Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philipin

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
3
download

Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philipin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philipin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Philipin

  1. B NGO I GIAO C NG HÒA X H I CH NGĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc S : 22/2004/LPQT Hà N i, ngày 23 tháng 3 năm 2004 Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Philipin v h p tác khoa h c và công ngh có hi u l c t ngày 21 tháng 11 năm 2003./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHILIPIN V H P TÁC KHOA H C VÀ CÔNG NGH Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Philipin, dư i ây ư c g i là “Các Bên tham gia Hi p nh”. Mong mu n thúc Ny h p tác ch t ch v khoa h c và công ngh trên cơ s l i ích c a Các Bên, và phù h p v i Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, và Chính ph nư c C ng hòa Philipin v H p tác Kinh t , Khoa h c và K thu t ã ký ngày 9 tháng 1 năm 1978. ã th a thu n như sau: i u 1. Các Bên tham gia Hi p nh s thúc Ny h p tác khoa h c và công ngh gi a hai nư c, phù h p v i pháp lu t và quy nh c a m i Bên, trong nh ng lĩnh v c Các Bên cùng quan tâm, có th bao g m nh ng lĩnh v c nêu trong ph l c kèm theo Hi p nh này và nh ng lĩnh v c khác.
  2. i u 2. Nh m t ư c m c tiêu nêu t i i u 1 trên ây, các ho t ng dư i ây s ư c ti n hành: (a) trao i thông tin, ki n th c và kinh nghi m v khoa h c và công ngh . (b) trao i cán b k thu t và các lo i cán b khác kh o sát, tham quan, nghiên c u và ào t o trong các lĩnh v c khoa h c và công ngh . (c) cùng th c hi n ph i h p th c hi n các chương trình, d án và các ho t ng trên lãnh th c a m t ho c c hai bên tham gia Hi p nh, và (d) các hình th c khác v h p tác khoa h c và công ngh có th ư c các bên tham gia Hi p nh th a thu n v i nhau. i u 3. Các i u kho n và i u ki n, bao g m c các chi phí th c hi n, s ư c Các Bên tham gia Hi p nh th a thu n v i nhau i v i t ng chương trình, d án ho c ho t ng ư c ti n hành theo Hi p nh này. i u 4. Tùy theo pháp lu t và quy nh hi n hành c a mình, m i Bên tham gia Hi p nh s m b o cho công dân c a Bên kia ti n hành các ho t ng theo Hi p nh này m i s h tr c n thi t t o i u ki n thu n l i cho công vi c c a h . i u 5. Nh m th c hi n Hi p nh này, Các Bên tham gia Hi p nh ng ý thành l p m t Ti u ban h n h p, Ti u ban này s h p theo yêu c u c a m t trong hai Bên. Các cu c h p như v y s ư c t ch c luân phiên t i C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng hòa Philipin. i di n c a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và i di n c a C ng hòa Philipin là B Khoa h c và Công ngh . i u 6. Các i u kho n c a Hi p nh này s không h n ch quy n c a m i Bên tham gia Hi p nh ti n hành các bi n pháp liên quan t i b o v an ninh qu c gia c a mình. i u 7. M i Bên tham gia Hi p nh có th yêu c u b ng văn b n vi c s a i ho c b sung Hi p nh này. M i s a i ho c b sung ư c Hai Bên tham gia Hi p nh th a thu n s ư c ghi thành văn b n và s là m t ph n không tách r i c a Hi p nh. Vi c s a i ho c b sung nêu trên s có hi u l c k t ngày do Hai Bên tham gia Hi p nh quy t nh. i u 8. M i s khác bi t ho c b t ng nNy sinh do cách di n gi i ho c áp d ng các i u kho n nêu trên s ư c hòa gi i thông qua trao i ho c àm phán gi a Các Bên tham gia Hi p nh mà không c n tham kh o v i b t kỳ bên th ba ho c tòa án qu c t nào. i u 9. Hi p nh này có hi u l c k t ngày Các Bên tham gia Hi p nh trao i công hàm ngo i giao xác nh s hoàn t t các yêu c u pháp lý c a mình, và ti p t c có hi u l c cho n khi k t thúc do m t Bên tham gia Hi p nh thông báo cho Bên kia b ng văn b n qua ư ng ngo i giao v vi c k t thúc Hi p nh, ít nh t 6 tháng trư c th i h n d nh k t thúc. Vi c k t thúc Hi p nh này s không nh hư ng t i giá tr
  3. pháp lý c a các chương trình, các d án, các ho t ng ho c b t kỳ s h p tác nào khác ư c ch p thu n ho c ti n hành trong giai o n có hi u l c c a Hi p nh này. Làm b ng c cho nh ng Th a thu n trên ây, nh ng ngư i ký tên dư i ây, là i di n có thNm quy n c a hai Chính ph , ã ký vào Văn b n Hi p nh này. Hi p nh này làm t i Hà N i ngày 24 tháng 4 năm 1996, thành hai b n b ng ti ng Vi t Nam và ti ng Anh, c hai văn b n u có giá tr ngang nhau. Trong trư ng h p có s khác nhau v gi i thích Hi p nh, b n ti ng Anh s là cơ s ./. THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHILIPIN HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG William G.Padolina ng H u PH L C CÁC LĨNH V C H P TÁC KHOA H C VÀ CÔNG NGH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHILIPIN 1. Nghiên c u v công nghi p. 2. Vi i n t . 3. Công ngh sinh h c. 4. Tiêu chuNn hóa, các d ch v khoa h c và ki m nghi m. 5. Môi trư ng. 6. Qu n lý sinh v t hoang dã và các ngu n tài nguyên bi n. 7. Vi n thám. 8. Thông tin khoa h c và công ngh . 9. ào t o v qu n lý khoa h c và công ngh . 10. Khí tư ng h c.
  4. 11. Nông nghi p. 12. Năng lư ng nguyên t . 13. Các lĩnh v c khác hai bên cùng th a thu n./.
Đồng bộ tài khoản