Hàm số, đồ thị hàm số - Toán đại số lớp 7

Chia sẻ: Ba Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
332
lượt xem
80
download

Hàm số, đồ thị hàm số - Toán đại số lớp 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hàm số, đồ thị hàm số - toán đại số lớp 7', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hàm số, đồ thị hàm số - Toán đại số lớp 7

  1. GIAÙ TRÒ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA MOÄT SOÁ HÖÕU TÆ Chuû ñeà : LUÕY THÖØA CUÛA MOÄT SOÁ HÖÕU TÆ III/ NOÄI DUNG: 1/ Toùm taét lyù thuyeát: 2/ Baøi taäp : + Giaù trò tuyeät ñoái cuûa moät soá höõu tæ x, kí hieäu laø x, laø khoaûng caùch töø ñieåm x ñeán ñieåm 0 treân truïc soá. x neáu x  0 + x  ; x 0 ; x  Q. x neáu x  0 + x+ y= 0  x = 0 vaø y = 0. + A= m : * Neáu m < 0 thì bieåu thöùc ñaõ cho khoâng coù nghóa. é = m A * Neáu m ³ 0 thì ê ê =- m A ë + x n = x.x.x.x...........x.x.x ; x  Q, n  N, n> 1 144444442 44444443 4 4 n thua so x m n m+n m n n m m.n m x m m-n n + x .x = x ; (x ) = (x ) = x ; x : x = n =x . x n æx ö ç ÷ = x (y ≠ 0); n n n n + (x.y) = x .y ; ç ÷ è ÷ yn çy ø ÷ 1 + x –n = (x ≠ 0) xn + Quy öôùc x1 = x ; x0 = 1 x ≠ 0 Baøi 1 : Haõy khoanh troøn vaøo tröôùc caâu maø em cho laø ñuùng : a. 4,5=4,5 ; b. -4,5= - 4,5 ; c. -4,5= (- 4,5) ; d. -4,5= 4,5. Baøi 2 : Vôùi giaù trò naøo cuûa x thì ta coù : a) x-2=2-x ; b) -x= -x ; c) x - x=0 ; d) x x. Baøi 3: Tính: 1 1 a) -0,75- 2 + ; b) -2,5+-13,4-9,26 3 4 c) -4+-3+-2+ -1+1+ 2+ 3+ 4 1 3 1 Baøi 4 : Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc : A = x + - x+ 2 + x- khi x = - . 2 4 2 2006 2008 Baøi 5 : Tìm x vaø y bieát : x + + - y= 0 2007 2009 Baøi 6 : Tìm x, bieát : a) x=7 ; b) x-3= 15 ; c) 5-2x= 11 ; d) -6x+4= - 24 ; e) 44x + 9= -1; f) -7x+100 = 14 ; x-2007=0. Baøi 7 : Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa caùc bieåu thöùc sau : a) M = - x-99 ; b) 5 - x+13 Baøi 8: Vieát caùc bieåu thöùc sau ñaây döôùi daïng an (a  Q; n  N*) 1 æ3 1ö÷; c) 32.35: 1 ; d) 125.52. 1 a) 9.35. ; b) 8.24: ç2 . ç ÷ 81 è ÷ ç 16 ø 27 625 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 1
  2. 2 2 æ 1ö æ 1ö 1 Baøi 9: Tìm x, bieát: a) (x-3) = 1; b) çx - ÷ = 0 ; c) (2x+3)3 = -27; d) ç2 + ÷ = 2 ç ÷ ç ÷ ç è 7÷ ø ç è 2÷ 4 ø e) –(5+35 x)2 = 36. Baøi 10: Tìm taát caû caùc soá töï nhieân n, sao cho: a) 23.32  2n > 16; b) 25 < 5n < 625 Baøi 11: Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau: 1/ Tích 33.37 baèng: 4 a) 3 ; b) 321; c) 910; d) 310; e) 921; f) 94. 2/ Thöông an :a3 (a  0) baèng: a) n:3 ; b) an+3; c) an-3; d) an.3; e) n.3 Baøi 12: Tính: 0 é 2 1ù 3 2 20 a) (-2) + 2 + (-1) + (-2) ; 0 b) 2 + 8. ê - 2) : ú - 2-2.4 + (-2)2. 4 ( ê ë 2ú û Baøi 13: So saùnh caùc soá sau: a) 2300 vaø 3200; b) 51000 vaø 31500. Baøi 14: Chöùng minh raèng : a) 76 + 75 – 74 chia heát cho 11; b) 109 + 108 + 107 chia heát cho 222. Baøi 15: Tính: (33 )2 .(23 )5 a) (-0,1)2.(-0,1)3; b) 1252: 253; c) (73)2: (72)3; d) (2.3)6 .(25 )3 Vuihoc24h – Kênh học tập Online Page 2
Đồng bộ tài khoản