intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 13

Chia sẻ: Duong Ngoc Dam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

64
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ thị ổn định tĩnh và động có thể được coi là công cụ hữu hiệu trong việc giải quyết bài toán đảm bảo cho nhà hàng không bị lật. Đó chính là mục tiêu của phần tính toán này. Tay đòn ổn định tĩnh được xác đinh theo công thức sau: + Zco: Cao độ tâm nổi của nhà hàng tại góc nghiêng 0 0 . + r0 : Bán kính ổn định của nhà hàng tại góc nghiêng 0 0 . + Zco và r0

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 13

 1. 1 Chương 13: X¸c ®Þnh ®å thÞ æn ®Þnh tÜnh vµ ®éng §å thÞ æn ®Þnh tÜnh vµ ®éng cã thÓ ®-îc coi lµ c«ng cô h÷u hiÖu trong viÖc gi¶i quyÕt bµi to¸n ®¶m b¶o cho nhµ hµng kh«ng bÞ lËt. §ã chÝnh lµ môc tiªu cña phÇn tÝnh to¸n nµy. Tay ®ßn æn ®Þnh tÜnh ®-îc x¸c ®inh theo c«ng thøc sau: l  ( Zc 90  Zc 0 ) f 1 ( )  y c 90. f 2 ( )  r0 . f 3 ( )  ( Zg  Zc 0 ) Sin . (3.25) Trong ®ã: + a. sin   ( Zg  Zco).Sin : Tay ®ßn æn ®Þnh träng l-îng. + Zco: Cao ®é t©m næi cña nhµ hµng t¹i gãc nghiªng   0 0 . + r0 : B¸n kÝnh æn ®Þnh cña nhµ hµng t¹i gãc nghiªng   0 0 . + Zco vµ r0 ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc. + Zco ®-îc x¸c ®Þnh nhê ®o trùc tiÕp trong b¶n vÏ autocad. B2 r0  (m). (3.26) 12T X¸c ®Þnh täa ®é t©m næi cña nhµ hµng khi nghiªng   90 0 theo c«ng thøc Pozdynin: B T y c 90  (1  0.95 ) (m). (3.27) 2 H T Z c 90  0.64 H (1  1.15 ) (m). (3.28) H
 2. 2 + r90 : B¸n kÝnh æn ®Þnh cña nhµ hµng t¹i gãc nghiªng   90 0 ®-îc tÝnh theo c«ng thøc Pazdianhom: 3  (Z  Z c0 )  r90   c 90  .r0 (3.29)  y c 90  Zg : Cao ®é träng t©m tµu ®· ®-îc tÝnh ë trªn. f i ( ) lµ hµm phô thuéc vµo gãc nghiªng cña nhµ hµng gi¸ trÞ cña nã ®-îc tra theo b¶ng 3.14: B¶ng 3.14: B¶ng gi¸ trÞ cña hµm f i ( ) : fi ( ) fi ( ) ( ) ®é f1 ( ) f 2( ) f 3 ( ) Sin( ) 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 10 -0.0051 0.0156 0.1632 0.1736 20 -0.0376 0.1164 0.2632 0.3420 30 -0.1070 0.3480 0.2590 0.5000 40 -0.1952 0.6912 0.1468 0.6428 50 -0.2541 1.0554 -0.0353 0.7660 60 -0.2165 1.2900 -0.2165 0.8660 70 -0.0161 1.2688 -0.2130 0.9397 80 0.3899 0.8478 -0.2529 0.9848 90 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 Víi l-îng chiÕm n-íc cña nhµ hµng, dùa trªn ®å thÞ tÜnh thñy lùc ta t×m ®-îc c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña nhµ hµng vµ tõ ®ã tÝnh ®-îc c¸c th«ng sè h×nh häc quy ®æi nh- trong b¶ng 3.15.
 3. 3 B¶ng 3.15: B¶ng c¸c th«ng sè h×nh häc quy ®æi. TT C¸c th«ng sè 1 2 3 4 5 6 1 HÖ sè α 1 1 1 1 1 1 2 HÖ sè δ 0.93 0.94 0.93 0.94 0.93 0.94 3 Mín n-íc T 1.94 1.87 1.85 1.78 1.94 1.87 4 Hoµnh ®é träng t©m Xg -0.54 -0.65 -0.10 -0.60 -0.66 -0.82 5 Cao ®é träng t©m Zg 2.94 3.05 2.81 2.86 3.26 3.34 6 Hoµnh ®é t ©m næi Xc -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 7 r90 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 8 Zco 1.03 0.98 0.96 0.92 1.00 0.97 9 r0 11.02 11.41 11.56 12.00 11.02 11.41 10 Yc90 3.54 3.69 3.75 3.90 3.54 3.69 11 Zc90 0.69 0.74 0.75 0.80 0.69 0.74 12 Zc90-Zc0 -0.32 -0.23 -0.20 -0.11 -0.32 -0.23 13 Zg-Zc0 1.93 2.08 1.86 1.95 2.26 2.37
 4. 4 ¸p dông c«ng thøc tÝnh to¸n cho tõng tr-êng hîp t¶i träng kh¸c nhau ta cã b¶ng tÝnh sau: + Tr-êng hîp 1: Nhµ hµng víi 100% dù tr÷, 100% kh¸ch. B¶ng 3.16: B¶ng tÝnh tay ®ßn æn ®Þnh tÜnh vµ ®éng tr-êng hîp 1. (ZC90- (Zg- Tæng tõng Tæng tõ trªn  Zc0)*fi(  ) Yc90*f2(  ) ro*(f3(  ) Zc0)*sin(  ) L(  ) cÆp xuèng L® [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 0.002 0.055 1.798 0.336 1.519 1.519 1.519 0.13291 20 0.012 0.412 2.899 0.661 2.662 4.181 5.700 0.49874 30 0.034 1.232 2.853 0.967 3.152 5.814 11.514 1.00747 40 0.062 2.447 1.617 1.243 2.883 6.035 17.549 1.53554 50 0.080 3.736 -0.389 1.481 1.947 4.830 22.379 1.95816 60 0.068 4.567 -2.385 1.674 0.576 2.523 24.902 2.17894 70 0.005 3.784 -2.878 1.816 -0.906 -0.330 24.572 2.15009 80 -0.123 3.001 -2.786 1.904 -1.811 -2.717 21.855 1.91232 90 -0.316 0.000 0.000 1.933 -2.249 -4.060 17.795 1.55704
 5. 5
 6. 6 + Tr-êng hîp 2: Nhµ hµng víi 10% dù tr÷, 100% kh¸ch.0 B¶ng 3.17: B¶ng tÝnh tay ®ßn æn ®Þnh tÜnh vµ ®éng tr-êng hîp 2. (ZC90- (Zg- Tæng tõng Tæng tõ trªn  Zc0)*fi(  ) Yc90*f2(  ) ro*(f3(  ) Zc0)*sin(  ) L(  ) cÆp xuèng L® [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 0.00131 0.057 1.841 0.370 1.529 1.529 1.529 0.13381 20 0.00966 0.424 2.969 0.728 2.674 4.204 5.733 0.50163 30 0.02750 1.268 2.921 1.065 3.152 5.827 11.560 1.01147 40 0.05017 2.519 1.656 1.369 2.856 6.009 17.568 1.53721 50 0.06530 3.846 -0.398 1.631 1.882 4.738 22.307 1.95182 60 0.05564 4.701 -2.442 1.844 0.471 2.353 24.660 2.15771 70 0.00414 3.895 -2.947 2.001 -1.049 -0.578 24.081 2.10711 80 -0.10020 3.089 -2.852 2.097 -1.960 -3.009 21.072 1.84384 90 -0.25700 0.000 0.000 2.129 -2.386 -4.346 16.726 1.46357
 7. 7 Tr-êng hîp 3: Nhµ hµng 100% dù tr÷, kh«ng kh¸ch. B¶ng 3.18: B¶ng tÝnh tay ®ßn æn ®Þnh tÜnh vµ ®éng tr-êng hîp 3. (ZC90- (Zg- Tæng tõng Tæng tõ trªn  Zc0)*fi(  ) Yc90*f2(  ) ro*(f3(  ) Zc0)*sin(  ) L(  ) cÆp xuèng L® [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 0.00103 0.059 1.887 0.323 1.624 1.624 1.624 0.14206 20 0.00760 0.437 3.043 0.636 2.851 4.475 6.098 0.5336 30 0.02161 1.305 2.994 0.930 3.391 6.243 12.341 1.07983 40 0.03943 2.592 1.697 1.195 3.134 6.525 18.866 1.65077 50 0.05133 3.958 -0.408 1.424 2.177 5.311 24.177 2.11545 60 0.04373 4.838 -2.503 1.610 0.768 2.945 27.122 2.37316 70 0.00325 4.008 -3.021 1.747 -0.757 0.012 27.134 2.3742 80 -0.07876 3.179 -2.924 1.831 -1.654 -2.411 24.723 2.16328 90 -0.20200 0.000 0.000 1.859 -2.061 -3.715 21.008 1.83821
 8. 8 Tr-êng hîp 4: Nhµ hµng 10% dù tr÷, kh«ng kh¸ch. B¶ng 3.19: B¶ng tÝnh tay ®ßn æn ®Þnh tÜnh vµ ®éng tr-êng hîp 4. (ZC90- (Zg- Tæng tõng Tæng tõ trªn  Zc0)*fi(  ) Yc90*f2(  ) ro*(f3(  ) Zc0)*sin(  ) L(  ) cÆp xuèng L® [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 0.00072 0.060 1.934 0.347 1.649 1.649 1.649 0.14425 20 0.00530 0.449 3.119 0.683 2.891 4.539 6.188 0.54145 30 0.01509 1.342 3.070 0.998 3.428 6.319 12.507 1.09438 40 0.02752 2.665 1.740 1.283 3.149 6.577 19.084 1.66989 50 0.03583 4.069 -0.418 1.529 2.157 5.306 24.390 2.13416 60 0.03053 4.973 -2.566 1.729 0.709 2.866 27.256 2.38494 70 0.00227 4.120 -3.097 1.876 -0.850 -0.141 27.115 2.3726 80 -0.05498 3.268 -2.997 1.966 -1.750 -2.600 24.516 2.14511
 9. 9 90 -0.14100 0.000 0.000 1.996 -2.137 -3.887 20.629 1.80502
 10. 10 Tr-êng hîp 4: Nhµ hµng 100% dù tr÷, 100%kh¸ch, kh¸ch tËp trung ë trªn s©n th-îng. B¶ng 3.20: B¶ng tÝnh tay ®ßn æn ®Þnh tÜnh vµ ®éng tr-êng hîp 4. (ZC90- (Zg- Tæng tõng Tæng tõ trªn  Zc0)*fi(  ) Yc90*f2(  ) ro*(f3(  ) Zc0)*sin(  ) L(  ) cÆp xuèng L® [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 0.002 0.055 1.798 0.392 1.463 1.463 1.463 0.128 20 0.012 0.412 2.899 0.772 2.551 4.014 5.477 0.479 30 0.034 1.232 2.853 1.129 2.990 5.541 11.018 0.964 40 0.062 2.447 1.617 1.451 2.675 5.665 16.683 1.46 50 0.080 3.736 -0.389 1.729 1.699 4.373 21.056 1.842 60 0.068 4.567 -2.385 1.955 0.296 1.994 23.051 2.017 - 70 0.005 3.784 -2.878 2.121 1.210 -0.915 22.136 1.937 - 80 -0.123 3.001 -2.786 2.223 2.130 -3.341 18.795 1.645 - 90 -0.316 0.000 0.000 2.257 2.573 -4.703 14.092 1.233
 11. 11
 12. 12 Tr-êng hîp 6: Nhµ hµng 10% dù tr÷, 100% kh¸ch, kh¸ch tËp trung ë trªn s©n th-îng. B¶ng 3.21: B¶ng tÝnh tay ®ßn æn ®Þnh tÜnh vµ ®éng tr-êng hîp 6. (ZC90- (Zg- Tæng tõng Tæng tõ trªn  Zc0)*fi(  ) Yc90*f2(  ) ro*(f3(  ) Zc0)*sin(  ) L(  ) cÆp xuèng L® [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 0.00131 0.057 1.841 0.411 1.488 1.488 1.488 0.13 20 0.00966 0.424 2.969 0.810 2.592 4.080 5.568 0.487 30 0.02750 1.268 2.921 1.185 3.032 5.625 11.192 0.979 40 0.05017 2.519 1.656 1.523 2.702 5.734 16.926 1.481 50 0.06530 3.846 -0.398 1.815 1.698 4.400 21.327 1.866 60 0.05564 4.701 -2.442 2.052 0.263 1.961 23.288 2.038 70 0.00414 3.895 -2.947 2.226 -1.275 -1.012 22.276 1.949 80 -0.10020 3.089 -2.852 2.333 -2.196 -3.471 18.806 1.645 90 -0.25700 0.000 0.000 2.369 -2.626 -4.822 13.983 1.224
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2