Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
152
lượt xem
48
download

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

 1. HI P Đ NH V VI C ÁP D NG CÁC BI N PHÁP KI M D CH Đ NG TH C V T - SPS Các Thành viên: Kh ng đ nh r ng không Thành viên nào b ngăn c m thông qua ho c thi hành các bi n pháp c n thi t đ b o v cu c s ng và s c kho c a con ngư i, đ ng v t và th c v t, v i yêu c u là các bi n pháp này không đư c áp d ng đ t o ra s phân bi t đ i x tùy ti n ho c vô căn c gi a các Thành viên có cùng đi u ki n như nhau ho c đ d n đ n s h n ch thương m i qu c t ; Mong mu n c i thi n s c kho con ngư i, s c kho đ ng v t và tình hình v sinh th c v t t i t t c các Thành viên; Ghi nh n r ng các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t thư ng đư c áp d ng trên cơ s các hi p đ nh hay ngh đ nh thư song phương; Mong mu n l p ra m t b quy t c và quy ư c đ hư ng d n vi c xây d ng, thông qua và thi hành các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t đ gi m thi u tác đ ng tiêu c c c a chúng đ i v i thương m i; Công nh n s đóng góp quan tr ng c a các tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh qu c t trong lĩnh v c này; Mong mu n ti p t c s d ng các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t hài hoà gi a các Thành viên trên cơ s các tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh qu c t do các t ch c qu c t có liên quan xây d ng, k c U ban An toàn th c ph m, Văn phòng D ch t qu c t và các t ch c qu c t và khu v c có liên quan ho t đ ng trong khuôn kh Công ư c B o v Th c v t Qu c t và không yêu c u các Thành viên ph i thay đ i m c đ b o v đ i s ng hay s c kho con ngư i, đ ng v t, th c v t c a mình; Công nh n r ng các Thành viên đang phát tri n có th g p khó khăn đ c bi t khi tuân th các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t c a Thành viên nh p kh u, và do đó cũng g p khó khăn trong vi c xâm nh p th trư ng, và cũng g p khó khăn trong vi c hình thành và áp d ng các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t t i lãnh th c a mình, và mong mu n h tr nh ng c g ng c a h trong lĩnh v c này. Mong mu n làm rõ các quy t c áp d ng các đi u kho n c a GATT 1994 liên quan đ n vi c s d ng các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t, đ c bi t là các đi u kho n c a Đi u XX(b);[1] Dư i đây tho thu n như sau: Đi u 1 Các đi u kho n chung 1. Hi p đ nh này áp d ng cho t t c các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t có th tr c ti p hay gián ti p nh hư ng đ n thương m i qu c t . Các bi n pháp như v y s đư c xây d ng và áp d ng phù h p v i các đi u kho n c a Hi p đ nh này. 2. Các đ nh nghĩa nêu trong Ph l c A s áp d ng cho Hi p đ nh này. 3. Các ph l c là m t ph n th ng nh t c a Hi p đ nh này. 4. Không có đi u gì trong Hi p đ nh này s nh hư ng đ n quy n c a các Thành viên theo Hi p đ nh v Các hàng rào k thu t đ i v i thương m i liên quan đ n các bi n pháp không thu c ph m vi c a Hi p đ nh này.
 2. Đi u 2 Các quy n và nghĩa v cơ b n 1. Các Thành viên có quy n s d ng các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t c n thi t đ b o v cu c s ng và s c kho c a con ngư i, đ ng v t và th c v t v i đi u ki n các bi n pháp đó không trái v i các đi u kho n c a Hi p đ nh này. 2. Các Thành viên ph i đ m b o r ng b t kỳ bi n pháp v sinh đ ng-th c v t nào cũng ch đư c áp d ng m c đ c n thi t đ b o v cu c s ng và s c kho c a con ngư i, đ ng v t và th c v t và d a trên các nguyên t c khoa h c và không đư c duy trì thi u căn c khoa h c xác đáng, tr khi như đư c nêu t i kho n 7 c a Đi u 5. 3. Các Thành viên ph i đ m b o r ng các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t c a h không phân bi t đ i x m t cách tuỳ ti n ho c vô căn c gi a các Thành viên khi có các đi u ki n gi ng nhau ho c tương t nhau, k c các đi u ki n gi a lãnh th c a h và lãnh th các Thành viên khác. Các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t ph i đư c áp d ng mà không t o nên s h n ch trá hình đ i v i thương m i qu c t . 4. Các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t tuân th các đi u kho n liên quan c a Hi p đ nh này dư c coi là phù h p v i các nghĩa v c a các Thành viên theo các quy đ nh c a GATT 1994 liên quan đ n vi c s d ng các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t, đ c bi t là các quy đ nh c a Đi u XX(b). Đi u 3 S Hài hoà 1. Đ hài hoà các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t trên cơ s chung nh t có th đư c, các Thành viên s l y các tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh qu c t , n u có, làm cơ s cho các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t c a mình, tr khi đư c nêu khác đi trong Hi p đ nh này và đ c bi t là t i kho n 3. 2. Các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t tuân th các tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh qu c t s đư c cho là c n thi t đ b o v cu c s ng ho c s c kho con ngư i, đ ng v t, th c v t và đư c coi là phù h p v i các đi u kho n liên quan c a Hi p đ nh này và c a GATT 1994. 3. Các Thành viên có th áp d ng hay duy trì các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t cao hơn các bi n pháp d a trên các tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh qu c t có liên quan, n u có ch ng minh khoa h c, ho c do m c b o v đ ng-th c v t mà m t Thành viên coi là phù h p theo các quy đ nh liên quan c a các kho n t 1 đ n 8 c a Đi u 5.[2] M c dù v y, t t c các bi n pháp d n đ n m c đ b o v đ ng-th c v t khác v i các bi n pháp d a trên các tiêu chu n, hư ng d n hay khuy n ngh qu c t đ u không trái v i b t kỳ đi u kho n nào khác c a Hi p đ nh này. 4. Các Thành viên s tham gia đ y đ , trong gi i h n ngu n l c c a mình, vào các t ch c qu c t liên quan và các cơ quan ph thu c c a các t ch c đó, đ c bi t là U ban An toàn th c ph m, Văn phòng Ki m d ch qu c t và các t ch c qu c t và khu v c ho t đ ng trong khuôn kh Công ư c B o v Th c v t Qu c t và, trong ph m vi các t ch c này, thúc đ y vi c xây d ng và rà soát đ nh kỳ các tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh v m i khía c nh c a các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t. 5. U ban v các Bi n pháp v sinh đ ng-th c v t nêu t i các kho n t 1 đ n 4 c a Đi u 12 (trong Hi p đ nh này đư c g i là "U ban") s xây d ng m t th t c đ giám sát quá trình hài hoà qu c t và đi u ph i các n l c trong lĩnh v c này v i các t ch c qu c t liên quan. Đi u 4 Tính tương đương 1. Các Thành viên s ch p nh n các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t tương đương c a các Thành viên khác, ngay c n u các bi n pháp này khác v i các bi n pháp c a h ho c các bi n pháp c a các Thành viên khác cùng buôn bán s n ph m đó, n u Thành viên xu t kh u
 3. ch ng minh đư c m t cách khách quan cho Thành viên nh p kh u là các bi n pháp đó tương ng v i m c b o v đ ng-th c v t c a Thành viên nh p kh u. Đ ch ng minh đi u đó, n u có yêu c u, Thành viên nh p kh u s đư c ti p c n h p lý đ thanh tra, th nghi m và ti n hành các th t c liên quan khác. 2. Các Thành viên, khi đư c yêu c u, s ti n hành tham v n v i m c tiêu đ t đư c tho thu n song phương và đa phương v công nh n tính tương đương c a các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t. Đi u 5 Đánh giá r i ro và xác đ nh m c đ b o v đ ng-th c v t phù h p 1. Các Thành viên đ m b o r ng các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t c a mình d a trên vi c đánh giá, tương ng v i th c t , các r i ro đ i v i cu c s ng ho c s c kho con ngư i, đ ng v t, ho c th c v t, có tính đ n các k thu t đánh giá r i ro do các t ch c qu c t liên quan xây d ng nên. 2. Khi đánh giá r i ro, các Thành viên s tính đ n ch ng c khoa h c đã có; các quá trình và phương pháp s n xu t liên quan; các phương pháp thanh tra, l y m u và th nghi m liên quan; tính ph bi n c a m t s b nh hay loài sâu nh t đ nh; các khu v c không có sâu ho c không có b nh; các đi u ki n sinh thái và môi trư ng liên quan; và ki m d ch ho c cách x lý khác. 3. Khi đánh giá r i ro đ i v i cu c s ng ho c s c kho con ngư i, đ ng v t, ho c th c v t và xác đ nh bi n pháp áp d ng đ có m c b o v đ ng-th c v t phù h p kh i r i ro đó, các Thành viên ph i tính đ n các y u t kinh t liên quan: kh năng thi t h i do thua l trong s n xu t hay tiêu th khi có sâu ho c b nh xâm nh p, xu t hi n hay lan truy n; chi phí c a vi c ki m tra hay lo i b sâu b nh trên lãnh th Thành viên nh p kh u; và tính hi u qu v chi phí c a các phương cách h n ch r i ro. 4. Các Thành viên, khi xác đ nh m c b o v đ ng-th c v t phù h p, s tính đ n m c tiêu gi m t i thi u tác đ ng thương m i b t l i. 5. V i m c tiêu nh t quán trong vi c áp d ng khái ni m m c b o v đ ng-th c v t phù h p ch ng l i các r i ro đ i v i cu c s ng ho c s c kho con ngư i, đ ng v t, ho c th c v t, m i Thành viên s tránh s phân bi t tùy ti n ho c vô căn c v m c b o v đư c xem là tương ng trong nh ng trư ng h p khác, n u s phân bi t đó d n đ n phân bi t đ i x ho c h n ch trá hình d i v i thương m i qu c t . Các Thành viên s h p tác t i U ban nêu t i các kho n 1, 2 và 3 c a Đi u 12 đ đ nh ra hư ng d n giúp đưa đi u kho n này vào th c t . Trong khi đ nh ra nh ng hư ng d n đó, U ban s xem xét m i y u t liên quan, k c tính ch t đ c bi t c a các r i ro v s c kho con ngư i mà ngư i ta có th t m c vào. 6.Không phương h i đ n kho n 2 c a Đi u 3, khi thi t l p hay duy trì các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t đ có m c b o v đ ng-th c v t c n thi t, các Thành viên ph i đ m b o nh ng bi n pháp đó không gây h n ch thương m i hơn các bi n pháp c n có đ đ t đư c m c b o v đ ng-th c v t c n thi t, có tính đ n tính kh thi v k thu t và kinh t .[3] 7. Trong trư ng h p ch ng c khoa h c liên quan chưa đ , m t Thành viên có th t m th i áp d ng các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t trên cơ s thông tin chuyên môn s n có, k c thông tin t các t ch c qu c t liên quan cũng như t các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t do các Thành viên khác áp d ng. Trong trư ng h p đó, các Thành viên s ph i thu th p thông tin b sung c n thi t đ có s đánh giá r i ro khách quan hơn và rà soát các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t m t cách tương ng trong kho ng th i gian h p lý. 8. Khi m t Thành viên có lý do đ tin r ng m t bi n pháp v sinh đ ng-th c v t nào đó do m t Thành viên khác áp d ng hay duy trì làm kìm hãm, ho c có kh năng kìm hãm, xu t kh u c a mình và bi n pháp đó không d a trên các tiêu chu n, hư ng d n hay khuy n ngh qu c t liên quan, ho c các tiêu chu n, hư ng d n hay khuy n ngh đó không t n t i, Thành
 4. viên duy trì bi n pháp đó có th đư c yêu c u và ph i gi i thích lý do c a các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t đó. Đi u 6 Thích ng v i các đi u ki n khu v c, k c các khu v c không có sâu b nh ho c ít sâu b nh 1. Các Thành viên đ m b o r ng các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t c a mình thích ng v i các đ c tính v sinh đ ng-th c v t c a khu v c s n xu t ra s n ph m và khu v c s n ph m đư c đưa đ n, cho dù khu v c đó có th là c m t nư c, m t ph n c a m t nư c ho c các ph n c a nhi u nư c. Khi đánh giá các đ c tính v sinh đ ng-th c v t c a m t khu v c, cùng v i nh ng y u t khác, các Thành viên ph i tính đ n m c đ ph bi n c a các loài sâu hay b nh đ c trưng, các chương trình di t tr ho c ki m soát sâu b nh hi n có, các tiêu chí ho c hư ng d n tương ng do các t ch c qu c t có th xây d ng nên. 2. Các Thành viên công nh n các khái ni m khu v c không có sâu-b nh và khu v c ít sâu- b nh. Vi c xác đ nh các khu v c đó ph i d a trên các y u t như đ a lý, h sinh thái, giám sát ki m d ch, và tính đ n hi u qu c a vi c ki m tra v sinh đ ng-th c v t. 3. Các Thành viên xu t kh u tuyên b các khu v c trong lãnh th c a mình là khu v c không có sâu-b nh ho c khu v c ít sâu-b nh c n ph i cung c p b ng ch ng c n thi t đ ch ng minh m t cách khách quan v i thành viên nh p kh u r ng các khu v c này là, ho c s duy trì, khu v c không có sâu b nh ho c khu v c ít sâu b nh. Đ làm vi c này, khi có yêu c u, Thành viên nh p kh u s đư c ti p c n h p lý đ thanh tra, th nghi m và ti n hành các th t c liên quan khác. Đi u 7 Minh b ch chính sách Các Thành viên s thông báo nh ng thay đ i trong các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t và cung c p thông tin v các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t c a mình theo các đi u kho n c a Ph l c B. Đi u 8 Ki m tra, thanh tra và th t c ch p thu n Các Thành viên s tuân th các đi u kho n c a Ph l c C v ho t đ ng ki m tra, thanh tra và th t c ch p thu n, k c các h th ng qu c gia ch p thu n s d ng ph gia th c ph m ho c đ t ra dung sai cho t p ch t trong th c ph m, đ u ng và th c ăn đ ng v t, và m t khác đ m b o các th t c c a h không trái v i các đi u kho n c a Hi p đ nh này. Đi u 9 Tr giúp k thu t 1. Các Thành viên nh t trí t o thu n l i cho vi c dành tr giúp k thu t cho các Thành viên khác, đ c bi t là các Thành viên đang phát tri n, thông qua quan h song phương ho c qua các t ch c qu c t thích h p. S tr giúp đó có th trong các lĩnh v c công ngh x lý, nghiên c u và cơ s h t ng, k c vi c thành l p các cơ quan qu n lý qu c gia, và có th dư i d ng tư v n, tín d ng, quyên góp và vi n tr không hoàn l i, k c vì m c đích cung c p trình đ k thu t, đào t o và thi t b đ cho phép các nư c đó đi u ch nh và tuân theo các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t c n thi t đ có m c b o v đ ng-th c v t phù h p t i th trư ng xu t kh u c a mình. 2. Khi c n có đ u tư cơ b n đ m t Thành viên đang phát tri n là nư c xu t kh u có th đáp ng các yêu c u v sinh đ ng-th c v t c a m t Thành viên nh p kh u, Thành viên nh p kh u s xem xét vi c tr giúp k thu t như cho phép Thành viên đang phát tri n duy trì và m r ng các cơ h i xâm nh p th trư ng cho s n ph m có liên quan. Đi u 10 Đ i x đ c bi t và khác bi t
 5. 1. Khi chu n b và áp d ng các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t, các Thành viên s tính đ n các nhu c u đ c bi t c a các Thành viên đang phát tri n, và đ c bi t là các Thành viên kém phát tri n. 2. N u m c b o v đ ng-th c v t phù h p cho phép áp d ng d n d n các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t m i, th i gian dài hơn đ thích ng s đư c dành cho s n ph m có nhu c u c a Thành viên đang phát tri n đ duy trì cơ h i xu t kh u c a h . 3. Đ đ m b o các Thành viên đang phát tri n có th tuân th các đi u kho n c a Hi p đ nh này, U ban đư c phép, khi có yêu c u, dành cho các nư c đó nh ng ngo i l trong th i gian nh t đ nh c th đ i v i toàn b hay m t ph n nghĩa v theo Hi p đ nh này, có tính đ n nhu c u tài chính, thương m i và phát tri n c a các nư c đó. 4. Các Thành viên s khuy n khích và t o thu n l i cho các Thành viên đang phát tri n tham gia tích c c vào các t ch c qu c t liên quan. Đi u 11 Tham v n và gi i quy t tranh ch p 1. Các đi u kho n c a Đi u XXII và XXIII c a GATT 1994 như đã nói rõ và áp d ng t i B n ghi nh Gi i quy t Tranh ch p s áp d ng cho tham v n và gi i quy t tranh ch p c a Hi p đ nh này, tr khi trong Hi p đ nh có quy đ nh c th khác. 2. Trong m t tranh ch p theo Hi p đ nh này có liên quan đ n các v n đ khoa h c hay k thu t, ban h i th m s xin ý ki n các chuyên gia do ban h i th m ch n cùng v i các bên tranh ch p. Trong vi c này, n u th y thích h p, ban h i th m có th l p m t nhóm chuyên gia k thu t tư v n, ho c tham v n v i các t ch c qu c t liên quan theo yêu c u c a b t kỳ bên tranh ch p nào ho c do ban h i th m t đ ra. 3. Không có đi u gì trong Hi p đ nh này phương h i đ n quy n c a các Thành viên theo các hi p đ nh qu c t , k c quy n d a vào hoà gi i ho c cơ c u gi i quy t tranh ch p c a các t ch c qu c t khác hay đư c l p ra theo b t kỳ hi p đ nh qu c t nào. Đi u 12 Qu n lý 1. U ban v Các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t đư c thành l p đ làm di n đàn tham v n thư ng xuyên. U ban s th c hi n các ch c năng c n thi t đ th c thi các đi u kho n c a Hi p đ nh này và thúc đ y các m c đích c a Hi p đ nh, đ c bi t là v m t hài hoà hóa. U ban ra quy t đ nh b ng phương pháp đ ng thu n. 2. U ban khuy n khích và h tr vi c tham v n ho c đàm phán đ c bi t gi a các Thành viên v nh ng v n đ v sinh đ ng-th c v t c th . U ban khuy n khích t t c các Thành viên s d ng các tiêu chu n, hư ng d n hay khuy n ngh qu c t và s th c hi n tham v n và nghiên c u k thu t v i m c đích tăng s ph i h p và th ng nh t gi a các h th ng và phương pháp qu c t và qu c gia đ ch p thu n vi c s d ng các ch t ph gia th c ph m ho c đ t ra dung sai t p ch t cho th c ph m, đ u ng hay th c ăn đ ng v t. 3. U ban s duy trì liên l c ch t ch v i các t ch c qu c t liên quan trong lĩnh v c b o v đ ng-th c v t, đ c bi t là v i U ban An toàn th c ph m, Văn phòng D ch t Qu c t và Ban Thư ký Công ư c B o v Th c v t Qu c t , v i m c đích có đư c s tư v n khoa h c và k thu t t t nh t cho vi c qu n lý Hi p đ nh này và đ đ m b o tránh các n l c trùng l p không c n thi t. 4. U ban s xây d ng m t th t c giám sát quá trình hài hoà qu c t và s d ng các tiêu chu n, hư ng d n hay khuy n ngh qu c t . Đ làm vi c này, U ban s cùng v i các t ch c qu c t liên quan l p m t danh sách các tiêu chu n, hư ng d n hay khuy n ngh qu c t liên quan đ n các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t mà U ban cho là có tác đ ng l n đ n thương m i. Danh sách này s bao g m các tiêu chu n, hư ng d n hay khuy n ngh qu c t mà các Thành viên áp d ng làm đi u ki n cho hàng nh p kh u ho c trên cơ s đó ch các
 6. s n ph m nh p kh u tuân th các tiêu chu n này m i đư c xâm nh p th trư ng c a các Thành viên. Trong trư ng h p m t Thành viên không áp d ng m t tiêu chu n, hư ng d n hay khuy n ngh qu c t làm đi u ki n cho hàng nh p kh u, Thành viên đó ph i ch ra nguyên nhân và đ c bi t là h có coi tiêu chu n đó là chưa đ đ đ t đư c m c b o v đ ng-th c v t phù h p hay không. N u m t Thành viên xem xét l i quan đi m c a mình, cùng v i vi c ch ra vi c áp d ng tiêu chu n, hư ng d n hay khuy n ngh qu c t đư c dùng làm đi u ki n cho hàng nh p kh u, Thành viên đó ph i gi i thích s thay đ i c a mình và thông báo cho Ban Thư ký cũng như các t ch c qu c t liên quan, tr phi vi c thông báo và gi i thích đó đư c đưa ra theo các th t c c a Ph l c B. 5. Đ tránh trùng l p không c n thi t, U ban có th quy t đ nh s d ng m t cách thích h p thông tin t các th t c, đ c bi t là th t c thông báo, đang có hi u l c c a các t ch c qu c t liên quan. 6. Trên cơ s sáng ki n c a m t trong các Thành viên, U ban có th thông qua các kênh thích h p m i các t ch c qu c t liên quan ho c các cơ quan ph thu c c a các t ch c đó kh o sát các v n đ c th v m t tiêu chu n, hư ng d n hay khuy n ngh , k c lý do gi i thích vi c không s d ng như nêu t i kho n 4. 7. U ban s rà soát vi c đi u hành và vi c th c hi n Hi p đ nh này ba năm sau ngày Hi p đ nh WTO có hi u l c, và sau đó n u có nhu c u. N u thích h p, U ban có th trình lên H i đ ng Thương m i Hàng hoá đ ngh s a đ i văn b n Hi p đ nh này có xét đ n kinh nghi m thu th p đư c t vi c th c hi n Hi p đ nh cùng các y u t khác. Đi u 13 Th c hi n Các Thành viên ch u trách nhi m hoàn toàn v vi c tuân th m i nghĩa v nêu trong Hi p đ nh này. Các Thành viên s hình thành và th c hi n các bi n pháp và cơ ch tích c c đ h tr vi c thuân th các đi u kho n c a Hi p đ nh này không ch t i các cơ quan chính ph trung ương. Các Thành viên s có các bi n pháp h p lý có th đư c đ các cơ quan phi chính ph trên lãnh th c a mình, cũng như các t ch c khu v c mà các cơ quan liên quan trong lãnh th c a h là thành viên, tuân th các đi u kho n c a Hi p đ nh này. Ngoài ra, các Thành viên s không có nh ng bi n pháp tr c ti p hay gián ti p yêu c u hay khuy n khích các t ch c khu v c ho c phi chính ph ho c các cơ quan chính ph t i đ a phương hành đ ng trái v i các đi u kho n c a Hi p đ nh này. Các Thành viên đ m b o r ng h ch d a vào các t ch c phi chính ph trong vi c th c hi n các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t n u các t ch c đó tuân th các đi u kho n c a Hi p đ nh này. Đi u 14 Đi u kho n cu i cùng Các Thành viên kém phát tri n nh t có th hoãn áp d ng các đi u kho n c a Hi p đ nh này trong kho ng th i gian năm năm sau ngày Hi p đ nh WTO có hi u l c đ i v i các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t c a h có nh hư ng đ n nh p kh u ho c s n ph m nh p kh u. Các Thành viên đang phát tri n khác có th hoãn áp d ng các đi u kho n c a Hi p đ nh này, ngoài kho n 8 c a Đi u 5 và Đi u 7, hai năm sau ngày Hi p đ nh WTO có hi u l c đ i v i các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t hi n có c a h có nh hư ng đ n nh p kh u ho c s n ph m nh p kh u, n u vi c áp d ng đó không th c hi n đư c do thi u trình đ k thu t, cơ s h t ng hay ngu n l c k thu t. PH L C A CÁC Đ NH NGHĨA[4] 1. Bi n pháp v sinh đ ng-th c v t - B t kỳ bi n pháp nào áp d ng đ : (a) b o v cu c s ng ho c s c kho đ ng v t ho c th c v t trong lãnh th Thành viên kh i nguy cơ xâm nh p, xu t hi n hay lan truy n c a sâu, b nh, v t mang b nh hay v t gây b nh;
 7. (b) b o v cu c s ng ho c s c kho con ngư i ho c đ ng v t trong lãnh th Thành viên kh i nguy cơ t các ch t ph gia th c ph m, t p ch t, đ c ch t ho c v t gây b nh trong th c ph m, đ u ng ho c th c ăn gia súc; (c) b o v cu c s ng ho c s c kho con ngư i trong lãnh th Thành viên kh i nguy cơ t các b nh do đ ng v t, th c v t hay s n ph m c a chúng đem l i ho c t vi c xâm nh p, xu t hi n hay lan truy n sâu h i; ho c (d) ngăn ch n hay h n ch tác h i khác trong lãnh th Thành viên kh i s xâm nh p, xu t hi n hay lan truy n c a sâu h i. Các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t bao g m t t c các lu t, ngh đ nh, quy đ nh, yêu c u và th t c, k c các tiêu chí s n ph m cu i cùng; các quá trình và phương pháp s n xu t; th nghi m, thanh tra, ch ng nh n và th t c ch p thu n; x lý ki m d ch k c các yêu c u g n v i vi c v n chuy n đ ng v t hay th c v t hay g n v i các nguyên li u c n thi t cho s t n t i c a chúng trong khi v n chuy n; các đi u kho n v phương pháp th ng kê có liên quan, th t c l y m u và phương pháp đánh giá nguy cơ, và các yêu c u đóng gói và dán nhãn liên quan tr c ti p đ n an toàn th c ph m. 2. Hài hoà - Vi c các Thành viên khác nhau xây d ng, công nh n và áp d ng các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t chung. 3. Các tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh qu c t (a) đ i v i an toàn th c ph m, đó là các tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh do U ban An toàn th c ph m xây d ng liên quan đ n các ch t ph gia th c ph m, thu c thú y và dư lư ng thu c tr sâu, t p ch t, phương pháp phân tích và l y m u, các mã s và hư ng d n v th c hành v sinh; (b) đ i v i s c kho đ ng v t, đó là các tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh đư c xây d ng dư i s b o tr c a Văn phòng Ki m d ch đ ng v t qu c t ; (c) đ i v i th c v t, đó là các tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh qu c t đư c xây d ng dư i s b o tr c a Ban Thư ký Công ư c B o v Th c v t Qu c t h p tác cùng các t ch c khu v c ho t đ ng trong khuôn kh Công ư c B o v Th c v t Qu c t ; và (d) đ i v i các v n đ không thu c ph m vi các t ch c nói trên, đó là các tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh phù h p đư c công b b i các t ch c qu c t khác có liên quan mà các Thành viên có th gia nh p do U ban xác đ nh. 4. Đánh giá nguy cơ - Vi c th m đ nh tình tr ng có th có s xâm nh p, xu t hi n hay lan truy n sâu ho c b nh trong lãnh th m t Thành viên nh p kh u theo các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t có th áp d ng và các h u qu sinh h c và kinh t có th đi kèm; ho c vi c th m đ nh kh năng tác đ ng có h i đ n s c kho con ngư i hay đ ng v t t s có m t c a ch t ph gia th c ph m, t p ch t, đ c ch t hay v t gây b nh trong th c ph m, đ u ng ho c th c ăn đ ng v t. 5.M c b o v đ ng-th c v t phù h p - M c b o v đư c Thành viên xây d ng nên các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t đ b o v cu c s ng hay s c kho con ngư i, đ ng v t hay th c v t trong lãnh th c a mình coi là phù h p. Ghi chú: Nhi u Thành viên g i khái ni m này là "m c nguy cơ ch p nh n đư c". 6. Khu v c không có sâu-b nh - M t khu v c, dù đó là c m t nư c, m t ph n c a m t nư c, t t c ho c t ng ph n c a nhi u nư c, do các cơ quan có th m quy n xác đ nh, trong đó không có m t loài sâu hay b nh c th .
 8. Ghi chú: M t khu v c không có sâu-b nh có th bao b c, b bao b c ho c li n k v i m t khu v c - dù là trong m t ph n c a m t nư c ho c trong m t vùng đ a lý bao g m nhi u ph n hay t t c m t s nư c - trong đó không có m t loài sâu hay b nh c th , nhưng đang có nh ng bi n pháp ki m tra khu v c ví d như l p các vùng b o v , giám sát và vùng đ m đ h n ch ho c di t tr loài sâu hay b nh đó. 7. Khu v c ít sâu-b nh - M t khu v c, dù đó là c m t nư c, m t ph n c a m t nư c, t t c ho c t ng ph n c a m t s nư c, do các cơ quan có th m quy n xác đ nh, trong đó m t loài sâu hay b nh c th ch t n t i m c th p và đang có các bi n pháp giám sát, ki m tra ho c di t tr h u hi u. PH L C B MINH B CH CÁC QUY Đ NH V SINH Đ NG-TH C V T Công b các quy đ nh 1. Các Thành viên đ m b o t t c các quy đ nh v sinh đ ng-th c v t[5] đã ban hành đ u đư c công b ngay sao cho các Thành viên quan tâm có th bi t v các quy đ nh đó. 2. Tr nh ng trư ng h p kh n c p, các Thành viên s dành m t kho ng th i gian h p lý gi a vi c công b m t quy đ nh v sinh đ ng-th c v t và th i đi m quy đ nh đó có hi u l c đ các nhà s n xu t các Thành viên xu t kh u, đ c bi t là t i các Thành viên đang phát tri n, đi u ch nh s n ph m và phương pháp s n xu t c a mình theo yêu c u c a Thành viên nh p kh u. Đi m h i đáp 3. M i Thành viên đ m b o có m t đi m h i-đáp ch u trách nhi m tr l i m i câu h i h p lý t các Thành viên có quan tâm cũng như cung c p tài li u liên quan đ n: (a) b t kỳ quy đ nh v sinh đ ng th c-v t nào đư c ban hành ho c đ xu t trong lãnh th Thành viên đó; (b) b t kỳ các th t c ki m tra và thanh tra, quy trình s n xu t và ki m d ch, th t c ch p thu n dung sai thu c tr sâu và ch t ph gia th c ph m đang có hi u l c trong lãnh th Thành viên đó; (c) các th t c đánh giá r i ro, các y u t c n xem xét khi đánh giá, cũng như vi c xác đ nh m c b o v đ ng-th c v t phù h p; (d) s gia nh p ho c tham gia c a Thành viên đó ho c các cơ quan liên quan trong lãnh th Thành viên đó vào các t ch c và h th ng v sinh đ ng th c-v t qu c t và khu v c, cũng như các hi p đ nh và tho thu n song phương và đa phương trong ph m vi Hi p đ nh này, và văn b n c a các hi p đ nh và tho thu n đó. 4. Các Thành viên đ m b o n u các Thành viên có quan tâm yêu c u cung c p b n sao các tài li u thì các b n sao đó đư c cung c p v i giá b ng nhau (n u có), tr chi phí v n chuy n, cho công dân[6] các Thành viên liên quan. Th t c thông báo 5. N u không có tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh qu c t ho c n i dung c a m t quy đ nh v sinh đ ng-th c v t d ki n đưa ra cơ b n không gi ng v i n i dung c a m t tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh qu c t , và n u quy đ nh đó có th có tác đ ng quan tr ng đ n thương m i các Thành viên khác, các Thành viên s :
 9. (a) ra m t thông báo ngay vào giai đo n đ u sao cho các Thành viên có quan tâm bi t đư c v đ xu t áp d ng m t quy đ nh nào đó; (b)thông báo cho các Thành viên khác, thông qua Ban Thư ký, v các s n ph m ch u tác đ ng c a quy đ nh đó cùng v i m t gi i trình ng n g n v m c đích và cơ s c a quy đ nh. Vi c thông báo đó ph i ti n hành vào giai đo n đ u, khi quy đ nh còn có th s a đ i và các ý ki n nh n xét đư c xem xét đ n; (c)cung c p theo yêu c u c a các Thành viên khác b n sao c a quy đ nh d ki n đưa ra và n u có th , ch ra nh ng ch n i dung khác bi t v i các tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh qu c t ; (d)dành th i gian h p lý cho các Thành viên, không phân bi t đ i x gi a các Thành viên đó, đ có nh n xét b ng văn b n, th o lu n các nh n xét đó khi có yêu c u và lưu tâm đ n các nh n xét cùng k t qu th o lu n đó. 6. Tuy nhiên, khi xu t hi n hay đe do xu t hi n nh ng v n đ kh n c p v b o v s c kho đ i v i m t Thành viên, Thành viên đó có th b qua các bư c nêu trong kho n 5 c a Ph l c này n u th y c n thi t, v i đi u ki n Thành viên đó: (a)l p t c thông báo cho các Thành viên khác, thông qua Ban Thư ký, v quy đ nh và các s n ph m ch u tác đ ng cùng v i m t gi i trình ng n g n v m c đích và cơ s c a quy đ nh, k c b n ch t c a (các) v n đ kh n c p;(b)khi đư c yêu c u, ph i cung c p b n sao quy đ nh đó cho các Thành viên khác; (c)cho phép các Thành viên khác nh n xét b ng văn b n, th o lu n các nh n xét đó khi có yêu c u và lưu tâm đ n các nh n xét cùng k t qu th o lu n đó. 7. Thông báo cho Ban Thư ký s b ng ti ng Anh, ti ng Pháp ho c ti ng Tây Ban Nha. 8.Các Thành viên phát tri n, n u các Thành viên khác yêu c u, s cung c p b n sao các tài li u ho c trong trư ng h p các tài li u l n thì cung c p tóm t t các tài li u b ng m t thông báo c th b ng ti ng Anh, ti ng Pháp ho c ti ng Tây Ban Nha. 9. Ban Thư ký s l p t c sao chuy n thông báo đó t i t t c các Thành viên và các t ch c qu c t có quan tâm và lưu ý các Thành viên đang phát tri n v b t kỳ thông báo nào liên quan đ n s n ph m mà h quan tâm. 10. Các Thành viên s c m t cơ quan chính ph trung ương duy nh t ch u trách nhi m, t m qu c gia, th c hi n các đi u kho n liên quan đ n th t c thông báo theo các kho n 5, 6, 7 và 8 c a Ph l c này. Các b o lưu chung 1. Không có đi u gì trong Hi p đ nh này đư c hi u là yêu c u: (a) cung c p các chi ti t ho c b n sao c a d th o ho c công b văn b n ngoài th ti ng c a Thành viên tr vi c đã nêu t i kho n 8 c a Ph l c này; ho c (b) các Thành viên ti t l thông tin m t có th nh hư ng đ n vi c th c thi lu t pháp v v sinh đ ng th c-v t ho c có th phương h i đ n các quy n l i thương m i chính đáng c a các doanh nghi p. PH L C C KI M TRA, THANH TRA VÀ TH T C CH P THU N[7]
 10. 1.Đ i v i b t kỳ th t c nào nh m ki m tra và đáp ng các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t, các Thành viên đ m b o: (a) các th t c đó đư c th c hi n và hoàn thành không gây ch m tr quá đáng và không kém thu n l i hơn gi a s n ph m nh p kh u so v i s n ph m tương t trong nư c; (b)công b th i gian x lý chu n c a m i th t c ho c thông báo th i gian x lý d ki n cho ngư i b ki m tra khi có yêu c u; khi nh n đư c m t h sơ, cơ quan có th m quy n ph i l p t c ki m tra s hoàn ch nh c a tài li u và thông báo cho ngư i b ki m tra m t cách đ y đ y đ và chính xác m i thi u sót; cơ quan th m quy n ph i chuy n càng s m càng t t k t qu c a th t c m t cách đ y đ y đ và chính xác t i ngư i b ki m tra đ có hành đ ng s a ch a n u c n thi t; ngay c khi h sơ có thi u sót, cơ quan th m quy n cũng ph i x lý th t c càng hi u qu càng t t n u ngư i b ki m tra yêu c u; và khi có yêu c u, ngư i b ki m tra ph i đư c thông báo v ti n trình th t c và m i s ch m tr cùng v i l i gi i thích; (c)yêu c u thông tin ch h n ch m c c n thi t cho s ki m tra, thanh tra phù h p và các th t c ch p thu n, k c vi c ch p thu n s d ng ch t ph gia th c ph m ho c đ nh ra dung sai cho t p ch t trong th c ph m, đ u ng ho c th c ăn đ ng v t; (d) bí m t thông tin v s n ph m nh p kh u đư c cung c p ho c có đư c do vi c ki m tra, thành và ch p thu n ph i đư c tôn tr ng m c không kém ưu đãi hơn các s n ph m trong nư c và b o v đư c quy n l i thương m i chính đáng; (e)m i yêu c u ki m tra, thanh tra và ch p thu n v t m u c a m t s n ph m ch h n ch m c h p lý và c n thi t; (f) m i kho n phí g n v i các th t c đ i v i các s n ph m nh p kh u đ u công b ng như m i kho n phí đánh vào các s n ph m n i đ a tương t ho c các s n ph m xu t x t b t kỳ Thành viên nào khác và s không cao hơn chi phí th c c a th t c đó; (g) áp d ng cùng m t tiêu chí v các phương ti n s d ng trong các th t c và vi c ch n m u s n ph m nh p kh u như đ i v i các s n ph m n i đ a nh m gi m t i thi u s b t ti n cho ngư i b ki m tra, ngư i nh p kh u, ngư i xu t kh u và các đ i lý c a h ; (h) khi các thông s c a s n ph m thay đ i do vi c ki m tra và thanh tra theo các quy đ nh đang áp d ng, th t c c a s n ph m b thay đ i s ch h n ch nh ng gì c n thi t đ xác đ nh xem s n ph m đó có còn đáp ng nh ng quy đ nh liên quan hay không; và (i) có th t c xem xét các khi u n i liên quan đ n ho t đ ng c a các th t c trên và hành đ ng s a ch a n u khi u n i có cơ s . N u m t Thành viên có m t h th ng ch p thu n vi c s d ng ch t ph gia th c ph m ho c đ nh ra dung sai cho t p ch t trong th c ph m, đ u ng ho c th c ăn đ ng v t mà h th ng đó c m ho c h n ch xâm nh p th trư ng n i đ a c a các s n ph m do thi u s ch p thu n, Thành viên nh p kh u s xem xét vi c s d ng m t tiêu chu n qu c t liên quan làm cơ s xâm nh p th trư ng cho đ n khi có quy t đ nh cu i cùng. 2.N u m t bi n pháp v sinh đ ng-th c v t đ t ra yêu c u ki m tra m c s n xu t, Thành viên có cơ s s n xu t đ t trên lãnh th c a mình s có s giúp đ c n thi t đ h tr vi c ki m tra và ho t đ ng c a các cơ quan ki m tra. 3. Không có đi u gì trong Hi p đ nh này ngăn c n các Thành viên th c hi n vi c thanh tra h p lý bên trong lãnh th c a mình. [1] Trong Hi p đ nh này, vi c tham chi u đ n Đi u XX(b) bao g m c tiêu đ c a Đi u này. [2] Đ i v i kho n 3 c a Đi u 3, s là có cơ s khoa h c n u trên cơ s ki m tra và th m đ nh thông tin khoa h c đang có theo các đi u kho n liên quan c a Hi p đ nh này, m t Thành viên
 11. xác đ nh r ng các tiêu chu n, hư ng d n và khuy n ngh qu c t liên quan không đ đ đ t đư c m c b o v đ ng-th c v t phù h p. [3] Đ i v i kho n 6 c a Đi u 5, m t bi n pháp không làm h n ch thương m i hơn m c yêu c u tr khi có m t bi n pháp khác, có tính đ n s kh thi v kt và k thu t, có m c b o v đ ng-th c v t phù h p và ít h n ch đ i v i thương m i hơn. [4] Trong các đ nh nghĩa này, "đ ng v t" bao g m c cá và đ ng v t hoang dã; "th c v t" bao g m c cây r ng và th o m c hoang; "sâu" bao g m c c d i; và "t p ch t" bao g m c dư lư ng thu c tr sâu và thu c thú y và các ch t ngo i lai. [5] Các bi n pháp v sinh đ ng-th c v t như lu t, ngh đ nh, thông tư đang áp d ng chung. [6] Khi "công dân" đư c nh c đ n trong Hi p đ nh, trong trư ng h p m t lãnh th h i quan riêng r là Thành viên WTO, thu t ng này đư c hi u là th nhân hay pháp nhân cư trú ho c có cơ s công nghi p ho c thương m i th c t và đang ho t đ ng t i lãnh th h i quan đó. [7] Ngoài nh ng công vi c khác, ki m tra, thanh tra và th t c ch p thu n còn bao g m c các th t c l y m u, th nghi m và xác nh n. (Các văn b n này ch có giá tr tham kh o. Ngày ban hành trong văn b n này ch mang tính tương đ i).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản