Hệ thống bánh răng

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
515
lượt xem
158
download

Hệ thống bánh răng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bánh răng là hệ thống bao gồm nhiều bánh răng lần lượt ăn khớp nhau, tạo thành một chuỗi Công dụng: -Thực hiện một tỉ số truyền lớn -Truyền động giữa 2 trục xa nhau -Thay đổi tỉ số truyền -Thay đổi chiều quay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống bánh răng

  1. Theory of Machine 12.01 Gear Trains 12. HỆ THỐNG BÁNH RĂNG HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 12.02 Gear Trains §1. i cương H th ng bánh răng là h th ng bao g m nhi u bánh răng l n lư t ăn kh p nhau, nhau, t o thành m t chu i thà I. Công d ng 1. Th c hi n m t t s truy n l n 2. Truy n ng gi a hai tr c xa nhau 3. Thay i t s truy n 4. Thay i chi u quay HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  2. Theory of Machine 12.03 Gear Trains §1. i cương H th ng bánh răng là h th ng bao g m nhi u bánh răng l n lư t ăn kh p nhau, nhau, t o thành m t chu i thà I. Công d ng 5. T ng h p hay phân chia chuy n ng quay HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 12.04 Gear Trains §1. i cương II. Phân lo i (theo c tính ng h c) - H th ng bánh răng thư ng: tâm quay c a t t c các bánh răng ng: uc nh z1 z3 z′ 3 z′ 2 z2 z4 - H th ng bánh răng vi sai: c m i c p bánh răng ăn kh p nhau có ít nh t m t sai: bánh răng có tâm quay di ng ω2 2 O2 C ωC ω1 OC O1 O1 ≡ OC 1 - H th ng bánh răng h n h p: h th ng g m h th ng bánh răng thư ng và vi sai HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  3. Theory of Machine 12.05 Gear Trains §2. Phân tích ng h c h th ng bánh răng thư ng - T s truy n c a m t c p bánh răng ω1 n1 r z i12 ≡ = =± 2 =± 2 ω 2 n2 r1 z1 với quy ước dấu (+) nếu hai bánh răng quay cùng chiều (ăn khớp trong) chiề khớ trong) ( - ) nếu hai bánh răng quay ngược chiều (ăn khớp ngoài ngượ chiề khớ ngoà ω1 ω1 ω2 ω3 ω 4 i15 ≡ = × × × z5 ω5 ω 2 ω3 ω4 ω5 z1 z4 = i12 × i23 × i34 × i45 z3  z  z  z  z  z′ 2 ⇒ i15 =  − 2  + 3  − 4  − 5   z  z ′  z ′  z  ′ z3  1  2  3  4  z2 z ×z ×z = ( −1) 3 2 3 5 z1 × z ′ × z3 2 ′ HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 12.06 Gear Trains §2. Phân tích ng h c h th ng bánh răng thư ng - T bài toán trên ta có nh n xét toá  z  z  z  z  z ×z ×z i15 =  − 2  + 3  − 4  − 5  = (−1) 3 2 3 5  z  z ′  z ′  z   1  2  3  4  z1 × z ′ × z3 2 ′ + Sau m i l n qua c p bánh răng ăn kh p ngoài, v n t c góc i chi u m t l n ngoà → d u c a t s truy n ph thu c vào s c p bánh răng ăn kh p ngoài ngoà + Bánh răng ăn kh p ng th i v i hai bánh răng tr c trư c và tr c sau không nh hư ng n t s truy n c a h . Các bánh răng này ư c g i là bánh răng n i không - T ng quát ta có th vi t công th c tính t s truy n c a h th ng bánh răng quá thư ng như sau m: s c p bánh răng ăn kh p ngoài ngoà HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  4. Theory of Machine 12.07 Gear Trains §2. Phân tích ng h c h th ng bánh răng thư ng -N u trong h có các c p bánh răng không gian (h bánh răng không gian), công gian), th c trên v n ư c dùng tính t s truy n c a h nhưng chú ý r ng d u c a chú bi u th c không còn có ý nghĩa n a → chi u quay c a các tr c quay trong h nghĩ th ng bánh răng không gian ư c xác nh tr c ti p trên hình v HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 12.08 Gear Trains §3. Phân tích ng h c h th ng bánh răng vi sai - Gi s các bánh răng và c n C quay cùng chi u như hình v - B ng phương pháp i giá, ch n c n C làm giá, t c là xem như c cơ c u quay phá giá giá quanh OC v i v n t c -ωC → h tr thành h th ng bánh răng thư ng thà C - G i i12 là t s truy n c a các bánh răng 1 và 2 trong chuy n ng tương i i v ic nC ω2 2 ω1C = ω1 − ωC   C O2 C ω2 = ω2 − ωC  ω1C ω1 − ωC  ⇒ i12 ≡ C = ωC ω2 ω2 − ωC  ω − ω C  z ⇒ =− 2 1 C ω1 OC O1 ω2 − ωC z1 z i12 = − 2  C O1 ≡ OC 1  z1  HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  5. Theory of Machine 12.09 Gear Trains §3. Phân tích ng h c h th ng bánh răng vi sai - Ví d 1: Xét cơ c u z2 z′ 2 ω3 − ω C z′  i32 ≡ C =− 2 C ω 2 − ωC z3   z 2  z1  z 2 z1 ′ ′  ⇒ i31 = i32 × i21 =  −  −  = C C C ω − ωC z  z  z  z z i21 ≡ 2 C =− 1  3  2  3 2 z3 ω1 − ωC z2   z1 ω3 − ωC + Khi c nh bánh răng 1 i31 = C = −i3C + 1 ⇒ i3C = 1 − i31 C 0 − ωC  z1 = 99, z 2 = 100 101 99 9.999 1 + N u ch n  ⇒ i3C = 1 − × = 1− = ′  z 2 = 101, z3 = 100 100 100 10.000 10.000 → T s truy n c a h th ng vi sai có th r t l n, nhưng khi t s truy n tăng hi u su t c a h th ng bánh răng gi m và n m t gi i h n nào ó, s x y ra hi n tư ng t hãm + Chú ý rằng khi chọn số răng như trên, các bánh răng phải ược tính toán dịch Chú chọ trên, phả ượ toá chỉnh thích hợp ể th a iều kiện ồng trục chỉ thí iề kiệ trụ HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 12.10 Gear Trains §3. Phân tích ng h c h th ng bánh răng vi sai - Ví d 2: Cơ c u ch hư ng song song (Parallel-guidance mechanisms) (Parallel- 3 2 1 C z1 z 2 z ω i3C = 1 − i31 = 1 − C = 1− 1 = 3 z 2 z3 z3 ωC  z1 = z3  ⇒ ω3 = 0 ωC ≠ 0 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
  6. Theory of Machine 12.11 Gear Trains §3. Phân tích ng h c h th ng bánh răng vi sai - Ví d 3: Xét cơ c u C 3 2 1 2 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 12.12 Gear Trains §3. Phân tích ng h c h th ng bánh răng vi sai - Ví d 3: Xét cơ c u + Ta có ω1 − ωC z z R i12 = C = − 2 3 = −1 ⇒ ω1 + ω2 = 2ωC ω 2 − ωC z3 z1 + Xe ch y th ng ω1 = ω2 ⇒ ω1 = ω2 = ωC r + Khi xe ch y vòng, ω1 = ω2, v n t c dài bánh vòng, xe 1 và 2 khác nhau nhưng th a khá C 3 ω1rbxe ω 2 rbxe ω2 r 2 = ⇒ = 1 2 R r ω1 R 2ωC 2ωC r ⇒ ω1 = , ω2 = r r 1+ 1+ R R R HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
Đồng bộ tài khoản