intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình thực tập vi sinh vật chuyên ngành part 8

Chia sẻ: Afsjkja Sahfhgk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

122
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hởi sinh bao gồm Vi khuẩn (Bacteria) và Vi khuẩn lam (Cyanobacteria). Nguyên sinh bao gồm Động vật nguyên sinh (Protzoa), Tảo (Algae) và các Nấm sợi sống trong nước (Water molds). Gần đây hơn có hệ thống phân loại 6 giới- như 5 giới trên nhưng thêm giới Cổ vi khuẩn (Archaebacteria), giới Khởi sinh đổi thành giới Vi khuẩn thật (Eubacteria) (P. H. Raven, G. B. Johnson, 2002). Cổ vi khuẩn và Vi khuẩn thật thuộc Còn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thực tập vi sinh vật chuyên ngành part 8

  1. Nh ng ph n ng này ñư c s d ng ñ sinh ra năng lư ng (ATP) cho t bào. Vi khu n nitrat hoá là các loài d dư ng hoá năng và nhi u loài b c ch b i v t ch t h u cơ. Nitrat là m t ngu n nitơ quan tr ng cho cây tr ng. Vi khu n ph n nitrat hoá chuy n hoá nitrat và lo i b chúng kh i vòng tu n hoàn nitơ. Ph n nitrat hoá là quá trình bi n ñ i nitrat thành nitrit và khí nitơ. S chuy n hoá này có th ñư c trình bày như sau: NO3- NO2- N2O N2 Ph n nitrat hoá còn ñư c g i là hô h p y m khí. Nhi u gi ng vi khu n g m có Pseudomonas và Bacillus có kh năng ph n nitrat hoá trong ñi u ki n y m khí. Nitơ không khí có th quay tr l i ñ t b i s bi n ñ i khí nitơ thành amonia, m t quá trình ñư c g i là s c ñ nh nitơ. Các t bào vi sinh v t có enzym nitrogenaza có th c ñ nh nitơ trong ñi u ki n y m khí như sau: N2 + 6H+ + 6e- 2NH3 M t s sinh v t ti n nhân s ng t do, ví d như Azotobacter, Clostridium và vi khu n lam có kh năng c ñ nh nitơ. Nhi u lo i vi khu n c ñ nh nitơ s ng liên k t ch t v i r các lo i c trong ñ t vùng r , nơi mà lông hút ti p xúc v i ñ t. Vi khu n c ng sinh cung c p m t vai trò quan tr ng hơn trong quá trình c ñ nh nitơ phân t . M t ñi n hình là m i quan h c ng sinh gi a Rhizobium và r cây h ñ u (như ñ u tương, ñ u xanh, ñ u Hà lan, c Alfalfa và c ba lá), có ñ n hàng nghìn loài ñ u ñ khác nhau. Nông dân ñã tr ng ñ u tương và Alfalfa ñ tái t o Nitơ trong các cánh ñ ng c a h . Nhi u lo i ñ u ñ hoang d i có th sinh trư ng trên nh ng vùng ñ t nghèo dinh dư ng tìm th y r ng r m nhi t ñ i ho c sa m c khô c n. Loài Rhizobium là ñ c trưng cho t ng lo i cây ch mà chúng nhi m vào. Khi lông hút và vi khu n Rhizobia ti p xúc trong ñ t, n t s n r ñư c hình thành trên cây ch . N t s n cung c p môi trư ng y m khí c n thi t cho quá trình c ñ nh nitơ. Quá trình c ñ nh nitơ phân t c ng sinh cũng x y ra trên r c a các cây không thu c h ñ u. X khu n Frankia hình thành n t s n trên cây t ng quán s i. B t kỳ s phá v nào trong vòng tu n hoàn nitơ cũng có th nh hư ng quy t ñ nh ñ n s t n t i c a s s ng. 1. Quá trình amôn hoá 1.1. V t li u ng môi trư ng canh thang pepton ðt m Thu c th Nesler NH4OH B n s l tròn 1.2. Th t c ti n hành Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình th c t p vi sinh v t chuyên ngành ……………69
  2. - Hoà ñ t vào nư c vô trùng t o dung d ch. L y 1 vòng que c y nhi m vào ng môi trư ng canh thanh pepton. - Nuôi nhi t ñ phòng và làm test th amonia sau 2 và 7 ngày. - Test th amonia: nh 1 gi t dung dich thu c th Nesler vào l b n s . Thêm vào 1 vòng que c y canh thang pepton ñã c y d ch ñ t, tr n ñ u. Màu vàng ñ n màu nâu ch ra r ng có amonia. So sánh k t qu v i ô có nh dung d ch thu c th v i NH4OH. S d ng ng nghi m canh thang pepton không nhi m d ch ñ t làm ñ i ch ng. 2. Quá trình ph n nitrat 2.1. V t li u ng nghi m ch a môi trư ng nư c th t - mu i nitrat ðt m Thu c th nitrat A và B B ik m 2.2. Th t c ti n hành - X lý m t ng môi trư ng nư c th t - mu i nitrat b ng dung d ch ñ t như trên. Nhi m vào ng khác P. aeruginosa. - Nuôi c 2 ng nhi t ñ phòng trong 1 tu n. - Ki m tra s chuy n hoá nitrat. Thêm 5 gi t nitrat A và 5 gi t nitrat B vào m i ng nuôi c y và ng không x lý, l c nh . Màu ñ xu t hi n trong vòng 30 giây là test th dương tính. N u ng ki m tra không chuy n màu ñ , thêm 1 lư ng nh b i k m, ng th chuy n sang màu ñ là test th âm tính, n u không chuy n màu thì ñó cũng là k t qu dương tính. 3. Quá trình c ñ nh nitơ phân t 3.1. V t li u ðĩa petri ch a môi trư ng th ch n m men-manitol Xanh methylen, dao lam, cây h ñ u 3.2. Th t c ti n hành - C t 1 n t s n t r cây ñ u ñ và r a s ch dư i vòi nư c ch y. Quan sát n t s n. - C t n t s n thành 2 n a b ng dao lam. Quan sát bên trong. Nghi n n t s n gi a 2 lam kính và t o v t bôi b ng cách quay 2 lam kính v i nhau. - C y ria 1 vòng que c y d ch nghi n trên môi trư ng th ch. Nuôi nhi t ñ phòng kho ng 7 ngày. - Làm khô trong không khí lam kính có v t bôi và c ñ nh l i b ng nhi t. Nhu m tiêu b n trong 1 phút b ng xanh methylen. R a và quan sát dư i v t kính d u. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình th c t p vi sinh v t chuyên ngành ……………70
  3. - Quan sát s sinh trư ng c a vi khu n trên ñĩa. Nhu m ñơn b ng xanh methylen. So sánh hình thái vi khu n trên tiêu b n v i tiêu b n ñã chu n b s n t n t s n. * Câu h i ôn t p: Bài s 13 1 Cơ ch c a t ng quá trình c ñ nh, chuy n hóa nitơ? 2. Phương pháp l p l p, ñánh giá hi u qu c a quá trình chuy n hóa nitơ dư i tác d ng c a VSV? 3. K t qu phân tích, tính toán hi u qu c a quá trình chuy n hóa nitơ dư i tác d ng c a VSV? Bài s 14 CHUY N HOÁ LƯU HUỲNH DƯ I TÁC D NG C A VI SINH V T M c ñích và yêu c u: + Hi u ñư c vai trò c a VSV trong vi c ñ m b o vòng tu n hoàn lưu huỳnh. + V bi u ñ vòng tu n hoàn lưu huỳnh x y ra trong c t Vinogradskii. N i dung ki n t p: + Quan sát s sinh trư ng c a vi khu n chuy n hoá lưu huỳnh trong c t Vinogradskii. 1. Nguyên lý chung M t trong nh ng hư ng nghiên c u vi sinh v t ñ t là vòng tu n hoàn lưu huỳnh. Vi khu n lam và màu tía tham gia vào vòng tu n hoàn sinh hoá lưu huỳnh. M c dù s c t quang h p c a vi khu n lam ñư c quy t ñ nh b i s c t vi khu n , chúng v n có th xu t hi n màu nâu do s có m t thêm c a s c t quang h p màu ñ g i là carotenoit. Vi khu n quang h p màu tía xu t hi n màu tía ho c ñ b i vì có s lư ng l n carotenoit. Vi khu n màu tía cũng có s c t vi khu n. Vi khu n quang h p s d ng s c t ñ sinh ra ñi n t cho t ng h p ATP và s d ng lưu huỳnh, các h p ch t ch a lưu huỳnh, khí hydro ho c các phân t h u cơ là ngu n cung c p ñi n t . Phương trình t ng quát cho quang h p vi khu n là: CO2 + H2S Bacteriocholorophyll C6H12O6 + S-2 M t s vi khu n d tr các h t lưu huỳnh trong ho c trên t bào như là k t qu c a s s n xu t ion sulfit. Lưu huỳnh d tr có th ñư c dùng làm ngu n Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình th c t p vi sinh v t chuyên ngành ……………71
  4. cung c p ñi n t trong quá trình quang h p, k t qu là t o ra sulphat. Trong t nhiên, sunfit hydro ñư c sinh ra t s bi n ñ i sulphat trong hô h p y m khí và s phân rã các amino axit có ch a lưu huỳnh. Sunphat có th b bi n ñ i thành sunphit hydro b i 5 gi ng vi khu n chuy n hoá sunphát (rõ nh t là Desulfovibrio). CO2 mà vi khu n quang h p s d ng ñư c cung c p b i quá trình lên men hydratcacbon trong môi trư ng y m khí. K thu t nuôi c y làm giàu bao g m phương th c tái t o môi trư ng ñư c g i là c t Vinogradsky s ñư c dùng cho bài t p này. Chúng ta s s d ng nó ñ tăng cư ng s sinh trư ng c a vi khu n chuy n hoá lưu huỳnh trong ñi u ki n y m khí. M t vài lo i vi sinh v t ñư c nuôi c y ph thu c vào s ph n ng v i ánh sáng và oxy s n có c a chúng. 2. V t li u H n h p bùn (bùn, CaCO3, c khô hay gi y và CaSO4) ng nghi m to ho c ng ñong Que g t Bùn ñ t ð m Vinogradsky (NH4Cl, Na2S, KH2PO4, K2HPO4) Gi y nhôm, ngu n sáng 3. D ch nuôi c y Pseudomonas aecruginosa 4. Th t c ti n hành a. X p ch t h n h p bùn ñ n 2/3 chi u cao c a m t ng nghi m l n ho c ng ñong. X p ch t ñ h n ch b t khí trong ng. b. C n th n x p m t l p m ng bùn ñ t lên trên cùng c a l p h n h p bùn ñ u tiên. c. Nh nhàng ñ dung d ch ñ m xu ng c nh c a ng ñong, chú ý không làm xáo tr n b m t bùn. ð ñ y ng ñong ñ n m c có th . d. ð y mi ng ng b ng gi y nhôm và ñ t phía trư c m t ngu n sáng. Ngư i hư ng d n có th n ñ nh các ngu n sáng khác nhau (ví d như ánh sáng nóng, huỳnh quang, ñ ho c xanh). e. Quan sát ng thí nghi m m i tu n m t l n trong 4 tu n. Ghi l i s xu t hi n các khu v c màu s c. Bùn h o khí s có màu hơi nâu và bùn y m khí có màu ñen. (Hình…). g. Sau 4 tu n, chu n b tiêu b n gi t treo t các v t xanh ho c tím trong ng. Quan sát dư i kính hi n vi s xu t hi n c a vi khu n và xem có các h t lưu huỳnh hay không? Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình th c t p vi sinh v t chuyên ngành ……………72
  5. * Câu h i ôn t p: Bài s 14 1 Cơ ch c a t ng quá trình c ñ nh, chuy n hóa lưu huỳnh? 2. Phương pháp l p l p, ñánh giá hi u qu c a quá trình chuy n hóa lưu huỳnh dư i tác d ng c a VSV? 3. K t qu phân tích, tính toán hi u qu c a quá trình chuy n hóa S dư i tác d ng c a VSV? Bài s 15 VI SINH V T PHÂN GI I LÂN (PHOSPHO) M c ñích và yêu c u: + Phương pháp phân l p, tuy n ch n gi ng VSV phân hu chuy n hóa lân. + Th y ñư c tác d ng vi sinh v t trong quá trình phân gi i Phospho khó tan. + Nh n bi t ñư c cư ng ñ phân gi i lân dư i tác d ng c a VSV. N i dung ki n t p: + Phân l p ch ng gi ng VSV phân gi i lân. + Phương pháp b trí thí nghi m. 1. Vi khu n phân gi i lân h u cơ Lân h u cơ có th ñư c phân gi i b i nhi u lo i vi sinh v t. Có th dùng môi trư ng có thành ph n sau ñ phân l p. 1.1. Môi trư ng phân l p Lơxitin 0,05g MgSO4 0,3g (NH4)2SO4 0,3g FeSO4 vt CaCO3 5g Glucô 10g NaCl 0,3g Nư c 1000ml MnSO4 vt Th ch 15 - 18g Lân h u cơ có th dùng Lơxitin ho c axit nucleic. 1..2 D ng c nguyên li u ng nghi m có 9ml nư c vô trùng ng hút 1ml và 10ml H p l ng ñã ti t trùng ng nghi m có th ch nghiêng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình th c t p vi sinh v t chuyên ngành ……………73
  6. 1.3 Các bư c th c hi n Cân ñ t 10g. Cho vào bình tam giác có 90ml nư c vô trùng. L c 10 phút. Pha loãng m u 10-2 - 10-5. Trong ñi u ki n không có axit nuclêic ho c lơxitin thì dùng lòng ñ tr ng gà. Dùng dung d ch NaClO 2% ti t trùng tr ng. Dùng nư c c t r i nư c vô trùng r a s ch NaClO. Lu c tr ng. L y lòng ñ nghi n nh . Ngâm c n g n nư c c n. Làm như th nhi u l n. L c. Dùng axêton k t t a. Dùng rư u và axêtôn ñ hoà tan và k t t a. Cu i cùng dùng rư u hoà tan như th có th dùng ñư c. Cho môi trư ng vào ng nghi m 1,8 x 18cm m i ng 15ml. Ti t trùng 1200C/15 phút. N u ch y môi trư ng, ñ ngu i 500C. ð vào h p l ng m i h p 15ml. Ch môi trư ng ñông l i. Dùng ng hút ñã ti t trùng l y 0,1ml dung d ch ñ t n ng ñ 10-3 ho c 10-4. C y lên trên m t môi trư ng. Dùng que thu tinh dàn ñ u kh p môi trư ng. ð 28 - 300C trong 3 - 4 ngày. 1.4. Ki m tra k t qu Trên m t môi trư ng s xu t hi n khu n l c màu tr ng ñ c có hình tròn, có n p nhăn. ð y là khu n l c c a vi khu n phân gi i lân h u cơ. Dùng que c y l y vi khu n làm tiêu b n - nhu m ñơn. Xem kính. Vi khu n hình que, hai ñ u tròn, ñ ng riêng r ho c liên l i thành chu i. L y vi khu n này ti p t c thu n hoá. * Chú ý: Có th dùng lòng ñ tr ng tr c ti p, không qua r a rư u và k t t a b ng axêtôn. Cách làm như sau: R a s ch v tr ng b ng NaClO 2% ho c b ng c n 95%. Dùng nư c c t r i nư c vô trùng r a s ch NaClO và c n. Cho lòng ñ tr ng vào bình tam giác ñã ti t trùng. Cho vào 50ml nư c vô trùng ñánh vào cho ñ u. Cho vào m i h p l ng 1ml nư c lòng ñ tr ng. ð môi trư ng vào. L c nh tr n ñ u và ñ ñông l i. L y ng hút cho dung d ch c n phân l p vào. M i h p l ng c y 0,5ml dung 28 - 300C trong 24 gi . Th i gian d ch ñ t. ð 2 - 3 h p làm ñ i ch ng. ð nuôi c y không ñư c quá lâu vì d t p vi khu n. Khu n l c m c. L y vi khu n làm tiêu b n, xem kính. N u ñúng như vi khu n phân gi i lân ñã miêu t trên thì ti p t c c y vào th ch nghiêng nhi u l n ñ thu n hoá. 2. Vi sinh v t phân gi i lân vô cơ khó tan 2.1 Môi trư ng Saccarô 10g MnSO4 0.03g (NH4)SO4 0.5g Fe2(SO4)3 .7 H2O 0.03g NaCl 0.3g Ca3(PO4)2 10g KCl 0,3g Th ch 20g MgSO4 0,3g Nư c c t 1000ml Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình th c t p vi sinh v t chuyên ngành ……………74
  7. 2.2 D ng c và nguyên li u Bình tam giác H p l ng ng nghi m (NH4)6Mo7O24.2H2O dung d ch HCl ñ m ñ c và 0,1N Bình ñ nh m c 50cc Dung d ch ñ t pha loãng Bèo dâu 2.3. Các bư c ð môi trư ng vào các h p l ng ñã ti t trùng. Dùng dung d ch ñ t 0,1ml ñ vào san ñ u trên b m t môi trư ng. ð 28 - 300C. 2.4. ðánh giá k t qu Sau 5 - 7 ngày quan sát khu n l c và hình thái vi khu n. Khu n l c trong nh , l i, ñư ng biên th ng. Xung quanh khu n l c có vòng phân gi i trong su t. Vòng này l n hay bé tùy vi khu n. Thư ng thì vòng phân gi i bé và mu n xem ph i l t ngư c ñĩa petri. Mu n ñánh giá ch c ch n hơn nên k t h p ch t ch gi a quan sát b ng m t thư ng và dùng dung d ch Sulfomolybdatamon ñ ki m tra k t qu có lân d tiêu không. N u có lân s k t h p v i Sulfomolybdatamon thành h p ch t photpho molybdatamon màu vàng k t t a. Quan sát vi khu n: T khu n l c có vòng phân gi i, l y m t ít vi khu n. Làm tiêu b n và quan sát dư i kính hi n vi. Vi khu n phân gi i h p ch t lân khó tan thành d tan hình que. ð u tròn có v nh y bé, có bào t , Gram dương. Mu n thu n khi t thì c y vào th ch nghiêng nhi u l n. M i l n c y ñ u ki m tra dư i kính hi n vi. ð phân l p vi khu n phân gi i h p ch t lân vô cơ khó tan thành d tan có th dùng bèo dâu. cánh bèo dâu và r ñi n thanh có nhi u vi khu n phân gi i lân khó tan thành d tan. L y cánh bèo dâu. R a qua nư c máy cho s ch, nghi n nh trong m t ít nư c vô trùng ñ t o thành dung d ch. L y d ch bèo dâu c y trên môi trư ng 28 - 300C trong 5 - 7 ngày, quan sát khu n l c và t bào vi th ch ph ng. ð khu n dư i kính hi n vi. Chú ý: - Nghi n bèo dâu thành d ch ñ cho d c y vào môi trư ng. - ð xác ñ nh cư ng ñ phân gi i c a vi khu n ta ñ nh lư ng lân d tiêu trên máy so màu. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình th c t p vi sinh v t chuyên ngành ……………75
  8. * Câu h i ôn t p: Bài s 15 1 Cơ ch c a t ng quá trình c ñ nh, chuy n hóa phospho dư i tác d ng c a VSV? 2. Phương pháp l p l p, ñánh giá hi u qu c a quá trình chuy n hóa phospho dư i tác d ng c a VSV? 3. K t qu phân tích, tính toán hi u qu c a quá trình chuy n hóa phospho dư i tác d ng c a VSV? Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình th c t p vi sinh v t chuyên ngành ……………76
  9. Bài s 16 ENZYM TRONG TRAO ð I NITƠ, CACBON, PHOTPHO VÀ LƯU HUỲNH M c ñích: - Gi i thi u cho h c viên v kh năng sinh enzim c a các ch ng gi ng vi sinh v t - Bi t cách xác ñ nh enzim c a m t s gi ng vi sinh v t thư ng g p N i dung: - Hư ng d n cho h c viên các phương pháp xác ñ nh enzim hay ho t tính c a VSV - N m ch c ñư c m t s phương pháp xác ñ nh ho t tinh sinh enzim c a VSV I. ENZYM TRONG TRAO ð I NITƠ (Nitrat reductaza) Protein là thành ph n quan tr ng c a c h t và r cây tr ng. Chúng là thành ph n ch c năng và c u trúc cơ b n c a thành t bào cây và chi m 1/3 nitơ t ng s trong ñ t. Protein cung c p cho ñ t l y t t t c xác các sinh v t, ñ ng th c v t. Protein trong ñ t ñư c phân hu nhanh chóng nh nhi u lo i vi khu n và n m. Trong quá trình phân gi i, proteaza ngo i bào th c hi n vi c c t ñ t các liên k t peptit ñ t o ra các polypeptit và oligopeptit, k t qu là sau ñó gi i phóng ra các h p ch t có phân t lư ng th p và ñư c tích lu b i VSV. Nh vào proteaza ñư c gi i phóng t các t bào VSV, các enzym trong ñ t này ñư c h p th vào các keo ñ t ho c g n hoá tr vào v t ch t h u cơ ñ t. Các enzym c ñ nh này ch rõ kh năng ñ kháng cao ñ i v i s phân gi i protein. Ngư c l i, proteaza b c ch b i s làm khô. Nhi u phương pháp ñã ñư c s d ng ñ phân tích ho t ñ ng c a proteaza, ureaza, amidaza,… trong ñ t. M c dù nhi u lo i enzym tham gia vào trao ñ i nitơ ñã ñư c xác ñ nh, v n có ít thông tin v nitrat reductaza. Trong ñi u ki n y m khí, nitrat ñư c bi n ñ i thành NO2-, N2O, N2. Trong quá trình ph n nitrat hoá, men d hoá nitrat reductaza xúc tác giai ño n ñ u tiên bi n ñ i NO3- thành NO2- trong ñi u ki n y m khí. Nghiên c u c a Cooper và Smith (1963) ñã ch rõ r ng t l gi i h n quá trình ph n nitrat hoá trong ñ t axit là s bi n ñ i NO3-, trong ñ t ki m là s bi n ñô NO2-. Trong bài t p này, m t phương pháp chính xác, ñơn gi n và nh y ñư c s d ng ñ xác ñ nh nitrat reductaza trong ñ t (theo Abdelmagid và Tabatabai). Dùng KNO3 là ch t n n, m u ñ t ñư c nuôi 25oC trong 24h dư i ñi u ki n m trong ng nghi m. Nitrit reductaza b c ch do thêm vào 2,4 dinitrophenol. Sau khi nuôi c y, nitrit gi i phóng ra ñư c chi t xu t b ng dung d ch KCl và xác ñ nh b ng máy so màu bư c sóng 520 nm. 1. V t li u, hoá ch t - ng nghi m 180x18mm. Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình th c t p vi sinh v t chuyên ngành ……………77
  10. - 2,4 dinitrophenol 0,9 mM (166,6 mg/l) - Dung d ch ch t n n: KNO3 25mM (2,53g/l) - KCl 4M (298,24g/l) - ð m NH4Cl 0,19M, pH=8,5 (10g/900ml, ñi u ch nh pH b ng KOH 8,5%, lên th tích ñ n 1000ml) - Thu c th màu: Hoà 2g sunphanil amin và 0,1 g N-(1-naphthyl)- etylendiamin hydroclorit trong 150 ml nư c c t, thêm 20 ml H3PO4 ñ c, làm ngu i nhi t ñ phòng và pha loãng ñ n 200 ml nư c c t trong bình ñ nh m c. Dung d ch không màu và ch dùng trong ngày. - Dung d ch tiêu chu n m : NO2- 1000àg/ml (4,9257g NaNO2/l), gi o 4C - Dung d ch ño chu n (NO2- 10àg/ml) : pha loãng dung d ch m (5ml/500ml) - Dãy hi u giá chu n: 0; 0,2; 0,4; 0,8; 1 àg NO2-/ml . Pha cho m i l n ño. 2. Th t c ti n hành - Cân 5g ñ t m vào 5 ng nghi m. Dùng pipet thêm 4ml dung d ch 2-4 DNP, 1ml d ch n n, tr n nhanh r i ñ y n p l i. - 2 ng 25oC/24h và 1 ng -20oC/24h ( ng ñ i ch ng), sau khi làm tan nhi t ñ phòng. - Thêm 10ml KCl vào c 2 m u và ñ i ch ng, l c nh r i l c ngay. - ð so màu cho 5ml d ch l c, 3ml ñ m NH4Cl và 2ml thu c th màu vào ng nghi m, tr n ñ u và ñ ñ ng 15 phút nhi t ñ phòng. - ðo m u và ñ i ch ng 520nm d a vào ph n ng ñ i ch ng tr ng. So sánh v i ñư ng cong hi u ch nh chu n (x lý 5ml dãy hi u ch nh chu n gi ng như d ch l c). 3. Tính k t qu Tính lư ng àg N c a dung d ch th t ñư ng cong chu n (S-C).20.100 = µg N.g-1 dm.2h-1 5.5. % dm Trong ñó: S: Giá tr m u (µg N) C: ð i ch ng (µg N) 20: Lư ng chi t xu t (ml) 5: ư c s d ch l c (ml) 5: Lư ng m u m ban ñ u (g) 100.%-1dm: H s cho ñ t khô Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình th c t p vi sinh v t chuyên ngành ……………78
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2