intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Giáo trình phân tích quy trình thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí trong kênh gió p8

Chia sẻ: Hdfj Kuyloy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
3
download

Giáo trình phân tích quy trình thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí trong kênh gió p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với tiết diện điển hình sẽ có tỷ lệ phần trăm tương ứng về tiết diện. Để quá trình tính toán được dễ dàng và thuận tiện người ta đã xây dựng mối quan hệ tỷ lệ % tiết diện so với đoạn ống điển hình theo tỷ lệ % lưu lượng cho ở bảng 6-48. Bước 3 : Tổng trở lực đoạn ống có chiều dài tương đương lớn nhất là cơ sở để chọn quạt dàn lạnh. Bảng 6-48 : Xác định tỷ lệ phần trăm tiết diện theo phương pháp ma sát đồng đều Lưu lượng, %...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình thiết kế hệ thống vận chuyển và phân phối không khí trong kênh gió p8

 1. våïi tiãút diãûn âiãøn hçnh seî coï tyí lãû pháön tràm tæång æïng vãö tiãút diãûn. Âãø quaï trçnh tênh toaïn âæåüc dãù daìng vaì thuáûn tiãûn ngæåìi ta âaî xáy dæûng mäúi quan hãû tyí lãû % tiãút diãûn so våïi âoaûn äúng âiãøn hçnh theo tyí lãû % læu læåüng cho åí baíng 6-48. Bæåïc 3 : Täøng tråí læûc âoaûn äúng coï chiãöu daìi tæång âæång låïn nháút laì cå såí âãø choün quaût daìn laûnh. Baíng 6-48 : Xaïc âënh tyí lãû pháön tràm tiãút diãûn theo phæång phaïp ma saït âäöng âãöu Læu Tiãút diãûn Læu Tiãút diãûn Læu Tiãút diãûn Læu Tiãút diãûn læåüng, % % læåüng, % % læåüng, % % læåüng, % % 1 2,0 26 33,5 51 59,0 76 81,0 2 3,5 27 34,5 52 60,0 77 82,0 3 5,5 83,0 28 35,5 53 61,0 78 4 7,0 84,0 29 36,5 54 62,0 79 5 9,0 84,5 30 37,5 55 63,0 80 6 10,5 85,5 31 39,0 56 64,0 81 7 11,5 86,0 32 40,0 57 65,0 82 8 13,0 87,0 33 41,0 58 65,5 83 9 14,5 87,5 34 42,0 59 66,5 84 10 16,5 88,5 35 43,0 60 67,5 85 11 17,5 89,5 36 44,0 61 68,0 86 12 18,5 90,0 37 45,0 62 69,0 87 13 19,5 90,5 38 46,0 63 70,0 88 14 20,5 91,5 39 47,0 64 71,0 89 15 21,5 92,0 40 48,0 65 71,5 90 16 24,0 93,0 41 49,0 66 72,5 91 17 24,0 94,0 42 50,0 67 73,5 92 18 25,0 94,5 43 51,0 68 74,5 93 19 26,0 95,0 44 52,0 69 75,5 94 20 27,0 96,0 45 53,0 70 76,5 95 21 28,0 96,5 46 54,0 71 77,0 96 22 29,5 97,5 47 55,0 72 78,0 97 23 30,5 98,0 48 56,0 73 79,0 98 24 31,5 99,0 49 57,0 74 80,0 99 25 32,5 100 50 58,0 75 80,5 100 - Phæång phaïp ma saït âäöng âãöu coï æu âiãøm laì thiãút kãú ráút nhanh, ngæåìi thiãút kãú khäng bàõt buäüc phaíi tinh toaïn tuáön tæû tæì âáöu tuyãún äúng âãún cuäúi maì coï thãø tênh báút cæï âoaûn äúng naìo tuyì yï, âiãöu naìy coï yï nghéa trãn thæûc tãú thi cäng åí cäng træåìng. - Phæång phaïp ma saït âäöng âãöu cuîng âaím baío täúc âäü giaím dáön doüc theo chiãöu chuyãøn âäüng, coï âäü tin cáûy cao hån phæång phaïp giaím dáön täúc âäü. - Khäng âaím baío phán bäú læu læåüng âãöu trãn toaìn tuyãún nãn caïc miãûng thäøi cáön phaíi bäú trê thãm van âiãöu chènh. 136
 2. - Viãûc læûa choün täøn tháút cho 1m äúng khoï khàn. Thæåìng choün ∆p= 0,5 - 1,5 N/m2 cho 1 m äúng - Phæång phaïp ma saït âäöng âãöu âæåüc sæí duûng ráút phäø biãún. Vê duû 1: Giaí sæí coï 08 mäüt kãnh gioï thäøi coï 8 miãûng thäøi våïi caïc âàûc âiãøm trãn hçnh 6-14. Læu læåüng yãu cáöu cho mäiù miãûng thäøi laì 0,32 m3/s. Thiãút kãú hãû thäúng kãnh gioï . D E F H C G 5m 5m 5m 5m 5m VÂC VÂC VÂC VÂC VÂC VÂC 12m 12m VÂC VÂC B l=0,32 m3/s K 5m A L=2,56 m3/s Hçnh 6-14 : Så âäö âæåìng äúng Bæåïc 1: Choün vaì xaïc âënh caïc thäng säú tiãút diãûn âiãøn hçnh - Choün âoaûn âáöu tiãn AB laìm tiãút diãûn âiãøn hçnh. Læu læåüng gioï qua tiãút diãûn âáöu laì L1 = 8 x 0,32 = 2,56 m3/s - Choün täúc âäü âoaûn âáöu ω1 = 8 m/s - Diãûn têch tiãút diãûn âoaûn äúng âáöu : f1 = L1/ω1 = 2,56 / 8 = 0,32 m2 - Choün kêch thæåïc âoaûn âáöu : 800x400mm - Tra baíng (6-3) ta coï âæåìng kênh tæång âæång : dtâ = 609mm - Dæûa vaìo læu læåüng L1 = 2560 L/s vaì dtâ = 609mm tra âäö thë ta âæåüc täøn tháút ∆p1 = 1,4 Pa/m. Bæåïc 2 : Thiãút kãú caïc âoaûn äúng Trãn cå såí tyí lãû pháön tràm læu læåüng cuía caïc âoaûn kãú tiãúp ta xaïc âënh âæåüc tyí lãû pháön tràm diãûn têch cuía noï, xaïc âënh kêch thæåïc ai x bi cuía caïc âoaûn âoï, xaïc âënh diãûn têch thæûc vaì täúc âäü thæûc. Baíng 6-49 : Kãút quaí tênh toaïn Âoaûn Læu læåüng Tiãút diãûn Täúc âäü Kêch thæåïc m3/s m2 a x b (mm) % % AB 100 2,56 100 0,32 8 m/s 800 x 400 BC 87,5 2,24 90,2 0,289 7,76 725 x 400 CD 75 1,92 80,5 0,258 7,45 600 x 400 DE 62,5 1,60 70 0,224 7,14 550 x 400 EF 50 1,28 58 0,186 6,90 475 x 400 FG 37,5 0,96 46 0,147 6,52 475 x 300 GH 25 0,64 32,5 0,104 6,15 350 x 300 HK 12,5 0,32 19,5 0,062 5,13 300 x 200 137
 3. Bæåïc 3 : Tênh täøng tråí læûc Baíng 6.50 Âoaûn Chi tiãút dtâ , mm Chiãöu daìi, m Chiãöu daìi tæång âæång, m AB Âæåìng äúng 609 5 BC Âæåìng äúng 583 12 Cuït 4,1 CD Âæåìng äúng 533 5 DE Âæåìng äúng 511 5 EF Âæåìng äúng 476 5 FG Âæåìng äúng 410 5 GH Âæåìng äúng 354 12 Cuït 2,5 HK Âæåìng äúng 266 5 Täøng chiãöu daìi tæång âæång cuía âoaûn AK laì 60,6m bao gäöm caïc âoaûn äúng thàóng vaì chiãöu daìi tæång âæång cuía caïc cuït. Täøng tråí læûc âæåìng äúng : Σ∆p = 60,6 x 1,4 = 84,84 Pa 5) Phæång phaïp phuûc häöi aïp suáút ténh Näüi dung cuía phæång phaïp phuûc häöi aïp suáút ténh xaïc âënh kêch thæåïc cuía äúng dáùn sao cho täøn tháút aïp suáút trãn âoaûn âoï âuïng bàòng âäü gia tàng aïp suáút ténh do sæû giaím täúc âäü chuyãøn âäüng cuía khäng khê sau mäùi nhaïnh reî. Phæång phaïp phuûc häöi aïp suáút ténh âæåüc sæí duûng cho äúng cáúp gioï, khäng sæí duûng cho äúng häöi. Vãö thæûc cháút näüi dung cuía phæång phaïp phuûc häöi aïp suáút ténh giäúng phæång phaïp lyï thuyãút , tuy nhiãn åí âáy ngæåìi ta càn cæï vaìo caïc âäö thë âãø xaïc âënh täúc âäü âoaûn äúng kãú tiãúp. Caïc bæåïc tênh thiãút kãú : Bæåïc 1: - Choün täúc âäü håüp lyï cuía âoaûn äúng chênh ra khoíi quaût ω1 vaì tênh kêch thæåïc âoaûn äúng âoï. Bæåïc 2: Xaïc âënh täúc âäü âoaûn kãú tiãúp nhæ sau - Xaïc âënh tè säú Ltâ/Q0,61 dæûa vaìo tênh toaïn hoàûc âäö thë (hçnh 6-16) cho âoaûn äúng âáöu. trong âoï Ltâ - Chiãöu daìi tæång âæång cuía âoaûn âáöu gäöm chiãöu daìi thæûc âæåìng äúng cäüng våïi chiãöu daìi tæång âæång táút caí caïc cuït. Q - læu læåüng gioï trãn âoaûn âáöu - Dæûa vaìo täúc âäü âoaûn âáöu ω1 vaì tyí säú a = Ltâ/Q0,61 , theo âäö thë hçnh (6-13) xaïc âënh täúc âäü âoaûn äúng tiãúp theo , tæïc laì täúc âäü sau âoaûn reî nhaïnh thæï nháút ω2. - Xaïc âënh kêch thæåïc âoaûn äúng thæï 2 F2 = L2/ω2 Bæåïc 3: Xaïc âënh täúc âäü vaì kêch thæåïc âoaûn kãú tiãúp nhæ âaî xaïc âënh våïi âoaûn thæï 2 * Âàûc âiãøm cuía phæång phaïp phuûc häöi aïp suáút ténh - Âaím baío phán bäú læu læåüng âãöu vaì do âoï hãû thäúng khäng cáön van âiãöu chènh. - Täúc âäü cuäúi tuyãún äúng tháúp hån nãn âaím baío âäü äön cho pheïp. - Khäúi læåüng tênh toaïn tæång âäúi nhiãöu. 138
 4. - Kêch thæåïc âæåìng äúng låïn hån caïc caïch tênh khaïc nháút laì caïc âoaûn reî nhaïnh, nãn chi phê âáöu tæ cao. Vê duû 2: Thiãút kãú hãû thäúng kãnh dáùn gioï cho hãû thäúng kãnh gioï gäöm 4 miãûng thäøi , mäùi miãûng coï læu læåüng gioï laì 0,9 m3/s. Kêch thæåïc caïc âoaûn nhæ trãn hçnh 6-15. B D E QUAÛT C 15m 12m 10m 11m A 0,9m3/s 0,9m3/s 0,9m3/s 0,9m3/s Hçnh 6-15 : Så âäö âæåìng äúng * Xaïc âënh caïc thäng säú âoaûn âáöu - Læûa choün täúc âäü âoaûn AB : ω1 = 12 m/s - Læu læåüng gioï : Q1 = 4 x 0,9 = 3,6 m3/s - Tiãút diãûn âoaûn âáöu : F1 = 3,6/12 = 0,3m2 - Kêch thæåïc caïc caûnh 600 x 500mm - Tra baíng ta coï âæåìng kênh tæång âæång : dtâ = 598 mm - Täøn tháút cho 1m äúng : 0,4 Pa/m * Xaïc âënh täúc âäü vaì kêch thæåïc âoaûn tiãúp - Tyí säú a= L/Q0,61 : L1/Q0,61 = 49 / 7628 0,61 = 0,211 - Xaïc âënh ω2 theo âäö thë våïi ω1 =7628 FPM vaì L/Q0,61 = 0,211 : ω2 = 2000 FPM hay ω2 = 10,16 m/s * Xaïc âënh caïc âoaûn kãú tiãúp mäüt caïch tæång tæû bæåïc 2 vaì ghi kãút quaí vaìo baíng dæåïi âáy Baíng 6-51 : baíng kãút quaí tênh toaïn L/Q0,61 Tiãút diãûn Læu læåüng Täúc âäü Ltâ m3/s CFM m/s FPM m FT AB 3.6 7628 12 2362 15 49 0.211 BC 2.7 5721 10.16 2000 12 39 0.201 CD 1.8 3814 8.53 1680 10 33 0.214 DE 0.9 1907 7.32 7 11 36 0.360 139
 5. Hçnh 6-16 : Âäö thë xaïc âënh täúc âäü âoaûn äúng kãú tiãúp 6.2 THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG MIÃÛNG THÄØI VAÌ MIÃÛNG HUÏT 6.2.1 Caïc cå såí lyï thuyãút 6.2.1.1 Cáúu truïc luäöng khäng khê træåïc mäüt miãûng thäøi * Tçnh hçnh chuyãøn âäüng khäng khê trong phoìng Quaï trçnh trao âäøi nhiãût áøm trong phoìng thæûc hiãûn chuí yãúu nhåì chuyãøn âäüng cuía khäng khê trong phoìng, caïc chuyãøn âäüng âoï bao gäöm: - Chuyãøn âäüng âäúi læu tæû nhiãn : Âäüng læûc gáy nãn chuyãøn âäüng âäúi læu tæû nhiãn laì sæû chãnh lãûch nhiãût âäü vaì âäü áøm giæîa caïc vuìng khaïc nhau trong phoìng. Khäng khê noïng vaì khä nheû hån nãn thoaït lãn cao vaì khäng khê laûnh nàûng hån seî chçm xuäúng. Thæûc tãú chuyãøn âäüng âäúi læu tæû nhiãn chuí yãúu laì do chãnh lãûch nhiãût âäüü, khi nhiãût âäü chãnh lãûch caìng cao thç chuyãøn âäüng caìng maûnh. - Chuyãøn âäüng âäúi læu cæåîng bæïc : Do quaût taûo nãn vaì âoïng vai troì quyãút âënh trong viãûc trao âäøi khäng khê trong nhaì. - Chuyãøn âäüng khuyãúch taïn : Ngoaìi 2 daûng chuyãøn âäüng âäúi læu tæû nhiãn vaì cæåîng bæïc, khäng khê trong phoìng coìn tham gia chuyãøn âäüng khuyãúch taïn. Chuyãøn âäüng khuyãúch taïn laì sæû chuyãøn âäüng cuía khäng khê âæïng yãn vaìo mäüt luäöng khäng khê âang chuyãøn âäüng. Chuyãøn âäüng khuãúch taïn coï yï nghéa låïn trong viãûc giaím täúc âäü cuía doìng khäng khê sau khi ra khoíi miãûng thäøi, laìm âäöng âãöu täúc âäü khäng khê trong phoìng vaì gáy ra sæû xaïo träün cáön thiãút trãn toaìn bäü khäng gian phoìng. * Luäöng khäng khê tæì mäüt miãûng thäøi troìn Mäüt doìng khäng khê thäøi vaìo mäüt thãø têch khäng gian naìo âoï vaì choaïn âáöy thãø têch áúy goüi laì luäöng khäng khê. Khi nghiãn cæïu luäöng khäng khê âæåüc thäøi ra tæì mäüt miãûng thäøi troìn âæåìng kênh do, täúc âäü thäøi trung bçnh ra miãûng thäøi laì vo ngæåìi ta nháûn tháúy: - Do chuyãøn âäüng khuyãúch taïn cuía khäng khê trong phoìng nãn tiãút diãûn luäöng caìng ra xa caìng låïn . - Phán bäú täúc âäü trãn luäöng ban âáöu coï daûng hçnh thang chiãöu cao laì vo, sau chuyãøn dáön daûng tam giaïc vaì täúc âäü åí tám giaím dáön. 140

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản