intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí trong kênh gió p7

Chia sẻ: Hdfj Kuyloy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí trong kênh gió p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí trong kênh gió p7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí trong kênh gió p7

  1. Baíng 6.41 : Hãû säú ξ âáöu ra quaût coï 2 cæía huït Ab/Ao Vë trê L/Le co 0 0,12 0,25 0,5 > 1,0 A 3,2 2,7 1,8 0,84 0 B 5,0 4,2 2,8 1,3 0 0,4 C 5,8 4,8 3,2 1,5 0 D 4,9 4,1 2,7 1,3 0 A 2,3 1,9 1,3 0,60 0 0,5 B 3,6 3,0 2,0 0,90 0 C 4,0 3,3 2,2 1,0 0 D 3,4 2,8 1,9 0,88 0 A 1,6 1,3 0,88 0,40 0 0,6 B 2,5 2,1 1,4 0,65 0 C 2,9 2,4 1,6 0,76 0 D 2,5 2,1 1,4 0,65 0 A 1,1 0,88 0,60 0,28 0 0,7 B 1,7 1,4 0,90 0,45 0 C 2,0 1,6 1,1 0,52 0 D 1,7 1,4 0,92 0,44 0 A 0,76 0,64 0,44 0,20 0 0,8 B 1,2 1,0 0,65 0,30 0 C 1,4 1,2 0,76 0,36 0 D 1,2 0,99 0,65 0,31 0 A 0,60 0,48 0,32 0,16 0 0,9 B 0,94 0,80 0,55 0,25 0 C 1,1 0,92 0,78 0,54 0 D 0,95 0,78 0,54 0,24 0 A 0,56 0,48 0,32 0,16 0 1,0 B 0,85 0,70 0,45 0,20 0 C 1,0 0,84 0,56 0,28 0 D 0,85 0,71 0,48 0,24 0 c.10 Täøn tháút åí âáöu vaìo cuía quaût c.10.1 ÄÚng huït tiãút diãûn troìn, näúi cuït liãn tuûc, caïch miãûng huït quaût âoaûn L Baíng 6.42 : Hãû säú ξ R/D L/D 0 2 >5 0,75 1,4 0,80 0,40 1,0 1,2 0,66 0,33 1,5 1,1 0,60 0,33 2,0 1,0 0,53 0,33 3,0 0,66 0,40 0,22 131
  2. R - Baïn kênh cong tám cuït, m D- âæåìng kênh äúng huït, m L- Khoaíng caïch tæì miãûng huït cuía quaût ly tám tåïi cuït, m c.10.2 ÄÚng huït tiãút diãûn troìn, näúi cuït thàóng goïc hoàûc cuït gheïp tæì nhiãöu maînh, caïch miãûng huït mäüt khoaíng L - Cuït thàóng goïc: Baíng 6.43: Hãû säú ξ L/D 0 2 >5 ξ 3,2 2 1 - Cuït thàóng goïc gheïp tæì 3 vaì 4 âoaûn âoaûn: Baíng 6.44 : Hãû säú ξ R/D L/D R/D L/D 0 2 >5 0 2 >5 0,50 2,5 1,6 0,80 0,50 1,8 1,0 0,53 0,75 1,6 1,0 0,47 0,75 1,4 0,80 0,40 1,0 1,2 0,66 0,33 1,0 1,2 0,66 0,33 1,5 1,1 0,66 0,33 1,5 1,1 0,60 0,33 2,0 1,0 0,53 0,33 2,0 1,0 0,53 0,33 3,0 0,8 0,47 0,26 3,0 0,66 0,40 0,22 a) Cuït gheïp tæì 3 maînh b) Cuït gheïp tæì 4 maînh c.10.2 ÄÚng huït tiãút diãûn vuäng, näúi cuït cong liãn tuûc qua âoaûn äúng thàóng daìi L vaì âoaûn äúng chuyãøn âäøi tiãút diãûn vuäng-troìn Baíng 6.45 : Hãû säú ξ R/D L/D R/D L/D 0 2,5 >6 0 2,5 >6 0,50 2,5 1,6 0,80 0,50 0,80 0,47 0,26 0,75 2,0 1,2 0,66 1,0 0,53 0,33 0,18 1,0 1,2 0,66 0,33 1,5 0,40 0,28 0,16 1,5 1,0 0,57 0,30 2,0 0,26 0,22 0,14 2,0 0,8 0,47 0,26 d. Xaïc âënh hãû täøn tháút cuûc bäü theo chiãöu daìi tæång âæång Theo âënh nghéa chiãöu daìi tæång âæång laì chiãöu daìi cuía âoaûn äúng thàóng coï tiãút diãûn bàòng tiãút diãûn tênh toaïn cuía chi tiãút gáy nãn täøn tháút cuûc bäü, nhæng coï täøn tháút tæång âæång nhau . Hay ltâ = ξ.dtâ / λ (6-22) ∆pc = ltâ . ∆p1 132
  3. d.1 Chiãöu daìi tæång âæång cuía cuït troìn Baíng 6.46 : Chiãöu daìi tæång âæång ltâ Daûng cuït troìn R/d a = ltâ/d - Cuït 90o, cong liãn tuûc 1,5 9 - Cuït 90o, gheïp tæì 3 âoaûn 1,5 17 - Cuït 90o, gheïp tæì 5 âoaûn 1,5 12 - Cuït 45o, gheïp tæì 3 âoaûn 1,5 6 - Cuït 45o, cong liãn tuûc 1,5 4,5 - Cuït thàóng goïc + Coï hæåïng doìng 22 + Khäng coï hæåïng doìng 65 Trong âoï: R - Baïn kênh cong cuía tám cuït, mm d- âæåìng kênh tiãút diãûn cuït, mm d.2 Chiãöu daìi tæång âæång cuía cuït chæî nháût Baíng 6.47 : Chiãöu daìi tæång âæång ltâ Daûng cuït troìn Hçnh daûng W/H ltâ/d - Cuït cong 90o, khäng caïnh 0,5 5 hæåïng R=1,25 W 1 7 3 8 6 12 -Cuït cong 90o, 1 caïnh hæåïng 0,5 8 doìng, R = 0,75.W 1 10 3 14 6 18 -Cuït cong 90o, 2 caïnh hæåïng 0,5 7 doìng, R = 0,75.W 1 8 3 10 6 12 -Cuït cong 90o, 3 caïnh hæåïng 0,5 7 doìng, R = 0,75.W 1 7 3 8 6 10 -Cuït thàóng goïc 90o, coï 0,5 8 nhiãöu caïnh hæåïng 1 10 3 12 6 13 -Cuït thàóng goïc 90o, nhiãöu 0,5 6 caïnh hæåïng daûng khê âäüng 1 8 3 9 6 10 133
  4. 6.1.2.3 Tênh toaïn thiãút kãú âæåìng äúng dáùn khäng khê. 1) Caïc phæång phaïp thiãút kãú kãnh gioï Cho tåïi nay coï ráút nhiãöu phæång phaïp thiãút kãú âæåìng äúng gioï . Tuy nhiãn mäùi phæång phaïp coï nhæîng âàûc âiãøm riãng. Læûa choün phæång phaïp thiãút kãú naìo laì tuyì thuäüc vaìo âàûc âiãøm cäng trçnh, thoïi quen cuía ngæåìi thiãút kãú vaì caïc thiãút bë phuû tråü âi keìm âæåìng äúng. Ngæåìi ta thæåìng sæí duûng caïc phæång phaïp chuí yãúu sau âáy: - Phæång phaïp tênh toaïn lyï thuyãút : Phæång phaïp naìy dæûa vaìo caïc cäng thæïc lyï thuyãút trãn âáy , nhàòm thiãút kãú maûng âæåìng äúng thoaí maîn yãu cáöu duy trç aïp suáút ténh khäng âäøi. Âáy laì phæång phaïp coï thãø coi laì chênh xaïc nháút. Tuy nhiãn phæång phaïp naìy tênh toaïn khaï phæïc taûp. - Phæång phaïp giaím dáön täúc âäü. Ngæåìi thiãút kãú bàòng kinh nghiãûm cuía mçnh chuí âäüng thiãút kãú giaím dáön täúc âäü theo chiãöu chuyãøn âäüng cuía khäng khê trong âæåìng äúng. Âáy laì phæång phaïp thiãút kãú tæång âäúi nhanh nhæng phuû thuäüc nhiãöu vaìo chuí quan ngæåìi thiãút kãú. - Phæång phaïp ma saït âäöng âãöu : Thiãút kãú hãû thäúng kãnh gioï sao cho täøn tháút trãn 1 m chiãöu daìi âæåìng äúng âãöu nhau trãn toaìn tuyãún, åí báút cæï tiãút diãûn naìo vaì bàòng täøn tháút trãn 1m chiãöu daìi âoaûn äúng chuáøn. Âáy laì phæång phaïp âæåüc sæí duûng phäø biãún nháút, nhanh vaì tæång âäúi chênh xaïc. - Phæång phaïp phuûc häöi aïp suáút ténh Phæång phaïp phuûc häöi aïp suáút ténh xaïc âënh kêch thæåïc cuía äúng dáùn sao cho täøn tháút aïp suáút trãn âoaûn âoï âuïng bàòng âäü gia tàng aïp suáút ténh do sæû giaím täúc âäü chuyãøn âäüng cuía khäng khê sau mäùi nhaïnh reî . Phæång phaïp naìy tæång tæû phæång phaïp lyï thuyãút nhæng åí âáy âãø thiãút kãú ngæåìi ta chuí yãúu sæí duûng caïc âäö thë. Ngoaìi caïc phæång phaïp trãn ngæåìi ta coìn sæí duûng mäüt säú phæång phaïp sau âáy : - Phæång phaïp T - Phæång phaïp täúc âäü khäng âäøi - Phæång phaïp aïp suáút täøng. 2) Phæång phaïp thiãút kãú lyï thuyãút Näüi dung cuía phæång phaïp nhæ sau Dæûa vaìo phæång trçnh (6-5) tiãún haình thiãút kãú maûng âæåìng äúng âaím baío aïp suáút ténh khäng âäøi åí táút caí caïc cæía reî nhaïnh cuía toaìn tuyãún äúng (∆H=0) . Caïc bæåïc thiãút kãú: Bæåïc 1 - Choün täúc âäü âoaûn äúng âáöu tiãn ω1 . Dæûa vaìo læu læåüng gioï, xaïc âënh kêch thæåïc cuía âoaûn äúng âáöu tiãn. Bæåïc 2 - Xaïc âënh täúc âäü caïc âoaûn tiãúp theo ω2 dæûa vaìo phæång trçnh : ρ(ω21 - ω22)/2 - Σ∆p12 = 0 trong âoï Σ∆p12 täøng täøn tháút aïp suáút ténh tæì âiãøm phán nhaïnh thæï nháút âãún âiãøm phán nhaïnh thæï 2, bao gäöm täøn tháút ma saït vaì caïc täøn tháút cuûc bäü. Trong cäng thæïc naìy cáön læu yï laì caïc täøn tháút âæåüc tênh theo täúc âäü ω2, vç váûy âãø xaïc âënh ω2 cáön phaíi tênh làûp. Dæûa vaìo læu læåüng âoaûn kãú tiãúp, xaïc âënh kêch thæåïc âoaûn âoï F2 = L2/ω2 Bæåïc 3 - Tiãúp tuûc xaïc âënh tuáön tæû täúc âäü vaì kêch thæåïc caïc âoaûn kãú tiãúp cho âãún âoaûn cuäúi cuìng cuía tuyãún äúng nhæ âaî tênh åí bæåïc 2 Phæång phaïp lyï thuyãút coï caïc âàûc âiãøm sau: 134
  5. - Caïc kãút quaí tênh toaïn chênh xaïc, tin cáûy cao. - Tênh toaïn tæång âäúi daìi vaì phæïc taûp, nãn thæûc tãú êt sæí duûng. 3) Phæång phaïp giaím dáön täúc âäü Näüi dung cuía phæång phaïp giaím dáön täúc âäü laì ngæåìi thiãút kãú bàòng kinh nghiãûm cuía mçnh læûa choün täúc âäü trãn cå såí âäü äön cho pheïp vaì chuí âäüng giaím dáön täúc âäü caïc âoaûn kãú tiãúp doüc theo chiãöu chuyãøn âäüng cuía khäng khê. Phæång phaïp giaím dáön täúc âäü âæåüc thæûc hiãûn theo caïc bæåïc sau : Bæåïc 1 : Choün täúc âäü trãn kãnh chênh træåïc khi reî nhaïnh ω1. Chuí âäüng giaím dáön täúc âäü gioï doüc theo tuyãún äúng chênh vaì äúng reî nhaïnh ω2, ω3... ωn Bæåïc 2: Trãn cå såí læu læåüng vaì täúc âäü trãn mäùi âoaûn tiãún haình tênh toaïn kêch thæåïc cuía caïc âoaûn âoï. Fi = Li/ωi Bæåïc 3 : Dæûa vaìo âäö thë xaïc âënh täøn tháút aïp suáút theo tuyãún äúng daìi nháút (tuyãún coï tråí læûc låïn nháút) . Täøng tråí læûc theo tuyãún naìy laì cå såí âãø choün quaût. Phæång phaïp giaím dáön täúc âäü coï nhæåüc âiãøm laì phuû thuäüc nhiãöu vaìo chuí quan cuía ngæåìi thiãút kãú, vç thãú caïc kãút quaí laì ráút khoï âaïnh giaï. Âáy laì mäüt phæång phaïp âån giaín, cho pheïp thæûc hiãûn nhanh nhæng âoìi hoíi ngæåìi thiãút kãú phaíi coï kinh nghiãûm. 4) Phæång phaïp ma saït âäöng âãöu Näüi dung cuía phæång phaïp ma saït âäöng âãöu laì thiãút kãú hãû thäúng kãnh gioï sao cho täøn tháút aïp suáút trãn 1m chiãöu daìi âæåìng äúng bàòng nhau trãn toaìn tuyãún äúng. Phæång phaïp naìy cuîng âaím baío täúc âäü giaím dáön vaì thæåìng hay âæåüc sæí duûng cho kãnh gioï täúc âäü tháúp våïi chæïc nàng cáúp gioï, häöi gioï vaì thaíi gioï. Coï hai caïch tiãún haình tênh toaïn - Caïch 1 : Choün tiãút diãûn âoaûn âáöu nåi gáön quaût laìm tiãút diãûn âiãøn hçnh, choün täúc âäü khäng khê thêch håüp cho âoaûn âoï . Tæì âoï xaïc âënh kêch thæåïc, täøn tháút ma saït trãn 1m chiãöu daìi cuía âoaûn äúng âiãøn hçnh. Giaï trë täøn tháút âoï âæåüc coi laì chuáøn trãn toaìn tuyãún äúng. - Caïch 2 : Choün täøn tháút aïp suáút håüp lyï vaì giæî nguyãn giaï trë âoï trãn toaìn bäü hãû thäúng kãnh gioï. Trãn cå såí læu læåüng tæìng âoaûn âaî biãút tiãún haình xaïc âënh kêch thæåïc tæìng âoaûn. Caïch 2 coï nhæåüc âiãøm laì læûa choün täøn tháút thãú naìo laì håüp lyï. Nãúu choün täøn tháút beï thç kêch thæåïc âæåìng äúng låïn, nhæng nãúu choün täúc âäü låïn seî gáy äön, chi phê váûn haình tàng. Trãn thæûc tãú ngæåìi ta choün caïch thæï nháút . Sau âáy laì caïc bæåïc thiãút kãú: Bæåïc 1 : Læûa choün tiãút diãûn âáöu laìm tiãút diãûn âiãøn hçnh. Choün täúc âäü cho tiãút diãûn âoï vaì tênh kêch thæåïc âoaûn äúng âiãøn hçnh : diãûn têch tiãút diãûn f, kêch thæåïc caïc caûnh a,b vaì âæåìng kênh tæång âæång dtâ. Tæì læu læåüng vaì täúc âäü tiãún haình xaïc âënh täøn tháút aïp suáút cho 1 m äúng tiãút diãûn âiãøn hçnh (dæûa vaìo âäö thë hçnh 6-4) . Giaï trë âoï âæåüc cäú âënh cho toaìn tuyãún. Bæåïc 2 : Trãn cå såí täøn tháút chuáøn tênh kêch thæåïc caïc âoaûn coìn laûi dæûa vaìo læu læåüng âaî biãút. Ngæåìi ta nháûn tháúy våïi âiãöu kiãûn täøn tháút aïp suáút khäng âäøi thç våïi mäüt tyí lãû % læu læåüng so 135
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2