intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích cấu tạo liên kết tán đinh trong liên kết không đối xứng p7

Chia sẻ: Sa Fasf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

58
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặt cầu kim loại: Mặt cầu kim loại có ưu điểm lμ nhẹ hơn so với mặt cầu bêtông đồng thời có thể tận dụng bản thép mặt cầu cùng tham gia chịu lực với dầm chủ. Kết cấu nhịp có mặt cầu kim loại thường cấu tạo dưới hình thức tiết diện hình hộp kín hoặc các dầm I nhưng ít dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích cấu tạo liên kết tán đinh trong liên kết không đối xứng p7

  1. Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü baûn theùp daøy 5-10cm theùp taám H×nh 3.43: CÊu t¹o mÆt cÇu Robinson 3.3-MÆt cÇu kim lo¹i: MÆt cÇu kim lo¹i cã −u ®iÓm lμ nhÑ h¬n so víi mÆt cÇu bªt«ng ®ång thêi cã thÓ tËn dông b¶n thÐp mÆt cÇu cïng tham gia chÞu lùc víi dÇm chñ. KÕt cÊu nhÞp cã mÆt cÇu kim lo¹i th−êng cÊu t¹o d−íi h×nh thøc tiÕt diÖn h×nh hép kÝn hoÆc c¸c dÇm I nh−ng Ýt dïng. H×nh 3.44: TiÕt diÖn ngang cã b¶n trùc giao Ch−¬ng III: CÊu t¹o chung cña cÇu thÐp - 81 -
  2. Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü CÊu t¹o mÆt cÇu kim lo¹i bao gåm tÊm thÐp n»m ngang ch¹y suèt chiÒu réng cÇu, phÝa d−íi tÊm thÐp nμy ®−îc hμn t¨ng c−êng c¸c s−ên däc, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s−ên däc 25-30cm cã c¸c mÆt c¾t ngang lμ thÐp d¶i cã hoÆc kh«ng cã gia c−êng biªn d−íi hoÆc lμ mÆt c¾t kÝn (mÆt c¾t kÝn cã −u ®iÓm Ýt tèn ®−êng hμn h¬n, æn ®Þnh vμ chÞu xo¾n tèt h¬n. C¸c s−ên däc truyÒn lùc lªn c¸c s−ên ngang kho¶ng c¸ch 2-4m. Nh− vËy mÆt cÇu kim lo¹i gåm tÊm thÐp n»m ngang víi c¸c s−ên däc vμ s−ên ngang cïng trong mÆt ph¼ng, cã ®é cøng kh¸c nhau theo 2 h−íng t−¬ng hç th¼ng gãc víi nhau nªn ®−îc gäi lμ b¶n trùc h−íng. Nhê b¶n trùc giao nμy nèi liÒn c¸c dÇm chñ l¹i víi nhau do ®ã kh«ng cÇn ph¶i cÊu t¹o hÖ thèng liªn kÕt däc trªn. Lo¹i kÕt cÊu nhÞp cã b¶n trùc giao rÊt kinh tÕ vÒ ph−¬ng diÖn sö dông vËt liÖu. CÇn chó ý r»ng c¸c s−ên däc thuéc thμnh phÇn tiÕt diÖn tÝnh to¸n vμ tham gia chÞu lùc cïng víi kÕt cÊu nhÞp, v× thÕ ph¶i ®¶m b¶o chóng cã kh¶ n¨ng chÞu ®−îc øng suÊt ph¸p. Nh− vËy t¹i nh÷ng chç giao nhau víi c¸c s−ên ngang, c¸c s−ên däc ph¶i ®−îc cÊu t¹o liªn tôc, cßn s−ên ngang ph¶i ®−îc khoÐt lç ®Ó s−ên däc ®i qua. Lç khoÐt nªn cã h×nh d¹ng l−în cong, ®Æc biÖt t¹i c¸c gãc ®Ó tr¸nh øng suÊt tËp trung. Tuy nhiªn trong nhiÒu tr−êng hîp ®Ó ®¬n gi¶n cho c«ng viÖc chÕ t¹o, ng−êi ta còng gi¶i quyÕt hμn ®Ýnh ®Çu c¸c s−ên däc vμo s−ên ngang. HiÖn nay ng−êi ta cã xu h−íng bá s−ên ngang v× thi c«ng khã kh¨n. Khi thi c«ng ng−êi ta chÕ t¹o thμnh tõng khèi cã kÝch th−íc phï thuéc vμo träng l−îng cÈu l¾p vμ vËn chuyÓn. B¶n thÐp lμm mÆt cÇu th−êng cã chiÒu dμy δ = 10÷12mm, chiÒu cao s−ên lÊy tõ ⎛1 1 ⎞ ⎜ ÷ ⎟ nhÞp cña nã. ⎝ 8 10 ⎠ MÆt trªn b¶n trùc h−íng phñ 1 líp ¸o ®−êng b»ng bªt«ng asphalt hay 1 líp chÊt dÎo ®Ó t¨ng ®é b¸m. Líp phñ cè g¾ng lμm sao cho máng nhÊt: • NÕu dïng bªt«ng asphalt δ = 5÷6cm, lo¹i nμy träng l−îng 300÷350 kg/m2. Ta cã thÓ hμn cèt thÐp φ5÷6 vμo b¶n thÐp ®Ó t¨ng lùc dÝnh cña bªt«ng vμo b¶n mÆt cÇu, ®ång thêi ®Ó cho bªt«ng nhùa khái bÞ dån x« khi cã lùc tr−ît. Cèt thÐp cã thÓ hμn thμnh l−íi hoÆc l−în sãng. §Ó chèng gØ, tr−íc khi tr¶i líp bªt«ng nhùa cÇn quÐt 1 líp nhùa máng dμy kho¶ng 1cm hoÆc tr¸ng 1 líp kÏm hoÆc ch×. coát theùp 5-6cm baûn theùp Daïng löôùi Daïng soùng H×nh 3.45: CÊu t¹o líp phñ mÆt cÇu Ch−¬ng III: CÊu t¹o chung cña cÇu thÐp - 82 -
  3. Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü • NÕu dïng líp phñ chÊt dÎo th× th−êng dïng keo eb«si vμ 1 sè chÊt phô gia kh¸c nh− cao su. Líp nμy cã chiÒu dμy kho¶ng 1÷2cm vμ träng l−îng 200÷250 kg/m2. Ngoμi ra 1 sè n−íc dïng mÆt cÇu rçng. Nã cã −u ®iÓm lμ nhÑ, tho¸ng, kh«ng ph¶i quÐt tuyÕt, cã ®é b¸m tèt, tho¸t n−íc nhanh. Lo¹i nμy cã träng l−îng 130÷150 kg/m2, tuy nhiªn ngμy nay Ýt dïng. H×nh 3.46: CÊu t¹o mÆt cÇu rçng §3.4 hÖ thèng dÇm mÆt cÇu 4.1-C¸c d¹ng chÝnh cña hÖ dÇm mÆt cÇu: 4.1.1-Nguyªn lý chung: HÖ thèng dÇm mÆt cÇu cã nhiÖm vô ®ì hÖ mÆt cÇu vμ c¸c t¶i träng trªn nã, råi truyÒn c¸c t¶i träng ®ã xuèng dÇm chñ hoÆc dμn chñ. Nã gåm c¸c bé phËn sau ®©y: DÇm chñ, dμn chñ: • Khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm chñ nhá, ta cã thÓ ®Æt trùc tiÕp lªn dÇm chñ hoÆc trong cÇu ®−êng s¾t tμ vÑt ®−îc ®Æt trùc tiÕp lªn dÇm chñ. Khi ®ã kh«ng lμm hÖ mÆt cÇu. 1,4 - 2,1(3)(m) 1,4 - 2,1(3)(m) 1,4 - 2,1(3)(m) 1,435 1,9-2,2 Ch−¬ng III: CÊu t¹o chung cña cÇu thÐp - 83 -
  4. Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü H×nh 3.47: CÊu t¹o hÖ dÇm mÆt cÇu ®¬n gi¶n • Khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm chñ lín d ≥ 2.5÷3m (®èi víi cÇu «t«) vμ ≥ 2m (®èi víi cÇu ®−êng s¾t) mμ nÕu ®Æt trùc tiÕp b¶n mÆt cÇu lªn dÇm chñ th× chiÒu dμy b¶n lín vμ sÏ kh«ng kinh tÕ. Do ®ã th−êng lμm hÖ thèng dÇm mÆt cÇu. HÖ dÇm mÆt cÇu cã thÓ cã c¶ dÇm däc vμ dÇm ngang hoÆc chØ cã dÇm ngang, riªng cÇu ®−êng s¾t ph¶i cã c¶ dÇm däc vμ dÇm ngang. 3 2 1 4 3 2 1 4 H×nh 3.48: CÊu t¹o hÖ dÇm mÆt cÇu cã dÇm ngang, dÇm däc phô 1.DÇm chñ 2.B¶n BTCT 3.DÇm däc phô 4.HÖ liªn kÕt ngang DÇm ngang: • DÇm ngang bè trÝ sao cho khèi l−îng thÐp cña hÖ dÇm mÆt cÇu vμ b¶n lμ kinh tÕ nhÊt. Do vËy cÇn ph¶i so s¸nh kinh tÕ c¸c ph−¬ng ¸n. Khi cã 2 dÇm chñ th−êng bè trÝ dÇm ngang vμ 1 dÇm däc phô ®Ó gi¶m nhÞp b¶n. Khi ®ã b¶n lμm viÖc theo b¶n kiÓu dÇm. Khi cã nhiÒu dÇm chñ mμ kho¶ng c¸ch c¸c dÇm chñ lín cã thÓ bè trÝ dÇm ngang. Khi ®ã b¶n chØ kª trªn dÇm ngang vμ b¶n lμm viÖc theo 2 c¹nh cã nhÞp tÝnh to¸n song song víi ®−êng xe ch¹y. • §èi víi cÇu dμn, dÇm ngang th−êng bè trÝ vμo ®óng nót ®Ó truyÒn t¶i träng vμo nót. NÕu lμ cÇu dμn cã biªn d−íi cøng th× dÇm ngang cã thÓ bè trÝ ngoμi nót, khi ®ã biªn d−íi võa chÞu kÐo võa chÞu uèn. Ch−¬ng III: CÊu t¹o chung cña cÇu thÐp - 84 -
  5. Gi¸o tr×nh: ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü B1 B2 B3 B4 11250 57 00 B6 1680 HK H1 H2 H4 H0 H3 D?m ngang 8x8250=66000 1900 5700 D?m d?c 66960 11.0 2 H×nh 3.49: CÊu t¹o hÖ dÇm mÆt cÇu trong cÇu dμn • Trong nh÷ng cÇu «t« cã kho¶ng c¸ch dμn rÊt lín, dÇm ngang cã thÓ ®−îc lμm d−íi d¹ng dμn. Daàm ngang daïng daøn H×nh 3.50: CÊu t¹o hÖ dÇm mÆt cÇu cã dÇm ngang d¹ng dμn DÇm däc phô: • §−îc bè trÝ sao cho kinh tÕ vÒ b¶n vμ dÇm däc: §èi víi cÇu «t«: b¶n mÆt cÇu BTCT ®Æt trùc tiÕp lªn dÇm däc th−êng bè trÝ víi kho¶ng c¸ch 1-1.5m ®Õn 3-4m; ®èi víi b¶n mÆt cÇu thÐp cã s−ên th× kho¶ng c¸ch dÇm däc tõ 1-2.5m; ®èi víi mÆt cÇu gç th× kho¶ng c¸ch ®ã tõ 0.8-2m. §èi víi cÇu ®−êng s¾t 1 lμn xe chØ bè trÝ 2 dÇm däc kho¶ng c¸ch tõ 1.9- 2m ®Æt ®èi xøng qua trôc cÇu. • TiÕt diÖn dÇm däc vμ dÇm ngang th−êng lμm tiÕt diÖn ch÷ I: Ch−¬ng III: CÊu t¹o chung cña cÇu thÐp - 85 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=58

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2