intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 15

Chia sẻ: Duong Ngoc Dam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

78
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 15

  1. Chương 15: M« men nghiªng do kh¸ch hµng tËp chung sang mét bªn m¹n Khi ng-êi tËp trung sang mét bªn m¹n th× träng t©m nhµ hµng thay ®æi kÐo theo sù thay ®æi chiÒu cao t©m nghiªng, tay ®ßn æn ®Þnh vµ gãc nghiªng ban ®Çu. Nh- ®· nªu ë trªn kh¸ch tËp chung mét bªn m¹n chØ cã ë tr-êng hîp mét vµ hai. §iÒu kiÖn ®Ó gi÷ ®-îc æn ®Þnh lµ: Mchpk  Mk (3.38) Trong ®ã: +Mk: M« men nghiªng tÜnh do kh¸ch tËp trung sang mét bªn m¹n g©y ra vµ ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Mk =Pk. yk (T.m). (3.39) Trong ®ã: + Pk - Träng l-îng hµnh kh¸ch tËp trung mét bªn m¹n.
  2. +Yk - Kho¶ng tõ t©m khu vùc tËp trung ®Õn mÆt c¾t däc gi÷a nhµ hµng. Mchpk: m« men cho phÐp giíi h¹n tÝnh theo gãc nghiªng tÜnh do hµnh kh¸ch tËp trung mét bªn m¹n g©y ra. Mchpk =0.0175*D*h0*  chpk (T.m) (3.40) Gãc  chpk ®-îc x¸c ®Þnh b»ng trÞ sè nhá nhÊt cña gãc øng víi mÐp boong m¹n kh« nhóng n-íc,  chpk = 40. §iÒu kiÖn gãc nghiªng tÜnh.  chpk ≥ k (3.41) Mµ  k ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc. Mk k  ( ®é) (3.42) M1 Trong ®ã: Mk - M« men nghiªng tÜnh do kh¸ch tËp trung mét bªn m¹n g©y ra. M1- M« men nghiªng ngang 10 ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: D.h0 M1  ( T.m) (3.43) 57,3 0
  3. Trong ®ã: D: L-îng chiÕm n-íc cña nhµ hµng (tÊn). h0: ChiÒu cao t©m nghiªng ban ®Çu (m ).
  4. B¶ng 3.23: B¶ng tÝnh æn ®Þnh khi kh¸ch tËp trung mét bªn m¹n. Ký STT Th«ng sè tÝnh to¸n hiÖu §V TH7 TH8 1 L-îng chiÕm n-íc D T 1588.11 1533.21 3 2 ThÓ tÝch chiÕm n-íc V m 1549.37 1495.81 3 ChiÒu ch×m trung b×nh d m 1.94 1.87 4 §é cao t©m næi Zc m 1.03 0.98 5 §é cao träng t©m Zg m 2.94 3.05 6 B¸n kÝnh æn ®Þnh ngang r m 10.82 11.20 ChiÒu cao t©m nghiªng ban 7 ®Çu ho m 8.92 9.15 Träng l-îng kh¸ch trªn nhµ 8 hµng Pk T 75.00 75.00 Kho¶ng c¸ch träng t©m khu vùc kh¸ch ®øng ®Õn mÆt c¾t däc 9 gi÷a yk m 6.00 6.00 M« men nghiªng tÜnh do kh¸ch 10 tËp trung mét bªn m¹n Mk T*m 450.00 450.00 0 11 M« men nghiªng ngang 1 M1 T*m 247.09 244.74 12 Gãc nghiªng tÜnh do kh¸ch  ®é 1.82 1.84
  5. tËp trung mét bªn m¹n g©y ra Tay ®ßn x¸c ®Þnh m« men cho phÐp kh¸ch tËp trung 13 g©y ra Lk m 13.21 13.09 M« men cho phÐp kh¸ch 14 tËp trung mét bªn m¹n Mchp T*m 991.09 981.65 15 K=Mchp/Mk K 2.20 2.18 NhËn xÐt: K > 1 trong c¶ hai tr-êng hîp.  k < 40 trong c¶ hai tr-êng hîp. KÕt luËn: VËy nhµ hµng ®¶m b¶o ®ñ æn ®Þnh trong c¶ hai tr-êng hîp trªn. 3.4.3.5. Tr-êng hîp khi di chuyÓn quay vßng chÞu t¸c dông cña lùc ly t©m. §Ó ®¶m b¶o ®ñ æn ®Þnh khi di chuyÓn quay vßng vµ chÞu t¸c dông cña t¶i träng giã cïng lùc ly t©m th× ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn sau: Mchpq ≥ Mqv (3.44) Trong ®ã: Mqv lµ m« men nghiªng do lùc ly t©m khi quay vßng. Mqv ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
  6. 2  * V0  d Mqv = 0.02 *  Zg   (3.45) L  2 Trong ®ã: V0: VËn tèc cña nhµ hµng tr-íc lóc l-în vßng lÊy b»ng vËn tèc lín nhÊt trªn n-íc lÆng, m/s. V0 = 3 5 ( hl/h) (3.46) Zg: ChiÒu cao träng t©m cña nhµ hµng tÝnh tõ ®-êng n-íc c¬ b¶n(m ). L, d: ChiÒu dµi nhµ hµng vµ chiÒu ch×m trung b×nh øng víi ®-êng n-íc thùc tÕ ( m). D: L-îng chiÕm n-íc cña nhµ hµng ( tÊn). + Mchpq: M« men cho phÐp x¸c ®Þnh theo ®å thÞ æn ®Þnh tÜnh phô thuéc vµo gãc  chpq. Mchpq = D* lchpq (T*m) (3.47) Trong ®ã : + D: L-îng chiÕm n-íc cña nhµ hµng ( T ). + lchpq : §-îc x¸c ®Þnh trªn ®å thÞ æn ®Þnh tÜnh theo gãc  chpq.
  7. Nh- ®· ®Ò cËp tõ ®Çu lµ khi nhµ hµng di chuyÓn, th× cã tµu lai d¾t, vµ chØ cã thuyÒn viªn ®iÒu ®éng chø kh«ng cã kh¸ch trªn nhµ hµng. ChÝnh v× vËy mµ nã øng víi hai tr-êng hîp ba vµ bèn. B¶ng 3.24: B¶ng tÝnh æn ®Þnh khi di chuyÓn quay vßng chÞu t¸c dông cña lùc ly t©m. STT Th«ng sè tÝnh to¸n Ký hiÖu §¬n vÞ TH3 TH4 1 L-îng chiÕm n-íc D T 1513.1 1458.3 2 ChiÒu dµi nhµ hµng L m 48.32 47.1 3 ChiÒu ch×m trung b×nh d m 1.84 1.78 4 §é cao träng t©m Zg m 2.81 2.86 5 VËn tèc cña nhµ hµng V0 m/s 2.57 2.57 M« men nghiªng do ly 6 t©m khi quay vßng Mqv T*m 7.82 8.07 Tay ®ßn x¸c ®Þnh m« men 7 cho phÐp quay vßng Lchpq m 2.00 2.09 8 M« men cho phÐp quay vßng Mchpq T*m 3026.3 3047.8 9 K= Mchpq/Mqv K - 386.7 377.5 NhËn xÐt : Ta thÊy K > 1 trong c¶ hai tr-êng hîp trªn. KÕt luËn : VËy nhµ hµng ®¶m b¶o æn ®Þnh ngay c¶ khi di chuyÓn quay vßng chÞu t¸c dông cña lùc ly t©m vµ giã.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2