intTypePromotion=1
ADSENSE

Hồ Chí Minh - Về văn hóa văn nghệ: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:224

106
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến vai trò của nghệ sĩ. Theo Người, trên mặt trận này, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ phải thấm nhuần quan điểm: Nghệ thuật - vũ khí, nghệ sĩ - chiến sĩ. Muốn nghệ thuật trở thành vũ khí và người nghệ sĩ đồng thời là chiến sĩ thì người nghệ sĩ phải đi thực tế, phải ba cùng với nhân dân. Tài liệu sau đây gồm những bài viết và nói chuyện của Hồ Chủ tịch và các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh từ Cách mạng Tháng Tám đến nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ Chí Minh - Về văn hóa văn nghệ: Phần 1

 1. CHÍ MINH r L£ D ư Xn - TRƯỜNG CHINH - PHẠM VẪN ĐÒNG k VO N G I Y Ê Í Í G l à * ’ — N G u Y Ễ N r n l T H A N H ▼ V Vfc văn h óa v án nghệ -s ’ r :w Nhà xuát bản Văn hóa
 2. NHÀ XU ÃT BẢN MONG BẠN ĐỌC G Ó P Ý KIỄN PHÊ BỈN H
 3. LỜI NHÀ XUẤT BẨN T ậ p tư l i ệ u nảy Ị/oin n h ữ n g b à i v i e l ư á n ó i c ỉ n i Ị Ị ệ n c ủ a Hầ Chủ tịch vã cức đong chỉ Lè Dnùn, T r ư ờ n g Chinh, Phạm vlỉn ÿ h n g , Võ iì
 4. H Ò C H Í iM iN H VÊ VĂN HÕA VẪN NG H Ệ 5
 5. GỬI ANH EM VẮN HỎA VÀ TRt THÚC NAM BỘ (Ùng đ ò n g bào v ă n hóa v à Irí thức NiJin-bộ, ■ 01 t ỉ ỉ a y nìặl Chính phù c a m ơn sự ủ n g hộ của các bại. Chínli phủ c ù n g l o à n thỉ} đ ồ n g bào V ỉệ l- n a m kiên q u / ể l chi ef 1 đ a u , troni h q u y e n t h ổ n g ỉiliất v à đ ộ c lậ p cht mrức nhà đ e clio ^'ă^ì hóa cũnư Iilivr chíiìh trị v à k i i h \X\ úti tìgưỡiiịí, đ ạ o d ứ c đcii đ ư ợ c phát triền t ự do N g ò i bú' cìm các bạ il cũno; là n h ữ n g v ũ klỉí sắc bè n tr o ig sự nghiệp pỉìò clìínìi tr ừ tù, m à an h em Vílu hóa v à trí [ỉiửc pliải jàm cĩuig n h ư ]à n h ữ n g chiến sĩ anh dCug Irong công cuộc k h á n g rliiến đỉ' Iranii lọi q u ỵ ề ĩ i lỉiúìír nhấl v à đ ộ c lạp clio T ố qiiốc. s^hàa (láu l.-i sằn sànị^' íh â n lliiộìi vó’i Iiháỉi, d ầ n Pliáp, nhrn^ q u y ế t không cliịu ỉàin nỏ lệ c h o t h ự c dâii phản
 6. CHỐNG THỎI BA HOA l. T H Ó I B A HOA L À G ì ? C húng to c h ố n g bt;nli cliủ tỊuaỉi, cìiổiìg ì)ệiili họp ;iòi^ đ ồ n g th ờ i c ũ n g ph ài cliổìiG: tlìói ba Jì0 0 . Vì llìó i a à ỵ c ũ n g hại n h ư }i9Ì 3jệnh kia. \ ì ba i liử đ ó llìuỏHg đi v ớ i nlinu. Vì th ó i ba hoa CÒII, tứ c lừ l)ộiíh c h i ’i qii ai^ v à bệrih h ẹ p hòi c ũ n g chira k hỏ i hẳn. Thói ba liOij l ừ đâu ra ? Vì c h ú n g ta iruó'C kin học cìiữ l l á n , s a i i n à y họL' ebữ P h á p , cho khi ỉiỏi khi v i ế t , ỉiay d ù n g cìiữ Hán v à tlieo cá ch Pỉuip. Tliniilì t h ử (ì;'iỉ tỉòníĩ Wìỉ\ kìió h iền , khó n g h e. Lại cĩuig \'ì cliủ quíiií vỉ\ b ẹp hòi.- Thỏi ba hoa lỏ ra nhieti v ẻ : ỉì) Đài dùiìg, r ỗ n g luccti. — N h iề ii a n h en 1 iia y x ì ố l dài. V iết dòn^ n à y quỉi dòỉig kliác. Iraiiịĩ n à y qua. Iran^ kh á r. Nhirng k liô n g cỏ ích cỉio ngưừi .N.em. Klìáic nào v ả i b ă n g bú m ụ n ]ừ- đ ă lliổi lại (lài. V iế t làm g ì dài d ò n g v à rỗng tu ế c h n h ư ihiế ? Clhỉ có m ộ t cách Irả lòi : l à quyểl kỉiông muổn cl ìo ( :| uần c h ú n g x e m . Vì đã dài lại rỗng-, ([uaii c h ủ n g i;rôiì^- !|liấy * Trích troJig q u y ẽ a Siĩa đoi lối ỉàin việtCi viiết vàc tliátig 10 nấm \ M 1 . ( I L T ) 8
 7. (líl ịắc đ ă n , ni còn (lám x e m nữ;i ? K ế l quủ cliỉ đi) cho nhC'11^ ni v ô c ô n g r ồ i Iigliề xeỉì^, v à xem C'fmg niắi p h à i tỉiói x ấ u Iiliu no-ười v i c t . 'i r oĩ i g l ú c k h á n g c h i ế n n à v , cỉiion sĩ t r ư ó c iT)ặl I r ạ i i phiii đ á n h g i ặ c , đ ồ i i g b à o ờ h ậ u p l n r ơ n g pl i ài UÌII^ giít san x u ă l . Ai có thì giờ đ â u mà xeiu nhữnơ bải dài (Ịuá, \ i ố t d à i n i à rỗii^’, tlìì kliòn^^ l o r . Viel IIUÌ r ỏ n g , CŨMT khoníí híiV. Chún^ Ia pliủi chollar tal cà nliững thói rỏnư luễrli. Nlìitng iruớc iiol ]>hài cỉioìig lìiỏi đil rỏiiỊ.' l;ù (lài. l í i ế nliữnt^r sácli j ý IdîU'ï lioặc CH011 sácìì n à y c l i ẳi i g hạn. khônỊí phài dài SMO ? Pỉiíìi. Nói tlài, nhưiio- inoỉ í*àii. inỗỉ cliữ cỏ inỘỊ V Iigỉiĩa. có m ộ t ìiiục dícli. khỏnịr pliíii fỗnp' Uiếcìi. lụ c ìigữ n ó i : Đ o bù ỉàni chuoiiỊũ;, (lo ìig‘irời Iìiav áo». Bất k ỳ làm A'iộc cừnự: cỏ cluVrig m ự c , Viốl v;\ nói c ù n g v ạ y . Cỉunip ta (‘hổng là clỉốnn' Iiói dài, v i ể l 1C-Ì1{Ĩ. Cl ìử kliônj^ p h ả i nh;'ú Ịliiối cái CŨII^^ plìải Tigắii mới tốí- \ ieí \ à nỏi c6 ỉiliiôn Ị)liải xắìi lắt. SoHii' iniỏ-c hết pliàicM nộidiinợ. Piiãi {.‘ỉiữ;! c h d h ố l hộnh ĩiói ( là i,v iế ( t'Oii". li) Có thói « câ u k ỳ )). — 'it‘èĩì các 1>ÍỈ0, sá ch , bức lU'ù’ng. cỏ nlìửng- h úc \ ’ẽ. tiiiừnịí kfiaii hiôUj uhiềii ngỉrừi x e m k h ỏ n g r;i, d ọ f kỉiÔJig‘ (lirợc. Họ -ho the là ^Mìiỹ tliiiại K ỳ thực liọ v i ế í , liọ võ, đ ề họ x e m ihôi. NgưVÌ l u v ê n U'uyeM 1)ÍI0 giờ C‘ŨI1^^ phai [ự hỏi : Viel, c h o ui x e m ? Nói filo íỉi n g ỉ i c ? Neu khỏii^' \Cỵy, ỈỈIÌ cũng ĩJur cố ý k h ô n g muốii cho linfu'ó'i lỉí nglie, kl»ỏỉiịJí muổM ;ho ỉiguừi Ui x e m . Nhiíu np^irời tưửn^í : liiìiìli viel lìói oì^ Iio-irời kliác eưĩig đou lìicn (lirợc cả. 'rliẠt ra. lioMii lo à n khỏnịí lìiui' . ..
 8. thế. D ù n g cà đ o ạ n c h ũ Hán, d ù n g t ừ n g đ ổ n g (laili l ừ lạ, nói hoặc v i ế t th e o cách T à y , m ỗ i câu dài dằng tíặc, th ì q u ă n c h ú n ^ hiẽu sao được ? Tục n g ữ nói « g a y đàn ỉaì Ịrảii» là cỏ V chẾ Iigivời n g h e k h ô n g lìiẽu. S o n g n h ữ n g ngirừi t u y è n iruyèn Iiià v i ể t v à n ó i k h ó ỉìicTi, l l ù c h í n h n g ư ờ i đ ỏ lù Muổn làiu hạiì, plùù liiẽu nhau. Nếii k liỏ n g hièu nliíiu, k h ô n g t h à n h bạn. N g ư ờ i l u y è n I r u y ề n k li ỏ n g điòii tríi, k h ô n g p h â n lích, k h ô n g ngliiêiì c ử u , khônjr lỉiẽ’1 biết q u ầ n cliúiig, chi g ặ p sao nói v ạ v , hạ g ì viìit Iiấv, I\liất ã ịn h lliẩt bại. cì K h ô k h a n , lủng lủng. — Nói đi nói lại, (■ùiiịí (‘h â iig qua k é o rn niìữiì^ì' cliữ « ũ c \ i c ự c , liên cực, kliách q u a n , clìủ quan "% và n ìộ t x ố c
 9. cá X o m x é t , khôiig nói x e n i x é t niỉì Iiói quai: sát >y, v . v . . . N h u n g SC t ả »■ q u á nếu n h ữ n g chù' Hán đ à hóa t h à n h tiế n g tíi ai c ũ n g liiẽii, mà CÜ 5' khôiìg dùng. Thí (lụ : lọi n hữ n g cái ngưòí trước đ ã nói, h o ặ c Up (ìi lắp lọi cái mìỉili đ ã aói rồi. Lúng tú n g nlut’ g à inắ*, lỏc. Tiiòi cii Uù tn'Mi. Nói nữa lỉiì clián lo i. d) iíío cáo bông ỉô n g . — Mộl là liáo cáo giả dối. 1'hàiili công í , tliì s u ý t ra niiiều. i-òn k l n i y ể l điỈMn i h ì giẩn đi, nói đ e n . l l i à i i h t h ử r í í p t r ê n kliòíiị^' h i e i i r õ tình linh Iiìà đ ặ t t:ỉúiiJi sách clio đ ú n g - H o ặ c b á o cáo chậm rễ. T hành th ừ klù cáp Irèĩi nlìận đirợc Ì)áo cáo, thì viír đù Ire rồi, kỉiôỉí^^ đ o i plió kỊp- Hai à t rong b á o cáo ('hi i h ấ y 1 / 2 , , ‘ì, ^1, hoặc a-ì),c,v \ ' . .. K h ô n ụ iiAn rõ vaĩì d e ra. K h ỏ n g pliàii lícii, k ỉíỏn g đìĩ n g h ị cicb o;iải q u y ể l c á c v ai i đi';. K h ò n g J i ú i r o líni ilìànli h o ặ c ]tiủa đ ổ i. Saoj^oi là v ẩ n đ(5? Khi vi(}c *ĩìcó 71UUI tliuan, khi phái t im cá‘h giải qtiyểl., ỉ ức là í‘ó vẩii (lt‘. KỈIỈ đ à v.ó v ấ n 11
 10. dĩ*, tîi j:iịíìiiè>i c ứ u ('lio rõ rái gốc mâu ihuuii Iioỉig v ấ n đ ề d ó là g ì ? l^hỉú đ i ề u I r a , p h ả i Iigliièn c ứ u cái m âu t h u a n đỏ. Pliải phản ú c h rõ ràng \'à có liẠ tlìõno-, phíu hiet rõ cái nào )à màu thuẵỉi chúili, cái Iií'uí l a mAu tluiản plìỊi. Pỉuii đ ề r;i cách íìiâi qiiyổt. Gặp m õ i v á n đ ề , dềii pliải kÌJih qua ba hiróc : íl(; nó r a , p h aỉ i Lích IIỎ (điều Ira, n gl i i êa c ứ u , s ắ p đ ạ T , o-iải quN^t lỉó. ] \ h i \ iết m ộ l bài ìi oặc kỉ ì i đi ri i il i UNct CỈÌO k h ỏ i i‘ỗ n g i i i í c l i , c ĩ u i g ]ìỉiải )ìỉur ibo. đ) L ụ p chụp, cĩìỉi i h ẫ . — Nhũiỉịr Ịộ kỉ' iríMi, mọi. ](haii vì tiúếu kiiỉh nghiệỉìì, Iiià m ộ t Ị>liân vì lính ]ụp c h ụ p , CRU ibả. Aĩột tlií d ụ r ố i võ r à n g : m ồ i ĩ ỉ g à y , cluVno* ta a,i r.ũỉig rửa m ặ í . R ử a ĩn ặ t rui, tliì fliải đau. Nliiềii nị^ircyi oliải (ITui roi, CÒIÌ soi g ư ơ n g x e m d ã sạch, đã muợL diu-;n. Neu viết bài \ ù íliễii tlu iy ố t cun ih ạii Jïhir t lỉo ihì c h ắ c k h ỏ j í g đ(úi n ỏi có n h i c u k l i u y ế t đietii. Kliôn^r J.)iểt rõ, hiên rõ. chứ nói, chó' Klĩi khồn g có gi can nói. kỉiỏng cú lỊÌ can \ i(el, chó n ó i , CỈIỚ v i ế t Cí'm. Khi v i c t x o n g n ìộ t bíU háo. iHỘt bttii b á o cáot, lìoặí ihảo m ộ t bài diễn v ă n , nhất địali pliài (ìọc lại v à i lầu Mình tự phè bìiih bài của m'uih, hỏi ý ỉvicn đồmỉỊỊ ch khác. N h ữ n g câu nliữ ng c h ừ t h ử a , \ ’ỏ íc h bỏ (3i. R ừ a i n ặ t phải k ỳ x á t ^'ài b a lầu m ới sạcli. Vitểl văn diên t l ỉ u y c t cûjig phỏi ]ìhu’ v ậ v . e) Bệnh theo iisảo rS». — Chẳng n h ữ iig v i ế t , ní'ói, C' Lliỏi ba hoa, nià ìuiăỉi lu y ệ n , kỉiai hội cûjig m ắ c clúírnig đc Mỏ- lớp liuẩn l i i y ẹ n là l u ộ t v iệ c rất t ố t , rất cần. Nlhưii p h ủ i hiẽìi rãnp^ : h ọ c CỎI đ ề m ù là m . H ọ c i n à khồ>ii^r lài đirợc, liọc rnấy
 11. Vì v ậ y luían iuyi;n |»ỉíài th iế i ỉhực^, sa o CỈIO nhfn>ị^ nji'U’à i dểii h ọ c , iiọc rồi, v e đ ị a plurơiig’ h ọ có tljc t h v c hàĩili » N ỉiiều (long chí |;i khôii^' Iiieư t ái lẽ ral, giàn đơn đõ. Clio Iieii liọ đfi ítira ^uhặii^ dir ^iỉ\ nhỏi sọ cho tliujh lùoìi và phụ MÙ- nòng (lân. H ọ (lã dirỉỉ « t â n dàii cliủ noliĩa^^ nhồỉ su c á c ein Iilii d o n g , ỉ lọ / ỉtìênh m â n q . — Tínró'ii^' [luró'iij^^ dại biru cấp trên đ'Jì khai hội yở ì ca p d ư ớ i, irong lúc kliai hội, cJiỉ mỘL m n h ^ìnii. Ỉ3
 12. () — Giải I án. Hicu hiễt tình h ìn h t h í giới và trong Iiimc, í ố n}jca ]à v i ệ*c b a yk/ , việ(‘ * cằJi. N h ư n ^^ k h ò y/ ! N e i i c ó *ịiìi ilia% ¿ bieu cap CỈIO doiij tlìì ôrg ă y kóo hàng g i ò n à o kế hoí.ich Mác-saii (Marshall), n à o x ứ Pa-ra-
 13. Mõi khầu hiện của Đnng phải là cái ý n g u y ệ n và mục đ ích củo liàng ức đ ả n g viêit v à cìia liàĩig triệu dâỉì chíuifi^. Mà m u ố n ĩilur ihe, pliủi làm cln» -. D ù ng qtiân đ ộ i q u é l một vù ng , tiếng Trtnig-quoc ựọì là tào đ ã ng , mồ một iừ báo cìiíi đ oàn ỊÌie v i ế t là 'ậ( đáiig đitu iỏng, do l)ệiì.i h íiy nói c ỉ ì ữ sinh ni hoặc do bẹiih doi sinh ra. II. CHỮA TH ÓI BA HOA Trôn t l ò v đ ã kỉ ’ q u a lìhừn^r (íhứnị,^ híì h o a . Mồi d à ì i g viêiì. n ồ i cán bọ đ c u pliài ríi sức sừa chữiì L)f)nli (ló. Vcu kh)ỉii,^, sẽ (*('• Jiại (o eỉio coiiịT \'iẠc c ỉ i a F)àn^r. J5
 14. Soil đ a v là liền i h u o c chira (hói ba hoa. ỉ ^ i i^M>i phai h iên , p hả i nhớ, pliủi thực h à n h : 1. P h ả i liọc cách nói của quail cìiúno. Cịió uỏi Iiỉiir ( ách giảììg sách. Mỗi t ư lườiìg, íHỏi câu nói. nìỗi c h ữ viết, phải tỏ rỏ cái tư tuởnp^ v à lòng uức ao c ù a qtiăn rliủu^. 2. P hả i luôn luô n dùiìịỊ nhữnf>; lời lõ, Iiliững t!ií dụ g i à n đ ơ n , i h i c t t h ự c v à (le liiêu. 3. K hi v ld l , klii nói, phải ]\IÒ\\ luôiì làm the nào cììo ai cĩ i ng h i e u đ ư ợ c , L à i n SÍ1 0 c h o qu'àïi cỉiútìg (!Ỉ;U li í r u, đều lin , đ ều q u ỵ ế l t â m th eo lừi kêu gọi của nììiiỉi. lìa o giờ cũìig phủi lự lìỏi : « 'Píi v iế t cho ỉii x e m ? Nói 1'ìio íii nghe ?». 4. Chtra đicii frUj d u r a Mgliiên cửiì. cliưu bìct rõ, t^liíV nói, c h ớ v ie l. 5. Triước k lù tiói. phải Iio-lìi c h o cliín, ]>hải sắp đ ặ t càvi th ận . P h ả i n h ớ câu tục Ti«ữ : « C h ó hiì. qiKuili tìiới n ằ m , người ba năin m ới nói>-. Sau khi v i ế t rồi, phải x en i đi XCIII lại ha, h ố n lần. Nểu là m ộ t tải liệu quan trọ n g, phíu xoỉn đi x e m lại chíiì, m ười lan. Làm đ ư ợ c n h ư i h ế — đíMìg vie il và cán b ộ t a q u v ế t phải là m íilnr t ỉ i ể — llìi thỏi ba h oa s ẽ bứt d â n dan cho đ ễ n khi hoàti t o à n hot sọcli, m à c ô n g v i ệ c c ủ a Đíảng, tir c á c h của cáii h ộ v à (lủnịr vieil sẽ do đ ó inà t ă n g them . 16
 15. GỬI HỘI NGHỊ VAN HÒA TOAN q u ố c LẦN THỬ II Gừi Hội nghị v ă n hỏa toàn qu ốc, Nhíiìĩ dịp Hội ỉighị v ă n hỏa t o à n q u ố c , l ô i gử i lời t h â n ái chúc m ừ n g các đại bien. sự ĩigìiiộp vĩ đại kiiáĩig chiến kiẽii quốe của d â n lội la , lióa gárih ỉnột pỉìỉìu rất qnan trọiìg. T ừ ng à y flúiiU q iỉy ề ỉi dài^ c h ủ thảtih lạp đ ể n naV) các n h à văìì hóa (ỉã cố g ắ n g v à đ ã i h à n h c ô n g . S o n g t ừ n a y U'ù đi, (‘liúìiịí (a can phỏi xìì\' đ ắ p m ộ t liên v â ỉi hóa klián^r clũốii kien quổc thiếi thực v à rộng rãi, đ e g iú p sir 'Igiùộp kiiáng chiến kien quổc của to à n dâiì. Muốii đ (íeii kếl quả đ ỏ , tồi tỉiict tư ở n g , các íỉhà v ă n h ó a ta ùìn l ò c h ứ c cỉiặl chõ vò di sau VHO q u ầ n cliúỉig. Nỉiiệi ) vụ củíi v ă n hóa cỉiẳ ng những- đe c ồ
 16. g i ờ , m à c ò n đ e l ư u i r u v o n iiỈHriig g ư ơ n g mẫu o a n h l i ộ t khủng c h i ế n kiến (|Uốc cho c o n c h á u (ỉời Sí\u. Trong p h o n g trào thi đ u a ;'ỉi q u ố c c ủ a l o à n dảii, l ô i m o n g rằng H ộ i nglìỊ sẽ có m ộ t c h ư ơ n g trìnli ilii đ u a ái quổc v ề m ặ t trận \ ăn liỏa. Tôi c h ắ c rằng sail [iội n g h ị n à y , v ă n h ó a củi» tíi sẽ có m ộ t s ự p h á t Iriẽn uiạỊilĩ Ii)ẽ. Ngày 15 tháng 7 Iiãin L9'i8 Chào thân ái v ù quyc*t1hắng HÒ CHI M INH 18
 17. GỬĨ CÁC HỌA Sĩ NHÂN DỊP TRIỀN LÃM HỘI HỌA 1951 ( nqàụ ío th ả n g Chạp Í9Ò1) Gửi a n h chị oni họíi sĩ, B iết till cỏ (’Iiộc trưng b à v , tiếc vì b ậ n q uá , k h ô n g đ i x e m đ u ọ ■- tôi g ử i lời t h â n íái liòi t h ă m a n h c h ị e m . N h â n tìệr>j tôi nói vòi V kiến của tôi đổi với nghệ t h u ậ t , đẽanhcliị MU ilunt) k h ả o . Văn hóii lịiliệ t h u ậ t cĩiỉig ỉà m ộ t m ặt trận. Anh chị e n là ch iến s ĩ trẻn m ặ t trản ă^. Cũng n|u: các c h ic n sĩ khác, chiển sĩ íig h ệ ilu iậ t có n h ỉ ệ m pạ n l ă t địiiỉi, li r e là ; phụ n g S(.r kháng chiến, ph ụ n g sự 7Ò íỊiiỗc, p ỉạ u ig sự nhâii dâiụ tnrức h ế t là oôpg, bitili. Đề làm tJÒn Iihi(}in v ụ , (‘]iiếjí sĩ Iigliệ tliu ạ t căn cỏ Ịập trườnq vữiiịỉ; tư tuơng đ ủ ng , Iiỏi tóin t ắ t là phíii đ ặ t lợi ích củíi ẴỈiáng cliiếiì, củ a Tồ quốc, của ĩihân dâii lên trên ]jfîl trướt* lirt. Ve sảng ỉcc, thì càií hicu t h ă u , iicji hệ v à di sàu v à o ằ ầ í sống *IU nhàn (làii. Níur ih e , mới b à y l ỏ đuực' tinh th â n anh liũi^ và kiòii (ỊUvết của quân và dân tíi, doji«; thời đe gulf pliMl tn’i'Ji v;'i ỉiíViig cao clìO lijili than á y . 19
 18. K h á n g c h ie n lie n bộ rnajih. Quàn và tlÙJi l a tien 1m) niiinli, t i ễ n b ộ míĩi, lili a n h chị ein n g h ệ t h u ộ l c a n pliai d ù t i g p h ư ơ n g piìíip plìê b ìn h và tự pltỏ b ình đ e liế n hộ mãi. Chắc c ó người n g h ĩ : (]ụ Hỉì đ»ia ìighệ tluiại vào chinh Irị. Đ ú n g lắiíi. Văn hóa, ngliệ tliiiẠt i'ûng n h ư inọi lioạL dộng khác, không the đ ứ n g Iigoài, m à phỏi ỏ t i o n g k in h t ể và c h ín h Irị. Tiền đ ồ dủỉi t ộ c ta răl v è v a n g , tiêìì đ ỏ ỉigliẠ i h u ậ l l a rất rộng' rãi. Cíuic anli cìiỊ (Mĩi iuạĩ\Ịi k h ỏ e , iiốìì bộ, liìà nh c ô n g . (lliìio thàu ái và quyì‘t. ihắuư iĩ O CHÍ M1NIÍ 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2