intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án tin học 12 - Gv Võ Thị Quế Yên

Chia sẻ: Le Thom | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:55

574
lượt xem
125
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án tin học 12 của giáo viên Võ Thị Quế Yên biên soạn trình bày đầy đủ giúp cho giáo viên tin học 12 tham khảo thuận lợi trong dạy học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tin học 12 - Gv Võ Thị Quế Yên

 1. Ngày soạn: Chương I: KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ngày dạy: Tiết: 01 Bài 1: MỘT SỐ SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Tuần: 01 I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Kiến thức:  Biết khái niệm CSDL  Biết vai trò của CSDL trong học tập và trong cuộc sống  Biết khái niệm hệ quản trị CSDl 2. Kĩ năng: Böôùcñaàuhình thaønhkó naêngkhaûosaùtthöïc teácho öùngduïngCSDL 3 Thái độ: Nhaänthöùcñöôïc quaùtrìnhphaùttrieåncuûaheäquaûntrò cô sôûdöõ lieäu. II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, sách chuẩn kiến thức kỉ năng - HS: Xem bài trước ở nhà - Phương pháp:Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề III- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định lớp: Nắm sơ tình hình lớp, GVCN, điểm danh (5’) 2.Nội dung bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: Giới thiệu về bài tóan quản lý: 1. Bài toán quản lý: - Em hãy kể tên các đơn vị, tổ - Suy nghĩ liên hệ thực Bài toán quản lí học sinh: chức nào có nhu cầu quản lí tế trả lời Để quản lý học sinh trong nhà thông tin? trường, người ta thường lập các - Nhận xét câu trả lời đúng và biểu bảng gồm các cột, hàng để phổ biến mà HS đã nêu chứa các thông tin cần quản lý. - Để quản lí HS trong trường ta Ví dụ: Hình 1: ví dụ về hồ sơ phải có sổ học bạ. Trong học bạ lớp (trang 4 SGK) thường có cá thông tin: Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, đoàn viên, kết quả học tập (điểm các môn học) và rèn luyện đạo đức. - Như vậy để tìm HS có điểm trung bình môn Tin >=8.0 sẽ mất - Quan sát bảng dữ liệu nhiều thời gian. Để thuận tiện trong việc tìm kiếm ta có thể lập 1 bảng như hình 1 - Trong đó ứng với mỗi hàng ta ghi thông tin về 1 học sinh. Một - Cho ví dụ bảng như vậy gọi là 1 hồ sơ lớp học - Yêu cầu HS tìm thêm ví dụ - Yêu cầu HS đạt ra các câu hỏi - Tìm thông tin về HS có thể gặp trong các bài toán nào đó 1 cách nhanh quản lí đó chóng - Xếp loại HS trong lớp - Việc lập bảng như vậy có lợi dễ dàng hơn ích gì? Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 1
 2. - Muốn quản lý thông tin về điểm học sinh của lớp ta nên lập danh sách chứa các cột nào? - Từ đó ta thấy được vai trò, tác dụng của hệ thống quản lí: nếu lưu trữ các thông tin 1 cách hợp lí và đầy đủ, bảng dữ liệu còn có thể giúp ta biết được những thông tin không thể hiện 1 cách rõ ràng - Trong thực tế có rất nhiều bài toán quản lí. Do có nhiều người cùng khai thác thông tin và mỗi người có nhu cầu khai thác thông tin nên các câu hỏi đặt ra rất là đa dạng - Trong quá trình quản lí ta có thể bổ sung , thay đổi hay nhầm lẫn đòi hỏi phải sửa lại Hoạt động 2: Giơi thiệu các công việc thường gặp khi quản lý thông tin của một đối tượng nào đó 2. Các công việc thường gặp khi quản lý thông tin của một đối tượng nào đó: - Trở lại VD vể hồ sơ lớp học, - Tạo lập hồ sơ a) Taïo laäp hoà sô : GV chỉ ra một số thao tác trong - Cập nhật hồ sơ - Taïo laäp hoà sô veà quá trình quản lí hồ sơ lớp học - Khai thác hồ sơ caùc ñoái töôïng caàn như: bổ sung thêm HS, thay đổi quaûn lí. đoàn viên… và yêu cầu học sinh chỉ ra 1 số thao tác - Khai thaùc hoà sô bao goàm caùc coâng vieäc naøo? +Ngoaøi 3 coângvieäctreâncoøn b) Caäp nhaät hoà sô : coù coâng vieäc thöù tö ñoù laø - Caäp nhaät hoà sô : laäp keá hoaïch, ra quyeát ñònh theâm, xoaù, söûa hoà sô. xöû lí coâng vieäc cuûa ngöôøi + HS traû lôøi. Ví duï : Xem hình 2 coù traùchnhieäm. trong SGK trang 6 Vd : cuoái naêmhieäu tröôûng ra quyeát ñònh khen thöôûng cho nhöõng hoïc sinh xuaát saéc, hoaëc GVCN laäp keá hoaïch ñeå oântaäpheø, naângkeùmcho HS. c) Khai th aù c ho à sô : - Khai thaùc hoà sô : Saép xeáp, tìm kieám, thoáng keâ, Laäp baùo caùo, toång hôïp, in aán, … 3. Câu hỏi củng cố và bài tập về nhà:(8’) Câu 1: Các công việc thường gặp khi quản lí thông tin của một đối tượng nào đó? 4. Dặn dò: (2’) Xem trước các phần khái niệm CSDL và hệ quản trị CSDL của bài Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 2
 3. Ngày soạn: Chương I: KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ngày dạy: Tiết: 02 Bài 1: MỘT SỐ SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Tuần: 01 I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Kiến thức:  Biết khái niệm CSDL  Biết vai trò của CSDL trong học tập và trong cuộc sống  Biết khái niệm hệ quản trị CSDL 2. Kĩ năng: Bước đâu hinh thanh kỹ năng khao sat thực tế cho ứng dung CSDL. ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ 3 Thái độ: Nhân thức được quá trinh phat triên cua hệ quan trị CSDL ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, sách chuẩn kiến thức kỉ năng - HS: Xem bài trước ở nhà - Phương pháp:Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề III- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định lớp: điểm danh 2. Kiểm tra bài cũ: (7’) Câu hỏi:Bài toán quản lý là gì? Cho ví dụ? Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức? 3.Nội dung bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoat đông 1: Hệ cơ sở dữ liêu ̣ ̣ ̣ - Giới thiệu bảng 1 SGK - Quan sát theo dõi va gợi ý để HS đưa ra - Cơ sở dữ liệu (CSDL- một số câu hỏi trong thực Database) là tập hợp các tế: + Có bao nhiêu HS trong dữ liệu có liên quan với + Tổ trưởng quan tâm tổ nhau, chứa thông tin của đến thông tin gì? + Có bao nhêu đoàn trong một đối tượng nào đó + Bí thư lớp qaun tâm đến lớp (như trường học, bệnh thông tin gì? + Lớp có bao nhiêu HS? viện, ngân hàng, nhà + GVCN quan tâm đến Điểm TB của HS….? máy...), được lưu trữ thông tin gì? trên bộ nhớ máy tính - Khi hồ sơ đó được tổ để đáp ứng nhu cầu khai -Giới thiệu KN CSDL: chức lưu trữ trên các thác thông tin của nhiều - Khi nào thì hồ sơ lớp thiết bị nhớ và được người sử dụng với nhiều torng mục 1 được gọi là nhiều người dùng khai mục đích khác nhau. CSDL? thác - Việc tổ chức lưu trữ các bảng trên các thiết bị nhớ có lợi gì hơn so với lưu trữ trên giấy? - Có thể sử dụng các lệnh để thực hiện cập nhật và khai thác nhanh - Phần mềm cung cấp hơn, thuận tiện và hiệu môi trường thuận lợi và Giới thiệu khái niệm quả hơn hiệu quả để tạo lập, lưu Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 3
 4. HQTCSDL trữ và khai thác thông tin -YC HS xem hình 3 (các của CSDL được gọi là thành phần của HCSDL, hệ QTCSDL (Database SGK, trang 9) và giải Management System) thích hình - Người ta thường dùng thuật ngữ HCSDL để chỉ một CSDL với -Để khai thác thông tin từ + Cơ sở dữ liệu HQTCSDL và khia thác CSDL bằng máy tính cần + Hệ quản trị CSDL CSDL đó. phải có những yếu tố + Các thiết bị vật lí - Để lưu trữ và khai thác nào? thông tin bằng máy tính cần phải có: + Cơ sở dữ liệu + Hệ quản trị CSDL + Các thiết bị vật lí Hoạt động 2: giới thiệu một số hoạt động có sử dụng CSDL -Hãy kể tên các đơn vị, cơ -Theo dõi YC của GV 5. Một số hoạt động có sở sản xuất cần có CSDL sử dụng CSDL: để quản lí hoạt động - Quản lý trường học trong đơn vị. kể tên các - Cơ sở kinh doanh chủ thể cần quản lí. - Cơ sở sản xuất Khuyến khích chọn các - Tổ tài chính cơ sở có trên địa bàn sinh - Cơ quan điều hành các sống, khác SGK -Suy nghỉ điền thông tin giao dịch tín dụng -Phát giấy cho từng HS và vào phiếu - Ngân hàng YC điền thông tin HS biết +Các nhà ga cần có - Hãng hàng không được, càng nhiều càng CSDL quản lí đăng kí vé - Tổ chức viển tốt. thông báo sẽ cấm hành khách, các chuyến thông…… điểm cho 1 HS kể đúng tàu sử dụng đường ray nhiều nhất (trong phiếu +Các công ty viễn thông GV có thể hướng dẫn cần có CSDL quản lí tài bằng 1 ví dụ cụ thể) khoản khách hàng -Thu phiếu cả lớp, chọn -Thực hiện đánh giá các những phiếu có nhiều bài làm của bạn thông tin đúng để đọc -Theo dõi và ghi nhớ trước lớp, cho HS cả lớp đánh giá bài làm của bạn. - Bổ sung thêm để có được nhiều ứng dụng phong phú YC cả lớp đối chiếu với đáp an và thống nhất cho -Không mất thời gian tìm điểm kiếm tính toán, có nhiều - Việc ứng dụng HCSDL thời gian để làm việc đã mang lại thay đổi gì? khác Lợi ích cho các đơn vị? -Con người vẫn đóng vai - Khi có CSDL, có cần trò quyết định đến con người nữa không? Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 4
 5. 4. Củng cố : (4’) -Các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở DL -Một số ứng dụng của hệ cơ sở DL 5. Dặn dò: (2’) - Học bài và xem trước bài 2 hệ quản trị cơ sở dữ liệu Ngày soạn: Chương I: KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ngày dạy: Tiết: 03 Bài 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Tuần: 02 I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Kiến thức:  Biết chức năng HQTCSDL  Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL: người quản trị CSDL; người lập trình ứng dụng; người dùng 2. Kĩ năng: 3 Thái độ: II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, sách chuẩn kiến thức kỉ năng - HS: Xem bài trước ở nhà - Phương pháp:Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề III- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: 3.Nội dung bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: giới thiệu các chức năng của hệ QTCSDL + Hãy nhắc lại khái niệm - HQTCSDL là phần 1. Các chức năng của hệ HQTCSDL? mềm cung cấp môi QTCSDL: + Theo em những từ nào trong trường thuận lợi và a. Cung cấp cách tạo lập khái niệm ta cần chú ý? hiệu quả để tạo lập, CSDL: + Các từ đó nói lên điều gì của lưu trữ và khai thác Thông qua ngôn ngữ định nghĩa 1 HCSDL? thông tin của CSDL dữ liệu, người dùng khai báo - Ghi bảng chức năng thứ 1: kiểu và các cấu trúc dữ liệu thể cung cấp môi trường tạo lập hiện thông tin, khai báo các ràng CSDL buộc trên dữ liệu được lưu trữ + Trong ngôn ngữ lập trình trong CSDL. Pascal, ta đã học 1 lệnh tạo cấu trúc DL, đó là lệnh gì? Ta khai bao được những gì cho ́ cấu trúc DL đó? + Theo em thao tác tạo lập + Tạo lập, lưu trữ CSDL gồm những thao tác và khai thác thông tin nào? + GV bổ sung: ngoài ra còn có + Đó là các chức thao tác chỉnh sửa cấu trúc năng cơ bản của bảng và xem cấu trúc bản ghi HQTCSDL của 1 bảng - Ghi bài - Những công cụ hổ trợ việc tạo lập CSDL được gọi là Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 5
 6. ngôn ngữ định nghĩa DL - Ghi bảng chức năng thứ 2: cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu + Theo em cập nhật DL là làm + Cập nhật: nhập, những công việc gì? xoá và sửa DL b. Cung cấp cách cập nhật dữ + Hãy kể tên các thao tác khai + Khai thác: Sắp liệu, tìm kiếm và kết xuất thác DL mà em biết? xếp, lọc, tìm kiếm, thông tin: kết xuất báo cáo.. Thông qua ngôn ngữ thao tác dữ + Trong Pascal, ta có các lệnh + Là lệnh Readln(), liệu, người ta thực hiện được nào để cập nhật DL? Lệnh lệnh gán các thao tác sau: nào để khai thác DL? + Lệnh Write, các Cập nhật: Nhập, sửa, xóa dữ + DG: HQTCSDL cung cấp 1 thuật toán sắp xếp, liệu số công cụ (modul) để tác tìm kiếm Khai thác: Sắp xếp, tìm kím, đông lên DL: xem nội dung kết xuất báo cáo… DL, cập nhật DL, sắp xếp, lọc, tìm kiếm thông tin và kết - Ghi bài xuất báo cáo. Các modul này tạo thành ngôn ngữ thao tác DL - Ghi chức năng thứ 3: cung cấp công cụ kiểm soát, điều c. Cung cấp công cụ kiểm soát, khiển truy cập vào CSDL điều khiển việc truy cập vào + Kiểm soát truy cập, điều + Phát hiện, ngăn CSDL khiển truy cập vào CSDL gồm chặn những truy cập Để góp phần đảm bảo các yêu những công việc nào? trái phép cầu cơ bản của 1 HCSDL, + Điều khiển các HQTCSDL phải có chương trình truy cập đồng thời thực hiện những nhiện vụ sau: + Khôi phục CSDL - Phát hiện và ngăn chặn sự truy + Chuản háo lại câu trả lời khi có sự cố cập không được phép. của HS bằng nội dung đã - Duy trì tính nhất quán của dữ được trình bày liệu... + Mọi HQTCSDL đều có thể - Tổ chức và điều khiển các truy cung cấp các chương trình cập đồng thời. thực hiện các công việc trên - Khôi phục CSDL khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm. - Quản lí các mô tả DL. 4. Củng cố - dăn dò: (5’) - Các chức năng của hệ QTCSDL - Hoạt động của một hệ QTCSDL - Xem trước phần: vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL, các bước xây dựng CSDL Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 6
 7. Ngày soạn: Chương I: KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ngày dạy: Tiết: 04 Bài 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Tuần: 02 I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Kiến thức:  Biết chức năng HQTCSDL  Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL: người quản trị CSDL; người lập trình ứng dụng; người dùng 2. Kĩ năng: 3 Thái độ: II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, sách chuẩn kiến thức kỉ năng - HS: SGK tin 12 - Phương pháp:Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề III- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định lớp: điểm danh 2. Kiểm tra bài cũ: (7’) - Câu hỏi: nêu các chức năng của hệ QTCSDL 3.Nội dung bài mới: TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: giới thiệu vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL - Những loại người nào liên - Trả lời nhanh 3. Vai trò của con người khi quan đến hệ CSDL mà em - Ghi bài làm việc với các hệ CSDL: biết? a. Người quản trị CSDL: - Người quản trị CSDL là Tổ chức và đảm bảo hoạt một người hay một nhóm động hệ thống, quản lí tài người được trao quyền điều nguyên của CSDL hành hệ CSDL : - Thiết kế và cài đặt CSDL, hệ QTCSDL, và các phần mềm có liên quan. - Cấp phát các quyền truy cập CSDL - Duy trì các hoạt động hệ thống nhằm thỏa mãn các yêu cầu của các ứng dụng và của người dùng. - Người lập trình ứng dụng: sử dụng có am hiểu về một hệ QTCSDL nào đó, dùng ngôn ngữ của hệ QTCSDL - Ghi bài b. Người lập trình ứng này để tạo một giao diện thân dụng: Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 7
 8. thiện qua chương trình ứng Phát triển các chương trình dụng dễ sử dụng để thực ứng dụng khai thác CSDL hiện một số thao tác trên phục vụ ngưới dùng CSDL tùy theo nhu cầu. - Người dùng: + Trong các thao tác thường gặp khi xử lí thông tin của 1 tổ chức thì người dùng thường phải thực hiện những thao tác nào? Người dùng : (còn gọi người dùng đầu cuối) Là người có c. Người dùng: thể không am hiểu gì về hệ Sử dụng các chương trình ứng QTCSDL nhưng sử dụng giao dụng để khai thác thông tin từ diện thân thiện do chương CSDL trình ứng dụng tạo ra để nhập dữ liệu và khai thác CSDL. * Người dùng tương tác với hệ thống thông qua việc sử dụng những chương trình ứng dụng đã được viết trước - Vì người dùng phải sử dụng chương trình ứng dụng với hệ thống -> liên quan đến hệ thống còn có những ai? Hoạt động 2: giới thiệu các bước xây dựng CSDL: Hãy cho biết các bước để - Tìm hiểu bài toán 4. Các bước xây dựng hoàn thành một chương trình - Lập trình CSDL: giải 1 bài toán bằng ngôn ngữ - Kiểm thử chương Bước 1: Khảo sát lập trình Turbo Pascal trình - Tìm hiểu các yêu cầu của - Khi xây dựng CSDL ta cũng công tác quản lí. tiến hành theo 3 bước: khảo - Xác định các yêu cầu DL cần sát, thiết kế, kiểm thủ. lưu trữ, phân tích mối liên hệ Phát phiếu các thao tác được giữa chúng xáo trộn, YC HS sắp xếp lại - Xác định khả năng phần teo 3 nhóm ứn với 3 bước mà Suy nghỉ và trả lời cúng, phần mềm có thể khai GV đã đưa ra từng bước thác sử dụng. - Phân tích các chức năng cần có của hệ thống khai thác thông tin, đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Bước 2: Thiết kế - Thiết kế CSDL Chuẩn hoá lại kiến thức sau - Lựa chọn HQTCSDL khi HS trình bày - Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng . Ghi bài Bước 3: Kiểm thử - Nhập dữ liệu - Chạy thủ các chương trình Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 8
 9. ứng dụng. Nếu còn lỗi thì rà soát lại các bước đã thực hiện để tìm lỗi và khắc phục. 4 Củng cố: (4’) - Ba vai trò của con người khi làmviệc với HCSDL: quản trị CSDL, lập trình ứng dụng và khia thác HCDSL - Ba bước xây dựng hệ CSDL: khảo sát, thiết kế và kiểm thử - Hãy phân biệt CSDL và hệ QTCSDL Ngày soạn: Chương I: KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ngày dạy: Tiết: 05 BÀI TẬP VÀ THỰC HÁNH 1 Tuần: 03 TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Kiến thức:  Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí đơn giản  Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng 1 CSDL đơn giản 2. Kĩ năng: thực hiện được một số thao tác trong bước khảo sát và thiết kế 3 Thái độ: II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Hình ảnh về bảng: + Bảng tacgia: Matg Hoten Ngsinh Ngmat Tieusu + Bảng sach: Masach Tensach Loaisach Nxb Namxb Giatien Matg noidung + Bảng hocsinh: Mathe Hoten Ngsinh Gioitinh Lop Ngaycap diachi + Bảng phieumuon: Mathe Sophieu Ngaymuon Ngaycantra Masach slsachmuon + Bảng trasach: Sophieu Ngaytra sobienbanghisuco + Bảng hoadon: Sohoadon Masach soluongthanhli + Bảng thanhli So_ddtl Masach soluongthanhli + Bảng denbu: So_dddb Masach Sldenbu teindenbu - Nội quy thu viện, 1 số mẫu thẻ thư viện, mẫu phiếu mượn trà sq1ch, mẫu qau3n lí sách của thư viện trường THPT III- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định lớp: điểm danh 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ Câu hỏi: hãy nêu vai trò của con người khi làm việc với các h ệ CSDL 3.Nội dung bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung -Yêu cầu nhóm 1 trình bày nội -Đại diện từng nhóm lên Tìm hiểu nội quy thư viện, quy thư viện bảng trình bày.thàng viên của phiếu mượn trả sách, sổ quản mỗi nhóm có thể bổ sung lí sách của thư viện trường góp ý THPT Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 9
 10. -Mẫu thẻ: mã thẻ, họ và tên, Nhóm 2 trình bày mẫu thẻ thư ngày sinh, nơi sinh, giới tính, viện lớp, địa chỉ -Phiếu mượn/trả sách, ngày trả, số phiếu, ngày mượn, họ -Nhóm 3 trình bày phiếu và tên, ngày sinh, giới tính, mượn/trả sách lớp. -Sổ quản lí sách: mã sách, tên sách, số lượng -Nhóm 4 trình bày sổ quản lí sách Yêu cầu liệt kê tất cả các đối Người đọc sách, người thủ Kể tên các hoạt động chính của tượng có liên quan đến CSDL thư, người quản lí thư viện Chia lớp thành 3 nhóm đại diện - Nhóm thủ thư: cho mượn cho 3 đối tượng chính liên quan sách, kiểm kê sách đến CSDL để thảo luận - Nhóm người qủan lí: mua sách, nhập sách, thanh lí sách Chuản hoá kiến thức lại cho mỗi - Nhóm người đọc sách: nhóm mượn sách, trả sáhc Nhận xét, khuyến khích ý thức Đại diện nhóm trình bày tích cực sáng tạo của một số Theo dõi nhận xét của GV để thành viên trong nhóm rút ra kiến thức cần thiết 4 Củng cố: 3’ - Xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng 1 CSDL đơn giản 5.Dặn dò: 1’ - Xem bài tập trang 16 và 20 Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 10
 11. Ngày soạn: Chương I: KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ngày dạy: Tiết: 06 BÀI TẬP VÀ THỰC HÁNH 1 Tuần: 03 TÌM HIỂU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Kiến thức:  Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí đơn giản  Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng 1 CSDL đơn giản 2. Kĩ năng: thực hiện được một số thao tác trong bước khảo sát và thiết kế 3 Thái độ: II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Hình ảnh về bảng đã chuân bị ở tiêt trước. ̉ ́ III- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định lớp: điểm danh 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ Câu hỏi: hãy nêu vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL 3.Nội dung bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: hướng dẫn cách làm bài 3 SGK trang 21 Hãy liệt kê các đối tượng cần quản - Người đọc, tác giả, sách Liệt kê các đối tượng cần lí tronh thư viện Thảo luận để trả lời quản lí khi xây dựng CSDL - Chia lớp ra 3 nhóm thảo luận,mỗi -Người đọc : họ tên, ngày quản lí sách và mượn/trả nhóm 1 đối tượng sinh, số thẻ mượn, ngày sách + Yêu cầu nhóm 1 liệt kê thông tin mượn, tên sách -Người đọc: họ tên, ngày về người đọc -Sách: tác giả, mã sách, tên sinh, giới tính, lớp, địa chỉ, + Nhóm 2 liệt kê thông tin về sách sách số thẻ mượn, ngày cấp thẻ, + Nhóm 3 liệt kê thông tin tác giả - Tác giả: mã tác giả, họ và ghi chú Yêu cấu Hs trong nhóm trình bày và tên tác giả - Sách: mã sách, tên nhóm khác nhận xét đáng giá Đại diện nhóm trình bày sa1hc,loại sách,nhà xuất Chuẩn hoá lại kiến thức chó 3 nhóm Theo dõi nhận xét của giáo bản, năm xb, giá tiền, mã tác viên để rút ra kiến thức cần giả, tóm tắt nội dung thiết - Tác giả: mã tác giả, họ và tên tác giả, ngày sinh Hoạt động 1: hướng dẫn cách làm bài 4 SGK trang 21 Theo các em CSDL nêu trên cần -Bảng Sach, gồm tacgia, CSDL nêu trên cần những những bảng nào? masach, tensach bảng nào? Mỗi bảng cần -Trong mỗi bảng cần quản lí những - Bảng Nguoidoc, gồm hoten, những cột nào? thông tin nào? Có những cột nào? mathe, ngaysinh, ngaymuon -Bổ sung thêm các bảng mà HS thiếu -Bảng hocsinh, phieumuon sót -Khi cấp thẻ cho người đọc mới cần -Bảng hocsinh, phieumuon, những thông tin nào? sach, tacgia -Khi 1 người doc cần mượn sách cần cập nhật bảng nào? -Trong bảng phiếu mượn thông tin ngày cần trả phải chịu ràng buộc Ngày cần trả lớn hơn ngày nào? mượn Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 11
 12. Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung -Khi 1 người đọc trả sách thì cần cập nhật những bảng nào? Bảng hocsinh, trasach, sach, Khi có hoá đơn nhập sách mới thì tacgia cần cập nhật bảng nào? Gọi HS bổ sung và chuẩn hoá những Bảng hoadon, sach kiến thức thiếu 4 Củng cố: 3’ - Xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí - Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng 1 CSDL đơn giản 5.Dặn dò: 1’ - Xem bài tập trang 16 và 20 Ngày soạn: Chương I: KHÁI NIỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ngày dạy: Tiết: 07 BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 1 Tuần: 04 I. Muïc ñích – yeâu caàu : 1.Veà kieán thöùc : +Reønluyeäncho HS hieåuxaâuveàCSDL, BieátcaùcmöùctheåhieäncuûaCSDL vaøcaùcyeâucaàu cô baûnñoái vôùi heäCSDL. 2. Veà kyõ naêng : +Böôùcñaàuhình thaønhkó naêngkhaûosaùtthöïc teácho öùngduïngCSDL. +ReønluyeäncaùcböôùcxaâydöïngCSDL. 3. Veà thaùi ñoä : +Taïo söï hammuoáncho HS hoïc moätheäCSDL vaøheäQTCSDL. II. Chuaån bò : - GV : +Giaùoaùn, baøi taäpvaøsöûduïngthieátbò lieânquanñeánbaøi taäp. +Chuaånbò tröôùcnhieàucaâuhoûi vaánñaùpcho hoïc sinhñeåcho HS thamgia traûlôøi. - HS : Ñoïc tröôùcsaùchgiaùokhoatröôùcôû nhaøtrang16. - PP : Laømvieäctheonhoùm(chialaøm6 nhoùm).Dieãngiaûngvaøñaømthoaïi. III. Hoaït ñoäng daïy hoïc : 1. OÅn ñònh lôùp : Kieåmtrasó soá(1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ : 3. Noäi dun g ba øi môùi : TG Hoaït Ñoä n g Cuûa GV Hoaït Ñoä n g Cuûa Noäi Dun g Baøi 4’ + Caùc em haõy môû saùch 1/- Neâu moät öùng duïng CSDL giaùo khoa trang 16 trong cuûa moät toå chöùc maø em bieát ? phaàn caâu hoûi vaø baøi taäp. - Trong CSDL ñoù coù nhöõngthoâng ?Neâu moät öùng duïng +HS traûlôøi. tin gì? CSDL cuûa moät toå chöùc - CSDL phuïc vuï cho nhöõng ñoái maø em bieát? töôïngnaøo,veàvaánñeàgì? +GV coâñoänglaïi. Vd : Tröôøng ta coù öùng duïng + Neáu coøn thôøi gian, GV CSDL. CSDL cuûa tröôøng chöùa coù theåñöa theâmcaùc caâu thoângtin veà HS vaø phuïc vuï quaûn hoûi gôïi yù môû roäng cho lí HS(ñieåm,thoângtin veàHS,…). caùcHS khaùc,chaúnghaïn :  Thoâng tin veà hoïc sinhlaø nhöõngthoângtin gì? 3’  Ñeå quaûn lí ñieåm 2/- Haõy phaân bieät cô sôû döõ lieäu coù caàn löu teân moân hoïc vôùi heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu? khoâng?  Caàntheåhieänroõ hai ñieåm:  …..  Caàn theå hieän roõ  CSDL laø taäp hôïp caùc ? Haõy phaân bieät cô sôû hai ñieåm: döõ lieäu coù lieân quan vôùi nhau döõ lieäu vôùi heä quaûn trò  CSDL laø taäp ñöôïc löu tröõ ôû thieát bò nhôù cuûa cô sôû döõ lieäu? hôïp caùc döõ lieäu coù maùytính. lieân quan vôùi nhau  Heä QTCSDL laø caùc Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 12
 13. ñöôïc löu tröõ ôû thieát chöông trình phuïc vuï taïo laäp, caäp bò nhôùcuûamaùytính. nhaätvaøkhai thaùcCSDL. 5’  Heä QTCSDL laø caùc chöông trình phuïc 3/- Giaû söû phaûi xaây döïng moät vuï taïo laäp, caäp nhaät CSDL ñeå quaûn lí möôïn/traû saùch vaøkhai thaùcCSDL. ôû thö vieän. Theo em caàn phaûi löu tröõ nhöõng thoâng tin gì ? Haõy cho ? Theo em caàn phaûi löu bieát nhöõng vieäc phaûi laøm ñeå tröõ nhöõng thoâng tin gì ? ñaùp uùng nhu caàu quaûn lí cuûa Haõy cho bieát nhöõng vieäc ngöôøi thuû thö. phaûi laøm ñeå ñaùp uùng nhu caàu quaûn lí cuûa CSDL caàn chöùa caùc thoângtin ñeå ngöôøi thuû thö? traûlôøi ñöôïc nhöõngcaâuhoûi treân, Xem baøi taäp vaø thöïc coøn trong heä QTCSDL thì caàn coù haønh1 caùc chöôngtrình hoã trôï ngöôøi thuû GV coù theåñöa ra caùc caâu thö thöïc hieän caùc coâng vieäc ñaõ hoûi phuï gôïi yù, ví duï : neâu.  Ñeå quaûn lí saùch caàn coù thoângtin gì?  Ñeå quaûn lí ngöôøi möôïn caàn coù thoângtin gì? 5’  Ñeå bieát veà nhöõng ai ñangmöôïn saùchvaø nhöõng saùch naøo ñang cho möôïn, caànnhöõngthoângtin gì?  Ñeå phuïc vuï moät baïn ñoïc: 4/- Haõy neâu ví duï minh hoaï cho Ngöôøi thuû thö coù caàn moät vaøi yeâu caàu cô baûn ñoái kieåmtrañeåbieátngöôøi ñoù vôùi heä CSDL? coù phaûi laø baïn ñoïc cuûa Ví duï neâura khoângnhaátthieát thövieänhaykhoâng? phaûi ñaùp öùng taát caû caùc yeâu caàu.Do ñoù coù theåñöa ra nhieàuví  Coù tra cöùu xem duï ñeå giaûi thiaùch caùc yeâu caàu saùchmaø baïn ñoïc caàncoù khaùcnhaucuûaheäCSDL. coønhaykhoâng?  Coù phaûi vaøo soå tröôùc khi ñöa saùchcho baïn ñoïc khoâng? 4. Cuûng coá :(2’) - Caànphaânbieätcô sôûdöõlieäuvôùi heäquaûntrò cô sôûdöõ lieäu. 5. Daën doø :(1’) - Xem trước bài 3: giới thiệu Microsoft Access Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 13
 14. Ngày soạn: Chương II: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỠ DỮ LIỆU QUAN HỆ Ngày dạy: MICROSOFT ACCESS Tiết: 08 Tuần: 04 Bài 3: GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Kiến thức:  Biết Access là một hệ QTCSDL  Biết có 4 loại đối tượng cơ bản của Access: bảng (Table), mẫu hỏi (Query), biểu mẫu (Form), báo cáo (Report)  Biết có 2 chế độ làm việc với các đối tượng  Biết có hai cách tạo các đối tượng: dùng thuật sĩ (Wizard) và tự thiết kế (Design)  Biết khởi động Access, tạo CSDL mới hoặc mở CSDL đã có, tạo đối tượng mới và mở một đối tượng Biết kết thúc phiên làm việc với Access 2. Kĩ năng:  Thực hiện được việc khởi động và thoát khỏi Access. Tạo được 1 CSDL mới và mở được 1 CSDL đã có  Liên hệ được 1 bài toán gần gũi với HS cùng các công cụ quản lí trong Access 3 Thái độ: Ham muốn giải bài toán bằng Access, thấy được lợi ích của Access phục vụ thực tiển II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, sách chuẩn kiến thức kĩ năng - HS: Sách GK tin 12 - Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh III- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định lớp: điểm danh (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: 3.Nội dung bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: giới thiệu phần mềm Microsoft Access: ?ÔÛ lôùp 10 chuùng ta +PM Word 1. Phần mềm Microsoft Access: ñaõ ñöôïc hoïc phaàn +Pm Access + Microsoft Access gọi tắt là meàm naøo cuûa Access microsoft? laø heä QTCSDL do haõng ? Trong boä office ngoaøi Microsoftsaûnxuaát.Accessgiuùp phaàn meàm Word coøn ngöôøi laäptrìnhtaïo CSDL, nhaäp phaànmeàmnaøo? + Access coù nghóa döõ lieäuvaø khai thaùcthoângtin ? Access coù nghóa laø laø truy caäp, truy töø CSDL. gì ? xuaát + Microsoft Access goïi taét laø Access, laø heä Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 14
 15. QTCSDL do haõng Microsoft saûn xuaát chaïy treân moâi tröôøng windows. Hoạt động 2: giới thiệu chức năng của Access - Töø caùccoângcuï cuûa - Taïo baûng,löu tröõ Cung cấp các công cụ tạo lập, lưu Access,emhaõychobieát döõ lieäu, tính toùan trữ, cập nhật,và khai thác DL caùc Chöùc naêng chính caäp nhaät vaø khai - Ví dụ: SGK cuûaAccesslaø gì ? thaùcdöõlieäu - Tạo lập và lưu trữ ở - Trên thiết bị nhớ đâu? - Giải quyết các bài Cập nhật, báo cáo, khai toán quản lí thác - giải quyết vấn đề gì Hoạt động 3: giới thiệu các đối tượng trong Microsoft Access -Kiểm tra bài cũ: Nêu các 3. Các đối tượng trong chức năng chính của Microsoft Access : HQTCSDL Access giúp người lập trình tạo -Access là 1 HQTCSDL -Cung cấp môi CSDL, nhập dữ liệu và khai thác nên nó cũng có các công trường tạo lập thông tin từ CSDL bằng các công cụ để tạo lập, lưu trữ, CSDL, cập nhật DL, cụ chính như sau: cập nhật và khai thác DL khai thác CSDL và a) Bảng (Table) :thành phần cơ -Yêu cẩu HS tham khảo kiểm soát điều khiển sở nhằm để lưu dữ liệu. Trên SGK để biết cụ thể các truy cập Table không thực hiện các thao tác chức năng tính tóan được. -Chức năng của bảng? có b) Mẫu hỏi (Query) : là công cụ nhận xét gì về bảng? mà hoạt động của nó là khai thác Tham khảo SGK thông tin từ các table đã có, thực +Tạo lập các bảng hiện các tính tóan mà table không DL, lưu lên thiết bị làm được. nhớ. c) Biểu mẫu (form) : giúp nhập _ Tạo các biểu mẫu hoặc hiển thị thông tin một cách -Một CSDL có bao nhiêu để cập nhật, báo cáo thuận tiện hoặc để điều khiển bảng? thống kê thực hiện một ứng dụng. +Bảng dùng để lưu d) Báo cáo (Report) là công cụ để DL hiển thị thông tin, trên report có +Mỗi bảng chứa thể sử dụng các công thức tính thông tin về 11 chủ tóan, tổng hợp dữ liệu, tổ chức in thể quản lí ấn +Mẫu bảng gồm -Ví dụ: SGK nhiểu hàng nhiều cột +Một CSDL có thể có nhiều bảng -Mẫu hỏi dùng để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất DL +Biểu mẫu để toạ giao diện cho việc nhâp và hiển thị thông tin Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 15
 16. +Báo cáo dùng để định dạng, tính toán và tổng hợp DL Hoạt động 4: giới thiệu cách khởi động và kết thúc Access Khởi động Access giống Theo dõi để tiếp thu 4.Một số thao tác cơ bản như trong bộ Microsoft kiến thức -Khởi động Access: Office Strat\ All Program\ Microsoft Chọn Start\ All Program\ Access Microsoft Office\ -Tạo CSDL mới: Microsoft Office Access File\New.. chọn Blank Database. Chọn vị trí lưu tệp và gõ tên tệp mới. bấm Creat để xac nhận tạo tệp -Mở CSDL đã có File\Open…Bấm chuột vào tên CSDL cần mở -Kết thúc phiên làm việc với Access: File\Exit Hoạt động 5: giới thiệu cách làm viẹc với các đối tượng - Giới thiệu chế độ thiết Theo dõi để biết 5. Làm việc với các đối tượng: kế chọn chế độ thiết kế a) Chế độ làm việc với các đối -Giới thiệu chế độ trang và nhận dạng chế độ tượng DL thiết kế - Chế độ thiết kế: (Design View) dùng tạo mới các thành phần như:Table, query, form,report theo ý của người lập trình. - Chế độ trang dữ liệu: (Datasheet view) cho phép hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng, người dùng có thể thực hiện các thao tác như xem, xóa, hiệu chỉnh, thêm dữ liệu mới. - Chế độ biểu mẫu: (Form View) Chế độ này xem dữ liệu dưới dạng biểu mẫu. - Tạo cấu trúc DL mới. Quan sát cách tạo b) tạo đối tượng mới: + Mở 1 HCSDL bảng và biết được ưu Có sử dụng một trong các cách quanli_hs khuyết điểm của mỗi sau để tạo thành phần của Access: + Chọn Table cách Dùng phương pháp hướng dẫn + Thực hiện tạo 1 bảng từng bước của Access (Wizard) bằng cách tự thiết kế - Dùng phương pháp tự thiết kế (Creat table in design (Design View) view) - Kết hợp hai phương pháp trên + Thực hiện tạo bảng + Bằng cách tự thiết (Wizard rồi Design lại). khác bằng thuật sĩ kế: tạo được cấu trúc Create table in design view (tạo - YC HS nhận xét ưu và bảng cơ động tuy bảng ở chế độ thiết kế. nhược điểm của mỗi nhiên chậm. Create table by using wizard (tạo cách + Bằng thuật sĩ: dễ bảng bằng dùng thuật sĩ) - DG: người ta thường tạo được bảng có Create table by entering data ( tạo Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 16
 17. kết hợp 2 cách, thuật sĩ tính chuyên nghiệp, bảng bằng nhập DL ngay) để tạo nhanh, tự thiết kế nhanh nhưng không c) Mở đối tượng: nháy dúp lên để sửa tuỳ 1 như YC tên 1 đối tượng để mở nó - Mở 1 đối tượng đã có + Chế độ trang DL + Bấm đúp vào tên đối tượng muốn mở - Bảng được mở ở chế độ thiết kế hay trang DL? 4. Củng cố - Dặn dò: 5’  Nắm các khái niệm chính trong Access  Nắm các chức năng chính của Access  Có 4 đối tượng chính trong Access  Có 2 chế độ làm việc với các đối tượng Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết: 09 ̀ ̣ BAI TÂP Tuần: 05 I- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Kiến thức:  Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí đơn giản  Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng 1 CSDL đơn giản 2. Kĩ năng: thực hiện được một số thao tác trong bước khảo sát và thiết kế 3 Thái độ: II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bai trăc nghiêm giao viên đã chuân bị trước. ̀ ́ ̣ ́ ̉ III- TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định lớp: điểm danh 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Nêu khai niêm Access, giới thiêu chức năng cua môt số đôi tượng trong acess. ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ́ 3.Nội dung bài mới: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung ̉ ̀ ̣ Giai bai tâp trăc nghiêm ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ Yêu câu hoc sinh phân Giai bai trăc nghiêm ́ ̣ ́ ̀ nhom, lam trăc nghiêḿ ̣ Goi từng nhom trinh bay Trinh bay kêt quả trên ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ kêt quả lên bang ́ ̉ ̉ bang Đề trăc nghiêm: ́ ̣ Câu 1:Cơ sở dữ liệu (CSDL) là : a. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người. b. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy. c. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh... của một chủ thể nào đó. d. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên giấy để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người. Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 17
 18. Câu 2: Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng CSDL trên máy tính điện tử: a. Gọn, nhanh chóng b. Gọn, thời sự (Cập nhật đầy đủ, kịp thời...) c. Gọn, thời sự, nhanh chóng d. Gọn, thời sự, nhanh chóng, nhiều nguời có thể sử dụng chung CSDL Câu 3: Hoạt động nào sau đây có sử dụng CSDL a. Bán hàng b. Bán vé máy bay c. Quản lý học sinh trong nhà trường d. Tất cả đều đúng Câu 4: Hệ quản trị CSDL là: a. Phần mềm dùng tạo lập CSDL b. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL c. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL d. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL Câu 5: Các thành phần của hệ CSDL gồm: a. CSDL, hệ QTCSDL b. CSDL, hệ QTCSDL, con người c. Con người, CSDL, phần mềm ứng dụng d. Con người, phần mềm ứng dụng, hệ QTCSDL, CSDL Câu 6: Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL. a. Tính cấu trúc, tính toàn vẹn b. Tính không dư thừa, tính nhất quán c. Tính độc lập, tính chia sẻ dữ liệu, tính an toàn và bảo mật thông tin d. Các câu trên đều đúng Câu 7: Hãy chọn câu mô tả sự tương tác giữa các thành phần trong một hệ CSDL: Cho biết: Con người1, Cơ sở dữ liệu 2, Hệ QTCSDL 3, Phần mềm ứng dụng 4 a. 2134 b. 1342 c. 1324 d. 1432 Câu 8: Phân biệt CSDL và hệ QTCSDL . a. CSDL là tập hợp chứa các dữ liệu liên quan với nhau chứa thông tin về một vấn đề nào đó, được lưu trên máy tính. CSDL này do một hệ quản trị CSDL tạo ra. Hệ quản trị CSDL là phần mềm dùng tạo lập : CSDL, hơn thế nữa nó dùng còn quản trị và khai thác CSDL đó. b. CSDL là tập hợp chứa các dữ liệu liên quan với nhau chứa thông tin về một vấn đề nào đó. CSDL này do một hệ quản trị CSDL tạo ra. Hệ quản trị CSDL là phần mềm dùng tạo lập : CSDL, hơn thế nữa nó dùng còn quản trị và khai thác CSDL đó. c. CSDL là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, còn hệ quản trị CSDL chỉ là chương trình để quản lý và khai thác CSDL đó. d. Tất cả đều sai Câu 9: Chức năng của hệ QTCSDL a. Cung cấp cách tạo lập CSDLvà công cụ kiểm sóat, điều khiển việc truy cập vào CSDL. b. Cung cấp cách cập nhật dữ liệu, tìm kiếm và kết xuất thông tin c. Cung cấp cách khai báo dữ liệu d. câu a và b Câu 10: Thành phần chính của hệ QTCSDL: a. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn b. Bộ truy xuất dữ liệu và bộ bộ quản lý tập tin c. Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu d. Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu Câu 11:Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép a. Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 18
 19. b. Đảm bảo tính độc lập dữ liệu c. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL d. Khai báo kiểu dữ liệu của CSDL Câu 12: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu là một ngôn ngữ không cho phép a. Hỏi đáp CSDL b. Truy vấn CSDL c. Thao tác trên các đối tượng của CSDL d. Định nghĩa các đối tượng được lưu trữ trong CSDL Câu 13:Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép a. Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL b. Đảm bảo tính độc lập dữ liệu c. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép d. Phục hồi dữ liệu từ các lỗi hệ thống Câu 14: Để thực hiện các thao tác trên dữ liệu, ta sử dụng : a. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu b. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu Câu 15: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép a. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL b. Nhập, sửa xóa dữ liệu c. Cập nhật dữ liệu d. Câu b và c Câu 16: Hãy cho biết các loại thao tác trên CSDL a. Thao tác trên cấu trúc dữ liệu b. Thao tác trên nội dung dữ liệu c. Thao tác tìm kiếm, tra cứu thông tin, kết xuất báo cáo d. Cả ba câu trên Câu 17:Trong một công ty có hệ thống mạng nội bộ để sử dụng chung CSDL, nếu em được giao quyền tổ chức nhân sự, em có quyết định phân công một nhân viên đảm trách cả 03 vai trò:là người QTCSDL, vừa là nguời lập trình ứng dụng, vừa là người dùng không? a. Không được b. Không thể c. Được d. Không nên Câu 18: Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL trên mạng máy tính. a. Người dùng cuối b. Người lập trình c. Nguời quản trị CSDL d. Cả ba người trên Câu 19: Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ nhu cầu khai thác thông tin a. Người lập trình b. Người dùng cuối c. Người QTCSDL d. Cả ba người trên. Câu 20: Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL a. Người lập trình ứng dụng b. Người dùng cuối c. Người QTCSDL d. Cả ba người trên Câu 21: Access là gì? a. Là phần cứng b. Là phần mềm ứng dụng Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 19
 20. c. Là hệ QTCSDL do hãng Microsoft sản xuất d. Là phần mềm công cụ Câu 22: Các chức năng chính của Access a. Lập bảng b. Lưu trữ dữ liệu c. Tính toán và khai thác dữ liệu d. Ba câu trên đều đúng Câu 23: Tập tin trong Access đươc gọi là a. Tập tin cơ sở dữ liệu b. Tập tin dữ liệu c. Bảng d. Tập tin truy cập dữ liệu Câu 24: Phần đuôi của tên tập tin trong Access là a. DOC b. TEXT c . XLS d. MDB Câu 25: Tập tin trong Access chứa những gì: a. Chứa các bảng, nơi chứa dữ liệu của đối tượng cần quản lý b. Chứa các công cụ chính của Access như: table, query, form, report... c. Chứa hệ phần mềm khai thác dữ liệu d. Câu a và b Câu 26: Để tạo một tập tin cơ sở dữ liệu (CSDL) mới và đặt tên tệp trong Access, ta phải; a. Vào File chọn New b. Kích vào biểu tượng New c. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New d. Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New, kích tiếp vào Blank DataBase đặt tên file và chọn Create. Câu 27: Tên file trong Access đặt theo qui tắc nào a. Phần tên không quá 8 ký tự, phần đuôi không cần gõ, Access tự gán .MDB b. Phần tên không quá 64 ký tự, phần đuôi không cần gõ, Access tự gán .MDB c. Phần tên không quá 255 ký tự kể cả dấu trắng, phần đuôi không cần gõ, Access tự gán .MDB. d. Phần tên không quá 256 ký tự kể cả dấu trắng, phần đuôi không cần gõ, Access tự gán .MDB. Câu 28: MDB viết tắt bởi a. Manegement DataBase b. Microsoft DataBase c. Microsoft Access DataBase d. Không có câu nào đúng Câu 29: Tên của tập tin trong Access bắt buộc phải đặt trước hay sau khi tạo CSDL: a. Đặt tên tệp sau khi đã tạo CSDL b. Bắt buộc vào là đặt tên tệp ngay rồi mới tạo CSDL sau Câu 30:Thoát khỏi Access bằng cách: a. Vào File /Exit b. Trong cửa sổ CSDL, vào File/Exit c. Trong cửa sổ CSDL, kích vào nút close (X) nằm trên thanh tiêu đề cửa sổ Access d. Câu b và c 4. Cung cố ̉ Giáo Viên : Võ Thị Quế Yên Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=574

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2