intTypePromotion=1

Hệ thống công thức môn đại số lớp 12

Chia sẻ: Duongvan Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
473
lượt xem
182
download

Hệ thống công thức môn đại số lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp tất cả các công thức môn đại số lớp 12 về lượng giác, hàm sin- cos,diện tích hình mặt phẳng giới hạn, thể tích vật thể xoay tròn, log... giúp các bạn giải toán dễ dàng hơn trong qua trình làm bài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống công thức môn đại số lớp 12

 1. {— / ˜ / ™{ {— ˜{ {—˜™{ — / ˜ / ™ —˜-˜— — ˜™ - —˜ ™ - —˜™ Mũ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ" ƒ — — ˜ . ˜ —  — # ˆ —{š{ ; ›L › ›I — F . @ ˜ ˜$ — —$ L • ƒ@ ƒ ƒ # ? ? @ @ @ ? {ƒ { ƒƒ ƒ ƒ • {ƒ„{ {—[ { {{ ƒ„ α —[ # — †š • {š [ { α š[ — †š š - # ƒ • B B F .$ — — < Ž‘‰ . Ž‘‰ „ Ž‘‰ „ Ž‘‰ „ # # • = @ • < • Ž‘‰ „ Ž‘‰ < … Ž‘‰ … Ž‘‰ < … A9 = A9 < • Ž‘‰ „ Ž‘‰ „ Ž‘‰ „ # # Th tích v t th tròn xoay: = A: E ˆ {š{†š š ƒš „› ˆ{š{ š quay quanh Ox : 
 2. ðơn v o i: ‹$ . •‹$ š - …‘•$ š S ph c: Lư ng giác : Tích thành t ng: •‹ š …‘• š ‹&E ‹&E # ‹ ‹&E $ . ‹&E % .‹ •‹ š •‹ › {…‘•{š . ›{ . …‘•{š - ›{{ –ƒ š …‘– š …‘• š •‹ š d ng ñ i s : œ ƒ - „‹ ,a,b ∈ ℝ –ƒ š …‘– š ƒ - „‹ ƒ - „ ‹ ; {ƒ ƒ „ „ { •‹ š …‘• › {•‹{š - ›{ - •‹{š . ›{{ • {ƒ - „‹{ / {ƒ - „ ‹{ {ƒ / ƒ { - {„ / „ {‹ - –ƒ$ š …‘•$ š œ ƒ - „‹ …× • ñ ‹ Žà . œ .ƒ . „‹ {…‘•{š - ›{ - …‘•{š . ›{{ …‘• š …‘• › {ƒ - „‹{{ƒ - „ ‹{ {ƒƒ . „„ { - {ƒ„ - „ƒ {‹ - …‘– š $ •‹$ š œ ƒ - „‹ • ’Š … Ž‹² Š ’ œ ƒ . „‹  œ œ - œ œ œ  œœ  œ ƒ . „‹ ; œ  œ-œ •‹{ - ƒ{ …‘• ƒ •‹{š / ›{ •‹ š …‘• › / •‹ › …‘• š z là s th c ;z œ ; œ Ž • ‘ ; œ .œ  C ng: …‘•{š / ›{ …‘• š …‘• › •‹ š •‹ › ÉœÉ ƒ$ - „ $ = œ œ ; ÉœÉ 4 ÉœÉ ;œ …‘•{ - ƒ{ . •‹ ƒ –ƒ š / –ƒ › ɜ œ É ÉœÉ Éœ É Éœ - œ É 3 ÉœÉ - ɜ É –ƒ{š / ›{ –ƒ š –ƒ › –ƒ{ - ƒ{ .…‘– ƒ œ œ œ œ œ  œ# œ œ œ # ɜÉ$ ɜÉ$ œ œœ …‘–{ - ƒ{ .–ƒ ƒ œ œ ɜ É œ F •‹{ . ƒ{ …‘• ƒ ÉœÉ š-› š.› œ œ œ T ng thành tích : •‹ š - •‹ › •‹ …‘• …‘•{ . ƒ{ •‹ ƒ š-› š.› •‹ š . •‹ › …‘• •‹ œ Ž …£ „ … Šƒ‹ … ƒ ™ ; œ $ ™ –ƒ{ . ƒ{ …‘– ƒ š-› š.› š$ . ›$ ƒ …‘• š - …‘• › …‘• …‘• …‘–{ . ƒ{ –ƒ ƒ š› „ š-› š.› n u z = x+yi , w = a+bi thì : Hai căn b c hai c a s th c a > 0 là / ƒ •‹{ . ƒ{ •‹ ƒ …‘• š . …‘• › . •‹ •‹ …‘•{ . ƒ{ .…‘• ƒ › •‹ {š / ›{ –ƒ{ . ƒ{ .–ƒ ƒ –ƒ š / –ƒ › / .ƒ ‹ Hai căn b c hai c a s th c a < 0 là › …‘•š…‘•› …‘–{ . ƒ{ .…‘– ƒ Phương trình b c hai : œ $ - œ - •‹ {› / š{ •‹{ - ƒ{ .•‹ ƒ …‘– š / …‘– › . ; δ là m t căn b c 2 c a . $ › …‘•{ - ƒ{ .…‘• ƒ •‹š•‹› œ# $ œ# œ$ . –ƒ{ - ƒ{ –ƒ ƒ ./^ . …‘–{ - ƒ{ …‘– ƒ $- $- ƒ$ - „ $ •‹{š - α{ ƒ•‹ š - „…‘• š J {.α{ .•‹α ” ÉœÉ ƒ$ - „ $ ƒ „ D ng lư ng giác: • …‘•{.α{ …‘•α œ ”(cosþ+isinþ) v i ˜‹ …‘• α •‹ α –ƒ{.α{ .–ƒα …‘•þ •‹þ < ƒ$ - „ $ ƒ$ - „ $ …‘–{.α{ .…‘–α F F œ ”(cosþ+isinþ) œ ” (cosþ +isinþ ) •‹ š / …‘• š •‹{š / { •‹{ - ƒ{ …‘• ƒ œœ ”” {…‘• {þ - þ { - ‹•‹{þ - þ {{ œ ” …‘•{ - ƒ{ .•‹ ƒ {…‘• {þ . þ { - ‹•‹{þ . þ {{ œ ” ” {…‘• þ - ‹•‹ þ{ œ –ƒ{ - ƒ{ .…‘– ƒ •‹ š •‹ š . •‹% š Nhân ba : þ -  þ -  …‘• š …‘•% š . …‘• š œ ” …‘• - ‹•‹ F …‘–{ - ƒ{ .–ƒ ƒ @ @    . Nhân ñôi và h b c : •‹ š •‹ š …‘• š % " " " " " …‘• š …‘•$ š . •‹$ š …‘•$ š . •‹ š •‹ α Phương trình: . •‹ $š š α- –ƒ š …‘– $ š . sin ; š .α- –ƒ š …‘– š . –ƒ $š …‘– š š α- …‘• š …‘• α ; cos š .α -  . …‘• š - …‘• š ÉÉ –ƒ š –ƒ α ; š α -  •‹$ š …‘•$ š tan …‘– š …‘– α ; š α -  š – ÉÉ – –ƒ •‹š - –$ •‹ š ;š - cot . –$ – …‘• š –ƒš •‹ š . ;š . - - –$ . –$ •‹ š ; š  {— {Ž ;  ∈ —# — -† † Š• C p s C ng : …‘• š ;š  —E # - —E # { 4 { —E …‘• š . ; š -   $ „$ - … $ . ƒ $ —# - { . {† — Trung tuy n: …‘• š ;š -  {—# - — { { —# - { . {†{ •‹ š  ƒ„… …‘• š  Di n tích tam giác : ƒŠ „…•‹ ’” Có nghi m ; ÉÉ 3 {— {Ž ;  ∈ — # — “ “ Š• C p s nhân : ’{’ . ƒ{{’ . „{{’ . …{ —$ —E # —E # { 4 { ;— —# “ # ƒ•‹ š - „…‘• š … ðl hàm s Cosin: ƒ$ „$ - … $ -2bc.cosA E .“ —# Có nghi m ; ƒ$ - „$ 4 … $ É“É —# ; .“ .“ ƒ „ … ðl hàm s sin: •‹ •‹ •‹ M t s gi i h n : •‹ š •‹—{ š{ ‡L . ƒL . Ž{ - š{ # Ž‹ { - { Ž‹ Ž‹ Ž‹ -F ‡ Ž‹ Ž‹ Žƒ Ž‹ š —{š{  š š š L7" I{L{7" 7 7 L7" L7" L7"
 3. B t ñ ng th c giá tri tuy t ñ i : .ÉƒÉ 3 ƒ 3 ÉƒÉ ƒš - „› … ƒ … ÉšÉ I ; .I ƒ „ … „ I {I 2 { H 2 n: } } } } } } • ƒ … ƒ š - „ › … ÉšÉ 2 I ; ƒ „ … „ .I J … š 2 I {I 2 { L M ÉƒÉ . É„É 3 Ƀ - „É 3 ÉƒÉ - É„É — ;š › 0 0 ƒ-„ ƒ $ - „$ ƒ-„ $ 0 0 Cauchy: — ˜ Šƒ› M ; Š ˜ô ‰Š‹  • • ƒ4 „4 4 ƒ„ 4 ƒ„ ƒ„ 3 F L — ; Š ˜ô • ‰Š‹  Šƒ› ˜ • ƒ4 „4 …4 L M ƒš - „› - …œ † ƒ „ … • H 3 n : ƒ š - „ › - … œ † ˜ ‹ ƒ „ … ƒ-„-… ƒ % - „% - … % ƒ-„-… % 4 ƒ„… 4 ƒ„… ƒ„… 3 F ƒ š - „ › - … œ † ƒ „ … † „ … ƒ † … ƒ „ † D u b ng x y ra khi các s h ng b ng nhau. Có nghi m {ƒ# „# - ƒ$ „$ - - ƒ „ {$ 3 {ƒ# - - ƒ$ {{„# - - „$ { † „ … ƒ † … ƒ „ † $ $ B t ñ ng th c Bunhiacôpxki: • M N † „ … ƒ † … ƒ „ † vi @ < <
 4. # { .… { $ {… { –‹²— … # $ + Kho ng cách t ñi m {š3 ›3 œ3 { t i m t ph ng Ax+By+Cz+D=0 … Kho ng cách : Ellip: É- $É M ∈ (Ellip) ƒ {ƒ 2 I{ Tiêu ñi m : É š3 - ›3 - œ3 - É # š$ ›$ †{ {{ {  - {ƒ 2 I 2 { $- $- $ ƒ$ „ $ ГŠ‘ ‰ …ž…Š – ñ‹  # – ‹ ñư ‰ –Š ‰ † {“—ƒ " ˜à …ó ˜–…’ z ) — „ ƒ . … ” … Ž  ƒ –” … „± „ $ $ $ ?zzzz" z C zzzz# zzzz — Đ Š # $ { ƒ { # $ { „ { †{# †{ É—É z ⏠•ƒ‹ ‡ = Kho ng cách gi a 2 ñư ng th ng chéo nhau d ( qua M0 có vtcp z { và d’ – …ž… … Š … ƒ (qua M’0 có vtcp z ) : Š¿Š …Š nh t cơ s : š /ƒ › /„ }?z zzz C HzzzHz" } zzzz" zzz { { ?z zzz C # ƒ - ‡ š3 $ ƒ . ‡ š3 Bán kính qua tiêu ñi m EB C B =B B H 텊 À…Š –Šư … =B× {†–À…Š ¯ž›{ {…Š‹ — …ƒ‘{ {†–À…Š ¯ž›{ …Š‹ — …ƒ‘ £ 3= $  % A HF I =I {…Š— ˜‹ ¯ž›{ …Š‹ — …ƒ‘ ”Š B¿ B:F ƒ”ƒ„‘Ž H ¿ B:F L - ¯žM ”Š - ” $ Š‘ ¯t ∆ ˜ ¯‹  ∈ ƒ”ƒ„‘Ž †{ ∆ { EBØC:F †–À…Š¯ž› Š‹ — ƒ‘ ” $ Š …ŠÀŠ – … $ ’ –Šƒ • tiêu. {…Š— ˜‹ ¯ž›{ {¯ư ‰•‹Š{ L π”Ž ¯ư ng chu n : . 4× J H L - ¯žM ”Ž - ” $ $ $ 4× {†‹  –À…Š ¯ž›{ …Š‹ — …ƒ‘ 4× ” $ Š • PTTs c a ñ.t qua {š" ›" { và có vtcp — {ƒ „{ z .ðư ng th ng š š" - ƒ– Bán kính qua tiêu ñi m : MF = p/2 + xM Cho F c ñ nh , ñư ng th ng không qua F . M ∈ Cônic ( C ) [; {.„ ƒ{{ : z LL MM 3 ñư ng cônic › ›" - „– < ‡ ,e là s th c cho trư c. 3 PTCT c: • PT ñư ng th ng qua {š" ›" { và có VTPT z { {: {3 { > {š . š" { - {› . ›" { ‡ ∆ • PTTQ : š - › - - $2 ;z { { ‡ $ ( C ) là ellip • • P.T theo ño n ch n : - ‡2 L M ( C ) là parabol • < H s góc :  –ƒ α ; α là góc ñ nh hư ng gi a Ox ( C ) là hyperbol • < • • ðt có hsg k thì có 1vtcp z — { {; z  { . { v i ñt d. • P.T ðT qua {š" ›" { có hsg k : › {š . š" { - ›" Tiêu ñi m : # {.… { $ {… { –‹²— … # … Hyperbol: $ É . $É M ∈ (Hyperbol) ƒ {ƒ …{ {†{ ƒ# š - „# › - …# {† { ƒ $ š - „$ › - …$ # š$ ›$ I .V trí tương ñ i c a 2 ñư ng th ng : Cho 2 ñ.t: …# ƒ# ƒ# „# „# …#  . …$ ƒ$ - „$ IJ / }… ƒ } ƒ$ „ $ I ƒ $ „$ „$ …$ L M I I$ $ $ D 0 ƒ# ƒ $ „# „$ ” … –Š … ƒ –” … ‘ „ ¯I J / / I • {†{ÈÈ{† { ˜ L Šƒ› M # ${ ƒ{ # ${ „{ • (d) c t (d’) Đ Š ƒ# ƒ $ „# „$ …# …$ • {†{ {† { L M ƒ# ƒ $ „# „$ …# …$ . Kho ng cách và góc: †{ { É L1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản