intTypePromotion=1

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng thông số của miệng thổi chỉnh đôi trong hệ thống điều hòa không khí p7

Chia sẻ: Fwet Ret | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
5
download

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng thông số của miệng thổi chỉnh đôi trong hệ thống điều hòa không khí p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông gió tự nhiên dưới tác dụng áp suất gió. Người ta nhận thấy khi một luồng gió đi qua một kết cấu bao che thì có thể tạo ra độ chênh cột áp 2 phía của kết cấu : - Ở phía trước ngọn gió : Khi gặp kết kết cấu bao che tốc độ dòng không khí giảm đột ngột nên áp suất tĩnh cao, có tác dụng đẩy không khí vào gian máy. - Ngược lại phía sau công trình có dòng không khí xoáy quẩn nên áp suất giảm xuống tạo nên vùng chân không, có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn ứng dụng thông số của miệng thổi chỉnh đôi trong hệ thống điều hòa không khí p7

  1. Læu læåüng khäng khê trao âäøi phuû thuäüc vaìo âäü cao h vaì âäü chãnh máût âäü giæîa bãn trong vaì ngoaìi. Træåìng håüp âàûc biãût khi F1 = F2 vaì µ1 = µ2 2.g .h( ρ N − ρ T ) L = F .µ . (8-20) ρ N + ρT 8.2.2 Thäng gioï tæû nhiãn dæåïi taïc duûng aïp suáút gioï. Ngæåìi ta nháûn tháúy khi mäüt luäöng gioï âi qua mäüt kãút cáúu bao che thç coï thãø taûo ra âäü chãnh cäüt aïp 2 phêa cuía kãút cáúu : - ÅÍ phêa træåïc ngoün gioï : Khi gàûp kãút kãút cáúu bao che täúc âäü doìng khäng khê giaím âäüt ngäüt nãn aïp suáút ténh cao, coï taïc duûng âáøy khäng khê vaìo gian maïy. - Ngæåüc laûi phêa sau cäng trçnh coï doìng khäng khê xoaïy quáøn nãn aïp suáút giaím xuäúng taûo nãn vuìng chán khäng, coï taïc duûng huït khäng khê ra khoíi gian maïy. Cäüt aïp (hay âäü chán khäng) do gioï taûo ra coï giaï trë: Hg = Kkd. ρN.ω2g / 2 = Kkâ.γω2g / 2g (8-21) Kkâ - Hãû säú khê âäüng ωg - Täúc âäü gioï , m/s ρN - Khäúi læåüng riãng cuía khäng khê bãn ngoaìi tråìi, kg/m3 Hãû säú Kkâ âæåüc xaïc âënh bàòng thæûc nghiãûm, ngæåìi ta taûo ra nhæîng luäöng gioï gioï thäøi vaìo caïc mä hçnh caïc cäng trçnh âoï räöi âo aïp suáút phán bäú trãn caïc âiãøm cáön xeït trãn mä hçnh räöi dæûa vaìo lyï thuyãút tæång tæû suy ra aïp suáút trãn cäng trçnh thæûc. Hãû säú Kkâ âæåüc láúy nhæ sau : - Phêa âáöu gioï : Kmax = 0,8 thæåìng láúy k = 0,5 ÷ 0,6 - Phêa khuáút gioï : Kmin = - 0,75 thæåìng láúy k = - 0,3 Hãû säú Kkâ khäng phuû thuäüc vaìo täúc âäü maì phuû thuäüc vaìo goïc thäøi cuía khäng khê vaìo so våïi nhaì , hçnh daûng nhaì vaì vë trê tæång âäúi giæîa caïc nhaì våïi nhau Nãúu tênh aính hæåíng cuía nhiãût aïp vaì khê aïp ta coï læu læåüng khäng khê trao âäøi laì 2.g.h1 ( ρ N − ρ T ) L1 = F1 .µ1 .[ + ω g . K kd ], m 3 / s (8-22) ρN Sæí duûng thäng gioï tæû nhiãn do khê aïp cáön phaíi kheïo leïo bäú trê caïc cæía vaìo vaì cæía thaíi måïi âem laûi hiãûu quaí cao. - Vãö muìa heì âäü chãnh nhiãût âäü trong phoìng vaìo ngoaìi tråìi tháúp nãn viãûc thäng gioï do khê aïp chuí yãúu nhåì aïp suáút gioï. - Vãö muìa Âäng âäü chãnh låïn nãn viãûc thäng gioï do khê aïp tàng, nhæng læu læåüng khäng khê trao âäøi cáön êt do nhiãût thæìa giaím, vç thãú nãn kheïp caïc cæía thäng gioï laûi mäüt pháön. + Viãûc sæí duûng thäng gioï tæû nhiãn âäúi våïi caïc phoìng låïn ráút kinh tãú vaì hiãûu quaí vç háöu nhæ khäng coï chi phê váûn haình. + Tuy nhiãn coï nhæåüc âiãøm laì phán phäúi gioï khäng âãöu, khäng chuí âäüng âæa âæåüc tåïi nåi yãu cáöu 8.2.3 Thäng gioï tæû nhiãn theo kãnh dáùn gioï Viãûc thäng gioï do nhiãût aïp coï nhæåüc âiãøm laì khi kãút cáúu cäng trçnh xáy dæûng khäng kên thç coï ráút nhiãöu cæía gioï vaìo vaì ra . Kãút quaí chãnh lãûch âäü cao giæîa caïc cæía huït vaì thaíi nhoí nãn læu læåüng khäng khê trao âäøi seî giaím. 180
  2. Màût khaïc nhiãöu cäng trçnh phæïc taûp coï nhiãöu táöng, muäún thaíi gioï lãn trãn nhåì thäng gioï tæû nhiãn khäng dãù daìng thæûc hiãûn âæåüc. Vç thãú ngæåìi ta sæí duûng caïc kãnh dáùn gioï âãø âæa gioï lãn cao vaì huït nhæîng nåi cáön thiãút trong cäng trçnh. Caïc kãnh gioï thæåìng âæåüc bäú trê kên bãn trong caïc kãút cáúu xáy dæûng. ÅÍ phêa âènh cuía kãnh gioï thæåìng coï caïc noïn âãø chàõn mæa, nàõng. Âãø traïnh hiãûn tæåüng quáøn gioï caïc äúng thäng gioï cáön nhä lãn cao hàón so våïi maïi nhaì 0,5m. Cäüt aïp do kãnh gioï taûo nãn laì: H = g.h. (ρN - ρT ), N/m2 Cäüt aïp do kãnh taûo nãn cuîng phuû thuäüc muìa vaì coï giaï trë låïn vãö muìa âäng. Vãö phêa bãn trong ngæåìi ta sæí duûng caïc miãûng huït coï tênh cháút trang trê kãút håüp . Våïi hãû thäúng naìy khäng cáön phaíi thæûc hiãûn thäøi gioï vaìo phoìng maì nhåì thäng gioï tháøm loüt âãø buì laûi læåüng gioï thoaït ra. Viãûc tênh âäü cao kãnh gioï âæåüc thæûc hiãûn nhæ sau: - Càn cæï vaìo læu læåüng thäng gioï yãu cáöu, tiãút diãûn kãnh gioï ta xaïc âënh âæåüc täúc âäü gioï : ω = L/F , m/s - Trãn cå såí täúc âäü vaì tiãút diãûn xaïc âënh täøng tråí læûc ∆p = Σ∆pcb + Σ∆pms - Chiãöu cao h phaíi âuí låïn âãø khàõc phuûc tråí læûc âæåìng äúng , hay : H = g.h. (ρN - ρT ) > Σ∆pcb + Σ∆pms 8.3 Thäng gioï cæåîng bæïc Thäng gioï nhåì quaût goüi laì thäng gioï cæåîng bæïc 8.3.1 Phán loaûi caïc hãû thäúng thäng gioï cæåîng bæïc Caïc quaût thäng gioï sæí duûng cho caïc cäng trçnh thæåìng coï 2 loaûi chuí yãúu : - Thäng gioï cuûc bäü : Laì thäng gioï cho mäüt khu væûc nhoí heûp. Trong cäng nghiãûp âãø thæûc hiãûn thäng gioï cuûc bäü ngæåìi ta thæåìng sæí duûng 2 caïch : Thäng gioï thäøi cuûc bäü vaì thäng gioï huït cuûc bäü. Trong caïc cäng trçnh dán duûng khi thäng gioï cuûc bäü ngæåìi ta sæí duûng caïc quaût gàõn tæåìng, gàõn tráön vaì huït træûc tiãúp khäng khê tæì bãn trong phoìng thäøi ra bãn ngoaìi . Ngoaìi ra âãø thäng gioï ngæåìi ta coï thãø thäøi khäng khê bãn ngoaìi vaìo phoìng, tuy nhiãn nãúu phoìng coï sinh ra nhiãöu cháút âäüc haûi thç khäng âæåüc laìm theo caïch naìy vç nhæ váûy caïc khê âäüc coï thãø traìn ra caïc phoìng xung quanh . - Thäng gioï täøng thãø : Thäng gioï täøng thãø laì thäng gioï cho mäüt vuìng räüng hoàûc mäüt táûp håüp gäöm nhiãöu phoìng. Âãø thæûc hiãûn âæåüc thäng gioï täøng thãø cáön thiãút phaíi coï hãû thäúng kãnh gioï. Quaût thäng gioï thæåìng âàût trãn laphäng vaì coï læu læåüng låïn. Thäng gioï täøng thãø coï thãø kãút håüp våïi hãû thäúng âiãöu hoaì trung tám våïi chæïc nàng cung cáúp khê tæåi cho hãû thäúng. 8.3.2. Thäng gioï cuûc bäü 8.3.2.1. Thäng gioï cuûc bäü trong cäng nghiãûp * Thäng gioï thäøi cuûc bäü : Khi cáön thäng gioï cho mäüt khu væûc nhoí vê duû nhæ khu væûc nhiãût âäü cao vaì coï nhiãöu cháút âäüc haûi ngæåìi ta bäú trê caïc miãûng thäøi gioï taûi vë trê ngæåìi âang laìm viãûc . Caïc miãûng thäøi thæåìng coï daûng hoa sen Trong mäüt säú træåìng håüp khaïc ngæåìi ta sæí duûng thiãút bë laìm maït kiãøu di âäüng . Thiãút bë naìy gäöm båm, quaût vaì mäüt tuí âæïng bãn trong coï bäú trê caïc voìi phun næåïc, låïp loüc chàõn næåïc. 181
  3. Khäng khê trong phoìng âæåüc quaût huït vaìo thiãút bë , âi qua ngàn phun næåïc trao âäøi nhiãût áøm vaì haû nhiãût âäü træåïc khi thäøi ra laìm maït . * Thäng gioï huït cuûc bäü : - Chuûp huït : Chuûp huït laì daûng huït cuûc bäü âån giaín vaì phäø biãún , thæåìng âæåüc sæí duûng âãø huït thaíi gioï noïng , buûi, khê âäüc coï tênh cháút nheû hån khäng khê Nãúu chuûp coï daûng chæî nháût thç kêch thæåïc cuía chuûp âæåüc xaïc âënh nhæ sau: A = a + 0,8 Za , m B = b + 0,8 Za , m trong âoï a, b laì kêch thæåïc caïc caûnh cuía váût sinh cháút âäüc haûi A, B Kêch thæåïc chuûp chæî nháût Za - Khoaíng caïch tæì chuûp tåïi chuûp huït Nãúu chuûp huït daûng troìn thç âæåìng kênh cuía miãûng chuûp xaïc âënh nhæ sau D = dH + 0,8 Za trong âoï dH laì âæåìng kênh cuía váût phaït sinh cháút âäüc haûi Goïc loe cuía chuûp ϕ thæåìng âæåüc láúy laì 60o, hs = 0,1 ÷ 0,3m - Tuí huït : Tuí huït duìng âãø huït thaíi caïc loaûi khê âäüc bãn trong tuí âãø thaíi ra ngoaìi. Khaïc våïi chuûp huït, tuí huït laì nåi ngæåìi cäng nhán thæûc hiãûn caïc thao taïc cäng viãûc. - Phãøu huït : Phãøu huït âæåüc sæí duûng âãø thaíi caïc loaûi buûi, håi âäüc åí caïc thiãút bë cäng nghãû nhæ maïy moïc gia cäng cå khê, maïy dãût ..vv 8.3.2.2. Trong dán duûûng Âãø thæûc hiãûn thäng gioï cho caïc phoìng nhoí vaì tiãúp xuïc våïi khäng khê ngoaìi tråìi ngæåìi ta thæåìng làõp âàût caïc quaût gàõn tæåìng. Tuyì tæìng træåìng håüp maì coï thãø choün giaíi phaïp huït thaíi khäng khê trong phoìng hay thäøi cáúp khê tæåi vaìo phoìng. Vêt nåí Khung gäù Miãûng thäøi Mä tå Khung theïp Cæía âoïng måí tæû âäüng a) Quaût khung nhæûa b) Quaût khung sàõt Hçnh 8-2 : Làõp âàût quaût gàõn tæåìng Trãn hçnh 8-2 trçnh baìy 2 kiãøu quaût thäng gioï hay âæåüc sæí duûng. Quaût khung nhæûa hçnh thæïc phuì håüp caïc cäng trçnh dán duûng, quaût khung sàõt thuäöng âæåüc sæí duûng trong caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp. Caïch làõp âàût quaût thäng gioï kiãøu gàõn tæåìng âån giaîn. Tuy nhiãn khäng phaíi phoìng naìo cuîng làõp âàût âæåüc. Âäúi våïi caïc phoìng nàòm sáu trong cäng trçnh ngæåìi ta sæí duûng quaût thäng gioï âàût trãn laphäng cuìng hãû thäúng kãnh thäng gioï, miãûng huït, miãûng thäøi. 182
  4. Hçnh 8-3 : Quaût thäng gioï gàõn tæåìng GENUIN Trãn hçnh 8-3 laì quaût thäng gioï cuía haîng GENUIN thæåìng hay âæåüc sæí duûng âãø thäng gioï cuûc bäü . Quaût naìy coï thãø gàõn tæåìng hoàûc tráön våïi caïc thäng säú kyî thuáût vaì myî thuáût ráút täút. Caïc âàûc tênh kyî thuáût cuía quaût trçnh baìy trãn baíng 8-2. Baíng 8-2 : caïc thäng säú quaût gàõn tæåìng GENUIN MODEL Âiãûn Cäng L Âäü äön Kêch thæåïc, mm aïp suáút, W m3/phuït dB A B E G H F APB 15 220 V 24 4,8 37 150 250 190 88 53 53 APB 20 220 V 28 8,1 40 200 303 240 71 83 50 APB 25 220 V 36 12,6 43 250 350 290 80 58 50 APB 30 220 V 48 18 48 300 400 340 90 87 44 8.3.3. Thäng gioï täøng thãø QUAÛT Hçnh 8-4 : Så âäö bäú trê quaût thäng gioï Trãn hçnh 8-4 laì mäüt vê duû vãö thäng gioï täøng thãø. Quaût sæí duûng thäng gioï täøng thãø thæåìng laì quaût daûng äúng hoàûc caïc quaût ly tám.. Âãø thäng gioï cho caïc phoìng låïn hoàûc nhiãöu phoìng mäüt luïc ngæåìi ta sæí duûng thäng gioï kiãøu täøng thãø. *** 183
  5. CHÆÅNG 9 TIÃU ÁM VAÌ LOÜC BUÛI 9.1 Tiãu ám 9.1.1 Khaïi niãûm. Tiãúng äön laì táûp håüp nhæîng ám thanh coï cæåìng âäü vaì táön säú khaïc nhau sàõp xãúp khäng coï tráût tæû, gáy khoï chëu cho ngæåìi nghe, caín tråí con ngæåìi laìm viãûc vaì nghè ngåi. 9.1.1.1 Caïc âàûc træng cå baín cuía ám thanh a. Táön säú ám thanh Âån vë âo laì Hz. Mäùi ám thanh âæåüc âàûc træng båíi mäüt táön säú dao âäüng cuía soïng ám. Bçnh thæåìng tai ngæåìi caím thuû âæåüc caïc ám thanh coï táön säú tæì 16 ÷ 20.000 Hz b. Ngæåîng nghe vaì ngæåîng choïi tai Ám thanh laì nhæîng dao âäüng cå hoüc âæåüc lan truyãön dæåïi hçnh thæïc soïng trong mäi træåìng âaìn häöi, nhæng khäng phaíi báút cæï soïng naìo âãún tai cuîng gáy ra caím giaïc ám thanh nhæ nhau. Cæåìng âäü ám thanh nhoí nháút åí mäüt soïng ám xaïc âënh maì tai ngæåìi nghe tháúy âæåüc goüi laì ngæåîng nghe. Ám thanh coï táön säú khaïc nhau giaï trë ngæåîng nghe cuîng khaïc nhau. Cæåìng âäü ám thanh låïn nháút maì tai ngæåìi coï thãø chëu âæåüc goüi laì ngæåîng choïi tai. c. Mæïc cæåìng âäü ám L (dB) Mæïc cæåìng âäü ám thanh âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc : L = 10 lg (I / Io), dB (9-1) 2 I - Cæåìng âäü ám thanh âang xeït, W/m Io - Cæåìng âäü ám thanh åí ngæåîng nghe : Io = 10-12 W/m2 d. Mæïc aïp suáút ám (dB) Mæïc aïp suáút ám thanh âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc : Lp = 10 lg ( p/po ), dB (9-2) p - AÏp suáút ám thanh , Pa po - AÏp suáút ám thanh åí ngæåîng nghe: po = 2.10-5 Pa e. Mæïc to cuía ám (Fän) Mæïc to cuía ám laì sæïc maûnh caím giaïc do ám thanh gáy nãn trong tai ngæåìi, noï khäng nhæîng phuû thuäüc vaìo aïp suáút ám maì coìn phuû thuäüc vaìo táön säú ám thanh. Táön säú caìng tháúp thç tai ngæåìi caìng khoï nháûn tháúy. Ngæåìi ta xaïc âënh âæåüc ràòng mæïc to cuía ám thanh báút kyì âo bàng Fän , coï giaï trë bàòng mæïc aïp suáút ám cuía ám chuáøn coï cuìng mæïc to våïi ám âoï. Âäúi våïi ám chuáøn , mæïc to åí ngæåîng nghe laì 0 Fän , ngæåîng choïi tai laì 120 Fän. Caïc ám coï cuìng giaï trë aïp suáút ám nãúu táön säú caìng cao thç mæïc to caìng låïn. f. Daíi táön säú ám thanh Cå quan caím giaïc cuía con ngæåìi khäng phaín æïng våïi âäü tàng tuyãût âäúi cuía táön säú ám thanh maì theo mæïc tàng tæång âäúi cuía noï. Khi táön säú tàng gáúp âäi thç âäü cao cuía ám tàng lãn 1 täng , goüi laì 1 äúcta táön säú. Ngæåìi ta chia táön säú ám thanh ra thaình nhiãöu daíi, trong âoï giåïi haûn trãn cuía låïn gáúp âäi giåïi haûn dæåïi. Toaìn bäü daíi táön säú ám thanh maì tai ngæåìi nghe âæåüc chia ra laìm 11 äúcta táön säú vaì coï giaï trë trung bçnh laì 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16.000 Tiãu chuáøn vãû sinh vaì mæïc cho pheïp cuía tiãúng äön âæåüc quy âënh åí 8 äúcta : 63; 125; 250; 500; 100; 200; 400; 800 175
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2