intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 3

Chia sẻ: Duong Ngoc Dam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

139
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sà lan gốc là sà lan có dạng bongton vỏ thép chở hàng trên boong, cũng giống như bao sà lan khác, nó có tuyến hình đơn giản, mục đích của nó là, làm thế nào để chở được càng nhiều hàng càng tốt, dự trữ tính nổi tốt, chính vì thế mà nó có dạng hình hộp chữ nhật là thích hợp nhất. Và để giảm sức cản khi hoạt động thì phía mũi được vát nghiêng một góc bằng 290 còn phía lái được vát 200. Hông sà lan được bo tròn với bán kính 600(mm). Bản vẽ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 3

  1. Chương 3: §Æc ®iÓm tuyÕn h×nh cña sµ lan gèc Sµ lan gèc lµ sµ lan cã d¹ng bongton vá thÐp chë hµng trªn boong, còng gièng nh- bao sµ lan kh¸c, nã cã tuyÕn h×nh ®¬n gi¶n, môc ®Ých cña nã lµ, lµm thÕ nµo ®Ó chë ®-îc cµng nhiÒu hµng cµng tèt, dù tr÷ tÝnh næi tèt, chÝnh v× thÕ mµ nã cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt lµ thÝch hîp nhÊt. Vµ ®Ó gi¶m søc c¶n khi ho¹t ®éng th× phÝa mòi ®-îc v¸t nghiªng mét gãc b»ng 290 cßn phÝa l¸i ®-îc v¸t 200. H«ng sµ lan ®-îc bo trßn víi b¸n kÝnh 600(mm). B¶n vÏ tuyÕn h×nh h×nh 2.1.
  2. 2. 3. §Æc ®iÓm bè trÝ chung. - Sµ lan dïng ®Ó chë hµng trªn boong, nªn phÇn diÖn tÝch trªn boong ®-îc ®Ó chë hµng, chØ cã mét phÇn diÖn tÝch nhá phÝa l¸i ®-îc dïng ®Ó ®Æt lÇu cho thuyÒn viªn sinh ho¹t vµ ®Æt thiÕt bÞ têi neo, m¸y ph¸t ®iÖn. - LÇu sinh ho¹t cã diÖn tÝch 30m2 ®-îc ®Æt tõ s-ên sè 2 ®Õn s-ên sè 12, c¸ch ®-êng däc t©m 1,4 mÐt vÒ phÝa m¹n ph¶i nh×n vÒ mòi. §Ó tiÕt kiÖm diÖn tÝch mÆt boong nªn lÇu sinh ho¹t ®· ®-îc lµm hai tÇng, tÇng d-íi gåm cã buång m¸y ph¸t ®iÖn cïng c¸c trang thiÕt bÞ phô, vµ buång trùc ca dïng cho thuyÒn viªn trùc ca. - Khi muèn cè ®Þnh sµ lan th× nhê tíi thiÕt bÞ ch»ng buéc trªn mÆt boong ®-îc bè trÝ 8 cäc bÝch song thËp 200x8(mm) n»m däc mÐp boong cã t©m c¸ch mÐp boong 42(mm). D©y ch»ng buéc cã 04 chiÕc, chiÒu dµi mçi d©y lµ 120 mÐt. NÕu neo ®Ëu t¹m thêi th× cã hÖ thèng neo. HÖ thèng neo gåm cã neo, ma nÝ, xÝch neo, tang cuèn, m¸y têi neo vµ thïng xÝch neo. - C¸c th«ng sè cña hÖ thèng neo. + Neo Hall lo¹i cã thanh ng¸ng, khèi l-îng 800 Kg. + M¸y neo lµ lo¹i m¸y neo ®iÒu khiÓn n»m cã c«ng suÊt 10 KW. + Tæng chiÒu dµi xÝch neo lµ 303 mÐt, lo¹i xÝch cã thanh ng¸ng ®-êng kÝnh d = 22 (mm). -TÇng trªn chñ yÕu dïng ®Ó nghØ, ngñ vµ sinh ho¹t chung.
  3. -Trªn mÆt boong cã ®Æt nh÷ng lç chui xuèng c¸c kÐt trèng ë phÝa d-íi, cã kÝch th-íc 330x530 (mm), vµ ®-îc ®Ëy kÝn nhê c¸c n¾p ®Ëy. Vµ khi c¸c kÐt bÞ kÝn nh- vËy th× mét gi¶i ph¸p ®Æt ra lµ dïng èng th«ng h¬i cho c¸c kÐt, èng th«ng h¬i cã ®-êng kÝnh 90 (mm) vµ chiÒu cao 890 (mm) ®-îc uèn cong phÝa trªn ®Ó tr¸nh n-íc m-a, n-íc do sãng vµo kÐt. -Trang thiÕt bÞ cøu sinh gåm cã. + Mét phao trßn cã d©y nÐm. + T¸m phao trßn kh«ng d©y. + Cïng mét sè trang thiÕt bÞ, dông cô næi ®-îc bè trÝ ë hai bªn m¹n. - M¸y ph¸t ®iÖn cã th«ng sè nh- sau: + C«ng suÊt P = 37,5 KW. + HiÖu ®iÖn thÕ U = 400 V. + TÇn sè f = 50 Hz. 2.4. §Æc ®iÓm kÕt cÊu. Sµ lan ®-îc thiÕt kÕ ®Ó trë hµng siªu tr-êng, siªu träng trªn boong nªn cã mét kÕt cÊu kh¸ tèt. KÕt cÊu theo hÖ thèng ngang, ch¹y däc chiÒu dµi sµ lan. Mèi liªn kÕt b»ng hµn ®iÖn hå quang tay. Sµ lan cã kÕt cÊu cô thÓ nh- sau: 2.4.1. T«n vá. ChiÒu dµy d¶i t«n gi÷a ®¸y lµ 12(mm), t«n ®¸y cßn l¹i dµy 10(mm) t«n m¹n lµ 8(mm), t«n boong lµ 10(mm). 2.4.2. Khung giµn ®¸y.
  4. Khung giµn ®¸y ®-îc t¹o dùng tõ ®µ däc ®¸y, cïng víi ®µ ngang ®¸y. Nh-ng sèng chÝnh cña sµ lan ®-îc bè trÝ ®Æc biÖt, nã lµ mét phÇn cña v¸ch däc gi÷a tµu víi chiÒu dµy lµ 8(mm). Sµ lan cã 03 sèng phô c¸ch nhau 1600(mm) vµ 01 sèng phô n÷a trïng víi v¸ch kÝn n-íc ë mçi bªn m¹n c¸ch v¸ch däc t©m lµ 4800(mm), lµ mét phÇn cña v¸ch.  Sèng phô cã quy c¸ch T12x250/10x350.  §µ ngang ®¸y cã quy c¸ch T10x150/8x350. H×nh 2.2.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2