Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
131
lượt xem
25
download

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đồi với các loại thuế đánh vào thu nhập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philippines

 1. HIÖP §ÞNH  GI÷A CHÝNH PHñ N¦íC CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM  Vµ CHÝNH PHñ N¦íC CéNG HßA PHILIPPINES  ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2001 VÒ TR¸NH §¸NH THUÕ  HAI LÇN Vµ NG¡N NGõA VIÖC TRèN LËU THUÕ  §èI VíI C¸C LO¹I THUÕ §¸NH VµO THU NHËP   ChÝnh  phñ níc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh  phñ níc Céng hßa Philippines   Mong   muèn   ký   kÕt   mét   HiÖp   ®Þnh   vÒ   viÖc   tr¸nh   ®¸nh   thuÕ hai lÇn vµ ng¨n ngõa viÖc trèn lËu thuÕ ®èi víi c¸c   lo¹i thuÕ ®¸nh vµo thu nhËp, §∙ tháa thuËn díi ®©y:  §iÒu  1.  Ph¹m vi ¸p dông HiÖp ®Þnh nµy ®îc ¸p dông cho c¸c ®èi tîng lµ nh÷ng  ®èi tîng c tró cña mét hoÆc cña c¶ hai Níc ký kÕt. §iÒu  2.  C¸c lo¹i thuÕ bao gåm trong HiÖp ®Þnh 1. HiÖp ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh  vµo   thu   nhËp   do   mét   Níc   ký   kÕt   hoÆc   c¸c   c¬   quan   chÝnh  quyÒn c¬ së hay chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cña Níc ®ã bÊt kÓ  h×nh thøc ¸p dông cña c¸c lo¹i thuÕ ®ã nh thÕ nµo. 2. TÊt c¶ c¸c lo¹i thuÕ thu trªn tæng thu nhËp, hoÆc  nh÷ng  phÇn  cña thu nhËp bao gåm c¸c kho¶n  thuÕ  ®èi víi  lîi   nhuËn   tõ   viÖc   chuyÓn   nhîng   ®éng   s¶n   hoÆc   bÊt   ®éng  s¶n, c¸c lo¹i thuÕ ®¸nh trªn tæng sè tiÒn l¬ng hoÆc tiÒn  c«ng do xÝ nghiÖp chi tr¶ ®Òu ®îc coi lµ thuÕ ®¸nh vµo  thu nhËp. 3. Nh÷ng lo¹i thuÕ hiÖn hµnh ®îc ¸p dông trong HiÖp  ®Þnh nµy lµ: a) t¹i ViÖt Nam: (i) thuÕ thu nhËp c¸ nh©n; (ii) thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; vµ (iii) thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi; (díi ®©y ®îc gäi lµ "thuÕ ViÖt Nam"); b) t¹i Philippines:
 2. 2 ThuÕ   thu   nhËp   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Ch¬ng   II   vµ   §iÒu  127(A)   cña   LuËt   Thu   Néi   ®Þa   Quèc   gia   n¨m   1997   cña   níc  Céng hßa Philippines, (díi ®©y ®îc gäi lµ "thuÕ Philippines"). 4.   HiÖp   ®Þnh   nµy   còng   sÏ   ®îc   ¸p   dông   cho   c¸c   lo¹i  thuÕ   cã   tÝnh   chÊt   t¬ng   tù   hay   vÒ   c¨n   b¶n   gièng   nh  c¸c  lo¹i thuÕ trªn ban hµnh sau ngµy ký HiÖp ®Þnh nµy ®Ó bæ  sung, hoÆc thay thÕ c¸c lo¹i thuÕ hiÖn hµnh. C¸c nhµ chøc  tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai Níc ký kÕt sÏ th«ng b¸o cho  nhau biÕt nh÷ng thay ®æi quan träng vµ thay ®æi lín trong  c¸c luËt thuÕ cña tõng Níc. §iÒu  3.  C¸c ®Þnh nghÜa chung 1. Theo néi dung cña HiÖp ®Þnh nµy, trõ trêng hîp ng÷  c¶nh ®ßi hái cã sù gi¶i thÝch kh¸c: a) Tõ "ViÖt Nam" cã nghÜa lµ níc Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam; b)   Tõ   "Philippines"   cã   nghÜa   lµ   níc   Céng   hßa  Philippines; c)   ThuËt   ng÷   "Níc   ký   kÕt"   vµ   "Níc   ký   kÕt   kia"   cã  nghÜa lµ ViÖt Nam hay Philippines tïy theo tõng ng÷ c¶nh; d) ThuËt ng÷ "®èi tîng" bao gåm c¸ nh©n, quü di s¶n,  quü tÝn th¸c, c«ng ty hay bÊt kú h×nh thøc ®èi tîng nµo  kh¸c; e) ThuËt ng÷ "c«ng ty" cã nghÜa lµ c¸c tæ chøc c«ng  ty hoÆc bÊt kú mét thùc thÓ nµo ®îc coi lµ tæ chøc c«ng  ty díi gi¸c ®é thuÕ; f) ThuËt ng÷ "xÝ nghiÖp cña Níc ký kÕt" vµ "xÝ nghiÖp  cña Níc ký kÕt kia" theo thø tù cã nghÜa lµ mét xÝ nghiÖp  ®îc ®iÒu hµnh bëi ®èi tîng c  tró cña mét Níc ký kÕt vµ  mét xÝ nghiÖp ®îc ®iÒu hµnh bëi ®èi tîng c tró cña Níc ký  kÕt kia; g) ThuËt ng÷ "c¸c ®èi tîng mang quèc tÞch" cã nghÜa: (i) TÊt c¶ c¸c c¸ nh©n mang quèc tÞch mét Níc ký kÕt; (ii) TÊt c¶ c¸c ph¸p nh©n, c¸c tæ chøc hïn vèn vµ c¸c  hiÖp héi cã t  c¸ch ®îc chÊp nhËn theo c¸c luËt cã hiÖu  lùc t¹i mét Níc ký kÕt; (h) ThuËt ng÷ "vËn t¶i quèc tÕ" cã nghÜa lµ bÊt cø sù  vËn chuyÓn nµo b»ng tµu thñy hoÆc m¸y bay ®îc thùc hiÖn  bëi mét xÝ nghiÖp cña mét Níc ký kÕt, trõ khi tµu thñy  hoÆc m¸y bay ®ã chØ ho¹t ®éng gi÷a nh÷ng ®Þa ®iÓm ë trong  Níc ký kÕt kia; vµ i) ThuËt ng÷ "nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn" cã nghÜa:
 3. 3 (i) Trong trêng hîp ®èi víi ViÖt Nam lµ Bé trëng Bé  Tµi chÝnh hoÆc ngêi ®¹i diÖn ®îc ñy quyÒn cña Bé trëng Bé  Tµi chÝnh; vµ (ii) Trong trêng hîp ®èi víi Philippines lµ Bé trëng  Bé Tµi chÝnh hoÆc ngêi ®¹i diÖn ®îc ñy quyÒn cña Bé trëng  Bé Tµi chÝnh. 2.  Trong  khi mét  Níc  ký kÕt ¸p  dông HiÖp  ®Þnh  nµy,  bÊt kú thuËt ng÷ cha ®îc ®Þnh nghÜa trong HiÖp ®Þnh nµy  sÏ cã nghÜa theo nh ®Þnh nghÜa trong luËt cña Níc ®ã ®èi  víi c¸c lo¹i thuÕ mµ HiÖp ®Þnh nµy ¸p dông, trõ trêng hîp  ng÷   c¶nh   ®ßi   hái   cã   sù   gi¶i   thÝch   kh¸c   hoÆc   nhµ   chøc  tr¸ch cã thÈm quyÒn tháa thuËn mét ®Þnh nghÜa chung thÓ  theo c¸c quy ®Þnh  cña  §iÒu  25 (Thñ  tôc tháa thuËn  song  ph¬ng). §iÒu  4.  §èi tîng c tró 1. Theo néi dung cña HiÖp ®Þnh nµy, thuËt ng÷ "®èi t­ îng c tró cña mét Níc ký kÕt" cã nghÜa lµ bÊt cø ®èi tîng  nµo, mµ theo c¸c luËt cña Níc ®ã, lµ ®èi tîng chÞu thuÕ  c¨n   cø   vµo   nhµ   ë,  n¬i  c  tró,   trô   së   ®iÒu   hµnh,  trô  së  ®¨ng ký hoÆc bÊt kú tiªu thøc nµo kh¸c cã tÝnh chÊt t¬ng  tù. Nhng thuËt ng÷ nµy kh«ng bao gåm bÊt kú ®èi tîng nµo  lµ ®èi tîng chÞu thuÕ t¹i Níc ®ã chØ ®èi víi thu nhËp tõ  c¸c nguån t¹i Níc ®ã. 2. Trêng hîp theo nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, khi mét  c¸ nh©n lµ ®èi tîng c tró cña c¶ hai Níc ký kÕt, th× th©n  phËn c tró cña c¸ nh©n ®ã sÏ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: a) C¸ nh©n ®ã sÏ ®îc coi lµ ®èi tîng c  tró cña Níc  n¬i c¸ nh©n ®ã cã nhµ ë thêng tró. NÕu c¸ nh©n ®ã cã nhµ  ë thêng tró ë c¶ hai Níc, c¸ nh©n ®ã sÏ ®îc coi lµ ®èi t­ îng c tró cña Níc mµ c¸ nh©n ®ã cã c¸c quan hÖ c¸ nh©n vµ  kinh   tÕ   chÆt   chÏ   h¬n   (trung   t©m   cña   c¸c   quyÒn   lîi   chñ  yÕu); b) NÕu nh  kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®îc Níc n¬i c¸ nh©n ®ã  cã trung t©m c¸c quyÒn lîi chñ yÕu, hoÆc nÕu c¸ nh©n ®ã  kh«ng cã nhµ ë thêng tró ë c¶ hai Níc, c¸ nh©n ®ã sÏ ®îc  coi lµ ®èi tîng c tró cña Níc mµ c¸ nh©n ®ã thêng sèng;  c) NÕu c¸ nh©n ®ã thêng sèng ë c¶ hai Níc hay kh«ng  sèng thêng xuyªn ë Níc nµo, c¸ nh©n ®ã sÏ ®îc coi lµ ®èi  tîng c tró cña Níc mµ c¸ nh©n ®ã mang quèc tÞch; d) NÕu c¸ nh©n ®ã lµ ®èi tîng mang quèc tÞch cña c¶  hai   Níc   hay   kh«ng   mang   quèc   tÞch   cña   Níc   nµo,   c¸c   nhµ  chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai Níc ký kÕt sÏ gi¶i quyÕt  vÊn ®Ò ®ã b»ng tháa thuËn chung.
 4. 4 3. Trêng hîp do nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, khi mét  ®èi tîng kh«ng ph¶i lµ c¸ nh©n, lµ ®èi tîng c tró cña c¶  hai Níc ký kÕt, khi ®ã ®èi tîng trªn sÏ ®îc coi lµ ®èi t­ îng c  tró cña Níc n¬i cã trô së thµnh lËp cña ®èi tîng  ®ã. §iÒu  5.  C¬ së thêng tró 1. Theo néi dung cña HiÖp ®Þnh nµy, thuËt ng÷ "c¬ së  thêng tró" cã nghÜa lµ mét c¬ së kinh doanh cè ®Þnh mµ  qua ®ã xÝ nghiÖp thùc hiÖn toµn bé hay mét phÇn ho¹t ®éng  kinh doanh cña m×nh. 2. ThuËt ng÷ "c¬ së thêng tró" chñ yÕu bao gåm: a) Trô së ®iÒu hµnh; b) Chi nh¸nh; c) V¨n phßng; d) Nhµ m¸y; e) Xëng; f) Má, giÕng dÇu hoÆc khÝ, má ®¸ hoÆc bÊt kú ®Þa ®iÓm  khai th¸c hay th¨m dß tµi nguyªn thiªn nhiªn bao gåm bÊt  kú kÕt cÊu l¾p ®Æt nµo ®îc sö dông hay viÖc vËn hµnh mét  thiÕt  bÞ c«ng  nghiÖp  nÆng  cã tÝnh  chÊt  æn ®Þnh  cã liªn  quan ®Õn c¸c ®Þa ®iÓm ®ã; g) Kho th¬ng m¹i; h) §Þa ®iÓm x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng, dù ¸n l¾p  r¸p hoÆc l¾p ®Æt hay c¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t liªn quan ®Õn  c¸c   c«ng   tr×nh,   ®Þa   ®iÓm   trªn,   nhng   chØ   khi   ®Þa   ®iÓm,  c«ng tr×nh hay c¸c ho¹t ®éng ®ã kÐo dµi trong giai ®o¹n  trªn ba th¸ng;  i) ViÖc cung cÊp c¸c dÞch vô, bao gåm c¶ dÞch vô t  vÊn cña mét xÝ nghiÖp th«ng qua ngêi lµm c«ng hay c¸ nh©n  kh¸c ®îc xÝ nghiÖp giao thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng trªn, nh­ ng chØ khi c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt nªu trªn kÐo dµi  (trong cïng mét dù ¸n hay mét dù ¸n liªn quan) t¹i mét N­ íc trong mét giai ®o¹n hay nhiÒu giai ®o¹n gép l¹i trªn  s¸u th¸ng trong bÊt kú giai ®o¹n thêi gian 12 th¸ng liªn  tôc. 3. MÆc dï cã nh÷ng quy ®Þnh trªn cña §iÒu nµy, thuËt  ng÷ "c¬ së thêng tró" sÏ ®îc coi lµ kh«ng bao gåm: a) ViÖc sö dông c¸c ph¬ng tiÖn riªng chØ cho môc ®Ých  lu kho, trng bµy hµng hãa hay tµi s¶n cña xÝ nghiÖp; b)   ViÖc   duy   tr×   kho   hµng   hãa   hoÆc   tµi   s¶n   cña   xÝ  nghiÖp chØ víi môc ®Ých lu kho, trng bµy;
 5. 5 c)   ViÖc   duy   tr×   kho   hµng   hãa   hoÆc   tµi   s¶n   cña   xÝ  nghiÖp chØ víi môc ®Ých ®Ó cho xÝ nghiÖp kh¸c gia c«ng; d) ViÖc duy tr× mét c¬ së kinh doanh cè ®Þnh chØ víi  môc ®Ých mua hµng hãa hoÆc tµi s¶n hay ®Ó thu thËp th«ng  tin cho xÝ nghiÖp; e) ViÖc duy tr× mét c¬ së kinh doanh cè ®Þnh chØ víi  môc   ®Ých   qu¶ng   c¸o,   cung   cÊp   th«ng   tin   hoÆc   nghiªn   cøu  khoa häc hoÆc c¸c ho¹t ®éng t¬ng tù cã tÝnh chÊt chuÈn bÞ  hoÆc phô trî cho xÝ nghiÖp, trõ khi c¸c ho¹t ®éng nµy ®îc  tiÕn hµnh nh mét phÇn ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp. 4. MÆc dï cã nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2, trêng  hîp mét ®èi tîng ­ trõ ®¹i lý cã t c¸ch ®éc lËp ®îc ®iÒu  chØnh t¹i kho¶n 6 ­ ho¹t ®éng t¹i mét Níc ký kÕt thay mÆt  cho mét xÝ nghiÖp cña Níc ký kÕt kia, xÝ nghiÖp ®ã sÏ ®îc  coi lµ cã c¬ së thêng tró t¹i Níc ký kÕt thø nhÊt ®èi víi  bÊt kú ho¹t ®éng nµo mµ ®èi tîng trªn thùc hiÖn cho xÝ  nghiÖp, nÕu ®èi tîng ®ã: a) Cã vµ thêng xuyªn thùc hiÖn t¹i Níc ®ã thÈm quyÒn  ký kÕt c¸c hîp ®ång ®øng tªn xÝ nghiÖp, trõ khi c¸c ho¹t  ®éng cña ®èi tîng ®ã chØ giíi h¹n trong ph¹m vi c¸c ho¹t  ®éng nªu t¹i kho¶n 3 mµ nh÷ng ho¹t ®éng ®ã nÕu ®îc thùc  hiÖn th«ng qua mét c¬ së kinh doanh cè ®Þnh th× sÏ kh«ng  lµm cho c¬ së kinh doanh cè ®Þnh ®ã trë thµnh mét c¬ së  thêng tró theo nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n ®ã; hay b) Kh«ng cã thÈm quyÒn nªu trªn, nhng thêng xuyªn duy  tr× t¹i Níc thø nhÊt mét kho hµng hãa hay tµi s¶n tõ ®ã  ®èi tîng nµy thêng xuyªn giao hµng hãa hay tµi s¶n thay  mÆt cho xÝ nghiÖp.  5. MÆc dï cã nh÷ng quy ®Þnh trªn cña §iÒu nµy, mét tæ  chøc b¶o hiÓm cña mét Níc ký kÕt, trõ trêng hîp ®èi víi  t¸i b¶o hiÓm, sÏ ®îc coi lµ cã c¬ së thêng tró t¹i Níc ký  kÕt kia nÕu tæ chøc ®ã thu phÝ b¶o hiÓm trªn l∙nh thæ cña  Níc ký kÕt kia hay b¶o hiÓm c¸c rñi ro t¹i Níc kia th«ng  qua mét ®èi tîng kh«ng ph¶i lµ mét ®¹i lý cã t  c¸ch ®éc  lËp ®îc ®iÒu chØnh t¹i kho¶n 6.  6. Mét xÝ nghiÖp sÏ kh«ng ®îc coi lµ cã c¬ së thêng  tró t¹i mét Níc ký kÕt nÕu xÝ nghiÖp chØ thùc hiÖn kinh  doanh t¹i Níc ®ã th«ng qua mét ®¹i lý m«i giíi, mét ®¹i  lý hoa hång hoÆc bÊt kú mét ®¹i lý nµo kh¸c cã t c¸ch ®éc  lËp, víi ®iÒu kiÖn nh÷ng ®èi tîng nµy chØ ho¹t ®éng trong  khu«n khæ kinh doanh th«ng thêng cña hä. Tuy nhiªn, khi  c¸c ho¹t ®éng cña ®¹i lý ®ã ®îc giµnh toµn bé hay hÇu nh  toµn bé cho ho¹t ®éng ®¹i diÖn cho xÝ nghiÖp ®ã, ®¹i lý  ®ã   sÏ   kh«ng   ®îc   coi   lµ   ®¹i   lý   cã   t  c¸ch   ®éc   lËp   theo  nghÜa cña kho¶n nµy.
 6. 6 7. ViÖc mét c«ng ty lµ ®èi tîng c tró cña mét Níc ký  kÕt kiÓm so¸t hoÆc chÞu sù kiÓm so¸t bëi mét c«ng ty lµ  ®èi   tîng   c  tró   cña   Níc   ký   kÕt   kia   hoÆc   ®ang   tiÕn   hµnh  ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Níc kia (cã thÓ th«ng qua mét c¬  së thêng tró hay díi h×nh thøc kh¸c) sÏ kh«ng lµm cho bÊt  kú c«ng ty nµo trë thµnh c¬ së thêng tró cña c«ng ty kia.  §iÒu  6.  Thu nhËp tõ bÊt ®éng s¶n 1. Thu nhËp mµ mét ®èi tîng c tró t¹i mét Níc ký kÕt  thu ®îc tõ bÊt ®éng s¶n (kÓ c¶ thu nhËp tõ n«ng nghiÖp  hoÆc l©m nghiÖp) ®Æt t¹i Níc ký kÕt kia cã thÓ bÞ ®¸nh  thuÕ t¹i Níc kia. 2. ThuËt ng÷ "bÊt ®éng s¶n" sÏ cã nghÜa theo nh luËt  cña Níc ký kÕt n¬i cã tµi s¶n. Trong mäi trêng hîp thuËt  ng÷ sÏ bao gåm c¶ tµi s¶n ®i liÒn víi bÊt ®éng s¶n, ®µn  gia   sóc   vµ   thiÕt   bÞ   sö   dông   trong   n«ng   nghiÖp   vµ   l©m  nghiÖp,   c¸c   quyÒn   ¸p   dông   theo   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   luËt  chung   vÒ   ®iÒn   s¶n,   quyÒn   sö   dông   bÊt   ®éng   s¶n   vµ   c¸c  quyÒn ®îc hëng c¸c kho¶n thanh to¸n thay ®æi hay cè ®Þnh  tr¶ cho viÖc khai  th¸c  hay quyÒn khai  th¸c  c¸c má, c¸c  nguån kho¸ng s¶n vµ c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸c; c¸c  tµu thñy, thuyÒn vµ m¸y bay sÏ kh«ng ®îc coi lµ bÊt ®éng  s¶n. 3. Nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 sÏ ¸p dông ®èi víi thu  nhËp ph¸t sinh tõ viÖc trùc tiÕp sö dông, cho thuª hay sö  dông c¸c lo¹i bÊt ®éng s¶n díi bÊt kú h×nh thøc nµo kh¸c. 4. Nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 3 còng sÏ ¸p dông  cho thu nhËp tõ bÊt ®éng s¶n cña mét xÝ nghiÖp vµ ®èi víi  thu   nhËp   tõ   bÊt   ®éng   s¶n   ®îc   sö   dông   ®Ó   thùc   hiÖn   c¸c  ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp. §iÒu  7.  Lîi tøc doanh nghiÖp 1. Lîi tøc cña mét xÝ nghiÖp cña mét Níc ký kÕt sÏ  chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ®ã, trõ trêng hîp xÝ nghiÖp cã  tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Níc ký kÕt kia th«ng  qua   mét   c¬   së   thêng   tró   t¹i   Níc   kia.   NÕu   xÝ   nghiÖp   cã  ho¹t   ®éng  kinh   doanh   theo  c¸ch   trªn,   th×   c¸c   kho¶n   lîi  tøc cña xÝ nghiÖp cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc kia, nhng  chØ trªn phÇn lîi tøc ph©n bæ cho: a) C¬ së thêng tró ®ã;  b)  ViÖc b¸n  t¹i Níc kia  nh÷ng  hµng hãa  hay tµi  s¶n  cïng lo¹i hay t¬ng tù nh hµng hãa hay tµi s¶n b¸n qua c¬  së thêng tró; hay
 7. 7 c) C¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c ®îc thùc hiÖn t¹i N­ íc kia cïng lo¹i hay t¬ng tù víi nh÷ng ho¹t ®éng ®îc thùc  hiÖn th«ng qua c¬ së thêng tró.  2.   ThÓ   theo   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   3,   khi   mét   xÝ  nghiÖp cña mét Níc ký kÕt tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh  t¹i Níc ký kÕt kia th«ng qua mét c¬ së thêng tró t¹i Níc  kia, th× t¹i mçi Níc ký kÕt sÏ cã nh÷ng kho¶n lîi tøc ®îc  ph©n bæ cho c¬ së thêng tró nãi trªn mµ c¬ së ®ã cã thÓ  thu ®îc, nÕu ®ã lµ mét xÝ nghiÖp riªng vµ t¸ch biÖt cïng  tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nh nhau hay t¬ng tù trong cïng  nh÷ng ®iÒu kiÖn nh  nhau hay t¬ng tù vµ cã quan hÖ hoµn  toµn ®éc lËp víi xÝ nghiÖp mµ c¬ s렮㠮îc coi lµ c¬ së  thêng tró. 3.   Trong   khi   x¸c   ®Þnh   lîi   tøc   cña   mét   c¬   së   thêng  tró, c¬ së nµy sÏ ®îc phÐp trõ c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ  ph¸t sinh phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¬ së th­ êng tró ®ã, bao gåm c¶ chi phÝ ®iÒu hµnh vµ chi phÝ qu¶n  lý chung ph¸t sinh t¹i Níc n¬i c¬ së thêng tró ®ã ®ãng  hoÆc ë bÊt kú n¬i nµo kh¸c. Tuy nhiªn, sÏ kh«ng cho phÐp  tÝnh vµo chi phÝ ®îc trõ bÊt kú c¸c kho¶n tiÒn nµo, nÕu  cã, do c¬ së thêng tró tr¶ cho (trõ tiÒn thanh to¸n c¸c  chi phÝ thùc tª) trô së chÝnh cña xÝ nghiÖp hay bÊt kú  v¨n phßng nµo kh¸c cña xÝ nghiÖp, díi h×nh thøc tiÒn b¶n  quyÒn, c¸c kho¶n phÝ hay bÊt kú kho¶n thanh to¸n t¬ng tù  nµo kh¸c ®Ó sö dông b»ng ph¸t  minh  hay c¸c quyÒn kh¸c,  hay díi h×nh  thøc  tiÒn hoa hång tr¶ cho viÖc  thùc  hiÖn  c¸c dÞch vô riªng  biÖt,  hay tr¶ cho c«ng viÖc  qu¶n  lý,  hay díi h×nh thøc l∙i tiÒn vay tÝnh trªn tiÒn cho c¬ së  thêng   tró   vay,   trõ   trêng   hîp   l∙i   tiÒn   vay   cña   tæ   chøc  ng©n hµng. Còng t¬ng tù trong khi x¸c ®Þnh lîi tøc cña c¬  së thêng tró, sÏ kh«ng tÝnh ®Õn c¸c kho¶n tiÒn (trõ tiÒn  thanh to¸n chi phÝ thùc tÕ) do c¬ së thêng tró thu tõ trô  së chÝnh cña xÝ nghiÖp hay bÊt kú v¨n phßng kh¸c cña xÝ  nghiÖp   díi   h×nh   thøc   tiÒn  b¶n  quyÒn,   c¸c   kho¶n   phÝ   hay  bÊt kú kho¶n thanh to¸n t¬ng tù nµo kh¸c ®Ó cho phÐp sö  dông b»ng ph¸t minh hay c¸c quyÒn kh¸c, hay díi h×nh thøc  tiÒn hoa hång  tr¶  cho  viÖc  thùc hiÖn c¸c dÞch  vô riªng  biÖt hay tr¶ cho c«ng viÖc qu¶n lý hay díi h×nh thøc l∙i  tiÒn vay tÝnh  trªn  tiÒn cho trô së chÝnh cña xÝ nghiÖp  hay bÊt kú v¨n phßng kh¸c  cña  xÝ nghiÖp  vay, trõ trêng  hîp l∙i tiÒn vay cña tæ chøc ng©n hµng. 4. Kh«ng néi dung nµo t¹i §iÒu nµy ¶nh hëng ®Õn viÖc  ¸p dông bÊt kú luËt nµo cña mét Níc ký kÕt liªn quan ®Õn  viÖc x¸c ®Þnh  nghÜa  vô thuÕ cña mét ®èi tîng trong  c¸c  trêng hîp th«ng tin cung cÊp cho nhµ chøc tr¸ch cã thÈm  quyÒn cña Níc ®ã kh«ng ®ñ ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c kho¶n  lîi tøc ®îc ph©n bæ cho c¬ së thêng tró, víi ®iÒu kiÖn  luËt trªn  sÏ ®îc ¸p dông,  trong  ph¹m vi th«ng  tin  cung 
 8. 8 cÊp cho nhµ chøc tr¸ch  cã thÈm  quyÒn cho phÐp,  phï hîp  víi nh÷ng nguyªn t¾c cña §iÒu nµy. 5.  Trêng  hîp t¹i  mét Níc ký kÕt  vÉn thêng x¸c  ®Þnh  c¸c   kho¶n   lîi   tøc   ®îc   ph©n   bæ   cho   mét   c¬   së   thêng   tró  trªn c¬ së ph©n chia tæng c¸c kho¶n lîi tøc cña xÝ nghiÖp  thµnh   nh÷ng   phÇn   kh¸c   nhau,   kh«ng   cã   néi   dung   nµo   t¹i  kho¶n 2 ng¨n c¶n Níc ký kÕt ®ã x¸c ®Þnh lîi tøc chÞu thuÕ  theo c¸ch ph©n chia theo th«ng lÖ trªn; tuy nhiªn, ph¬ng  ph¸p ph©n chia ®îc chÊp nhËn sÏ cã kÕt qu¶ phï hîp víi  nh÷ng nguyªn t¾c nªu t¹i §iÒu nµy.  6. Kh«ng mét kho¶n lîi tøc nµo sÏ ®îc ph©n bæ cho mét  c¬ së thêng tró chØ v× lý do c¬ së thêng tró ®ã mua hµng  hãa hay tµi s¶n cho xÝ nghiÖp.  7. Theo néi dung c¸c kho¶n trªn, c¸c kho¶n lîi tøc ®­ îc ph©n bæ cho c¬ së thêng tró sÏ ®îc x¸c ®Þnh theo cïng  mét   ph¬ng   ph¸p   gi÷a   c¸c   n¨m   trõ   khi   cã   ®ñ   lý   do   chÝnh  ®¸ng ®Ó x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p kh¸c. 8. Khi lîi tøc bao gåm c¸c kho¶n thu nhËp ®îc ®Ò cËp  riªng  t¹i  c¸c  §iÒu  kh¸c cña HiÖp ®Þnh  nµy,  th× c¸c quy  ®Þnh cña c¸c §iÒu ®ã sÏ kh«ng bÞ ¶nh hëng bëi nh÷ng quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy.  §iÒu  8.  VËn t¶i biÓn vµ vËn t¶i hµng kh«ng 1. Lîi tøc do mét xÝ nghiÖp cña mét Níc ký kÕt thu ®­ îc tõ ho¹t ®éng cña tµu thñy, thuyÒn hoÆc m¸y bay trong  vËn t¶i quèc tÕ sÏ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ký kÕt ®ã.  2. MÆc dï cã nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, lîi tøc tõ  c¸c nguån t¹i mét Níc ký kÕt do xÝ nghiÖp cña Níc ký kÕt  kia thu ®îc tõ ho¹t ®éng cña tµu thñy hoÆc m¸y bay trong  vËn t¶i quèc tÕ sÏ cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc thø nhÊt  nhng thuÕ ®îc tÝnh khi ®ã sÏ kh«ng vît qu¸ møc thÊp h¬n  trong hai møc sau: a) 11/2 phÇn tr¨m tæng doanh thu thu ®îc tõ c¸c nguån  t¹i Níc ®ã; hoÆc b)   ThuÕ   suÊt   thÊp   nhÊt   cña   thuÕ   Philippines   cã   thÓ  ®¸nh trªn lîi tøc cïng lo¹i do mét ®èi tîng c tró cña mét  níc thø ba thu ®îc trong c¸c ®iÒu kiÖn t¬ng tù.  3. Nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 còng sÏ ¸p dông cho c¸c  kho¶n lîi tøc thu ®îc tõ viÖc tham gia vµo mét tæ hîp,  mét liªn doanh hay mét h∙ng ho¹t ®éng quèc tÕ.  §iÒu  9.  Nh÷ng xÝ nghiÖp liªn kÕt  Khi:
 9. 9 a)   Mét   xÝ   nghiÖp   cña   mét   Níc   ký   kÕt   tham   gia   trùc  tiÕp   hoÆc  gi¸n   tiÕp   vµo   viÖc   ®iÒu  hµnh,   kiÓm   so¸t  hoÆc  gãp vèn vµo mét xÝ nghiÖp cña Níc ký kÕt kia, hoÆc  b)   C¸c   ®èi   tîng   cïng   tham   gia   trùc   tiÕp   hoÆc   gi¸n  tiÕp vµo viÖc ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t hoÆc gãp vèn vµo mét  xÝ nghiÖp cña mét Níc ký kÕt vµ vµo mét xÝ nghiÖp cña Níc  ký kÕt kia, vµ trong c¶ hai trêng hîp, trong mèi quan hÖ  tµi chÝnh vµ th¬ng m¹i gi÷a hai xÝ nghiÖp trªn cã nh÷ng  ®iÒu kiÖn ®îc ®a ra hoÆc ¸p ®Æt kh¸c víi ®iÒu kiÖn ®îc ®a  ra gi÷a c¸c xÝ nghiÖp ®éc lËp, lóc ®ã mäi kho¶n lîi tøc  mµ mét xÝ nghiÖp cã thÓ thu ®îc nÕu kh«ng cã nh÷ng ®iÒu  kiÖn trªn nhng nay v× nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy mµ xÝ nghiÖp ®ã  kh«ng thu ®îc, sÏ vÉn ®îc tÝnh vµo c¸c kho¶n lîi tøc cña  xÝ nghiÖp ®ã vµ bÞ ®¸nh thuÕ t¬ng øng.  §iÒu  10.  TiÒn l∙i cæ phÇn 1. TiÒn l∙i cæ phÇn do mét c«ng ty lµ ®èi tîng c tró  cña mét Níc ký kÕt tr¶ cho mét ®èi tîng c tró cña Níc ký  kÕt kia cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ ë Níc kia. 2. Tuy nhiªn, nh÷ng kho¶n tiÒn l∙i cæ phÇn ®ã còng cã  thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ký kÕt n¬i c«ng ty tr¶ tiÒn l∙i  cæ phÇn lµ ®èi tîng c  tró vµ theo c¸c luËt cña Níc ®ã,  nhng nÕu ®èi tîng nhËn lµ ®èi tîng thùc hëng tiÒn l∙i cæ  phÇn th× thuÕ ®îc tÝnh khi ®ã sÏ kh«ng vît qu¸: a) 10 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn l∙i cæ phÇn nÕu ®èi tîng  thùc hëng lµ c«ng ty (kh«ng kÓ tæ chøc hïn vèn) n¾m gi÷  trùc tiÕp Ýt nhÊt 25 phÇn tr¨m vèn cña c«ng ty tr¶ tiÒn  l∙i cæ phÇn; b) 15 phÇn tr¨m tæng sè tiÒn l∙i cæ phÇn trong tÊt c¶  c¸c trêng hîp kh¸c. C¸c nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai Níc ký kÕt  sÏ gi¶i quyÕt ph¬ng thøc ¸p dông giíi h¹n nµy th«ng qua  tháa   thuËn   chung.  Kho¶n   nµy   sÏ   kh«ng   ¶nh   hëng   tíi   viÖc  ®¸nh thuÕ c«ng ty ®èi víi kho¶n lîi tøc dïng ®Ó chia l∙i  cæ phÇn.  3.   ThuËt   ng÷   "tiÒn   l∙i   cæ   phÇn"   ®îc   sö   dông   trong  §iÒu nµy cã nghÜa lµ thu nhËp tõ cæ phÇn hoÆc c¸c quyÒn  lîi kh¸c ®îc hëng  lîi  tøc,  kh«ng kÓ c¸c kho¶n  nî,  còng  nh  thu nhËp tõ c¸c quyÒn lîi c«ng ty kh¸c cïng chÞu sù  ®iÒu   chØnh   cña   chÝnh   s¸ch   thuÕ   nh  thu   nhËp   tõ   cæ   phÇn  theo luËt cña Níc n¬i c«ng ty chia l∙i cæ phÇn lµ ®èi t­ îng c tró. 4. Nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 sÏ kh«ng ¸p dông  trong trêng hîp ®èi tîng thùc hëng c¸c kho¶n tiÒn l∙i cæ  phÇn lµ ®èi tîng c  tró t¹i mét Níc ký kÕt cã tiÕn hµnh 
 10. 10 ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Níc ký kÕt kia, n¬i c«ng ty tr¶  tiÒn l∙i cæ phÇn lµ ®èi tîng c  tró, th«ng qua mét c¬ së  thêng tró n»m t¹i Níc ®ã, hay tiÕn hµnh t¹i Níc kia c¸c  ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp th«ng qua mét c¬ së cè  ®Þnh t¹i Níc kia, vµ quyÒn n¾m gi÷ cæ phÇn nh꠮㠮îc h­ ëng tiÒn l∙i cæ phÇn, cã sù liªn hÖ thùc tÕ ®Õn c¬ së th­ êng tró hoÆc c¬ së cè ®Þnh ®ã. Trong trêng hîp nh vËy c¸c  quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 hoÆc §iÒu 14, tïy tõng trêng hîp, sÏ  ®îc ¸p dông.  5. Khi mét c«ng ty lµ ®èi tîng c  tró cña mét Níc ký  kÕt nhËn ®îc c¸c kho¶n lîi tøc hay thu nhËp tõ Níc ký kÕt  kia   th×   Níc   kia   cã   thÓ   kh«ng   ®¸nh   thuÕ   ®èi   víi   nh÷ng  kho¶n tiÒn l∙i cæ phÇn do c«ng ty nµy tr¶, trõ trêng hîp  nh÷ng kho¶n tiÒn l∙i cæ phÇn ®ã ®îc tr¶ cho mét ®èi tîng  c  tró cña Níc ký kÕt kia, hoÆc quyÒn n¾m gi÷ cæ phÇn cã  c¸c kho¶n tiÒn l∙i cæ phÇn ®îc tr¶ cã sù liªn hÖ thùc tÕ  víi   mét   c¬   së  thêng   tró   hay   mét   c¬   së  cè   ®Þnh  t¹i  Níc  kia, ®ång thêi Níc kia còng kh«ng buéc c¸c kho¶n lîi tøc  kh«ng chia cña c«ng ty ph¶i chÞu thuÕ ®èi víi nh÷ng kho¶n  lîi tøc kh«ng chia cña c«ng ty, cho dï nh÷ng kho¶n tiÒn  l∙i cæ phÇn ®îc chia  hoÆc  c¸c kho¶n lîi tøc kh«ng  chia  bao gåm toµn bé hay mét phÇn c¸c kho¶n lîi tøc hoÆc thu  nhËp ph¸t sinh t¹i Níc kia. 6. Ngoµi viÖc ®¸nh thuÕ thu nhËp c«ng ty kh«ng cã quy  ®Þnh nµo t¹i §iÒu nµy sÏ ng¨n c¶n tõng Níc ký kÕt ®¸nh  thuÕ ®èi víi lîi nhuËn do mét chi nh¸nh chuyÓn vÒ trô së  chÝnh víi ®iÒu kiÖn thuÕ ®îc tÝnh khi ®ã sÏ kh«ng vît qu¸  10 phÇn tr¨m sè tiÒn ®îc chuyÓn. §iÒu  11.  L∙i tõ tiÒn cho vay 1. L∙i tõ tiÒn cho vay ph¸t sinh t¹i mét Níc ký kÕt  vµ ®îc tr¶ cho mét ®èi tîng c  tró cña Níc ký kÕt kia cã  thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc kia. 2. Tuy nhiªn, kho¶n tiÒn l∙i nµy còng cã thÓ bÞ ®¸nh  thuÕ t¹i Níc ký kÕt n¬i ph¸t sinh l∙i vµ theo c¸c luËt  cña Níc ®ã nhng nÕu ®èi tîng nhËn lµ ®èi tîng thùc hëng  c¸c kho¶n tiÒn l∙i nµy th× møc thuÕ khi ®ã ®îc tÝnh sÏ  kh«ng vît qu¸ 15 phÇn tr¨m cña tæng sè kho¶n l∙i tõ tiÒn  cho vay. C¸c nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai Níc ký  kÕt sÏ x©y dùng ph¬ng thøc ¸p dông giíi h¹n nµy b»ng tháa  thuËn chung. 3. MÆc dï cã c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, l∙i tõ tiÒn  cho vay do mét Níc ký kÕt tr¶ cho ChÝnh phñ cña Níc kia  hay c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së hay chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng  cña Níc ®ã sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc kia.
 11. 11 4. ThuËt ng÷ "l∙i tõ tiÒn cho vay" dïng ë §iÒu nµy cã  nghÜa lµ thu nhËp tõ c¸c kho¶n cho vay díi bÊt kú d¹ng  nµo, cã hay kh«ng ®îc ®¶m b¶o b»ng thÕ chÊp vµ cã hoÆc  kh«ng cã quyÒn ®îc hëng lîi tøc cña ngêi ®i vay, vµ ®Æc  biÖt lµ kho¶n  thu  nhËp  tõ chøng  kho¸n  cña  ChÝnh  phñ vµ  thu nhËp tõ tr¸i phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu th«ng thêng, bao  gåm   c¶   tiÒn   thëng   vµ   gi¶i   thëng   ®i   liÒn   víi   c¸c   chøng  kho¸n, tr¸i phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu th«ng thêng ®ã còng nh kho¶n thu nhËp t¬ng tù nh  thu nhËp tõ tiÒn cho vay theo  c¸c luËt thuÕ cña níc n¬i thu nhËp ph¸t sinh. TiÒn ph¹t  thanh to¸n chËm sÏ kh«ng ®îc coi lµ l∙i tõ tiÒn cho vay  theo néi dung cña §iÒu nµy.  5. Nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 vµ 3 sÏ kh«ng ®îc ¸p  dông nÕu ®èi tîng thùc hëng c¸c kho¶n l∙i tõ tiÒn cho vay  lµ ®èi tîng c tró cña mét Níc ký kÕt, tiÕn hµnh ho¹t ®éng  kinh doanh t¹i Níc ký kÕt kia n¬i ph¸t sinh c¸c kho¶n l∙i  tõ tiÒn cho vay th«ng qua mét c¬ së thêng tró t¹i Níc kia  hoÆc thùc hiÖn t¹i Níc kia c¸c ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n  ®éc lËp th«ng qua mét c¬ së cè ®Þnh t¹i Níc kia vµ kho¶n  nî cã c¸c kho¶n tiÒn l∙i ®îc tr¶ cã sù liªn hÖ thùc tÕ  víi (a) c¬ së thêng tró hay c¬ së cè ®Þnh ®ã, hay (b) c¸c  ho¹t   ®éng   kinh   doanh   ghi   t¹i   ®iÓm   (c)   kho¶n   1   §iÒu   7.  Trong trêng hîp nh vËy, c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 hoÆc §iÒu  14, tïy tõng trêng hîp, sÏ ®îc ¸p dông. 6. L∙i tõ tiÒn cho vay sÏ ®îc coi lµ ph¸t sinh t¹i  mét Níc ký kÕt khi ®èi tîng tr¶ chÝnh lµ Nhµ níc ®ã, c¬  quan chÝnh quyÒn c¬ së, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, hoÆc ®èi  tîng c tró cña Níc ®ã. Tuy nhiªn, khi ®èi tîng tr¶ l∙i cã  ë mét  Níc ký kÕt mét c¬ së thêng  tró  hay  mét  c¬ së cè  ®Þnh liªn  quan  ®Õn c¸c kho¶n nî ®∙ ph¸t sinh c¸c kho¶n  l∙i nµy, vµ kho¶n tiÒn l∙i ®ã do c¬ së thêng tró hoÆc c¬  së cè ®Þnh ®ã chÞu th× dï ®èi tîng cã lµ ®èi tîng c  tró  cña mét Níc ký kÕt hay kh«ng, kho¶n tiÒn l∙i nµy sÏ vÉn  ®îc coi lµ ph¸t sinh ë Níc n¬i c¬ së thêng tró hay c¬ së  cè ®Þnh ®ã ®ãng. 7.  Trêng  hîp do  mèi quan  hÖ ®Æc  biÖt gi÷a  ®èi  tîng  tr¶ vµ ®èi tîng thùc hëng hoÆc gi÷a c¶ hai ®èi tîng trªn  vµ   c¸c   ®èi   tîng   kh¸c,   kho¶n   l∙i   tõ   tiÒn   cho   vay,   liªn  quan   ®Õn   kho¶n   cho   vay   cã   sè   tiÒn   l∙i   ®îc   tr¶   vît   qu¸  kho¶n tiÒn ®îc tháa thuËn gi÷a ®èi tîng ®i vay vµ ®èi t­ îng thùc hëng khi kh«ng cã mèi quan hÖ nµy, th× khi ®ã,  c¸c   quy   ®Þnh   cña   §iÒu   nµy   sÏ   chØ   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸c  kho¶n tiÒn thanh to¸n khi kh«ng cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt  trªn. Trong trêng hîp nh  vËy, phÇn thanh to¸n vît sÏ bÞ  ®¸nh thuÕ theo luËt cña tõng Níc ký kÕt cã xem xÐt tíi  c¸c quy ®Þnh kh¸c cña HiÖp ®Þnh nµy.
 12. 12 §iÒu  12.   TiÒn b¶n quyÒn 1. TiÒn b¶n quyÒn ph¸t sinh t¹i mét Níc ký kÕt vµ ®îc  tr¶ cho mét ®èi tîng c  tró cña Níc ký kÕt kia cã thÓ bÞ  ®¸nh thuÕ t¹i Níc ký kÕt kia. 2. Tuy nhiªn, nh÷ng kho¶n tiÒn b¶n quyÒn ®ã còng cã  thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ký kÕt n¬i ph¸t sinh, vµ theo  c¸c luËt cña Níc ®ã, nhng nÕu ®èi tîng nhËn lµ ®èi tîng  thùc hëng tiÒn b¶n quyÒn th× møc thuÕ ®îc tÝnh khi ®ã sÏ  kh«ng  vît qu¸ 15 phÇn  tr¨m tæng sè tiÒn b¶n quyÒn.  C¸c  nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai Níc ký kÕt sÏ x©y  dùng   ph¬ng   thøc   ¸p   dông   giíi   h¹n   nµy   b»ng   tháa   thuËn  chung.  3. ThuËt ng÷ "tiÒn b¶n quyÒn" ®îc sö dông trong §iÒu  nµy cã nghÜa lµ c¸c kho¶n thanh to¸n ë bÊt kú d¹ng nµo ®­ îc tr¶ cho viÖc sö dông, hoÆc  quyÒn  sö dông, b¶n quyÒn  t¸c   gi¶   cña   mét   t¸c   phÈm   v¨n   häc,   nghÖ   thuËt   hay   khoa  häc, kÓ c¶ phim ®iÖn ¶nh hoÆc c¸c lo¹i phim hay c¸c lo¹i  b¨ng dïng trong ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh, b»ng s¸ng chÕ,  nh∙n hiÖu th¬ng m¹i, thiÕt kÕ hoÆc mÉu, ®å ¸n, c«ng thøc  hoÆc   quy   tr×nh   bÝ   mËt,   hay   tr¶   cho   viÖc   sö   dông,   hay  quyÒn sö dông thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i hoÆc khoa  häc, hay tr¶ cho th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c kinh nghiÖm  c«ng nghiÖp, th¬ng m¹i hoÆc khoa häc. 4. Nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 sÏ kh«ng ¸p dông  nÕu ®èi tîng thùc hëng tiÒn b¶n quyÒn, lµ ®èi tîng c tró  cña mét Níc ký kÕt, tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ë Níc  ký kÕt kia n¬i cã kho¶n tiÒn b¶n quyÒn ph¸t sinh, th«ng  qua mét c¬ së thêng tró ®Æt t¹i Níc kia hoÆc tiÕn hµnh  t¹i Níc kia c¸c ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp th«ng  qua mét c¬ së cè ®Þnh t¹i Níc kia, vµ quyÒn hay tµi s¶n  cã c¸c kho¶n tiÒn b¶n quyÒn ®îc tr¶ cã sù liªn hÖ thùc tÕ  víi (a) c¬ së thêng tró hay c¬ së cè ®Þnh ®ã, hay (b) c¸c  ho¹t   ®éng   kinh   doanh   ghi   t¹i   ®iÓm   (c)   kho¶n   1   §iÒu   7.  Trong trêng hîp ®ã, c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 7 hoÆc §iÒu 14,  tïy tõng trêng hîp, sÏ ®îc ¸p dông.  5. TiÒn b¶n quyÒn sÏ ®îc coi lµ ph¸t sinh t¹i mét Níc  ký kÕt khi ®èi tîng tr¶ tiÒn b¶n quyÒn chÝnh lµ Nhµ níc  ®ã, c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së, hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng  hoÆc ®èi tîng c tró cña Níc ®ã. Tuy nhiªn, khi mét ®èi t­ îng tr¶ tiÒn b¶n quyÒn cã ë mét Níc ký kÕt mét c¬ së th­ êng tró hay mét c¬ së cè ®Þnh liªn quan ®Õn nghÜa vô tr¶  tiÒn b¶n quyÒn ®∙ ph¸t sinh vµ tiÒn b¶n quyÒn ®ã do c¬ së  thêng tró hay c¬ së cè ®Þnh ®ã chÞu th× dï ®èi tîng ®ã lµ  ®èi tîng c  tró cña mét Níc ký kÕt hay kh«ng, kho¶n tiÒn  b¶n quyÒn nµy sÏ vÉn ®îc coi lµ ph¸t sinh t¹i Níc n¬i cã  c¬ së thêng tró hay c¬ së cè ®Þnh ®ã ®ãng.
 13. 13 6.  Trêng  hîp v×  mèi quan  hÖ ®Æc  biÖt gi÷a  ®èi  tîng  tr¶ vµ ®èi tîng thùc hëng hoÆc gi÷a c¶ hai ®èi tîng trªn  víi   c¸c   ®èi   tîng  kh¸c,   kho¶n  tiÒn   b¶n   quyÒn,  liªn   quan  ®Õn viÖc sö dông, quyÒn hay th«ng tin cã liªn quan ®Õn sè  tiÒn b¶n quyÒn  ®îc chi tr¶ vît qu¸ kho¶n tiÒn  ®îc tháa  thuËn  gi÷a  ®èi tîng tr¶ tiÒn vµ ®èi tîng  thùc  hëng khi  kh«ng cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt nµy, th× c¸c quy ®Þnh cña  §iÒu nµy sÏ chØ ¸p dông ®èi víi kho¶n tiÒn thanh to¸n khi  kh«ng cã mèi quan hÖ trªn. Trong trêng hîp ®ã, phÇn thanh  to¸n vît sÏ bÞ ®¸nh thuÕ theo c¸c luËt cña tõng Níc ký  kÕt cã xem xÐt ®Õn c¸c quy ®Þnh kh¸c cña HiÖp ®Þnh nµy. §iÒu  13.  Lîi tøc tõ chuyÓn nhîng tµi s¶n 1. Lîi tøc thu ®îc tõ viÖc chuyÓn nhîng bÊt ®éng s¶n  ®îc nªu t¹i §iÒu 6 cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ký kÕt n¬i  cã bÊt ®éng s¶n. 2. Lîi tøc thu ®îc tõ viÖc chuyÓn nhîng ®éng s¶n lµ  mét phÇn cña tµi s¶n kinh doanh cña mét c¬ së thêng tró  mµ mét xÝ nghiÖp cña mét Níc ký kÕt cã t¹i Níc ký kÕt kia  hoÆc ®éng s¶n thuéc mét c¬ së cè ®Þnh cña mét ®èi tîng c  tró cña mét Níc ký kÕt cã ë Níc ký kÕt kia ®Ó tiÕn hµnh  ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp kÓ c¶ lîi tøc tõ viÖc  chuyÓn nhîng c¬ së thêng tró ®ã (riªng c¬ së thêng tró ®ã  hoÆc cïng víi toµn bé xÝ nghiÖp) hoÆc c¬ së cè ®Þnh ®ã cã  thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc kia. 3   .   Lîi   tøc   thu   ®îc   tõ   viÖc   chuyÓn   nhîng   c¸c   tµu  thñy, thuyÒn hoÆc m¸y bay do xÝ nghiÖp cña mét Níc ký kÕt  ®iÒu hµnh trong vËn t¶i quèc tÕ hay tõ chuyÓn nhîng ®éng  s¶n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng cña c¸c tµu thñy, thuyÒn hoÆc  m¸y bay ®ã sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ký kÕt ®ã. 4. Lîi tøc thu ®îc tõ viÖc chuyÓn nhîng cæ phiÕu cña  mét c«ng ty, vµ l∙i tiÒn vay t¹i mét tæ chøc hïn vèn hay  quü tÝn th¸c cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ký kÕt n¬i c«ng  ty, tæ chøc hïn vèn hay quü tÝn th¸c lµ ®èi tîng c tró.  5.  Lîi tøc  thu ®îc tõ viÖc  chuyÓn  nhîng  bÊt kú  tµi  s¶n nµo kh¸c víi tµi s¶n nªu t¹i kho¶n 1, 2, 3 vµ 4 sÏ  chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ký kÕt n¬i ®èi tîng chuyÓn nhîng  lµ ®èi tîng c tró.  §iÒu  14.  Ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp 1. Thu nhËp do mét ®èi tîng c tró cña mét Níc ký kÕt  thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ngµnh nghÒ hay c¸c ho¹t  ®éng kh¸c cã tÝnh chÊt ®éc lËp sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i N­ íc ®ã trõ nh÷ng trêng hîp sau ®©y, thu nhËp ®ã còng cã  thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ký kÕt kia: 
 14. 14 a) NÕu ®èi tîng c tró ®ã thêng xuyªn cã mét c¬ së cè  ®Þnh t¹i Níc ký kÕt kia nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t  ®éng cña m×nh; trong trêng hîp ®ã, chØ phÇn thu nhËp ph©n  bæ cho c¬ së cè ®Þnh ®ã cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ký  kÕt kia; hay b) NÕu ®èi tîng ®ã cã mÆt t¹i Níc ký kÕt kia trong  mét kho¶ng thêi gian hay nhiÒu kho¶ng thêi gian gép l¹i  tõ   183   ngµy   trë   lªn   trong   n¨m   tµi   chÝnh   cã   liªn   quan;  trong trêng hîp ®ã, chØ phÇn thu nhËp thu ®îc tõ c¸c ho¹t  ®éng do ®èi tîng ®ã thùc hiÖn t¹i Níc kia cã thÓ bÞ ®¸nh  thuÕ t¹i Níc ®ã.  2.   ThuËt   ng÷   "dÞch   vô   ngµnh   nghÒ"   chñ   yÕu   bao   gåm  nh÷ng ho¹t ®éng khoa häc, v¨n häc, nghÖ thuËt, gi¸o dôc  hay   gi¶ng   d¹y   mang   tÝnh   chÊt   ®éc   lËp   còng   nh  c¸c   ho¹t  ®éng ®éc lËp cña c¸c thÇy thuèc, b¸c sÜ, luËt s, kü s,  kiÕn tróc s, nha sÜ vµ kÕ to¸n viªn. §iÒu  15.  Ho¹t ®éng dÞch vô c¸ nh©n phô thuéc 1. ThÓ theo c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 16, 18, 19, 20 vµ  21 c¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, vµ c¸c kho¶n tiÒn thï  lao t¬ng tù kh¸c do mét ®èi tîng c tró cña mét Níc ký kÕt  thu ®îc tõ lao ®éng lµm c«ng sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc  ®ã, trõ khi viÖc lµm c«ng cña ®èi tîng ®ã ®îc thùc hiÖn  t¹i Níc ký kÕt kia. NÕu viÖc lµm c«ng ®îc thùc hiÖn nh  vËy, sè tiÒn thï lao ®ã cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc kia. 2. MÆc dï cã nh÷ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, tiÒn thï lao  do mét ®èi tîng c  tró cña mét Níc ký kÕt thu ®îc tõ lao  ®éng lµm c«ng t¹i Níc ký kÕt kia sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i  Níc thø nhÊt nÕu:  a) Ngêi nhËn tiÒn c«ng cã mÆt t¹i Níc kia trong mét  kho¶ng   thêi   gian   hoÆc   nhiÒu   kho¶ng   thêi   gian   gép   l¹i  kh«ng qu¸ 183 ngµy trong n¨m tµi chÝnh liªn quan, vµ b)  Chñ lao  ®éng hay  ®èi tîng  ®¹i diÖn  chñ  lao ®éng  tr¶   tiÒn   thï   lao   kh«ng   ph¶i   lµ   ®èi   tîng   c  tró   cña   Níc  kia, vµ c) Sè tiÒn thï lao kh«ng do mét c¬ së thêng tró hoÆc  c¬   së  cè   ®Þnh  mµ   ®èi   tîng   chñ   lao   ®éng   cã   t¹i   Níc   kia  chÞu. 3. MÆc dï cã nh÷ng quy ®Þnh trªn cña §iÒu nµy, tiÒn  thï lao tõ lao ®éng lµm c«ng trªn tµu thñy hoÆc m¸y bay  do mét xÝ nghiÖp cña mét Níc ký kÕt ®iÒu hµnh trong vËn  t¶i quèc tÕ, sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ®ã.
 15. 15 §iÒu  16.  Thï lao cho gi¸m ®èc C¸c   kho¶n   thï   lao   cho   gi¸m   ®èc   vµ   c¸c   kho¶n   thanh  to¸n t¬ng tù kh¸c do mét ®èi tîng c  tró cña mét Níc ký  kÕt nhËn ®îc víi t  c¸ch lµ thµnh viªn cña ban gi¸m ®èc  cña mét c«ng ty lµ ®èi tîng c  tró cña Níc ký kÕt kia cã  thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc kia. §iÒu  17.  NghÖ sÜ vµ vËn ®éng viªn 1. MÆc dï cã nh÷ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 vµ 15, thu  nhËp cña mét ®èi tîng c  tró cña mét Níc ký kÕt thu ®îc  víi   t  c¸ch   ngêi   biÓu   diÔn   nh  diÔn   viªn   s©n   khÊu,   ®iÖn  ¶nh, ph¸t thanh hay truyÒn h×nh, hoÆc nh¹c c«ng, hoÆc víi  t  c¸ch lµ vËn ®éng viªn tõ nh÷ng ho¹t ®éng c¸ nh©n cña  m×nh thùc hiÖn t¹i Níc ký kÕt kia cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i  Níc kia. 2.   Trêng   hîp   thu   nhËp   liªn   quan   ®Õn   c¸c   ho¹t   ®éng  tr×nh diÔn c¸ nh©n cña ngêi biÓu diÔn hoÆc vËn ®éng viªn  nhng kh«ng ®îc tr¶ cho b¶n th©n ngêi biÓu diÔn hoÆc vËn  ®éng viªn, mµ tr¶ cho mét ®èi tîng kh¸c th× thu nhËp nµy  cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ký kÕt n¬i diÔn ra nh÷ng ho¹t  ®éng   tr×nh   diÔn   cña   ngêi   biÓu   diÔn   hoÆc  vËn  ®éng   viªn,  mÆc dï ®∙ cã nh÷ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 7, 14 vµ 15. 3. MÆc dï cã c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 cña §iÒu  nµy, thu nhËp thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng ®îc nªu t¹i kho¶n  1 §iÒu nµy trong khu«n khæ ch¬ng tr×nh trao ®æi v¨n hãa  hay thÓ thao ®îc tháa thuËn gi÷a hai Níc ký kÕt, ®îc tµi  trî chñ yÕu tõ c¸c quü c«ng vµ/hoÆc ®îc mét Níc ký kÕt  c«ng nhËn vµ chøng thùc mét c¸ch chÝnh thøc sÏ ®îc miÔn  thuÕ t¹i Níc ký kÕt n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng ®ã. §iÒu   18.  TiÒn l¬ng hu vµ c¸c kho¶n thanh to¸n b¶o  hiÓm x∙ héi 1. ThÓ theo c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 19, tiÒn l­ ¬ng hu vµ c¸c kho¶n tiÒn thï lao t¬ng tù kh¸c ®îc tr¶ cho  mét ®èi tîng c tró cña mét Níc ký kÕt do c¸c c«ng viÖc ®∙  lµm tríc ®©y sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ®ã.  2. MÆc dï cã c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, tiÒn l¬ng hu  vµ c¸c kho¶n tiÒn b¶o hiÓm x∙ héi do mét c¬ quan cña mét  Níc ký kÕt tr¶ sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ®ã. §iÒu  19.  Phôc vô ChÝnh phñ 1. a) TiÒn thï lao, trõ tiÒn l¬ng hu, do mét Níc ký  kÕt hoÆc mét c¬ quan chÝnh  quyÒn c¬ së hay chÝnh quyÒn  ®Þa   ph¬ng   cña   Níc   ®ã   tr¶   cho   mét   c¸   nh©n   ®èi   víi   viÖc 
 16. 16 phôc   vô   cho   Nhµ   níc   hoÆc   chÝnh   quyÒn   c¬   së   hay   chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng ®ã sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ®ã. b)  Tuy nhiªn  kho¶n  tiÒn  thï lao  nµy sÏ  chØ bÞ ®¸nh  thuÕ   t¹i   Níc   ký   kÕt   kia   nÕu   viÖc   phôc   vô   nµy   ®îc   thùc  hiÖn t¹i Níc kia vµ nÕu c¸ nh©n nµy lµ ®èi tîng c tró cña  Níc kia, ®ång thêi:  (i) Lµ ®èi tîng mang quèc tÞch cña Níc kia; hoÆc (ii) Kh«ng trë thµnh ®èi tîng c  tró cña Níc kia chØ  ®¬n thuÇn v× thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc trªn. 2.   a)   BÊt   kú   kho¶n   tiÒn   l¬ng   hu   nµo   do   mét   Níc   ký  kÕt, mét c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së hoÆc mét c¬ quan chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng cña Níc ®ã hoÆc do c¸c quü cña nh÷ng c¬  quan nµy lËp ra tr¶ cho mét c¸ nh©n ®èi víi c¸c c«ng viÖc  phôc vô cho Nhµ níc hoÆc c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn c¬ së  hay chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®ã sÏ chØ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc  ®ã. b) Tuy nhiªn, nh÷ng kho¶n tiÒn l¬ng hu nµy sÏ chØ bÞ  ®¸nh thuÕ t¹i Níc ký kÕt kia nÕu c¸ nh©n nµy lµ ®èi tîng  c tró vµ lµ ®èi tîng mang quèc tÞch cña Níc ký kÕt kia. 3. C¸c quy ®Þnh cña §iÒu 15, 16 vµ 18 sÏ ¸p dông ®èi  víi nh÷ng kho¶n tiÒn thï lao vµ l¬ng hu ®èi víi c¸c c«ng  viÖc phôc vô liªn quan ®Õn mét ho¹t ®éng kinh doanh ®îc  tiÕn hµnh bëi mét Níc ký kÕt hoÆc c¬ quan chÝnh quyÒn c¬  së hoÆc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cña Níc ®ã. §iÒu  20.  Sinh viªn vµ thùc tËp sinh  1.   Nh÷ng   kho¶n   tiÒn   mµ   mét   sinh   viªn   hay   thùc   tËp  sinh ®ang vµ ®∙ lµ ngêi c tró cña mét Níc ký kÕt vµ hiÖn  cã mÆt t¹i Níc ký kÕt kia chØ víi môc ®Ých häc tËp hay  ®µo t¹o nhËn ®îc ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ sinh ho¹t, häc  tËp   hay   ®µo   t¹o   ngay   tríc   khi   ®Õn   Níc   kia   sÏ   kh«ng   bÞ  ®¸nh thuÕ t¹i Níc ®ã, víi ®iÒu kiÖn nh÷ng kho¶n tiÒn ®ã  cã nguån gèc tõ bªn ngoµi Níc ®ã. 2. MÆc dï ®∙ cã c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 15 vµ 16,  tiÒn thï lao tr¶ cho c¸c ho¹t ®éng phôc vô cña sinh viªn  hay thùc tËp sinh thùc hiÖn t¹i mét Níc ký kÕt trong giai  ®o¹n tæng céng kh«ng qu¸ hai n¨m kÓ tõ ngµy ®Çu tiªn ®Õn  Níc ký kÕt ®ã, sÏ kh«ng bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc ®ã víi ®iÒu  kiÖn c¸c ho¹t ®éng phôc vô ®ã cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng  häc tËp hay ®µo t¹o cña ®èi tîng ®ã.  §iÒu  21.  Gi¸o viªn, gi¸o s vµ nhµ nghiªn cøu 1. Mét c¸ nh©n ®ang hoÆc ngay tríc khi sang mét Níc  ký kÕt ®∙ lµ ®èi tîng c tró cña Níc ký kÕt kia vµ hiÖn cã 
 17. 17 mÆt   t¹i   Níc   ký   kÕt   thø   nhÊt   chñ   yÕu   v×   môc   ®Ých   gi¶ng  d¹y, thuyÕt tr×nh hay tiÕn hµnh nghiªn cøu t¹i mét trêng  ®¹i häc, cao ®¼ng, trêng phæ th«ng hay c¬ së gi¸o dôc hay  c¬ së nghiªn cøu khoa häc do ChÝnh phñ cña Níc ký kÕt thø  nhÊt chØ ®Þnh sÏ ®îc miÔn thuÕ t¹i Níc ký kÕt thø nhÊt  ®èi víi kho¶n tiÒn thï lao tr¶ cho viÖc gi¶ng d¹y, thuyÕt  tr×nh  hoÆc  nghiªn  cøu  ®ã trong  thêi gian hai n¨m kÓ tõ  ngµy ®Çu tiªn ®Õn Níc ký kÕt thø nhÊt. 2.   §iÒu   nµy   sÏ   chØ   ¸p   dông   cho   thu   nhËp   tõ   viÖc  nghiªn   cøu   nÕu   viÖc   nghiªn   cøu   ®ã   do   mét   c¸   nh©n   tiÕn  hµnh   v×   lîi   Ých   c«ng   vµ   kh«ng   ph¶i   chñ   yÕu   v×   lîi   Ých  riªng cña mét ®èi tîng hay mét vµi ®èi tîng kh¸c nµo ®ã. 3.   Theo   néi   dung   kho¶n   1   cña   §iÒu   nµy,   thuËt   ng÷  "tiÒn thï lao" sÏ bao gåm tiÒn ®îc göi cho c¸c gi¸o viªn,  gi¸o s  vµ nhµ nghiªn cøu tõ c¸c nguån bªn ngoµi Níc kia  ®Ó thùc hiÖn c¸c môc ®Ých nªu t¹i kho¶n 1. §iÒu  22.   Thu nhËp kh¸c 1. C¸c kho¶n thu nhËp cña mét ®èi tîng c tró cña mét  Níc ký kÕt, cho dï ph¸t sinh ë ®©u, cha ®îc ®Ò cËp ®Õn  t¹i   nh÷ng   §iÒu   trªn   cña   HiÖp   ®Þnh   nµy,   sÏ   chØ   bÞ   ®¸nh  thuÕ t¹i Níc ®ã. 2.  Nh÷ng  quy ®Þnh  t¹i kho¶n  1 sÏ  kh«ng  ¸p dông  ®èi  víi thu nhËp, trõ thu nhËp tõ bÊt ®éng s¶n ®îc ®Þnh nghÜa  t¹i kho¶n 2 §iÒu 6, nÕu ®èi tîng nhËn thu nhËp ®ã lµ ®èi  tîng   c  tró   cña   mét   Níc   ký   kÕt,   cã   tiÕn   hµnh   ho¹t   ®éng  kinh doanh t¹i Níc ký kÕt kia th«ng qua mét c¬ së thêng  tró ®Æt t¹i Níc kia hay thùc hiÖn t¹i Níc kia nh÷ng ho¹t  ®éng dÞch vô c¸ nh©n ®éc lËp th«ng qua mét c¬ së cè ®Þnh  t¹i Níc kia, vµ quyÒn hay tµi s¶n liªn quan ®Õn sè thu  nhËp ®îc chi tr¶ cã sù liªn hÖ thùc tÕ víi c¬ së thêng  tró   hay   c¬   së   cè   ®Þnh   nh  trªn.   Trong   trêng   hîp   nh  vËy  nh÷ng  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 7 hoÆc  §iÒu 14, tïy tõng trêng  hîp, sÏ ®îc ¸p dông. 3. MÆc dï cã c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2, c¸c kho¶n  thu nhËp cña mét ®èi tîng c tró cña mét Níc ký kÕt cha ®­ îc ®Ò cËp t¹i nh÷ng §iÒu trªn cña HiÖp ®Þnh nµy vµ ph¸t  sinh t¹i Níc ký kÕt kia còng cã thÓ bÞ ®¸nh thuÕ t¹i Níc  kia. §iÒu   23.   C¸c biÖn ph¸p xãa bá viÖc ®¸nh thuÕ hai  lÇn 1. T¹i ViÖt Nam, viÖc ®¸nh thuÕ hai lÇn sÏ ®îc xãa bá  nh sau:
 18. 18 Khi mét ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam cã thu nhËp, lîi  tøc   hay   lîi   nhuËn   cã   thÓ   bÞ   ®¸nh   thuÕ   t¹i   Philippines  theo luËt cña Philippines vµ phï hîp víi HiÖp ®Þnh nµy,  ViÖt Nam sÏ cho phÐp khÊu trõ vµo sè thuÕ cña ViÖt Nam  tÝnh trªn  thu  nhËp,  lîi tøc hay lîi nhuËn  ®ã mét kho¶n  tiÒn t¬ng ®¬ng sè thuÕ ®∙ nép t¹i Philippines. Tuy nhiªn,  sè thuÕ ®îc khÊu trõ sÏ kh«ng vît qu¸ sè thuÕ cña ViÖt  Nam ®îc tÝnh trªn thu nhËp, lîi tøc hay lîi nhuËn ®ã, phï  hîp víi c¸c luËt vµ quy ®Þnh vÒ thuÕ cña ViÖt Nam. 2.   T¹i   Philippines   phï   hîp   víi   c¸c   quy   ®Þnh   vµ   thÓ  theo c¸c giíi h¹n cña c¸c luËt cña Philippines cã thÓ ®îc  söa ®æi trong  tõng  thêi kú nhng kh«ng lµm thay  ®æi  c¸c  nguyªn t¾c chung nªu t¹i ®©y, viÖc ®¸nh thuÕ hai lÇn sÏ  ®îc tr¸nh theo ph¬ng thøc sau: Phï   hîp   víi   c¸c   nguyªn   t¾c   cña   HiÖp   ®Þnh   nµy,   c¸c  kho¶n thuÕ ®∙ nép hoÆc ph¸t sinh ®èi víi thu nhËp tõ c¸c  nguån t¹i ViÖt Nam, bÊt kÓ trùc tiÕp hay b»ng c¸ch trõ,  theo c¸c luËt cña níc Céng hßa X∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam,  sÏ ®îc khÊu trõ vµo sè thuÕ cña Philippines theo c¸c giíi  h¹n sau: a) Sè thuÕ khÊu trõ ®èi víi sè thuÕ ®∙ nép hoÆc ph¸t  sinh   t¹i   ViÖt   Nam   sÏ   kh«ng   vît   qu¸   phÇn   thuÕ   ®îc   thùc  hiÖn khÊu trõ thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña HiÖp ®Þnh t¬ng  øng víi tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ cña ®èi tîng nép thuÕ tõ  c¸c nguån t¹i ViÖt Nam so víi toµn bé thu nhËp chÞu thuÕ  trong cïng n¨m tÝnh thuÕ, vµ  b) Tæng sè thuÕ khÊu trõ sÏ kh«ng vît qu¸ phÇn thuÕ  ®îc thùc hiÖn khÊu trõ thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña HiÖp  ®Þnh t¬ng øng víi tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ cña ®èi tîng  nép   thuÕ   tõ   c¸c   nguån  ngoµi   Philippines   so   víi   toµn   bé  thu nhËp chÞu thuÕ trong cïng n¨m tÝnh thuÕ, vµ Trong trêng hîp c«ng ty cña Philippines thu ®îc lîi  tøc cæ phÇn trong bÊt kú n¨m tÝnh thuÕ nµo do së h÷u trùc  tiÕp hoÆc  gi¸n  tiÕp trªn 50 phÇn tr¨m  cæ phÇn  bá phiÕu  cña   mét   c«ng   ty   ViÖt   Nam,  Philippines  còng   sÏ  cho  khÊu  trõ sè tiÒn thuÕ t¬ng øng ®∙ ®îc c«ng ty ViÖt Nam tr¶ l∙i  cæ phÇn nép hoÆc ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam ®èi víi kho¶n lîi  tøc dïng ®Ó chi tr¶ l∙i cæ phÇn. Tuy nhiªn, viÖc trõ sÏ  kh«ng vît qu¸ phÇn thuÕ thu nhËp Philippines ®îc tÝnh tr­ íc khi cho phÐp trõ, phï hîp víi kho¶n thu nhËp cã thÓ bÞ  ®¸nh thuÕ t¹i ViÖt Nam. 3. Theo néi dung cña c¸c kho¶n tríc, c¸c lo¹i thuÕ ®∙  nép t¹i Níc ký kÕt kia sÏ ®îc coi lµ bao gåm sè thuÕ ph¶i  nép t¹i Níc kia mµ ®¸ng lÏ ®∙ nép nÕu kh«ng ®îc miÔn thuÕ  hoÆc   gi¶m   thuÕ   phï   hîp   víi   HiÖp   ®Þnh   nµy   vµ/   hoÆc   c¸c  luËt  u ®∙i ®Æc biÖt ®îc x©y dùng nh»m thóc ®Èy sù ph¸t  triÓn   kinh   tÕ   t¹i   Níc   ®ã   cã   hiÖu   lùc   vµo   ngµy   ký   HiÖp 
 19. 19 ®Þnh nµy, hoÆc cã thÓ ®îc ban hµnh trong t¬ng lai trong  c¸c   luËt   thuÕ   nh»m   söa   ®æi   hoÆc   bæ   sung   c¸c   luËt   hiÖn  hµnh.  §iÒu  24.  Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö 1. Nh÷ng ®èi tîng mang quèc tÞch cña mét Níc ký kÕt  sÏ kh«ng ph¶i chÞu t¹i Níc ký kÕt kia bÊt kú h×nh thøc  thuÕ nµo hay bÊt kú yªu cÇu nµo liªn quan ®Õn h×nh thøc  thuÕ ®ã kh¸c víi hay nÆng h¬n h×nh thøc thuÕ vµ c¸c yªu  cÇu liªn quan hiÖn ®ang vµ cã thÓ ¸p dông cho c¸c ®èi t­ îng mang quèc tÞch cña Níc kia trong cïng hoµn c¶nh. 2. ThuÕ ¸p dông ®èi víi c¬ së thêng tró cña mét xÝ  nghiÖp cña mét Níc ký kÕt cã t¹i Níc ký kÕt kia sÏ kh«ng  kÐm thuËn lîi h¬n thuÕ ¸p dông ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp cña  Níc kia cïng thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng t¬ng tù. Quy ®Þnh  nµy sÏ kh«ng ®îc gi¶i thÝch lµ buéc mét Níc ký kÕt ph¶i  cho ®èi tîng c  tró cña Níc ký kÕt kia ®îc hëng c¸c suÊt  miÔn thu c¸ nh©n, kho¶n miÔn thuÕ vµ gi¶m thuÕ c¨n cø vµo  t c¸ch d©n sù hay tr¸ch nhiÖm gia ®×nh mµ Níc ®ã cho c¸c  ®èi tîng c tró cña Níc m×nh ®îc hëng. 3. C¸c xÝ nghiÖp cña mét Níc ký kÕt cã toµn bé hay  mét phÇn vèn do mét hay nhiÒu ®èi tîng c  tró cña Níc ký  kÕt kia së h÷u hay kiÓm so¸t trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp, sÏ  kh«ng ph¶i chÞu t¹i Níc ký kÕt thø nhÊt bÊt kú h×nh thøc  thuÕ hay yªu cÇu liªn quan ®Õn h×nh thøc thuÕ ®ã kh¸c víi  hay nÆng h¬n h×nh  thøc  thuÕ vµ nh÷ng yªu cÇu liªn  quan  hiÖn ®ang hay cã thÓ ®îc ¸p dông cho c¸c xÝ nghiÖp t¬ng  tù kh¸c cña Níc thø nhÊt.  4. Trõ khi c¸c quy ®Þnh cña §iÒu 9, kho¶n 7 §iÒu 11,  kho¶n 6 §iÒu 12 ®îc ¸p dông, l∙i tõ tiÒn cho vay, tiÒn  b¶n quyÒn vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c do mét xÝ nghiÖp  cña mét Níc ký kÕt tr¶ cho ®èi tîng c tró cña Níc ký kÕt  kia   sÏ   ®îc   trõ   ®Ó   x¸c   ®Þnh   lîi   tøc   chÞu   thuÕ   cña   xÝ  nghiÖp ®ã theo nh÷ng ®iÒu kiÖn t¬ng tù nh khi sè tiÒn nµy  ®îc tr¶ cho ®èi tîng c tró cña Níc thø nhÊt.  5.   C¸c   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2   vµ   3   cña   §iÒu   nµy   sÏ  kh«ng ¸p dông ®èi víi thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi  cña ViÖt Nam mµ trong bÊt kú trêng hîp nµo sÏ kh«ng vît  qu¸ mêi phÇn tr¨m tæng sè thu nhËp ®îc chuyÓn, vµ kh«ng  ¸p dông ®èi víi thuÕ cña ViÖt Nam trong c¸c lÜnh vùc ho¹t  ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.  6. MÆc dï ®∙ cã c¸c quy ®Þnh cña §iÒu nµy, trong thêi  gian mét trong hai níc tiÕp tôc cÊp giÊy phÐp cho c¸c nhµ  ®Çu t theo LuËt §Çu t Níc ngoµi t¹i níc ®ã, trong ®ã quy  ®Þnh chi tiÕt h×nh thøc thuÕ ¸p dông cho nhµ ®Çu t, viÖc 
 20. 20 ¸p dông h×nh thøc thuÕ ®ã sÏ kh«ng bÞ coi lµ vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ 3 §iÒu nµy. 7. Nh÷ng quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy sÏ chØ ¸p dông ®èi víi  c¸c lo¹i thuÕ chÞu sù ®iÒu chØnh cña HiÖp ®Þnh nµy. §iÒu  25.  Thñ tôc tháa thuËn song ph¬ng 1. Trêng hîp mét ®èi tîng lµ ®èi tîng c  tró cña mét  Níc ký kÕt nhËn thÊy  r»ng  viÖc gi¶i quyÕt  cña nhµ chøc  tr¸ch cã thÈm quyÒn cña mét hay c¶ hai Níc ký kÕt lµm cho  hay sÏ lµm cho ®èi tîng ®ã ph¶i nép thuÕ kh«ng ®óng theo  nh÷ng quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh nµy, lóc ®ã ®èi tîng nµy cã  thÓ gi¶i tr×nh trêng hîp cña m×nh víi nhµ chøc tr¸ch cã  thÈm quyÒn cña Níc ký kÕt n¬i ®èi tîng ®ã lµ ®èi tîng c  tró hoÆc víi nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña Níc ký kÕt  mµ ®èi tîng mang quèc  tÞch,  nÕu trêng  hîp  ®èi  tîng nµy  thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña kho¶n 1 §iÒu 24, mÆc dï néi  luËt cña hai Níc ký kÕt ®∙ quy ®Þnh nh÷ng chÕ ®é xö lý  khiÕu  n¹i.   Trêng   hîp   ®ã   ph¶i   ®îc   gi¶i   tr×nh  trong   thêi  h¹n 2 n¨m kÓ tõ lÇn th«ng b¸o gi¶i quyÕt ®Çu tiªn dÉn ®Õn  h×nh thøc thuÕ ¸p dông kh«ng ®óng víi nh÷ng quy ®Þnh cña  HiÖp ®Þnh. 2.  Nhµ chøc  tr¸ch  cã thÈm  quyÒn  sÏ cè g¾ng,  nÕu  nh  viÖc khiÕu n¹i lµ hîp lý vµ nÕu b¶n th©n nhµ chøc tr¸ch  ®ã kh«ng thÓ ®i ®Õn mét gi¶i ph¸p tháa ®¸ng, phèi hîp víi  nhµ chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña Níc ký kÕt kia ®Ó cïng  gi¶i   quyÕt   trêng   hîp   khiÕu   n¹i   b»ng   tháa   thuËn   chung,  nh»m môc ®Ých tr¸nh ®¸nh thuÕ kh«ng phï hîp víi HiÖp ®Þnh  nµy. Mäi tháa thuËn ®¹t ®îc sÏ ®îc thùc hiÖn kh«ng c¨n cø  vµo nh÷ng giíi h¹n thêi gian ghi trong néi luËt cña hai  Níc ký kÕt. 3. Sau ba n¨m kÓ tõ khi kÕt thóc giai ®o¹n tÝnh thuÕ  ph¸t sinh kho¶n thu nhËp cã liªn quan, mét Níc ký kÕt sÏ  kh«ng ®îc t¨ng c¬ së tÝnh thuÕ cña mét ®èi tîng c tró cña  mçi   Níc   ký   kÕt   b»ng   c¸ch   tÝnh   vµo   sè   thu   nhËp   ®ã   c¸c  kho¶n thu nhËp ®∙ ®îc tÝnh thuÕ t¹i Níc ký kÕt kia. Kho¶n  nµy sÏ kh«ng ¸p dông trong trêng hîp gian lËn, cè ý hoÆc  v« t×nh vi ph¹m.  4.  C¸c nhµ  chøc tr¸ch  cã  thÈm quyÒn  cña  hai Níc  ký  kÕt sÏ cè g¾ng phèi hîp gi¶i quyÕt mäi khã kh¨n hay víng  m¾c n¶y sinh trong qu¸ tr×nh ¸p dông HiÖp ®Þnh nµy. Nhµ  chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña hai Níc còng cã thÓ trao ®æi  víi nhau nh»m xãa bá viÖc ®¸nh thuÕ hai lÇn trong c¸c tr­ êng hîp kh«ng ®îc quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh. 5.  C¸c nhµ  chøc tr¸ch  cã  thÈm quyÒn  cña  hai Níc  ký  kÕt cã thÓ liªn hÖ trùc tiÕp víi nhau, víi môc ®Ých nh»m  ®¹t   ®îc   mét   tháa   thuËn   theo   néi   dung   nh÷ng   kho¶n   trªn 
Đồng bộ tài khoản