intTypePromotion=1

Giáo án Văn học chủ đề Bản thân Đề tài: Gấu con bị đau răng - Nguyễn Thị Thu Hương

Chia sẻ: Nguyen Thi Thu Huong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
387
lượt xem
30
download

Giáo án Văn học chủ đề Bản thân Đề tài: Gấu con bị đau răng - Nguyễn Thị Thu Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Văn học chủ đề Bản thân Đề tài: Gấu con bị đau răng được biên soạn nhằm giúp trẻ biết tên truyện, hiểu nội dung và nhớ trình tự diễn biến câu chuyện “Gấu con bị đau răng", nhớ được các nhân vật trong chuyện. Từ đó, rèn luyện khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định, phát triển ngôn ngữ mạch lạc, phát âm chính xác, trả lời câu hỏi theo nội dung chuyện một cách rõ ràng, đủ ý cho trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Văn học chủ đề Bản thân Đề tài: Gấu con bị đau răng - Nguyễn Thị Thu Hương

  1. GIAO AN VĂN HOC ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ Chu đê: Ban thân ̣ ̣ Đê tai: Truyên “ Gâu con bi đau răng “ ̀ ̀ ́ Lưa tuôi: 4 – 5 tuôi ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ Loai bai: Day tre kê lai câu chuyên Thơi gian: 20 – 25 phut ̀ ́ Ngươi day: Nguyên Thi Thu H ̀ ̣ ̃ ̣ ương ̀ ̣ Ngay day: I. Muc đich – yêu câu ̣ ́ ̀ 1. Kiên th ́ ưc: ́ ̉ ́ ­ Tre biêt tên truyên, hiêu nôi dung va nh ̣ ̉ ̣ ̀ ơ trinh t ́ ̀ ự diên biên câu chuyên “ Gâu con bi đau răng “ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ­ Tre nh ̉ ớ được cac nhân vât trong chuyên ́ ̣ ̣ 2. Ky năng: ̃ ̣ ­ Ren luyên kha năng chu y, ghi nh ̀ ̉ ́ ́ ớ co chu đinh ́ ̉ ̣ ­ Phat triên ngôn ng ́ ̉ ư mach lac, phat âm chinh xac, tra l ̃ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ ời câu hoi theo nôi dung chuyên môt cach ro  ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̃ rang, đu y. ̀ ̉ ́ 3. Giao duc ́ ̣ ­ Qua câu chuyên: Giao duc tre biêt gi ̣ ́ ̣ ̉ ́ ư vê sinh răng miêng đê c ̃ ̣ ̣ ̉ ơ thê khoe manh, răng miêng co anh  ̉ ̉ ̣ ̣ ́̉ hưởng lơn đên s ́ ́ ứa khoe, net đep cua g ̉ ́ ̣ ̉ ương măt, không nên ăn qua nhiêu banh keo, biêt đanh răng  ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ngay 2 ( sang va tôi ) ̀ ́ ̀ ́ II. Chuân bi ̉ ̣ ­ Tranh truyên “ Gâu con bi đau răng”̣ ́ ̣ ­ Rô đ ̉ ựng cac loai rau, cu , qua, th ́ ̣ ̉ ̉ ưc ăn đ ́ ược mô phong băng tranh ve: thit , ca, tr ̉ ̀ ̃ ̣ ́ ứng.. ­ Gâu bông ́ ̉ ̣ ­ Ban nhac “ Thât đang yêu” , “ chuc m ̣ ́ ́ ừng sinh nhât “ , “ săp đên têt rôi “ ̣ ́ ́ ́ ̀ III. Nôi dung tich h ̣ ́ ợp ­ Âm nhac̣ ­ Môi trương xung quanh ̀ IV. Nôi dung tiên hanh ̣ ́ ̀ Cac b ́ ươc tiên hanh ́ ́ ̀ Hoat đông cua cô ̣ ̣ ̉ Hoat đông cua tre ̣ ̣ ̉ ̉ * Hoat đông 1 ̣ ̣ :  ­ “ Xum xit, xum xit” ́ ́ ́ ́ ­ “ Bên cô, bên cô” ̉ ̣ ­ Ôn đinh tô ch̉ ưc –  ́ ́ ̃ ̀ ́ ̀ ̣ ­ Cac con hay cung cô hat va vân đông theo ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ­ Vâng a! ( Tre hat va vân đông theo  Tro chuyên gây  ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̉ bai hat “ Thât đang yêu” đê chao ngay m̀ ̀ ới  bai hat cung cô ) ̀ ́ ̀ hưng thu ́ ́ nhe.́ ̃ ̉ ́ ̉ ̣ + Môi buôi sang ngu dây chung minh  ́ ̀ ̣ ­ Đanh răng a! ́ thương lam gi? ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ + Tai sao chung minh lai phai đanh răng? ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ­ Đê không bi sâu răng a! + Con thương đanh răng vao luc nao? ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ­ Con đanh răng vao buôi sang va ̀ ̉ ́ ̣ buôi tôi a! + Nêu không đanh răng điêu gi se xay ra?  ́ ́ ̀ ̀ ̃ ̉ ́ ́ ̃ ̣ ­ Nêu không đanh răng se bi sâu răng   ́ ̣ Co ban nao biêt không nhi? ̀ ́ ̉ a.̣ + ở lơp minh co ai bi đau răng không? ́ ̀ ́ ̣ ­ Co a.̣́ ̉ ́ ̣ + Cam giac bi đau răng nh ư thê nao? ́ ̀ ­ Đau a.̣ ́ ̀ ́ ̣ * Đung rôi đây, khi bi đau răng chung minh  ́ ̀ ̉ ­ Tre chăm chu lăng nghe. ́ ́ se thây đau va rât kho chiu n ̃ ́ ̀ ́ ́ ̣ ữa. ̉ ̀ ươi đanh răng ma môt ban trong  ­ Chi vi l ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ câu chuyên cô săp kê cho chung minh nghe  ́ ̀ ̃ ̣ sau đây cung bi đau răng đây. ́ ­ Cac con co muôn biêt vi sao ban bi đau  ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̣́ ­ Co a. răng không? ̣ ­ Vây bây gi ờ cac con hay ngôi ngay ngăn  ́ ̃ ̀ ́ ̉ ́ ­ Tre lăng nghe
  2. va chu y lăng nghe cô kê đê biêt nguyên  ̀ ́ ́ ́ ̉ ̉ ́ ̣ ̣ nhân vi sao ban bi đau răng nhe. Câu chuyên ̀ ́ ̣   co tên “ Gâu con bi đau răng” Cac con đa  ́ ́ ̣ ́ ̃ săn sang nghe ch ̃ ̀ ưa nao? ̀ ̣ ̣ * Hoat đông 2: Cam  ̉ * Cô kê lân 1: Kê diên cam kêt h ̉ ̀ ̉ ̃ ̉ ́ ợp cử  ̉ ́ ­ Tre lăng nghe nhân câu chuyên  ̣ ̣ chi, điêu bô. ̉ ̣ ̣ qua nghe kê va tim  ̉ ̀ ̀ ­ Cac con v ́ ưa nghe cô kê câu chuyên gi? ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ­ Gâu con bi đau răng a. hiêu nôi dung tac  ̉ ̣ ́ ­ Trong câu chuyên co nh ̣ ́ ưng nhân vât nao? ̃ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ­ Co Gâu con, Meo, tho, rua , cho,  ́ ́ ́ phâm ̉ ́ ̣ ́ ̃ ̀ ững chu sâu  Gâu me, Bac si, Va nh ́ răng * Đung rôi đây, Câu chuyên cô v ́ ̀ ́ ̣ ừa kê cho  ̉ cac con nghe co tên “ Gâu con bi đau  ́ ́ ́ ̣ ̣ răng”.Câu chuyên kê vê ban gâu con vi l ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ười   ̃ ̣ đanh răng nên đa bi đau răng va nh ́ ̀ ờ nghe  lơi bac si ma gâu con đa hêt bi đau răng va  ̀ ́ ̃ ̀ ́ ̃ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ lai con co môt ham răng chăc khoe , sang  ̀ ́ ̉ ́ ́ ữa. bong n ­ Cac con co muôn nghe lai câu chuyên “  ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣́ ­ Co a ̣ Gâu con bi đau răng” môt lân n ́ ̣ ̀ ưa không?̃ * Cô kê lân 2: Kê diên cam , kêt h ̉ ̀ ̉ ̃ ̉ ́ ợp xem  ­ Tre lăng nghe ̉ ́ tranh ­ Câu chuyên cô v ̣ ưa kê co tên la gi? ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ­ Câu chuyên “ Gâu con bi đau răng ́ ­ Cac con hay cho cô biêt trong truyên co  ́ ̃ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ­ Co Gâu con, Meo, tho, rua , cho,  ́ nhưng ai? ̃ ́ ̣ ́ ̃ ̀ ững chu sâu  Gâu me, Bac si, Va nh ́ răng ­ Cô trich dân “ Cac ban a, tôi la môt con  ́ ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ­ Tre lăng nghe va xem tranh ̀ sâu răng …. Mon ăn  ́ ưa thich nhât cua tôi la ́ ́ ̉ ̀  ̣ socola va banh keo “ ( Cô cho tre xem tranh ̀ ́ ̉   co hinh nh ́ ̀ ững chu sâu răng ) ́ + Nhưng chu sâu răng sông  ̃ ́ ́ ở đâu vây cac  ̣ ́ ­ Nhưng chu sâu răng sông  ̃ ́ ́ ở trong  con? ̣ ̉ miêng cua gâu con a. ́ ̣ + Mon ăn  ́ ưa thich cua nh ́ ̉ ưng chu sâu răng  ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ­ La socola va banh keo a ̀ la gi? ̀ ̀ + Cac chu sâu răng lam gi nh ́ ́ ̀ ̀ ững chiêc răng  ́ ̣ ̉ ­ Đuc khoet cac ke răng cua Gâu con ́ ́ ̃ ́ ̉ cua gâu con?́ ­ Cô trich dân: “ Môt hôm vao ngay sinh  ́ ̃ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ­ Tre lăng nghe va xem tranh ̀ ̣ ̉ nhât cua Gâu con… Cam ́ ̉ ơn cac ban. ( Cô ́ ̣ ̉ ́ ̉ cho tre xem tranh co canh cac ban đên tăng  ́ ̣ ́ ̣ qua Gâu con ) ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ + “ Sinh nhât “ la ngay gi vây cac con. Co ai  ́ ́ biêt không nhi? ́ ̉ ̉ Cô giai thich t ́ ừ “ Sinh nhât “ la ngay chung  ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ược  nhân nh minh đ ̣ ưng mon qua va l ̃ ́ ̀ ̀ ời  chuc yêu th ́ ương cua ng ̉ ươi thân va ban be  ̀ ̀ ̣ ̀ đây. ́ ­ Banh gato, socola, banh bich quy ́ ́ ́ + Trong ngay sinh nhât cua gâu con, cac ban ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̣   ̃ ̣ đa tăng Gâu con nh ́ ững mon qua gi? ́ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ­ Mon ăn yêu thich cua nh ưng chu  ̃ ́ + Cac con co biêt nh ́ ́ ́ ưng mon qua đo la mon ̃ ́ ̀ ́ ̀ ́  sâu răng. ̉ ăn yêu thich cua ai không nhi? ́ ̉ ̉ ́ ­ Tre lăng nghe va xem tranh ̀ ­ Cô trich dân: “ Khi buôi tiêc sinh nhât đa  ́ ̃ ̉ ̣ ̣ ̃ tan … Gâu con kêu gao tham thiêt vi đau  ́ ̀ ̉ ́ ̀ nhưc răng (Cô cho tre xem tranh co canh  ́ ̉ ́ ̉ gâu con khoc ) ́ ́ ́ ̣ ̣ ­ Gâu con bi đau răng a. ̀ ̀ ̃ ̉ + Điêu gi đa xay ra v ới Gâu con sau buôi  ́ ̉
  3. ̣ sinh nhât? ­ Vi Gâu con không đanh răng tr ̀ ́ ́ ước  ̀ ́ ̣ ̣ + Vi sao Gâu con lai bi đau răng? ̉ ̣ khi đi ngu a. ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ­ Găm, cây, đuc khoet răng cua Gâu  ́ + Nhưng chu sâu răng đa lam gi v ̃ ́ ̃ ̀ ̀ ới răng  con. ̉ cua gâu con? ́ ̉ ­ Tre lăng nghe ̉ Cô giai thich “ Tiêc linh đinh “ la b ́ ̣ ̀ ̀ ữa tiêc ̣ co nhiêu th ́ ̀ ức ăn ngon ̉ ́ ­ Tre lăng nghe va xem tranh ̀ ­ Cô trich dân: “ Hôm sau Gâu me phai đ ́ ̃ ́ ̣ ̉ ưa   gâu con đên kham bac si … Phai đanh răng  ́ ́ ́ ́ ̃ ̉ ́ trươc khi đi ngu va sau khi ngu dây ( Cô kêt ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ́  hợp cho tre xem tranh canh Gâu con đên  ̉ ̉ ́ ́ ̣ găp bac si ) ́ ̃ ­ Me đa đ̣ ̃ ưa Gâu con đi kham bac si  ́ ́ ́ ̃ ̣ ̉ + Me cua Gâu con đa phai lam gi? ́ ̃ ̉ ̀ ̀ a.̣ ̉ ­ Răng cua Gâu con bi sâu a. ́ ̣ ̣ ́ ̃ ̉ + Bac si bao Gâu con bi lam sao? ́ ̣ ̀ ́ ̃ ̉ ­ Bac si bao Gâu con không nên ăn  ́ ́ ́ ̃ ̃ ̉ + Sau đo Bac si đa bao Gâu con lam gi đê  ́ ̀ ̀ ̉ ̣ nhiêu banh keo vao buôi tôi, đanh  ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ không bi sâu răng? ̣ răng sau khi ăn va sau khi ngu dây a. ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ­ Tre lăng nghe ̉ ́ ­ Cô kê trich dân: “ Nh ̃ ớ lơi Bac si dăn …  ̀ ́ ̃ ̣ ̉ răng cua chu ngay cang tr ́ ̀ ̀ ở lên chac va  ́ ̀ khoe h ̉ ơn” ( Cô kêt h ́ ợp cho tre xem tranh  ̉ ̉ canh Gâu con chăm chi đanh răng) ́ ̉ ́ ­ Gâu con chăm chi đanh răng va  ́ ̉ ́ ̀ + Nghe lơi bac si Gâu con đa lam gi? ̀ ́ ̃ ́ ̃ ̀ ̀ không ăn nhiêu keo. ̀ ̣ ­ Gâu con không ăn nhiêu keo ma ăn  ́ ̀ ̣ ̀ + Vi sao sau nay Gâu con co đ ̀ ̀ ́ ́ ược ham răng ̀   hiêu thit, ca, tr ̀ ̣ ́ ưng, s ́ ưa… va con  ̃ ̀ ̀ ̣ đep va chăc khoe? ̀ ́ ̉ thương xuyên đanh răng a. ̀ ́ ̣ ­ Không ạ + Cac chu sâu răng bây gi ́ ́ ờ co con  ́ ̀ ở trong  ̣ ̉ miêng cua chu Gâu con không? ́ ́ ̣ ­ Vi trong miêng gâu con không con  ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ + Ban nao gioi noi cho cô viêt Vi sao sâu  ́ ́ ̀ thưc ăn nên nh ́ ưng chu sâu phai ra  ̃ ́ ̉ răng không con  ̀ ở trong miêng cua Gâu con  ̣ ̉ ́ ̉ ̣ khoi miêng cua Gâu con. ̉ ́ nưa. ̃ ­ Đanh răng th ́ ường xuyên, giư vê  ̃ ̣ ­ Qua câu chuyên nay, cac con đa hoc đ ̣ ̀ ́ ̃ ̣ ược  sinh răng miêng sach se, không ăn  ̣ ̣ ̃ gi ̀ở Gâu con? ́ ̀ ̣ ̣ nhiêu keo a. * Đung rôi, qua câu chuyên cac con hay hoc ́ ̀ ̣ ́ ̃ ̣   ̉ ̣ hoi ban Gâu con chăm chi gi ́ ̉ ư gin vê sinh  ̃ ̀ ̣ ̣ răng miêng thât sach se, nh ̣ ̣ ̃ ơ đanh răng  ́ ́ ngay 2 lân vao buôi tôi  tr ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ước khi đi ngu va  ̉ ̀ ̉ ́ buôi sang sau khi ngu dây nhe, Cac con  ̉ ̣ ́ ́ cung không nên ăn qua nhiêu banh keo ma  ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ hay ăn nhiêu thit, ca, tr ̃ ́ ứng, sữa,va rau qua  ̀ ̉ tươi đê co môt c ̉ ́ ̣ ơ thê khoe manh va ham  ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ răng chăc khoe, trăng bong giông nh ́ ́ ́ ư ban  ̣ Gâu con trong câu chuyên nay nhe. ́ ̣ ̀ ́ * Hoat đông 3: Day  ̣ ̣ ̣ ­ Cô hương dân tre cach kê lai câu chuyên,  ́ ̃ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ­ Tre lăng nghe va tâp kê theo sự  tre kê lai câu chuyên ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ xac đinh đung giong điêu cua t ́ ̣ ̣ ̉ ưng nhân vât  ̀ ̣ hương dân cua cô ́ ̃ ̉ ( chu sâu răng, Gâu con, Bac si ) ́ ́ ́ ̃ ̣ ́ ̣ ­ Cô goi cac ban manh dan gi ̣ ̣ ơ tay lên kê ̉ trươc, sau đo chinh s ́ ́ ̉ ửa nhưng chô sai đê  ̃ ̃ ̉ ́ ̉ cac tre lên sau lam tôt h ̀ ́ ơn * Hoat đông 4:  ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ­ Chu gâu nho cua chung ta đa hoc đ ́ ̃ ̣ ược bai  ̉ ́ ̀ ­ Tre lăng nghe Cung cô nôi dung đa ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̃  hoc la phai biêt gi ́ ư cho răng miêng sach se  ̃ ̣ ̣ ̃
  4. hoc̣ ̉ ơ thê luôn khoe manh va co nu c đê c ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ười thâṭ   đep.̣ ­ Bây giơ Cô va cac con cung nhau th ̀ ̀ ́ ̀ ưởng  ­ Vâng ạ cho Gâu con nh́ ưng mon qua thông qua môt  ̃ ́ ̀ ̣ tro ch ̀ ơi nhe.́ Tro ch ̀ ơi mang tên “ Tăng qua cho Gâu “ ̣ ̀ ́ ­ Cô đa chuân bi săn nh ̃ ̉ ̣ ̃ ững mon qua cho  ́ ̀ Gâu con. Cô se chia l ́ ̃ ơp minh thanh 2 đôi,  ́ ̀ ̀ ̣ cac con hay chon ra nh ́ ̃ ̣ ững mon qua theo l ́ ̀ ời  ̉ ́ ̃ ̉ khuyên cua bac si  đê giup cho Gâu con co  ́ ́ ́ được khoe manh va co ham răng chăc khoe  ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̉ nhe.́ ­ Cac con đa săn sang ch ́ ̃ ̃ ̀ ơi chưa.  ̀ ̣ ­ Rôi a Thơi gian se đ ̀ ̃ ược tinh băng môt ban nhac  ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ( Chuc m ́ ưng sinh nhât ), Khi ban nhac kêt  ̀ ̣ ̉ ̣ ́ thuc, chung minh se xem đôi nao tăng cho  ́ ́ ̀ ̃ ̣ ̀ ̣ ̣ ban Gâu nhiêu qua h ́ ̀ ̀ ơn nhe.́ + Cho tre ch ̉ ơi ̉ ­ Tre tham gia ch ơi ̉ + Cô kiêm tra kêt qua hai đôi ́ ̉ ̣ * Hoat đông 5: Kêt  ̣ ̣ ́ ̣ Cô nhân xet,  ́ ̉ ́ ­ Tre lăng nghe thuć ́ ̣ ́ ̉ ­ Cô khen cac con hôm nay hoc rât gioi,  ̃ ́ ̉ ̣ ̣ ngoan, đa biêt kê lai câu chuyên, tham gia  ̀ ơi rât nhiêt tinh va vui ve. tro ch ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ­ Cac con  ́ ơi, săp đên têt rôi đây, cô va cac  ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ con cung nhau ra v ̀ ườn đê chăm soc cho  ̉ ́ nhưng bông hoa đê đên ngay lê têt, chung  ̃ ̉ ́ ̀ ̃ ́ ́ minh se hai mang vê trang tri cho ngôi nha  ̀ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ̉ cua chung minh nhe. ́ ̀ ́ Cô cho tre v ̉ ưa đi v ̀ ưa hat bai “ Săp đên têt  ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ­ Vưa ra v ̀ ươn v ̀ ưa hat cung cô ̀ ́ ̀ rôì “

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản