Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
76
lượt xem
4
download

Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ

  1. B NGO I GIAO ------- S : 23/2009/SL-LPQT Hà N i, ngày 09 tháng 03 năm 2009 Hi p nh v h p tác khoa h c và công ngh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào, ký t i Viêng-Chăn ngày 18 tháng 12 năm 2008, có hi u l c t ngày 17 tháng 01 năm 2009. TL. B TRƯ NG KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Th Hoàng Anh HI P NNH V H P TÁC KHOA H C VÀ CÔNG NGH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN LÀO Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào (sau ây g i là chung là “các Bên”, g i riêng là “Bên”), Mong mu n tăng cư ng quan h h u ngh gi a hai nư c và thúc Ny phát tri n h p tác trong lĩnh v c khoa h c và công ngh , Nh n rõ t m quan tr ng c a khoa h c và công ngh i v i n n kinh t qu c dân c a hai nư c, ã th a thu n như sau: i u 1. Phù h p theo pháp lu t và quy nh c a mình, các Bên s thúc Ny h p tác trong lĩnh v c khoa h c và công ngh gi a hai nư c trên cơ s bình ng và cùng có l i. i u 2. H p tác trong khuôn kh Hi p nh này có th bao g m các hình th c sau ây: a) Trao i thông tin, ki n th c và kinh nghi m v khoa h c và công ngh ;
  2. b) Trao i các nhà khoa h c và chuyên gia k thu t kh o sát, tham quan nghiên c u và ào t o trong các lĩnh v c khoa h c và công ngh ; c) Cùng th c hi n ho c ph i h p th c hi n các chương trình, d án và các ho t ng nghiên c u tri n khai trên lãnh th c a m t ho c hai Bên; d) Các hình th c h p tác khác v khoa h c và công ngh ư c các Bên th a thu n. i u 3. V i m c tiêu t o thu n l i cho h p tác khoa h c và công ngh , trong trư ng h p c n thi t, các Bên s thúc Ny vi c ký k t các th a thu n b sung th c hi n các ho t ng h p tác gi a các cơ quan Nhà nư c, các vi n nghiên c u, các trư ng i h c và các cơ quan khác có liên quan c a hai bên trong khuôn kh Hi p nh này. Các th a thu n ó s ư c ký k t phù h p v i pháp lu t và quy nh hi n hành c a hai nư c. i u 4. Các i u kho n và i u ki n bao g m c các chi phí th c hi n i v i t ng chương trình, d án ho c ho t ng ư c ti n hành theo Hi p nh s ư c các Bên th a thu n c th v i nhau. i u 5. Trong khuôn kh pháp lu t và quy nh hi n hành c a mình, m i bên s dành cho bên kia m i s giúp c n thi t t o thu n l i cho các ho t ng h p tác trong khuôn kh Hi p nh. i u 6. 1. b o m các i u ki n t i ưu cho vi c th c hi n Hi p nh này, các Bên s thành l p y ban h p tác khoa h c và công ngh Vi t Nam – Lào g m các i di n do các Bên ch nh. 2. Nhi m v c a y ban h p tác khoa h c và công ngh nêu trên là: a) Ki m i m ti n c a các ho t ng h p tác trong khuôn kh Hi p nh; b) Xác nh các lĩnh v c h p tác m i trong khuôn kh Hi p nh; c) Th o lu n các v n khác liên quan n Hi p nh. 3. y ban h p tác khoa h c và công ngh s h p luân phiên hai năm m t l n t i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào. 4. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào c các cơ quan thNm quy n c a mình dư i ây ch trì thi hành Hi p nh này. Phía Vi t Nam là B Khoa h c và Công ngh , phía Lào là y ban Khoa h c và Công ngh qu c gia. i u 7. 1. Các bên s chú ý thích áng n vi c b o h các quy n s h u trí tu ho c các quy n khác có tính ch t s h u do ho t ng h p tác t o ra trong khuôn kh Hi p nh và n u c n thi t s tham kh o ý ki n c a nhau nh m th c hi n vi c b o h .
  3. 2. Vi c gi i quy t các v n liên quan n các quy n s h u trí tu do các ho t ng h p tác t o ra trong khuôn kh Hi p nh s ư c ghi vào các th a thu n b sung nêu t i i u 3 c a Hi p nh. 3. Thông tin khoa h c và công ngh do các ho t ng h p tác trong khuôn kh Hi p nh này t o ra mà không mang tính ch t s h u, n u không có th a thu n nào khác, có th ư c cung c p cho m t bên th ba thông qua các kênh giao lưu thông thư ng và phù h p v i các th t c hi n hành c a các cơ quan tham gia các ho t ng này. i u 8. Hi p nh này s không nh hư ng t i giá tr pháp lý ho c vi c thi hành b t c quy n ho c nghĩa v nào trong các i u ư c qu c t mà m i Bên là thành viên. i u 9. M i b t ng liên quan n vi c gi i thích ho c áp d ng Hi p nh này s ư c gi i quy t thông qua thương lư ng gi a các Bên ho c qua các bi n pháp khác theo s th a thu n c a các Bên. i u 10. 1. Hi p nh này có hi u l c sau ba mươi ngày k t ngày ký. 2. Hi p nh này có hi u l c trong th i gian 5 năm và m c nhiên ư c gia h n cho t ng 5 năm ti p theo, tr phi m t Bên thông báo b ng văn b n cho Bên kia ý nh ch m d t Hi p nh ít nh t sáu tháng trư c khi Hi p nh h t hi u l c. 3. M t Bên có th b ng thông báo b ng văn b n ngh s a i ho c b sung Hi p nh này. Nh ng s a i ho c b sung như v y s có hi u l c t ngày nh n ư c văn b n thông báo ch p thu n t phía Bên kia và là m t ph n không th tách r i c a Hi p nh này. 4. Vi c hi p nh ch m d t theo kho n 2 c a i u này không nh hư ng n các chương trình, d án ho c ho t ng ti n hành trong khuôn kh Hi p nh này và ư c b t u trư c th i i m Hi p nh ch m d t hi u l c. làm b ng, nh ng ngư i ký tên dư i ây, ư c hai Chính ph y quy n y , ã ký Hi p nh này. Làm t i Viêng-chăn, ngày 18 tháng 12 năm 2008 thành hai b n g c b ng ti ng Vi t và ti ng Lào THAY M T CHÍNH PH NƯ C THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA C NG HÒA DÂN CH NHÂN DÂN VI T NAM LÀO B TRƯ NG B KHOA H C B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN VÀ CÔNG NGH KHOA H C VÀ CÔNG NGH
  4. Hoàng Văn Phong Bountieu Phissamay

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản