intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình kinh tế vi mô_Chương 6: Thị trường yếu tố lao động

Chia sẻ: Tran Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

161
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường cung lao động cá nhân có xu hướng vòng về phía sau. ảnh hưởng thay thế(SE): w↑= giá nghỉ ngơi ↑= thay thế làm việc cho nghỉ ngơi, thời gian làm việc ↑ ảnh hưởng thu nhập(IE): w↑=I↑= mua nhiều hàng hóa hơn, thời gian nghỉ ngơi ↑, thời gian làm việc ↓ Cầu về hàng hóa trên thị trường hàng hóa TD Năng suất LĐ: Sự thay đổi trong công nghệ Cầu lao động tăng thì đường cầu dịch chuyển sang phải (từ D thành DL1) Cầu lao động giảm thì đường cầu dịch chuyển sang trái (từ DL thành DL2)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình kinh tế vi mô_Chương 6: Thị trường yếu tố lao động

 1. Kho a kinh tế h ọc ĐH Kinh tế quốc dân GIÁO TRÌNH MÔN KINH TẾ HỌC VI MÔ Chương 6: Thị trường yếu tố lao động Thạc sĩ: Nguyễn Thị Thu
 2. THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ LAO ĐỘNG • Cầu LĐ • Cung LĐ • Cân bằng S-D lđ
 3. CẦU LAO ĐỘNG - Cầu thứ phát - Phụ thuộc vào w - Đường cầu lao động c ủa hãng dốc xuống - MRPL = MPL * MR - MRPL = MPL * P ( khi thị trường hàng hóa là cạnh tranh hoàn hảo)
 4. CẦU LĐ • KN: CÇu L§ lµ đại lượng phản ánh sè l­îng L§ mµ ng­êi chñ s½n lßng vµ cã kh¶ n¨ng thuª m­ín ë c¸c møc tr¶ c«ng (l­¬ ≠ nhau ng) trong 1 kho¶ng tgian n® Þnh(c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ® æi) • CÇu vÒ L§ lµ cÇu thø ph¸t(cÇu dÉn xuÊt) • §­êng cÇu vÒ L§ còng dèc xuèng vµ ph¶n
 5. CÇu thø ph¸t(dÉn xuÊtph¸t sinh sau vµ phô thuéc vµo cÇu hµng ho¸, dÞch vô) Cầu lđ là cầu thứ phát v×nã phô thuéc vµo vµ ® dÉn xuÊt tõ møc s¶n l­îng ® ra víi ­îc Çu CP ® vµo cña DN mµ môc tiªu lµ IIMAX . Çu Muèn IIMAX th×c¸c DN l¹i dùa vµo cÇu cña ng­êi TD ® X§ Ó +L­îng H2 mµ DN ph¶i cung cho t2 +Chi phí cho L§(møc tiÒn c«ng)
 6. LUẬT CẦU VỀ LAO ĐỘNG W w ↑(↓) => DLĐ↓(↑) Mức lương (w) II thay đổi dẫn đến W2 có sự vận động D Dọc theo đường I W1 Cầu ( I đến II) L2 L1 L
 7. GIỚI HẠN GIÁ CẢ SLĐ * gi¸ trÞ t­ liÖu TD tèi thiÓu mµ 1 L§ cÇn cã • cã ® iÒu tiÕt: TLTDmin (lương quy ® Þnh) • kh«ng cã ® iÒu tiÕt: (tiÒn c«ng)min mµ ng­êi L§ chÊp nhËn
 8. MRP và MPP 1. Sản phẩm doanh thu cận biên • KN: Sản phẩm doanh thu cận biên là doanh thu thu thêm được khi SD thêm 1 đơn vị L • Công thức MRP =ΔTR/ΔL = ΔTR/ΔQ . ΔQ/ΔL = MR.MP 2. Sản phẩm hiện vật cận biên • KN: Sản phẩm hiện vật cận biên là sp tăng thêm khi SD thêm 1 đơn vị L • Công thức MPP =ΔQ/ΔL = MP => KL: nếu là thị trường CTHH =>MRP = MPP.P
 9. Nguyên tắc thuê lao động Nếu MRPL> W: thuê thêm lao động • • Nếu MRPL< W: thuê ít lao động hơn • Nếu MRPL= W: số lượng lao động đạt tối ưu tại đó tối đa hóa lợi nhuận - CM: Để ΠMAX XĐ Q tại MR = MC MC = W/ MP => MC = MR => W = MR.MP MRP =ΔTR/ΔL = ΔTR/ΔQ . ΔQ/ΔL =
 10. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CẦU LĐ • Cầu về hàng hóa trên thị trường hàng hóa TD • Năng suất LĐ: Sự thay đổi trong công nghệ Cầu lao động tăng thì đường cầu dịch chuyển sang phải (từ D thành DL1) Cầu lao động giảm thì đường cầu dịch chuyển sang trái (từ D thành D )
 11. ĐỒ THỊ SỰ THAY ĐỔI VỀ CẦU LĐ W D1 S D2 W1 E W D W2 L2 L1 L L
 12. ĐƯỜNG CẦU LAO ĐỘNG CỦA HÃNG CHÍNH LÀ ĐƯỜNG MRP L Q P TR MRPL 0 5 2 10 10 1 10 2 20 10 2 14 2 28 8 3 17 2 34 6 4 19 2 38 4 5 20 2 40 2 6 20 2 40 0 7 18 2 36 -4
 13. ĐƯỜNG MRP P.A CẦU LĐ CỦA DN W,MRP 10 Thị trường lao động là MRPL = dL cạnh tranh 8 MP↓ • Đường cầu lao động của hãng chính là 6 đường sản phẩm W* 4 doanh thu cận biên của lao động 2 • Hình dáng của đường 0 1 2 3 4 5 6 cầu LĐ phụ thuộc
 14. CUNG LAO ĐỘNG • Kn: Cung lđ lµ sè l­îng L§ mµ ng­êi L§ cã kh¶ n¨ng vµ s½n sµng cho thuª ë c¸c møc tiÒn c«ng kh¸c nhau trong mét khoảng thêi gian n® Þnh nào đó( các ntố khác không đổi) • Lượng cung lđ là sè l­îng L§ mµ ng­êi L§ cã kh¶ n¨ng vµ s½n sµng cho thuª ë một møc tiÒn c«ng nhất định trong mét khoảng thêi gian nào đó( các ntố khác không đổi) • Lùc l­îng L§XH =∑∀ ng­êi ® ang L§ hoÆc t× m
 15. LUẬT CUNG VỀ LAO ĐỘNG W w ↑(↓) => L ↑ (↓) ST Mức lương (w) thay đổi dẫn đến W2 II có sự vận động D Dọc theo đường W1 I Cung ( I đến II) L1 L2 L
 16. CUNG LAO ĐỘNG • Đường cung lao động cá nhân có xu hướng vòng về phía sau. - ảnh hưởng thay thế(SE): w↑=> giá nghỉ ngơi ↑=> thay thế làm việc cho nghỉ ngơi, thời gian làm việc ↑ Tiền - ảnh hưởng thu nhập(IE): lương Đường w↑=>I↑=> mua nhiều hàng hóa cung lao hơn, thời gian nghỉ ngơi ↑, thời động gian làm việc ↓ - Nếu SE>IE, đường cung lao động dốc lên Số giờ làm việc/ngày - Nếu SE
 17. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CUNG LĐ • Áp lực về kinh tế • Nhu cầu về lđ S • Sự thay đổi của công nghệ • Tâm lý XH • Phạm vi thời gian D Cung lao động tăng, đường cung dịch chuyển SL thànhSL1. Cung lao động giảm, đường Lượng cung lao động cung dịch chuyển SL thànhSL2.
 18. SẢN PHẨM DOANH THU CẬN BIÊN Lương ( $ /g i ờ) Thị trường lao động cạnh tranh( P = MR) MRPL = MPLx P Thị trường lao động độc quyền (P>MR) MRPL = MPL x MR Số giờ làm việc
 19. CÂN BẰNG CUNG CẦU LAO ĐỘNG • Thị trường lao động cạnh tranh • Thị trường lao động độc quyền - độc quyền bán - độc quyền mua - độc quyền song phương
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2