Giới thiệu môn học : Kinh tế vi mô

Chia sẻ: Dau Con | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:5

0
99
lượt xem
11
download

Giới thiệu môn học : Kinh tế vi mô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu môn học : kinh tế vi mô', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu môn học : Kinh tế vi mô

  1. KINH TEÁ VI MOÂ Thôøi löôïng: 30 tieát Ñaùnh giaù : * Kieåm tra giữa kỳ: 40% * Kieåm tra cuoái kyø: 60% 26.7.2011 Ñaëng Vaên Thanh 1
  2. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Kinh teá hoïc Vi moâ ROBERT S.PINDYCK vaø DANIEL L.RUBINFELD Nhaø xuaát baûn thoáng keâ, 1999 2. Nguyeân lyù Kinh teá hoïc (tập1) N. GREGORY MANKIW Nhaø xuaát baûn thoáng keâ, 2003 26.7.2011 Ñaëng Vaên Thanh 2
  3. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 3. Kinh teá hoïc coâng coäng JOSEPH E. STIGLITZ Nhaø xuaát baûn Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät, 1995 4. Kinh teá hoïc vi moâ daønh cho quyeát ñònh coâng Anne C. Steinemann, William S. Apgar vaø H. James Brown Nhaø xuaát baûn South-Western, 2005 5. http://www.fetp.edu.vn 26.7.2011 Ñaëng Vaên Thanh 3
  4. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Chuû ñeà 1: Phaân tích thò tröôøng a caïnh tranh a Chuû ñeà 2: Vaän duïng lyù thuyeát löïa choïn cuûa ngöôøi tieâu duøng. a Chủ ñề 3: Löïa choïn trong ñieàu kieän khoâng chaéc chaén 26.7.2011 ñeà 4: ÑònhThanh vôùi söùc a Chuû Ñaëng Vaên giaù 4
  5. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU Chuû ñeà 5: Thò tröôøng yeáu toá saûn a xuaát Chuû ñeà 6: Hieäu quaû vaø coâng a baèng Chuû ñeà 7: Nhöõng khuyeát taät (thaát a baïi) cuûa thò tröôøng vaø vai troø cuûa chính phuû • Ñoäc quyeàn • Thoâng tin baát caân xöùng 26.7.2011goïai taùc aëng Vaên Thanh Ñ 5 •N
Đồng bộ tài khoản