tõ vay muîn tiÕng H¸n - V«n, hydro, oxy- thuËt ng÷ khoa häc -> Tõ vay m­în tiÕng Anh => §©y lµ nh÷ng => §©y lµ nh÷ng tõ ng÷ cã trong hÖ thuËt ng÷ chÝnh trÞ, thèng tõ vùng khoa häc kh«ng cã tiÕng ViÖt v× thÕ trong tiÕng ViÖt, v× kh«ng nªn l¹m thÕ ®ã lµ nh÷ng tõ dông tiÕng n­íc vay m­în cÇn thiÕt ngoµi. C©u2: C©u 2: GV ®Ó HS ph¸t biÓu suy nghÜ cña m×nh ý kiÕn cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh hoµn §Þnh h­íng toµn ®óng ®¾n. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp, ph¸t triÓn, viÖc vËn dông, vay m­în ng«n ng÷ n­íc ngoµi lµ ®iÒu khã tr¸nh khái nh­ng ph¶i cã chõng mùc, nÕu kh«ng tiÕng ViÖt sÏ ngµy cµng nghÌo nµn. - KÕt luËn 2: Sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt Ho¹t ®éng 2: Rót ra kÕt luËn kh«ng chÊp nhËn nh÷ng yÕu tè lai c¨ng, pha t¹p qu¸ møc ng«n ng÷ n­íc ngoµi, nh­ng vÉn dung hîp nh÷ng yÕu tè tÝch cùc ®èi víi tiÕng ViÖt. Gîi ý: 5
  6. C©u 3. Tõng nhãm ®­a ra c¸c - L¹m dông qu¸ møc tiÕng Anh VD cña m×nh, c¸c nhãm kh¸c - L¹m dông qu¸ møc c¸c tõ “lãng” nhËn xÐt, bæ sung, söa ch÷a. Ho¹t ®éng 1: Ph©n tÝch ng÷ liÖu GV nªu vÊn ®Ò: Cuéc ®èi tho¹i trÝch dÉn trong * Ng÷ liÖu 3 SGK diÔn ra gi÷a 2 nh©n vËt: - Cho VD –SGK/ T.33 L·o H¹c – ng­êi n«ng d©n chÊt ph¸c, «ng gi¸o – ng­êi tri thøc nghÌo khæ. “Hai nh©n vËt tuy sèng trong ¶nh thiÕu thèn vÊt v¶,...nh­ng qua lêi nãi, mçi ng­êi vÉn thÓ hiÖn mét sù øng xö v¨n ho¸, lÞch sù”- SGK/T.33 Dùa vµo kiÕn thøc vÒ ph­¬ng ch©m lÞch sù còng nh­ vÒ X­ng h« trong héi tho¹i mµ em ®· häc trong CT Ng÷ v¨n líp 9,h·y ph©n tÝch lêi nãi cña c¸c nh©n vËt ®Ó lµm s¸ng tá nhËn xÐt trªn. HS suy nghÜ, ph©n tÝch - Ph©n tÝch: TÝnh lÞch sù, cã v¨n ho¸ trong GV ®Þnh h­íng lêi nãi thÓ hiÖn ë c¸ch x­ng h«, th­a göi, c¸ch sö dông tõ ng÷ + C¸ch x­ng h«: ¤ng gi¸o: Cô víi t«i, «ng víi con -> ThÓ hiÖn sù kÝnh träng, th©n thiÕt gÇn gòi. L·o H¹c: ¤ng gi¸o, chóng m×nh, t«i víi «ng-> thÓ hiÖn sù t«n träng cña L·o H¹c ®èi víi «ng gi¸o + C¸ch th­a göi cña L·o H¹c víi «ng GV më réng vÊn ®Ò gi¸o: “ v©ng! ¤ng gi¸o d¹y ph¶i” -> Sù Bªn c¹nh nh÷ng lêi v¨n mang tr©n träng, tin t­ëng vµ cã phÇn ng­ìng tÝnh lÞch sù, cã v¨n ho¸, ta vÉn mé cña l·o H¹c víi «ng gi¸o b¾t gÆp trong v¨n ch­¬ng nh÷ng + C¸c tõ ng÷: trong s¸ng, râ rµng, nh· lêi nãi kh«ng ®¶m b¶o tÝnh lÞch nhÆn, lÞch sù sù, trong s¸ng cña tiÕng ViÖt..VD( GV chiÕu ng÷ liÖu “MÑ kiÕp! ThÕ cã phÝ r­îu kh«ng? ThÕ th× míi lªn b¶ng) T¹i sao l¹i cã ®iªï cã khæ h¾n kh«ng? Kh«ng biÕt ®øa chÕt ®ã? mÑ nµo ®· ®Î ra th©n h¾n cho h¾n khæ HS suy nghÜ tr¶ lêi ®Õn n«ng nçi nµy?” 6
  7. GV kh¼ng ®Þnh l¹i ( ChÝ PhÌo – Nam Cao) Bëi t¸c gi¶ muèn nh©n vËt trùc tiÕp béc lé tÝnh c¸ch ®èi víi ng­êi ®äc qua chÝnh nh÷ng ng«n ng÷ cña m×nh Ho¹t ®éng 2: Rót ra kÕt luËn Lêi nãi cña ChÝ PhÌo trong trÝch ®o¹n trªn GV nªu c©u hái lµ lêi nãi cña ChÝ khi ®· bÞ tha ho¸ trë VËy theo em, sù trong s¸ng cña thµnh mét tªn c«n ®å, bÆm trîn, mét con tiÕng ViÖt cßn thÓ hiÖn ë ph­¬ng quû cña lµng Vò §¹i diÖn nµo? HS tr¶ lêi ng¾n gän - KÕt luËn 3: GV chèt l¹i + ViÖc sö dông nh÷ng tõ ng÷ th« tôc, GV më réng vÊn ®Ò thiÕu v¨n hãa, thiÕu lÞch sù sÏ lµm mÊt ®i Trong cuéc sèng ngµy h«m nay, vÎ trong s¸ng cña tiÕng ViÖt. vÉn cßn xuÊt hiÖn ë ®©u ®ã, ë + CÇn ph¶i thÓ hiÖn ®­îc tÝnh lÞch sù, cã mét sè ng­êi nh÷ng lêi nãi th« v¨n ho¸ trong lêi nãi. tôc, thiÕu v¨n ho¸, lÞch sù. §Ó gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt, mçi chóng ta cÇn ph¶i lµm g×? VÊn ®Ò nµy c¸c em h·y suy nghÜ thªm ®Ó trao ®æi vµo buæi häc h«m sau GV h­íng dÉn HS tæng hîp kiÕn thøc Qua viÖc t×m hiÓu c¸c ng÷ liÖu trªn, em h·y rót ra kÕt luËn vÒ Sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt. => KÕt luËn chung Sau ®ã, t×m mét VD tiªu biÓu ®Ó Sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt biÓu hiÖn ë ph©n tÝch c¸c ph­¬ng diÖn: - TÝnh chuÈn mùc, cã quy t¾c cña tiÕng GV h­íng dÉn HS lµm bµi ViÖt B­íc 1: Gäi HS ®äc bµi tËp 1, - Kh«ng sö dông c¸c yÕu tè lai c¨ng, pha x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi t¹p B­íc 2: Yªu cÇu HS t×m nh÷ng - §¶m b¶o tÝnh lÞch sö, cã v¨n ho¸ trong tõ ng÷ tiªu biÓu mµ t¸c gi¶ dïng lêi nãi. ®Ó miªu t¶ diÖn m¹o hoÆc tÝnh 2. LuyÖn tËp c¸ch nh©n vËt trong TruyÖn Bµi 1.SGK/ 33 KiÒu B­íc 3: Yªu cÇu HS t×m c¸c tõ 7
  8. ®ång nghÜa hoÆc gÇn nghÜa víi c¸c côm tõ trªn ®Ó thay thÕ, sau ®ã so s¸nh ®èi chiÕu víi c¸ch sö dông tõ ng÷ cña Hoµi Thanh vµ C¸c tõ ng÷ nãi vÒ c¸c nh©n vËt: NguyÔn Du. - Kim Träng: rÊt mùc chung t×nh B­íc 4: Rót ra nhËn xÐt vÒ c¸c - Thuý V©n: c« em g¸i ngoan tõ ng÷ mµ 2 t¸c gi¶ ®· sö dông - Ho¹n Th­: ng­êi ®µn bµ b¶n lÜnh kh¸c Gîi ý th­êng, biÕt ®iÒu mµ cay nghiÖt - Thóc Sinh: sî vî - Tõ H¶i: chît hiÖn ra, chît biÕn ®i nh­ mét v× sao l¹ - Tó Bµ: mµu da “ nhên nhît” - M· Gi¸m Sinh: “ mµy r©u nh½n nhôi” - Së Khanh: ch¶i chuèt dÞu dµng - B¹c Bµ, B¹c H¹nh: miÖng thÒ “ xoen xoÐt” Bµi 2.T¹i sao viÖc g×n gi÷ sù trong s¸ng GV ®­a ra bµi tËp 2, tæ chøc cho cña tiÕng ViÖt l¹i lµ mét trong nh÷ng vÊn HS trao ®æi, ph¸t biÓu suy nghÜ ®Ò ®ang ®­îc quan t©m hµng ®Çu trong cña m×nh t¹i líp giai ®o¹n hiÖn nay. §Þnh h­íng Gîi ý: - TiÕng ViÖt lµ thø tiÕng giµu ®Ñp, lµ thø cña c¶i v« cïng quý gi¸ cÇn ph¶i gi÷ g×n - ViÖc gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt gãp phÇn vµo viÖc gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam - Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi VN gia nhËp WTO, th× viÖc më cöa héi nhËp lµ nguyªn nh©n kh¸ch quan t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc du nhËp vµo ViÖt Nam rÊt nhiÒu nÒn v¨n ho¸, ng«n ng÷ kh¸c nhau trªn thÕ giíi, më ra nhiÒu xu h­íng nh»m ph¸t triÓn hÖ thèng ng«n ng÷ cña chóng ta, nh­ng ®ång thêi còng ®em l¹i nhiÒu th¸ch thøc vµ nguy c¬ lµm vÈn ®ôc tiÕng ViÖt. ChÝnh v× thÕ, ý thøc gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt ®­îc dÆt nªn hµng ®Çu. - T×nh tr¹ng l¹m dông tiÕng n­íc ngoµi, sö dông lêi ¨n tiÕng nãi th« tôc, thiÕu v¨n ho¸ ®ang diÔn ra ngµy cµng phæ biÕn ë 8
  9. nhiÒu ng­êi, nhiÒu m«i tr­êng trong x· héi ngµy nay GV yªu cÇu HS vÒ nhµ lµm Bµi 3: §äc c©u chuyÖn vui sau: KiÓm tra vµo giê sau “ Trong mét lÇn nãi chuyÖn cïng c¸c c¸n bé, cã mét c¸n bé dïng tõ: “ thiÖt lµ mét th¾ng lîi trêi long ®Êt lë”. B¸c Hå ®· phª b×nh b»ng mét c©u nãi hãm hØnh: “ ThÕ sau th¾ng lîi, B¸c vµ chó sÏ ë ®©u?”” Suy nghÜ cña em vÒ c©u chuyÖn trªn. ViÕt mét ®o¹n v¨n nghÞ luËn vÒ hiÖn t­îng sö dông tõ ng÷ thiÕu chuÈn x¸c trong cuéc GV gîi ý cho HS sèng h«m nay Gîi ý - Suy nghÜ vÒ mÈu chuyÖn trªn: + Lµ mét mÈu chuyÖn vui nh­ng ®· ph¶i ¸nh ®­îc mét hiÖn t­îng kh¸ phæ biÕn vÒ viªc sö dông ng«n ng÷ trong ®êi sèng h»ng ngµy: sö dông tõ ng÷ thiÕu chuÈn x¸c + Qua mÈu chuyÖn cho ta thÊy ®­îc ý thøc gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt cña B¸c Hå. - ViÕt ®o¹n v¨n: Kho¶ng 20 dßng vÒ c¸c hiÖn t­îng sö dông tõ ng÷ thiÕu chuÈn x¸c. e.C¸c ho¹t ®éng tiÕp nèi sau giê häc: - GV yªu cÇu HS vÒ lµm bµi tËp sè 2 SGK/ T.34 - Suy nghÜ vÒ c¸c vÊn ®Ò ®­îc më ra trong gi¬h häc - S­u tÇm trªn ®µi, trªn b¸o nh÷ng hiÖn t­îng lµm vÈn ®ôc sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt - ¤n tËp l¹i kiÕn thøc ®· häc chuÈn bÞ viÕt bµi viÕt sè 1 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2