intTypePromotion=1

Giáo trình dinh dưỡng gia súc: Chương 2: Cấu tạo hóa học của cơ thể động vật và của thức ăn

Chia sẻ: Than Con | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
73
lượt xem
17
download

Giáo trình dinh dưỡng gia súc: Chương 2: Cấu tạo hóa học của cơ thể động vật và của thức ăn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thức ăn là vật chất sau khi được con vật ăn nào có khả năng tiêu hóa, hấp thu và sử dụng. Thức ăn là thuật ngữ dùng để diễn tả những vật chất ăn được.Thức ăn được diễn tả với ý niệm tổng quát, dưỡng chất được xem như là thành phẩn được con vật sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình dinh dưỡng gia súc: Chương 2: Cấu tạo hóa học của cơ thể động vật và của thức ăn

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh dinh d−ìng gia sóc ch−¬ng 2 cÊu t¹o hãa häc cña c¬ thÓ ®éng vËt vµ cña thøc ¨n Chñ biªn: PTS. L−u H÷u M·nh Tham gia biªn so¹n: Th.S. NguyÔn Nhùt Xu©n Dung vµ PTS Vâ V¨n S¬n Th¸ng 1 n¨m 1999
 2. &Kˆ‡QJ &h8 7$€2 +2v$ +2& &l 7+j} ik1* 9h€7 9$s 7+mv& g1 7Kˆ‘F ‚Q ODŽ Yƒ›W FKƒšW VDX NKL „ˆ‡œF FRQ Yƒ›W ‚Q YDŽR FR‘ NKD Q‚QJ WL…X KR‘D KƒšS WKX YDŽ Vˆ GX›QJ 7Kˆ‘F ‚Q ODŽ WKXƒ›W QJˆ GXŽQJ „…˜ GL…˜Q WD QKˆQJ Yƒ›W FKƒšW ‚Q „ˆ‡œF 7KŒ GX› FR „ˆ‡œF GL…˜Q WD QKˆ ODŽ P†œW ORD›L WKˆ‘F ‚Q QKˆQJ NK†QJ SKDL WƒšW FD FD‘F WKDŽQK SKƒ—Q FXD QR‘ „…—X „ˆ‡œF WL…X KR‘D 7Kˆ‘F ‚Q „ˆ‡œF GL…˜Q WD Y‡‘L \‘ QL…›P W†˜QJ TXD‘W Gˆ‡QJ FKƒšW „ˆ‡œF [HP QKˆ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q „ˆ‡œF FRQ Yƒ›W Vˆ GX›QJ .Kƒ˜X SKƒ—Q FXD JLD VX‘F J†—P FR‘ WKˆ›F Yƒ›W YDŽ QKˆQJ VDQ SKƒ˜P FXD WKˆ›F Yƒ›W P‚›F GXŽ FR‘ YDŽL ORD›L WKˆ‘F ‚Q FR‘ QJX†—Q J†šF „†œQJ Yƒ›W QKˆ E†œW FD‘ E†œW VˆD QKˆQJ „X‡œF Vˆ GX›QJ Y‡‘L P†œW V†š Oˆ‡œQJ KD›Q FK…š 7Kˆ›F Yƒ›W FR‘ WK…˜ W†˜QJ K‡œS FD‘F K‡œS FKƒšW SKˆ‘F WD›S WˆŽ QKˆQJ FKƒšW G‡Q JLDQ QKˆ FDUERQ GLR[LGH WˆŽ NK†QJ NKŒ Qˆ‡‘F YDŽ FD‘F FKƒšW KˆX F‡ WˆŽ „ƒšW %‚“QJ FRQ „ˆ‡ŽQJ TXDQJ W†˜QJ K‡œS WKˆ›F Yƒ›W KƒšS WKX Q‚QJ Oˆ‡œQJ WˆŽ D‘QK VD‘QJ P‚›W WU‡ŽL YDŽ Vˆ GX›QJ FKX‘QJ FKR FD‘F TXD‘ WU‰QK W†˜QJ K‡œS NKD‘F 3Kƒ—Q O‡‘Q Q‚QJ Oˆ‡œQJ Qƒ—\ „ˆ‡œF WKˆ›F Yƒ›W W†—Q WUˆ GD›QJ KR‘D Q‚QJ YDŽ „†œQJ Yƒ›W Vˆ GX›QJ QJX†—Q Q‚QJ Oˆ‡œQJ Qƒ—\ FKR GX\ WU‰ Vˆ› V†šQJ YDŽ W†˜QJ K‡œS P† FXD F‡ WK…˜ 7Kˆ›F Yƒ›W ODŽ WKˆ‘F ‚Q FXD „†œQJ Yƒ›W Y‰ Yƒ›\ WKDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD F‡ WK…˜ „†œQJ Yƒ›W FR‘ OL…Q TXDQ W‡‘L WKDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD WKˆ‘F ‚Q 9‰ Yƒ›\ NKL QJKL…Q Fˆ‘X Y…— GLQK Gˆ‡QJ JLD VX‘F WK‰ Fƒ—Q SKDL E‚–W „ƒ—X KL…˜X EL…šW Y…— FƒšX WD›R KR‘D KRœF FXD FD KDL i†œQJ Yƒ›W YDŽ WKˆ›F Yƒ›W FKˆ‘D „ˆ›QJ QKˆQJ WKDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF Wˆ‡QJ Wˆ› QKˆ QKDX FR‘ WK…˜ SKƒQ ORœDL WXŽ\ WKHR FƒšX WD›R „‚›F WŒQK YDŽ FKˆ‘F Q‚QJ 1KˆQJ WKDŽQK SKƒ—Q FKŒQK FXD WKˆ‘F ‚Q WKˆ›F Yƒ›W YDŽ „†œQJ Yƒ›W QKˆ VDX 1ˆ‡‘F &DUERK\GUDWH /LSLG 7Kˆ‘F ‚Q &KƒšW KˆX F‡ 3URWHLQ $FLG QXFOHLF 9LWDPLQV 9ƒ›W FKƒšW NK† &D‘F DFLG KˆX F‡ &KƒšW Y† F‡ &KƒšW NKR‘DQJ , &ƒšX WD›R KR‘D KRœF FXD F‡ WK…˜ „†œQJ Yƒ›W YDŽ FXD WKˆ‘F ‚Q 4
 3. %DQJ 7KDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD YDŽL ORœDL WKˆ‘F ‚Q WKˆ›F Yƒ›W YDŽ „†œQJ Yƒ›W JNJ 1ˆ‡‘F &DUERK\GUDW &KƒšW EH‘R 3URWHLQ 7UR &R QRQ   +D›W OX‘D P‰   iƒ›X SKRœQJ   0D‘X   *DQ   &‡   6ˆD ERŽ    1ˆ‡‘F +DŽP Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F WURQJ F‡ WK…˜ „†œQJ Yƒ›W WKD\ „†˜L WXŽ\ WKHR WX†˜L 7KX‘ V‡ VLQK FKˆ‘D WˆŽ JNJ Qˆ‡‘F QKˆQJ JLDP Gƒ—Q NKRDQJ J NJ ‡ FRQ Yƒ›W EH‘R WUˆ‡QJ WKDŽQK +DŽP Oˆ‡œQJ QˆR‘F JLDP Gƒ—Q WXŽ\ WKHR WX†˜L FRQ Yƒ›W YDŽ FDŽQJ JLDP NKL FRQ Yƒ›W WŒFK OX\ P‡ 1ˆ‡‘F ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q WKL…šW \…šX WURQJ FD‘F F‡ TXDQ QKˆQJ Vˆ› SKƒQ E†š WKD\ „†˜L UƒšW O‡‘Q WXŽ\ WKHR FKˆ‘F Q‚QJ FXD FD‘F E†œ SKƒ›Q WKŒ GX› PD‘X FKˆ‘D „…šQ Qˆ‡‘F F‡ FKˆ‘D  WURQJ [ˆ‡QJ QKˆQJ FKŠ ‡ U‚QJ +DŽP Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F FKˆ‘D WURQJ WKˆ›F Yƒ›W FXQJ OL…Q TXDQ WKHR JLDL „RœDQ W‚QJ WUˆ‡QJ Fƒ\ FRŽQ QRQ FKˆ‘D QKL…—X Qˆ‡‘F K‡Q Fƒ\ WUˆ‡QJ WKDŽQK %DQJ FKR WKƒš\ KDŽP Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F WKD\ „†˜L WˆŽ JNJ ‡ KD›W „…šQ JNJ ‡ VˆD ERŽ &KƒšW KˆX F‡ %DQJ 7KDŽQK SKƒ—Q FXD F‡ WK…˜ „†œQJ Yƒ›W NK†QJ N…˜ E†œ PD‘\ WL…X KR‘D .K† NK†QJ P‡ /RDŽL 1ˆ‡‘F 3URWHLQ %H‘R .K†QJ P‡  7UR 1ˆ‡‘F 3URWHLQ 7UR 3URWHLQ 7UR %… V‡ VLQK     %… Pƒ›S     %RŽ „ˆ›F †šP     %RŽ „ˆ›F Pƒ›S     +HR NJ     +HR NJ     +HR NJ     *DŽ PD‘L „H     1Jˆ›D     7KR     5
 4. &KƒšW EH‘R 0‡ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q TXDQ WURœQJ FXD FKƒšW EH‘R FR‘ P‚›W ‡ FD „†œQJ Yƒ›W YDŽ WKˆ›F Yƒ›W lt „†œQJ Yƒ›W KDŽP Oˆ‡œQJ P‡ W‚QJ WKHR WX†˜L QKˆQJ Uƒ‘W EL…šQ „†œQJ WXŽ\ WKX†œF YDŽR WX†˜L YDŽ YDŽ W‰QK WUD›QJ GLQK Gˆ‡QJ lt FRQ Yƒ›W UƒšW EH‘R FR‘ WK…˜ FKŠ FKˆ‘D Qˆ‡‘F QKˆQJ „…šQ P‡ +DŽP Oˆ‡œQJ FKƒšW EH‘R ‡ WKˆ›F Yƒ›W Wˆ‡QJ „†šL WKƒšS WKŒ GX› QKˆ ‡ FR QRQ FKŠ FKˆ‘D JNJ FKƒšW NK† &KƒšW EH‘R FKˆ‘D WURQJ OD‘ QKL…—X K‡Q FRœQJ YDŽ QKL…—X QKƒšW ODŽ ‡ QKˆQJ KD›W FR‘ Gƒ—X KD›W „ƒ›X QDŽQK KD›W E†QJ YDL Kˆ‡‘QJ Gˆ‡QJ JRŽQ FDR VX 1KˆQJ ORD›L KD›W Qƒ—\„ˆ‡œF GXŽQJ QKˆ ODŽ P†œW QJX†—Q FXQJ FƒšS FKƒšW EH‘R YDŽ QKˆQJ SKX› SKƒ˜P O\ WUŒFK FKƒšW EH‘R FXD FKX‘QJ GXŽQJ ODŽP WKˆ‘F ‚Q FKR „†œQJ Yƒ›W 1KˆQJ KD›W FR‘ Gƒ—X WKˆ‡ŽQJ OX†Q JLDŽX SURWHLQ K‡Q ODŽ KD›W QJX F†šF 3URWHLQ /DŽ WKDŽQK SKƒ—Q TXDQ WURœQJ QKƒšW FXD F‡ WK…˜ FR‘ P‚›W WURQJ WƒšW FD FD‘F F‡ TXDQ QKƒšW ODŽ FD‘F P† P…—P FXD F‡ WK…˜ QKˆ P† OL…Q N…šW JƒQ F‡ GD O†QJ OHQ PR‘QJ *L†šQJ QKˆ SURWHLQ FD‘F DFLG QXFOHLF ODŽ QKˆQJ K‡œS FKƒšW FKˆ‘D QLWURJHQ „R‘QJ YDL WURŽ TXDQ WURœQJ WURQJ TX‘D WU‰QK VLQK W†˜QJ K‡œS FXD WƒšW FD FD‘F VLQK Yƒ›W V†šQJ &KX‘QJ FRŽQ FR‘ QKL…›P YX› FKX\…Q FK‡ FD‘F WK†QJ WLQ GL WUX\…—Q FXD W…š EDŽR V†šQJ lt WKˆ›F Yƒ›W SKƒ—Q O‡‘Q SURWHLQ FR‘ P‚›W QKˆ ODŽ HQ]\P Wƒ›S WUXQJ QKL…—X NKL Fƒ\ FRŽQ QRQ JLDP Gƒ—Q NKL Fƒ\ WU‡ Q…Q JLDŽ /D‘ FKˆ‘D QKL…—X SURWHLQ K‡Q ODŽ FRœQJ &ƒ\ KRœ „ƒ›X WKˆ‡ŽQJ FKˆ‘D QKL…—X SURWHLQ K‡Q KRœ KRŽD WKDR .KL Fƒ\ „D WU‡ Q…Q JLDŽ FR‘ Vˆ› GL FKX\…˜Q SURWHLQ WˆŽ FD‘F E†œ SKƒ›Q FXD WKˆ›F Yƒ›W W‡‘L KD›W „…˜ FXQJ FƒšS FKR QKX Fƒ—X W‚QJ WUˆ‡QJ WURQJ JLDL „RœDQ QD\ Pƒ—P &DUERK\GUDWH %DQJ NK†QJ WL…šW O†œ FKR FKX‘QJ WD WKƒš\ V†š Oˆ‡œQJ UƒšW QKR FDUERK\GUDWH P‚›F GXŽ FKX‘QJ FXQJ FR‘ P‚›W WURQJ F‡ WK…˜ „†œQJ Yƒ›W NKRDQJ „ˆ‡œF K‰QK WKDŽQK YDŽ SKƒQ JLDL WURQJ TXD‘ WU‰QK WUDR „†˜L FKƒšW FXD F‡ WK…˜ 0†œW WURQJ QKˆQJ O\‘ GR FKŒQK FKR Vˆ› NKD‘F EL…›W JLˆD „†œQJ Yƒ›W YDŽ WKˆ›F Yƒ›W „R‘ ODŽ YD‘FK FXD W…š EDŽR WKˆ›F Yƒ›W EDR J†—P FD‘F FDUERK\GUDW FKX \…šX ODŽ FHOOXORVH WURQJ NKL YD‘FK FXD W…š EDŽR „†œQJ Yƒ›W „ˆ‡œF FƒšX WD›R Kƒ—X QKˆ WRŽDQ E†œ ODŽ SURWHLQ +‡Q QˆD WKˆ›F Yƒ›W Gˆ› WUˆ Q‚QJ Oˆ‡œQJ SKƒ—Q O‡‘Q ‡ GD›QJ FDUERK\GUDW QKˆ ODŽ WLQK E†œW YDŽ IUXFWDQ QKˆQJ WUD‘L OD›L Q‚QJ Oˆ‡œQJ W†—Q WUˆ ‡ „†œQJ Yƒ›W ODŽ P‡ H &D‘F DFLG KˆX F‡ 7Kˆ‡ŽQJ [XƒšW KL…›Q WURQJ F‡ WK…˜ „†œQJ Yƒ›W YDŽ WKˆ›F Yƒ›W QKˆ DFLG FLWULF PDOLF IXPDOLF VXFFLQLF YDŽ EXW\ULF 0‚›F GXŽ FKX‘QJ FR‘ P‚›W Y‡‘L P†œW V†š Oˆ‡œQJ UƒšW QKR QKˆQJ „R‘QJ YDL WURŽ TXDQ WURœQJ QKˆ ODŽ JLDQ FKƒšW WURQJ TXD‘ WU‰QK WUDR „†˜L FKXQJ 6
 5. FXD W…š EDŽR &D‘F FKƒšW KˆX F‡ WKˆ‡ŽQJ FR‘ P‚›W QKˆ ODŽ QKˆQJ VDQ SKƒ˜P O…Q PHQ FXD WURQJ GD› FR WKˆ‘F ‚Q X FKXD QKˆ ODŽ DFLG DFHWLF SURSLRQLF EXW\ULF YDŽ DFLG ODFWLF I 9LWDPLQ &R‘ P‚›W WURQJ WKˆ›F Yƒ›W YDŽ „†œQJ Yƒ›W Y‡‘L V†š Oˆ‡œQJ UƒšW QKR QKˆQJ QKL…—X WURQJ V†š FKX‘QJ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q TXDQ WURœQJ FXD K…› WK†šQJ HQ]\P 0†œW Vˆ› NKD‘F EL…›W TXDQ WURœQJ JLˆD „†œQJ Yƒ›W YDŽ WKˆ›F Yƒ›W ODŽ WKˆ›F Yƒ›W FR‘ WK…˜ Wˆ› W†˜QJ K‡œS YLWDPLQ WKHR QKX Fƒ—ŽX WUDR „†˜L FXD F‡ WK…˜ QKˆQJ QJˆ‡œF ODL› „†œQJ Yƒ›W NK†QJ FR‘ KD\ FR‘ UƒšW ŒW NKD Q‚QJ W†˜QJ K‡œS YDŽ WXŽ\ WKX†œF YDŽR QJX†—Q FXQJ FƒšS WˆŽ E…Q QJRDŽL &KƒšW Y† F‡ &D‘F FKƒšW Y† F‡ FR‘ P‚›W ‡ „†œQJ Yƒ›W Kƒ—X QKˆ FXQJ FR‘ P‚›W ‡ WKˆ›F Yƒ›W &DOFLXP YDŽ SKRVSKRU ODŽ KDL WKDŽQK SKƒ—Q NKR‘DQJ TXDQ WURœQJ ‡ „†œQJ Yƒ›W NDOLXP YDŽ VLOLF ODŽ KDL WKDŽQK SKƒ—Q NKR‘DQJ TXDQ WURœQJ FXD WKˆ›F Yƒ›W &D Kƒ—X QKˆ FR‘ P‚›W WRŽDQ E†œ WURQJ [ˆ‡QJ YDŽ U‚QJ Gˆ‡‘L GD›QJ SKRVSKDWH YDŽ K\GUR[LGH 3KRVSKRU YDŽ FDOFLXP N…šW K‡œS WKDŽQK Oƒ›S E†œ [ˆ‡QJ FXD F‡ WK…˜ lt KD›W WKˆ‡ŽQJ FKˆ‘D FDOFLXP WKƒšS K‡Q VR Y‡‘L QKˆQJ SKƒ—ŽQ NKD‘F FXD Fƒ\ YDŽ SKRVSKRU WK‰ QJˆ‡œF OD›L +DŽP Oˆ‡œQJ FDOFLXP YDŽ SKRVSKRUH WURQJ WKˆ›F Yƒ›W E DQK Kˆ‡QJ E‡L „ƒ‘W „DL YDŽ QKˆQJ \…šX W†š WU†—QJ WURœW NKD‘F ,, ;D‘F „QK KDŽP Oˆ‡œQJ Gˆ‡QJ FKƒšW FXD WKˆ‘F ‚Q WKˆ›F Wƒ›S  4XL WU‰QK SKƒQ WŒFK SKRQJ „QK SUR[LPDWH DQDO\VLV &R‘ QKL…—X SKˆ‡QJ SKD‘S [D‘F „QK KDŽP Oˆ‡œQJ Gˆ‡QJ FKƒšW FXD WKˆ‘F ‚Q P†œW SKˆ‡QJ SKD‘S „‡Q JLDQ YDŽ WK†QJ GX›QJ QKƒšW ODŽ SKƒQ WŒFK SKRQJ „QK 3Kˆ‡QJ SKD‘S Qƒ—\ „ˆ‡œF WKˆ›F KL…›Q „ƒ—X WL…Q FD‘FK „ƒ\ Q‚P ‡ WUXQJ WƒP WKˆ›F QJKL…›P :HHQGH FXD iˆ‘F GR +HQQHEHUJ YDŽ 6WRKPDQQ +…› WK†šQJ SKƒQ WŒFK Qƒ—\ SKƒQ FKLD WKˆ‘F ‚Q UD ODŽP WKDŽQK SKƒ—Q Gˆ‡QJ FKƒšW „ˆ‡œF WU‰QK EDŽ\ ‡ EDQJ 7
 6. %DQJ 9 WUŒ VD‘X WKDŽQK SKƒ—Q Gˆ‡QJ FKƒšW WURQJ P†œW WKˆ‘F ‚Q 1ˆ‡‘F ƒ˜P „†œ 7Kˆ‘F ‚Q 7UR NKR‘DQJ FKƒšW 9ƒ›W FKƒšW NK† 3URWHLQ WK† 1 &KƒšW KˆX F‡ &KL…šW FKƒšW HWKHU &KƒšW KˆX F‡ ;‡ WK† NK†QJ „D›P *OXFLG &KL…šW FKƒšW NK†QJ „D›P &D‘F WKDŽQK SKƒ—Q FR‘ TXD SKƒQ WŒFK D 1ˆ‡‘F PRLVWXUH +DŽP Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F „ˆ‡œF [D‘F „QK E‚“QJ FD‘FK Vƒš\ Oˆ‡œQJ Pƒ™X WKˆ‘F ‚Q ‡ QKL…›W „†œ FDR K‡Q QKL…›W „†œ V†L FXD Qˆ‡‘F 4& FKR „…šQ NKL WURœQJ Oˆ‡œQJ NK†QJ WKD\ „†˜L 7URœQJ Oˆ‡œQJ PƒšW „L FXD Pƒ™X WUˆ‡‘F YDŽ VDX NKL Vƒš\ ODŽ KDŽP Oˆ‡œQJ Qˆ‡‘F 3Kˆ‡QJ SKD‘S Qƒ—\ WKŒFK K‡œS FKR P†œW V†š O‡‘Q WKˆ‘F ‚Q QKˆQJ ‡ P†œW V†š ORD›L WKˆ‘F ‚Q QKˆ FD‘F ORœDL WKˆ‘F ‚Q FR‘ FKˆ‘D WLQK Gƒ—X WKˆ‘F ‚Q X FKXD VLODJH FD‘F FKƒšW EH‘R ED\ K‡L FR‘ WK…˜ E PƒšW FR‘ \‘ QJK‹D E &KƒšW NKR‘DQJ DVK /DŽ WKDŽQK SKƒ—Q FRŽQ OD›L VDX NKL „†šW Pƒ™X WKˆ‘F ‚Q ‡ QKL…›W „†œ 4& WƒšW FD FD‘F FKƒšW KˆX F‡ „D FKD‘\ KRŽDQ WRŽDQ 7X\ QKL…Q FR‘ QKˆQJ FKƒšW Y† F‡ FR‘ QJX†—Q J†šF SURWHLQ QKˆ VXOSKXU YDŽ SKRVSKRURXV YDŽ P†œW V†š Yƒ›W FKƒšW ED\ K‡L ‡ GD›QJ VRGLXP FKORULGH SRWDVVLXP SKRVSKRUXV YDŽ VXOSKXU VH PƒšW „L WURQJ JLDL „RœDQ QXQJ 1Kˆ Yƒ›\ KDŽP Oˆ‡œQJ NKR‘DQJ FKˆ‘D WURQJ Pƒ™X WKˆ‘F ‚Q NK†QJ WKƒ›W Vˆ› „D›L GL…›Q FKR Yƒ›W FKƒšW Y† F‡ WURQJ WKˆ‘F ‚Q Y…— FD V†š Oˆ‡œQJ Oƒ™Q FKƒšW Oˆ‡œQJ F 3URWHLQ WK† &3 FUXGH SURWHLQ 3URWHLQ WK† „ˆ‡œF WŒQK WR‘DQ WˆŽ KDŽP Oˆ‡œQJ QLWURJHQ W†˜QJ V†š FXD WKˆ‘F ‚Q WK†QJ TXD TXL WU‰QK SKƒQ WŒFK FXD .MHOGDKO 7Kˆ‘F ‚Q „ˆ‡œF Y† F‡ KR‘D Y‡‘L DFLG VXOSKXULF FKX\…˜Q „†˜L „D›P KˆX F‡ WKDŽQK „D›P Y† F‡ ‡ GD›QJ QLWUDW YDŽ QLWULW +RœS FKƒšW Y† F‡ Qƒ—\ „ˆ‡œF WD‘F GX›QJ Y‡‘L P†œW GXQJ GFK ED]H PD›QK VH SKR‘QJ WKŒFK 1+ 1+ „ˆ‡œF 8
 7. FKˆQJ FƒšW WKHR K‡L Qˆ‡‘F YDŽ „ˆ‡œF Kˆ‘QJ WURQJ P†œW GXQJ GFK DFLG ORDQJ „QK Oˆ‡œQJ 1+ E‚“QJ FD‘FK FKXƒ˜Q „†œ Y‡‘L P†œW DFLG FKXƒ˜Q WŒQK „ˆ‡œF QLWURJHQ W†˜QJ V†š *LD „QK U‚“QJ WƒšW FD FD‘F QLWURJHQ „…—X Gƒ™Q [XƒšW WˆŽ SURWHLQ FKˆ‘D QLWURJHQ QKƒQ QLWURJHQ W†˜QJ V†š Y‡‘L K…› V†š E‚“QJ QKƒ›Q „ˆ‡œF JLD‘ WU SURWHLQ WK† 1KˆQJ [H‘W UD „…—X Qƒ—\ FKŠ „X‘QJ Y‡‘L SURWHLQ WKXƒ—Q b WUXH SUWHLQc E‡L Y‰ SKˆ‡QJ SKD‘S Qƒ—\ [DF „QK WƒšW FD FD‘F FD‘F QJX†—Q QLWURJHQ K‡Q ODŽ SURWHLQ 9‰ Yƒ›\ PDŽ JRœL ODŽ SURWHLQ WK† G &KL…šW FKƒšW HWKHU (( HWKHU H[WUDFW iˆ‡œF [D‘F „QK E‚“QJ FD‘FK WUˆŽ Oˆ‡œQJ WKˆ‘F ‚Q PƒšW „L VDX NKL FKL…šW [XƒšW OL…Q WX›F Y‡‘L GXQJ P†L KˆX F‡ &KƒšW FRŽQ OD›L VDX NKL FKR GXQJ P†L KˆX F‡ ED\ K‡L K…šW JRœL ODŽ FKL…šW FKƒšW HWKHU 1JRDŽL P‡ WKXƒ—Q UD FKL…šW FKƒšW HWKHU FRŽQ FKˆ‘D QKˆQJ FKƒšW KRŽD WDQ WURQJ GXQJ P†L KˆX F‡ QKˆ VD‘S FD‘F DFLG KˆX F‡ DOFRKRO V‚–F W†š Y‰ Yƒ›\ PDŽ JRœL ODŽ P‡ KR‚›F Gƒ—X ODŽ NK†QJ „X‘QJ H ;‡ WK† &) FUXGH ILEUH /DŽ WKDŽQK SKƒ—Q FRŽQ OD›L VDX NKL WKX\ SKƒQ Pƒ™X WKˆ‘F ‚Q OL…Q WX›F Y‡‘L DFLG YDŽ EDVH PD›QK 1JX†—Q J†šF FXD \‘ „QK EDQ „ƒ—X „…˜ [D‘F „QK [‡ WK† ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q NK†QJ WL…X KR‘D „ˆ‡œF QKˆQJ WKƒ›W UD JLD VX‘F FR‘ WK…˜ WL…X KR‘D „ˆ‡œF [‡ WK† 0ˆ‘F WL…X KR‘D WKD\ „†˜L WXŽ\ WKHR ORŽDL JLD VX‘F /RDŽL [‡ WK† „ˆ‡œF WL…X KR‘D 1KDL OD›L 7KR &KX†œW F†šQJ 1Jˆ›D 1Jˆ‡ŽL *DŽ +HR &KR‘ I &KL…šW FKƒšW NK†QJ „D›P 1)( QLWURJHQ IUHH H[WUDFWLYHV /DŽ KL…›X V†š WURœQJ Oˆ‡œQJ Pƒ™X WKˆ‘F ‚Q YDŽ WKDŽQK SKƒ—Q NLD 3Kˆ‡QJ SKD‘S SKƒQ WŒFK SKRQJ „QK „D SKX›F YX› FKR FD‘F QKDŽ GLQK Gˆ‡QJ KRœF K‡Q P†œW WK…š N\ TXD E‡L Y‰ QR‘ SKƒQ ORD›L WKˆ‘F ‚Q WKHR P†œW SKD›P WUXŽ U†œQJ QKˆ WKˆ‘F ‚Q WK† NK† FKˆ‘D QKL…—X [‡ WKˆ‘F ‚Q WLQK FRQFHQWUDWH FKˆ‘D ŒW [‡ 7X\ QKL…Q 9
 8. SKˆ‡QJ SKD‘S [D‘F „QK [‡ WK† YDŽ FKL…šW FKƒšW NK†QJ „D›P FR‘ QKˆQJ V‡ K‡ QJKL…P WURœQJ E‡L Y‰ 1)( „ˆ‡œF [D‘F „QK NKD‘F Y‡‘L FD‘F SKˆ‡QJ SKD‘S WKŒ QJKL…›P QR‘ WŒFK WX› WƒšW FD FD‘F VDL V†š FXD FD‘F WKŒ QJKL…›P NKD‘F EDQ WKƒQ QR‘ NK†QJ ODŽ P†œW WKŒ QJKL…›P QR‘ FKŠ ODŽ P†œW FD‘L J‰ FRŽQ OD›L &R‘ P†œW V†š WUˆ‡ŽQJ K‡œS Pˆ‘F WL…X KR‘D FXD [‡ WK† OD›L FDR K‡Q 1)( WURQJ FXŽQJ P†œW Pƒ™X %DQJ &D‘F WKDŽQK SKƒ—Q NKD‘F QKDX FXD TXL WU‰QK SKƒQ WŒFK SKRQJ „QK 7KDŽQK SKƒ—Q GLQK Gˆ‡QJ &D‘F WKDŽQK SKƒ—Q h˜P „†œ 1ˆ‡‘F DFLG EH‘R ED\ K‡L EDVH ED\ K‡L 7UR .KR‘DQJ WKL…šW \…šX 9‹ Oˆ‡œQJ &D . 0J 1D 6 3 &O 9L Oˆ‡œQJ )H 0Q &X &R , =Q 6L 0R 6H &U ) 9 $V 1L .KR‘DQJ NK†QJ WKL…šW \…šX 7L $O % 3E 3URWHLQ WK† 3URWHLQ WKXƒ—Q DFLG DPLQ DPLQHV QLWUDWH JOXFR]LG FR‘ „D›P JO\FROLSLG 9LWDPLQ QKR‘P % QXFOHLF DFLG &KL…šW FKƒšW HWKHU 'ƒ—X P‡ VD‘S DFLG KˆX F‡ V‚–F W†š VWHURO YLWDPLQ WDQ WURQJ Gƒ—X ;‡ WK† &HOOXORVH KHPLFHOOXORVH OLJQLQ &KL…šW FKƒšW NK†QJ „D›P &HOOXORVH KHPLFHOOXORVH OLJQLQ „ˆ‡ŽQJ IUXFWDQ WLQK E†œW SHFWLQ DFLG KˆX F‡ QKˆ›D Fƒ\ WDQQLQ VD‘F W†š FD‘F YLWDPLQ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F 3Kˆ‡QJ SKD‘S [D‘F „QK FDUERK\GUDW FXD 9DQ 6RHVW 1Kƒ›Q UD QKˆQJ KD›Q FK…š FXD TXL WU‰QK SKƒQ WŒFK SKRQJ „QK 9DQ 6RHVW YDŽ F†œQJ Vˆ› „D „…› WU‰QK UD P†œW SKˆ‡QJ SKD‘S SKƒQ WŒFK QKDQK SKƒQ FKLD FDUERK\GUDWH WKˆ‘F ‚Q UD WKDŽQK QKˆQJ WKDŽQK SKƒ—Q Gˆ›D YDŽR NKD Q‚QJ GLQK Gˆ‡QJ › 9DQ 6RHVW FKR U‚“QJ WKˆ‘F ‚Q QKL…—X [‡ WKˆ‘F ‚Q [DQK FƒšX WD›R FKX \…šX E‡L KDL WKDŽQK SKƒ—Q F‡ EDQ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FXD W…š EDŽR FKƒšW YDŽ YD‘FK W…š EDŽR 7KDŽQK SKƒ—Q YD‘FK W…š EDŽR „…— NKD‘QJ Y‡‘L WD‘F „†œQJ SKƒQ JLDL FXD FD‘F HQ]\P YDŽ Pˆ‘F SKƒQ JLDL FR‘ WK…˜ [D\ 10
 9. UD WXŽ\ WKX†œF YDŽR KRœDW „†œQJ FXD YL VLQK Yƒ›W GD› FR 6ˆ› SKƒQ JLDL FXD YL VLQK Yƒ›W SKX› WKX†œF YDŽR WŠ O…› NKD‘F QKDX FXD FD‘F WKDŽQK SKƒ—Q FHOOXORVH KHPLFHOOXORVH OLJQLQ YDŽ VLOLFD 9DQ VRHVW WD‘FK WKDŽQK SKƒ—Q YD‘FK W…š EDŽR QKˆ VDX 7KDŽQK SKƒ—Q FKƒšW [‡ NK†QJ KRŽD WDQ WURQJ WKX†šF Wƒ˜\ WUXQJ WŒQK 1') YDŽ NK†QJ KRŽD WDQ WURQJ WKX†šF Wƒ˜\ DFLG $') YDŽ OLJQLQ 7RŽDQ E†œ Vˆ› WL…X KR‘D FKƒšW [‡ WXŽ\ WKX†œF YDŽR V†š Oˆ‡œQJ OLJQLQ YDŽ Pˆ‘F „†œ OLJQLQ KR‘D 9‰ Yƒ›\ „…˜ KL…˜X UR Y…— JLD‘ WU GLQK Gˆ‡QJ YDŽ Pˆ‘F WL…X KR‘D QKˆQJ KL…˜X EL…šW Y…— WKDŽQK SKƒ—Q FXD WKˆ‘F ‚Q UƒšW TXDQ WURœQJ %DQJ 6ˆ› SKƒQ ORD›L WKˆ‘F ‚Q [DQK WKHR „‚›F WŒQK GLQK Gˆ‡QJ 9DQ 6RHVW YDŽ 0ˆ‘F WL…X KR‘D 3KƒQ ORD›L 7KDŽQK SKƒ—Q 7KX‘ QKDL OD›L 7KX‘ NK†QJ QKDL OD›L 7KDŽQK SKƒ—Q W…š EDŽR iˆ‡ŽQJ FD‘F FKƒšW FDUERK\GUDWH KRŽD WDQ 7RŽDQ E†œ 7RŽDQ E†œ 7LQK E†œW 7RŽDQ E†œ &DR 3HFWLQ &DR &DR iD›P SKL SURWHLQ &DR &DR 3URWHLQ &DR &DR /LSLG &DR &DR &D‘F FKƒšW KRŽD WDQ NKD‘F 7KDŽQK SKƒ—Q YD‘FK W…š EDŽR +HPLFHOORORVH 0†œW SKƒ—Q 7KƒšS &HOOXORVH 0†œW SKƒ—Q 7KƒšS 3URWHLQ E QKL…›W SKD‘ .K†QJ WL…X KR‘D .K†QJ WL…X KR‘D KX\ /LJQLQ .K†QJ WL…X KR‘D .K†QJ WL…X KR‘D .HUDWLQ .K†QJ WL…X KR‘D .K†QJ WL…X KR‘D 6LOLFD .K†QJ WL…X KR‘D .K†QJ WL…X KR‘D 11
 10. %DQJ 6ˆ› SKƒQ ORD›L FD‘F WKDŽQK SKƒ—Q WKˆ‘F ‚Q QKL…—X [‡ WKHR SKˆ‡QJ SKD‘S GXŽQJ WKX†šF Wƒ˜\ FXD 9DQ VRHVW 9DQ 6RHVW 7KDŽQK SKƒ—Q &D‘F FKƒšW 7…š EDŽR FKƒšW KRŽD WDQ WURQJ WKX†šF Wƒ˜\ /LSLG „ˆ‡ŽQJ DFLG KˆX F‡ YDŽ FD‘F FKƒšW WUXQJ WŒQK KRŽD WDQ WURQJ Qˆ‡‘F 3HFWLQ WLQK E†œW 131 SURWHLQ KRŽD WDQ 9D‘FK W…š EDŽR FKƒšW [‡ NK†QJ KRŽD WDQ WURQJ WKX†šF Wƒ˜\ WUXQJ WŒQK 1') J†—P +RŽD WDQ WURQJ WKX†šF Wƒ˜\ DFLG $FLG GHWHUJHQW ILEUH $') FKƒšW [‡ NK†QJ KRŽD WDQ WURQJ WKX†šF Wƒ˜\ DFLG J†—P +RŽD WDQ WURQJ +62 0 +HPLFHOOXORVH &KƒšW [‡ EDR SURWHLQ .K†QJ KRŽD WDQ WURQJ +62 0 &HOOXORVH /LJQLQ 1 E OLJQLQ KR‘D 6LOLFD 1') QHXWUDO GHUWHUJHQW LQVROXEOH ILEUH ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FRŽQ OD›L VDX NKL WKX\ SKƒQ WURQJ GXQJ GFK WKX†šF Wƒ˜\ WUXQJ WŒQK VRGLXP ODXULO VXOSKDWH YDŽ HWK\OHQHGLDPLQHWHWUDDFHWLF ('7$ EDR J†—P OLQJLQ FHOOXORVH KHPLFHOOXORVH YDŽ FR‘ WK…˜ GXŽQJ „R Oˆ‡œQJ WKDŽQK SKƒ—Q FXD YD‘FK W…š EDŽR WKˆ›F Yƒ›W W…š EDŽR 1') „ˆ‡œF [HP QKˆ ODŽ [‡ W†˜QJ V†š FXD WKˆ‘F ‚Q $') DFLG GHUWHUJHQW LQVROXEOH ILEUH ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FRŽQ OD›L VDX NKL Pƒ™X WKˆ‘F ‚Q WKX\ SKƒQ Y‡‘L 0 DFLG VXOSKXULF YDŽ FHWLOWULPHWK\ODPPRQLXP EURPLGH WKDŽQK SKƒ—Q „D›L GL…›Q FKX \…šX FXD $') ODŽ OLQJLQ FD‘F WKDŽQK SKƒ—Q FXD FHOOXORVH WURQJ WKˆ›F Yƒ›W YDŽ EDR J†—P FD VLOLFD 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản