Giáo trình giảng dạy chương trình mô phỏng mạng lưới cấp nước-EPANET

Chia sẻ: Quang Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

3
480
lượt xem
183
download

Giáo trình giảng dạy chương trình mô phỏng mạng lưới cấp nước-EPANET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

EPANET là một chương trình máy tính được phát triển bởi khoa cung cấp nước và nguồn nước do tổ chức bảo vệ môi trường của mỹ nhằm thực hiện các mô phỏng tính chất thủy lưv5 và chất lượng nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình giảng dạy chương trình mô phỏng mạng lưới cấp nước-EPANET

 1. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ GIAÙO TRÌNH GIAÛNG DAÏY CHÖÔNG TRÌNH MOÂ PHOÛNG MAÏNG LÖÔÙI CAÁP NÖÔÙC- EPANET CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU CHUNG EPANET laø moät chöông trình maùy tính ñöôïc phaùt trieån bôûi khoa cung caáp nöôùc vaø nguoàn nöôùc thuoäc toå chöùc Baûo veä moâi tröôøng cuûa Myõ (US EPA) nhaèm thöïc hieän caùc moâ phoûng tính chaát thuûy löïc vaø chaát löôïng nöôùc theo thôøi gian trong maïng löôùi ñöôøng oáng coù aùp. Xuaát phaùt töø moät moâ taû maïng löôùi ñöôøng oáng (bao goàm caùc ñoaïn oáng, ñieåm noái caùc oáng, bôm, van, ñaøi nöôùc vaø beå chöùa), caùc ñieàu kieän ban ñaàu, caùc öôùc löôïng veà nhu caàu nöôùc vaø caùc qui luaät veà söï vaän haønh cuûa heä thoáng ( van, bôm, ñaøi nöôùc), chöông trình EPANET seõ döï baùo löu löôïng trong moãi oáng, aùp suaát taïi moãi nuùt, chieàu saâu nöôùc trong moãi ñaøi nöôùc vaø chaát löôïng nöôùc trong toaøn maïng löôùi cho moät moâ phoûng theo thôøi gian. Ngoaøi ra tuoåi cuûa nöôùc vaø theo veát nguoàn nöôùc cuõng coù theå ñöôïc moâ phoûng. Chöông trình EPANET ñöôïc thieát keá nhö laø moät coâng cuï nghieân cöùu nhaèm caûi thieän söï hieåu bieát cuûa chuùng ta veà chuyeån ñoäng vaø soá phaän cuûa caùc thaønh phaàn chaát trong nöôùc sinh hoaït trong caùc maïng löôùi phaân phoái nöôùc. Moâ ñun chaát löôïng nöôùc cuûa chöông trình EPANET ñöôïc trang bò ñeå moâ hình caùc hieän töôïng nhö phaûn öùng trong doøng chaûy, phaûn öùng ôû thaønh oáng vaø trao ñoåi chaát giöõa doøng chaûy vaø thaønh oáng. Chöông trình coù theå tính ñoàng thôøi moät lôøi giaûi cho caû hai ñieàu kieän thuûy löïc vaø chaát löôïng nöôùc. Hoaëc noù coù theå chæ tính thuûy löïc maïng löôùi vaø löu keát quaû naøy vaøo file, hoaëc duøng moät file thuyû löïc ñaõ löu tröôùc ñoù ñeå tieán haønh moâ phoûng chaát löôïng nöôùc. Chöông trình EPANET coù theå coù nhieàu aùp duïng khaùc nhau trong phaân tích heä thoáng cung caáp nöôùc, thieát keá maïng löôùi, hieäu chænh moâ hình thuûy löïc, phaân tích haøm löôïng clo dö thöøa vaø ñaùnh giaù söï tieâu thuï nöôùc (cuûa maïng löôùi hieän höõu) laø moät ví duï. Chöông trình EPANET coù theå giuùp ñaùnh giaù caùc chieán löôïc quaûn lyù khaùc nhau nhaèm caûi thieän chaát löôïng nöôùc treân toaøn heä thoáng. Caùc chieán löôïc naøy bao goàm: • Thay ñoåi vieäc söû duïng nguoàn trong heä thoáng bao goàm nhieàu nguoàn nöôùc. • Thay ñoåi sô ñoà bôm vaø laøm ñaày hay thaùo caïn ñaøi nöôùc. • Söû duïng xöû lyù thöù yeáu, chaúng haïn taùi xöû lyù baèng clo taïi caùc ñaøi nöôùc. • Laøm saïch vaø thay theá oáng ñöôïc chæ ñònh. Chöông trình EPANET coù theå cho xem keát quaû moâ phoûng ôû daïng caùc baûn ñoà maøu cuûa maïng löôùi, caùc ñoà thò cuûa bieán thay ñoåi theo thôøi gian vaø caùc baûng bieåu. Xulynuoc.co.cc Page 1
 2. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ CHÖÔNG II. MOÂ HÌNH MAÏNG LÖÔÙI Epanet coù theå taïo moät ñoái töôïng môùi vôùi caùc löïa choïn maëc ñònh: 1- Vaøo file >> New töø thanh Menu. 2- Sau ñoù vaøo Project >> Defaults ñeå môû hoäp thoaïi nhö hình veõ Hình 1 Chuùng ta duøng hoäp thoaïi naøy ñeå ñaët moät soá thoâng soá maëc ñònh cho toaøn boä ñoái töôïng: Ñôn vò löu löôïng: m3/h (CMH) Coâng thöùc tính toån thaát: Hazen-William. Soá voøng laëp lôùn nhaát : 40 Ñoä chính xaùc: 0.001 Neáu khoâng caân baèng thì: Chöông trình tieáp tuïc chaïy Vaøo muïc ID Labels, ñaët increment =1 ñeå nhaõn cuûa caùc ñoái töôïng môùi töï ñoäng nhaûy laàn löôït theo caáp soá coäng. 3- Taïo baûn ñoà neàn cho maïng. Ta coù theå taïo moät baûn ñoà neàn ñaèng sau maïng löôùi. Baûn ñoà neàn coù theå laø baûn ñoà ñòa chính, baûn ñoà thieát bò, baûn ñoà ñòa hình, baûn ñoà qui hoaïch hoaëc nhöõng baûn veõ caàn thieát. Toát nhaát laø caùc file metafile hoaëc bitmap. Kích thöôùc maïng phaûi taïo sao cho cuøng tyû leä vôùi baûn ñoà neàn phía sau. - Vaøo View>>Backdrop töø thanh Menu + Baám Load ñeå naïp file baûn ñoà vaøo ñoái töôïng + Baám Unload ñeå gôõ boû baûn ñoà töø ñoái töôïng. + Baám Align ñeå doùng thaúng maïng löôùi vôùi baûn ñoà neàn. + Baám Show/Hide ñeå baät taét neàn phía sau. Xulynuoc.co.cc Page 2
 3. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ Hình 2 4- Ta vaøo File >> Save ñeå löu ñoái töôïng vôùi teân môùi ta ñaët (ví duï THUC TAP). Ñuoâi cuûa file seõ ñöôïc maùy töï ñoäng cho laø: NET 5- Tieáp theo chuùng ta seõ cho xuaát hieän nhaõn vaø bieåu töôïng treân baûn ñoà: Vaøo View >> Option, choïn Notation page vaø ñaùnh daáu vaøo 2 muïc nhö hình 3 ñeå cho soá thöù töï nuùt vaø soá thöù töï oáng 6- Veõ maïng löôùi: Veõ beå chöùa baám vaøo bieåu töôïng BEÅ CHÖÙA Veõ Ñaøi nöôùc baám vaøo bieåu töôïng ÑAØI NÖÔÙC Veõ nuùt baám vaøo bieåu töôïng NUÙT 7- Ñaët caùc lieân keát oáng baám vaøo bieåu töôïng: Sau ñoù baám chuoät vaøo nuùt ñaàu , reâ chuoät sang nuùt cuoái, ta veõ ñöôïc moät ñöôøng oáng. Laëp laïi töông töï cho caùc oáng cuûa toaøn maïng ta seõ ñöôïc maïng nhö Hình 4 8- Nhöõng ñoaïn oáng cong, ta baám chuoät töø nuùt ñaàu, qua caùc ñænh cong caàn veõ roài keát thuùc ôû nuùt cuoái. Baám chuoät vaøo ñoaïn oáng ña giaùc vöøa veõ, baám vaøo bieåu töôïng: SOAÏN THAÛO. OÁng seõ xuaát hieän caùc ñænh, coù theå theâm hay bôùt caùc ñænh cho phuø hôïp vôùi ñoaïn cong. Theâm caùc ñænh baèng caùch baám chuoät vaøo ñoaïn oáng roài baám phím phaûi chuoät, sau ñoù choïn Add. Keát thuùc thì baám bieåu töôïng: MUÕI TEÂN 9- Theâm bôm vaøo maïng baám vaøo bieåu töôïng: Sau ñoù baám vaøo nuùt 1 vaø nuùt 2 ( chuù yù khoâng neân coù ñoaïn oáng naøo trong khoaûng nuùt 1-2). 10- Tieáp theo laø ñaët nhaõn cho beå, bôm vaø ñaøi nöôùc, baám vaø bieåu töôïng: {T} Hoäp thoaïi Edit box seõ xuaát hieän vaø ta goõ teân caùc thaønh phaàn töông öùng vaøo(ví duï NGUON, BE CHUA, BOM SO 1). Xulynuoc.co.cc Page 3
 4. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ Hình 3 Hình 4 Xulynuoc.co.cc Page 4
 5. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ 11- Ñaët ñaëc tính cho Nuùt Khi ñoái töôïng ñöôïc theâm vaøo ñaõ ñöôïc khai baùo maëc ñònh moät soá tính chaát nhö ñaàu baøi ñaõ noùi. Ñeå thay ñoåi caùc giaù trò naøy cho phuø hôïp baøi toaùn, ta caàn: - Baám chuoät vaøo ñoái töôïng caàn choïn. - Roài baám phím phaûi chuoät, choïn Properties töø Menu ñoäng. (Xem Hình 5) - Nhaäp vaøo giaù trò Junction ID ñeå thay ñoåi soá hieäu nuùt - Nhaäp vaøo giaù trò X-Coordinate(hoaëc Y-coordinate) ñeå thay ñoåi toïa ñoä. - Nhaäp vaøo giaù trò Elevation ñeå thay ñoåi cao trình ñoái töôïng - Nhaäp vaøo Base Demand ñeå thay ñoåi nhu caàu taïi ñoái töôïng - Nhaäp vaøo Demand Pattern ñeå ñöa ñoái töôïng vaøo nhoùm chu kyø thay ñoåi cuûa nhu caàu (Ta phaûi khai baùo cho nhoùm chu kyø naøy) 12- Ñaëc tính cho ñoaïn oáng - Baám chuoät vaøo ñoái töôïng caàn choïn. - Roài baám phím phaûi chuoät, choïn Properties töø Menu ñoäng. (Xem Hình 6) - Nhaäp vaøo giaù trò Pipe ID ñeå thay ñoåi soá hieäu oáng - Nhaäp vaø giaù trò X-Coordinate(hoaëc Y-coordinate) ñeå thay ñoåi toïa ñoä. - Maùy seõ tính töï ñoäng khoaûng caùch töø 2 nuùt ñeå ra chieàu daøi oáng (m) - Nhaäp vaøo Diameter ñeå thay ñoåi ñöôøng kính oáng (mm). - Nhaäp vaøo Roughness ñeå cho heä soá nhaùm thaønh oáng (maëc ñònh laø 100) Xulynuoc.co.cc Page 5
 6. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ Hình 5 Xulynuoc.co.cc Page 6
 7. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ Hình 6 Hình 7 Xulynuoc.co.cc Page 7
 8. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ HÌnh 8 13- Ñaët ñaëc tính cho beå chöùa - Baám chuoät vaøo beå chöùa caàn choïn. - Roài baám phím phaûi chuoät, choïn Properties töø Menu ñoäng. (Xem HÌnh 8) - Nhaäp vaøo giaù trò Resorvoir ID ñeå thay ñoåi soá hieäu Beå chöùa - Nhaäp vaø giaù trò X-Coordinate(hoaëc Y-coordinate) ñeå thay ñoåi toïa ñoä. - Nhaäp vaøo giaù trò Total Head ñeå thay ñoåi coät aùp toång (m) - Nhaäp vaøo Head Pattern ñeå ñaët coät aùp vaøo nhoùm chu kyø thay ñoåi cuûa nhu caàu (Ta phaûi khai baùo cho nhoùm chu kyø naøy) - Nhaäp vaøo giaù trò Source quality ñeå thay ñoåi chaát löôïng nguoàn taïi beå (mg/l) 14- Ñaëc tính cho ñaøi nöôùc - Baám chuoät vaøo ñaøi nöôùc caàn choïn. - Roài baám phím phaûi chuoät, choïn Properties töø Menu ñoäng. (Xem Hình 7) - Nhaäp vaøo giaù trò Resorvoir ID ñeå thay ñoåi soá hieäu ñaøi nöôùc. - Nhaäp vaø giaù trò X-Coordinate(hoaëc Y-coordinate) ñeå thay ñoåi toïa ñoä. - Nhaäp vaøo giaù trò Elevation ñeå thay cao ñoä ñaøi nöôùc (m) - Nhaäp vaøo Initial level ñeå thay ñoåi cao trình maët nöôùc luùc ñaàu trong ñaøi (m) - Nhaäp vaøo Minimum level ñeå thay ñoåi cao trình maët nöôùc thaáp nhaát coù theå tính töø ñaùy ñaøi (m) - Nhaäp vaøo Maximum level ñeå thay ñoåi cao trình maët nöôùc cao nhaát coù theå tính töø ñaùy ñaøi (m) - Nhaäp Diameter ñeå vaøo ñöôøng kính ñaøi nöôùc (m) - Nhaäp caùc giaù trò Mixid hoaëc 2COMP hoaëc FIFO hoaëc LIFO vaøo muïc Mixing Model ñeå thay ñoåi caùch troän hoaù chaát nhö sau: + Mixed: Laø troän ñeàu, giaû thieát nöôùc vaøo ñaøi laø khoâng ñoåi Xulynuoc.co.cc Page 8
 9. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ + 2COMP: duøng cho ñaøi chöùa chia laøm 2 ngaên. + FIFO: Duøng cho ñaøi coù vaùch ngaên theo chieàu ngang + LIFO: Duøng cho ñaøi coù chia ngaên theo chieàu ñöùng, nöôùc vaøo vaø ra ôû ñaùy - Nhaäp vaøo giaù trò Source quality ñeå thay ñoåi chaát löôïng nguoàn taïi ñaøi (mg/l) 15- Ñaëc tính cho bôm: Bôm ñöôïc noái vaøo maïng ñeå taêng cöôøng coät aùp. Bôm phaûi laøm vieäc tuaân theo ñöôøng ñaëc tính cuûa bôm. Ta phaûi taïo ra moät ñöôøng ñaëc tính cho loaïi bôm treân maïng. - Trong Menu Date Browser, choïn Curve. - Baám chuoät vaøo nuùt Add ta coù ñöôïc baûng ñöôøng cong ñaëc tính nhö Hình 9 - Nhaäp vaøo caùc thoâng soá flow vaø head - Baám OK - Baám chuoät vaøo bôm caàn choïn. - Roài baám phím phaûi chuoät, choïn Properties töø Menu ñoäng. (Xem Hình 10) - Nhaäp vaøo Start ID va End ID ñeå gaùn nuùt ñaàu vaø nuùt cuoái cho bôm. - Nhaäp Pump Curve laø soá thöù töï cuûa ñöôøng cong ta vöøa taïo - Nhaäp Initial Status ñeå gaùn cho taïng thaùi môû cuûa bôm luùc ñaàu. Hình 9 Xulynuoc.co.cc Page 9
 10. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ Hình 10 16- Khai baùo Chu kyø thôøi gian. - Vaøo Date Browser, Baám vaø nuùt ADD ta ñöôïc baûng khaùi baùo chu kyø thôøi gian nhö hình 11 - Nhaäp vaøo Patern ID cho soá thöù töï cuûa chu kyø - Nhaäp vaøo Multiply cho heä soá nhaân theo töøng thôøi ñieàm cuûa nhu caàu cô baûn (base demand) - Vaøo Date Browse >>Option, choïn Time + Nhaäp vaøo giaù trò Total Duration cho khoaûng thôøi gian chu kyø laëp laïi (khoaûng thôøi gian phaân tích) + Nhaäp vaøo giaù trò Time step cho böôùc thôøi gian maø nhu caàu thay ñoåi. (Xem Hình 12) 17- Nhaäp baûng ñieàu khieån cho bôm (hoaëc van) - Vaøo Date Browser, choïn control - Choïn simple ñeå soaïn loaïi ñieàu khieån ñôn - Soaïn gioáng nhö trong Hình 13 cho qui luaät ñoùng ngaét bôm Xulynuoc.co.cc Page 10
 11. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ Hình 11 Xulynuoc.co.cc Page 11
 12. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ Hình 12 + Hình 13 Xulynuoc.co.cc Page 12
 13. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ Hình 14 18- Phaân loaïi nhu caàu loaïi nhu caàu. Duøng ñeå khai baùo caùc nhu caàu cô baûn öùng vôùi caùc chu kyø thôøi gian khi coù nhieàu loaïi nhu caàu söû duïng nöôùc taïi caùc nuùt. Chuù yù neáu khoâng khai baùo, caùc nuùt ñeàu coù nhu caàu cô baûn nhö maëc ñònh - Baám chuoät vaøo nuùt caàn khai baùo. - Baám phím phaûi chuoät roài choïn Demand catogories ñeå xuaát hieän baûng phaân loaïi nhu caàu. - Nhaäp vaøo nhu caàu cô baûn (m3), chu kyø thôøi gian, teân nhu caàu nhö Hình 14 19- Khai baùo chaát löôïng nguoàn. Duøng ñeå khai baùo chaát löôïng nguoàn nöôùc vaøo maïng taïi caùc nuùt ñaëc bieät. Nguoàn hoaù chaát vaøo maïng coù theå töøø nhöõng traïm xöû lyù chính, caùc gieáng, caùc traïm laéng hoaëc caùc nguoàn bò nhieãm baån khoâng mong muoán. Ñoái vôùi caùc nuùt noái, neáu coù löu löôïng caáp vaøo töø nguoàn beân ngoaøi (nhu caàu aâm) ñöôïc gaùn cho nuùt thì chaát löôïng cuûa nuùt luoân baèng chaát löôïng cuûa nguoàn. Söû duïng tính chaát naøy ñeå moâ phoûng xöû lyù thöù yeáu nhö traïm taêng clo - Baám chuoät vaøo nuùt caàn khai baùo. - Baám phím phaûi chuoät roài choïn Source quality ñeå xuaát hieän baûng soaïn thoûa nguoàn nöôùc taïi caùc nuùt. (Xem Hình 15) - Nhaäp vaøo Source quality ñeå khai baùo giaù trò giaù trò noàng ñoä hoaù chaát taïi nuùt. - Nhaäp vaøo caùc giaù trò Source Type ñeå khai baùo loaïi oâ nhieãm Xulynuoc.co.cc Page 13
 14. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ Hình 15 - Vaøo Date Browser roài vaøo Option - Baám chuoät vaøo Quality ñeå khai baùo thoâng soá caàn xöû lyù cho baøi toaùn maïng - Nhaäp caùc giaù trò vaøo oâ Parameter nhö Hình 16 + Nhaäp Chemical neáu baøi toaùn caàn phaân tích noàng ñoä hoaù chaát taïi caùc nuùt + Nhaäp Trace neáu caàn theo daáu nguoàn nöôùc + Nhaäp Age neáu caàn phaân tích tuoåi cuûa nöôùc. Hình 16 Vaäy laø ta ñaõ nhaäp xong soá lieäu ñaày ñuû cho moät maïng löôùi phaân phoái nöôùc. Giôø ta chuyeån qua böôùc phaân tích. 20- Phaân tích maïng Baám vaø oâ bieåu töôïng Anlyze hoaëc vaøo Project>>Run Analysis Neáu khoâng baùo loãi thì maïng ñaõ ñöôïc phaân tích moät caùch thaønh coâng Neáu coù loãi thì seõ xuaát hieän caùc baûng status moâ taû loãi. Xulynuoc.co.cc Page 14
 15. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ CHÖÔNG III. XEM KEÁT QUAÛ PHAÂN TÍCH EPANET cho ta moät baûn ñoà maïng löôùi oáng ñaõ ñöôïc moâ hình hoaù. 1- Choïn löïa phöông thöùc theå hieän Caùc thoâng soá giaù trò ñöôïc bieåu dieãn baèng maøu vaø ñöôïc maëc ñònh trong baûng chuù giaûi. Baûng chuù giaûi duøng ñeå ñaët caùc vuøng giaù trò töông öùng vôùi maøu ñöôïc khai baùo cho nhöõng thoâng soá cuï theå treân maïng. Baûng chuù giaûi coù 3 loaïi: - Chuù giaûi cho nuùt vaø ñoaïn oáng - Chuù giaûi cho thôøi gian cuûa chu kyø. Ñeå baät hay taét hoaëc söûa maëc ñònh moät baûng chuù giaûi, ta thöïc hieän: - Vaøo menu View>> Legends >> Modify>>Node ( xem hình H17) - Giaù trò soá trong oâ taêng daàn ñöôïc nhaäp vaøo caùc oâ ñeå khai baùo caùc khoaûng giaù trò. - Baám vaøo thanh maøu trong menu ñeå thay ñoåi maøu. Choïn maøu caàn thay ñoåi trong baûng maøu (Hình 18) - Baám vaøo Equal intervals ñeå chia caùc vuøng thaønh nhöõng khoaûng baèng nhau töông öùng vôùi thôøi gian hieän taïi - Baám Equal Quantiles ñeå khai baùo caùc vuøng maø coù caùc ñoái töôïng trong moãi vuøng baèng nhau döïa treân caùc giaù trò toàn taïi trong khoaûng thôøi gian hieän taïi. - Baám Color Ramp ñeå choïn thang maøu. - Baám reverse color ñeå ñaûo ngöôïc thöù töï maøu khai baùo - Ñaùnh daáu oâ framed ñeå veõ khung bao quanh baûng chuù giaûi Xulynuoc.co.cc Page 15
 16. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ Hình 17 Hình 18 2- Xem keát quaû theo yeâu caàu ñaëc bieät Ta coù theå yeâu caàu xem caùc nuùt hoaëc caùc oáng ôû treân maïng phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ta ñaët ra (ví duï caùc nuùt vôùi aùp löïc nhoû hôn 28m, caùc oáng vôùi vaän toác treân 50m3/s v..vv) - Choïn khoaûng thôøi gian maø ta caàn yeâu caàu xem treân Map Browser - Vaøo View>>Query - Ñieàn caùc thoâng tin sau ñaây trong hoäp thoaïi xuaát hieän (xem hình 19) + Choïn nuùt hay oáng + Choïn thoâng soá caàn xem nhö aùp löïc hay doøng chay v.vv + Choïn Giaù trò caàn so saùnh + Baám vaøo Submit Ta seõ thaáy xuaát hieän nhö yeâu caàu treân baûn ñoà. 3- Xem keát quaû baèng ñoà thò - Baám vaøo Report>>Graph - Ñieàn söï löïa choïn thoáng soá caàm xem vaøo hoäp thoaïi löïa choïn (nhö Hình 20). Chuù yù ta phaûi choïn tröôùc ñoái töôïng caàn xem nhö nuùt hoaëc ñoaïn oáng taïi Date Browser roài baám ADD ñeå ñöa vaøo trong hoäp thoaïi 19 - Trong Graph type choïn + Choïn Time Series ñeå veõ bieåu ñoà vôùi truïc hoaønh laø thôøi gian ( HÌnh 21) + Choïn Profile Plot ñeå veõ bieåu ñoà vôùi truïc hoaønh laø khoaûng caùch. (Hình 22) Xulynuoc.co.cc Page 16
 17. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ + Choïn Contour Plot ñeå veõ moät baûn ñoà phaân vuøng caùc giaù trò naèm trong khoaûng khai baùo ( Hình 23) Hình 19 Xulynuoc.co.cc Page 17
 18. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ Hình 20 Hình 21 Xulynuoc.co.cc Page 18
 19. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ Hình 22 Hình 23 Xulynuoc.co.cc Page 19
 20. EPANET PROGRAM http://www.xulynuoc.co.cc/ HÌnh 24 HÌnh 25 + Choïn Frequency Plot ñeå veõ bieåu ñoà söï phaân chia giaù trò cuûa ñoái töôïng caàn xem trong toaøn maïng phaân phoái. ( Xem hình 24) + Choïn System Flow ñeå veõ coâng suaát tieâu thuï toång vôùi thôøi gian ( xem Hình 25) - Choïn nuùt ADD ñeå theâm ñoái töôïng ñöôïc löïa choïn vaøo danh saùch 4- Xem keát quaû baèng baûng EPANET cho xem keát quaû thoâng qua baûng coù 2 daïng Choïn Report>> Table (Xem hình 26)Choïn caùc thoâng soá sau: + Loaïi baûng: (table type) Network nodes, Network links:Baûng maïng lieät keâ caùc ñaëc tính vaø keát quaû cho taát caû caùc nuùt hoaêïc caùc oáng taïi khoaûng thôøi gian ñònh saün Time series for Nodes, time series for links: Baûng lieät keâ caùc ñaëc tính vaø keát quaû cho moät nuùt hoaëc moät oáng trong taát caû thôøi gian phaân tích. + Loaïi coät: (Column) Ñaùnh daáu vaøo caùc löïa choïn caàn xem nhö aùp suaát, löu löôïng, noàng ñoä hoaù chaát v..vv. ( Xem hình 27) + Choïn Filter ñeå choïn xem caùc nuùt hay oáng coù caùc ñaëc tröng ta ñònh saün Xulynuoc.co.cc Page 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản