intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương số 12

Chia sẻ: Duong Ngoc Dam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

68
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tải trọng đã nêu ở trên. Tính các thông số ổn định ban đầu, từ đó kiểm tra ổn định cho tàu ở các góc nghiêng khác nhau. Các thông số cần xác định được tra ở đồ thị các yếu tố thủy lực dựa vào lượng chiếm nước đã biết, ngoài ra ta còn sử dụng thêm một số công thức như sau để tính toán các thông số chưa biết. + h0 = r0 + zc - zg + H0 = R - zg + zc + ΔTm =

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương số 12

  1. Chương 12: TÝnh c©n b»ng däc vµ chiÒu cao t©m æn ®Þnh ban ®Çu PhÇn nµy x¸c ®Þnh víi gãc nghiªng däc  ë c¸c tr-êng hîp t¶i träng ®· nªu ë trªn. TÝnh c¸c th«ng sè æn ®Þnh ban ®Çu, tõ ®ã kiÓm tra æn ®Þnh cho tµu ë c¸c gãc nghiªng kh¸c nhau. C¸c th«ng sè cÇn x¸c ®Þnh ®-îc tra ë ®å thÞ c¸c yÕu tè thñy lùc dùa vµo l-îng chiÕm n-íc ®· biÕt, ngoµi ra ta cßn sö dông thªm mét sè c«ng thøc nh- sau ®Ó tÝnh to¸n c¸c th«ng sè ch-a biÕt. + h0 = r0 + zc - zg (3.18) + H0 = R - zg + zc (3.19) L  T + ΔTm = 2  xf  L (3.20)   L  T + Tm = T+ 2  xf  (3.21)   L L  T + ΔT1= 2  xf  L (3.22)   L  T + T1 =T - 2  xf  L (3.23)   T  x g  xc  L + (3.24) H0 KÕt qu¶ tÝnh ®-îc tr×nh bµy ë b¶ng 3.9.
  2. B¶ng 3.9: B¶ng tÝnh c©n b»ng däc vµ t©m æn ®Þnh ban ®Çu. Stt §¹i l-îng KÝ hiÖu §V 1 2 3 4 5 6 1 L-îng chiÕm n-íc D TÊn 1588.1 1533.2 1513.2 1458.3 1588.1 1533.2 2 ThÓ tÝch chiÕm n-íc V m3 1549.4 1495.8 1476.2 1422.7 1549.4 1495.8 3 ChiÒu ch×m trung b×nh d m 1.937 1.870 1.845 1.778 1.937 1.870 4 Hoµnh ®é träng t©m Xg m -0.539 -0.646 -0.104 -0.604 -0.657 -0.815 5 Hoµnh ®é t©m næi Xc m -0.407 -0.410 -0.410 -0.410 -0.407 -0.410 6 Tung ®é träng t©m Zg m 2.936 3.050 2.814 2.863 3.260 3.335 7 B¸n kÝnh æn ®Þnh däc R m 203.9 210.5 213.0 144.0 203.9 210.5 8 Tung ®é t©m næi Zc m 1.031 0.997 0.985 0.951 1.031 0.997 9 ChiÒu cao t©m æn ®Þnh däc H m 201.98 208.44 211.17 142.08 201.66 208.16 10 ChiÒu dµi tµu L m 49.150 47.520 48.320 47.100 49.150 47.520 11 §é nghiªng däc ΔT m -0.032 -0.054 0.070 -0.064 -0.061 -0.093 12 Hoµnh ®é träng t©m M§N Xf m -0.290 -0.361 -0.389 -0.622 -0.290 -0.361 13 Nghiªng däc mòi ΔTm m -0.016 -0.027 0.036 -0.033 -0.031 -0.047 14 Nghiªng däc l¸i ΔT1 m -0.016 -0.026 0.034 -0.031 -0.030 -0.046 15 ChiÒu ch×m mòi Tm m 1.920 1.842 1.881 1.745 1.906 1.823 16 ChiÒu ch×m l¸i T1 m 1.953 1.896 1.811 1.810 1.967 1.915 17 B¸n kÝnh æn t©m nghiªng ngang r m 10.820 11.200 11.400 11.780 10.820 11.200 18 ChiÒu cao t©m æn ®Þnh ban ®Çu h0 m 8.915 9.147 9.571 9.868 8.591 8.862 NhËn xÐt: Qua nh÷ng gi¸ trÞ cña h0 ta ®èi chiÕu víi b¶ng 3.2 ( chiÒu cao æn ®Þnh ban ®Çu ho) th× nhËn thÊy tÝnh æn ®Þnh ban ®Çu cña nhµ hµng lµ ®¶m b¶o.
  3. KÕt luËn : Nhµ hµng ®¶m b¶o ®é æn ®Þnh ban ®Çu.
  4. 3.4.3. KiÓm tra tÝnh æn ®Þnh trong tr-êng hîp gãc nghiªng lín cã sù ¶nh h-ëng cña biªn ®é l¾c. 3.4.3.1. DiÖn tÝch vµ täa ®é t©m chÞu giã. PhÇn diÖn tÝch mµ nhµ hµng chÞu t¸c dông giã lµ toµn bé phÇn diÖn tÝch ch¾n giã cña nhµ hµng bá qua phÇn diÖn tÝch lan can. V× phÇn diÖn tÝch lan can kh«ng ®¸ng kÓ, so víi phÇn diÖn tÝch kÝn ch¾n giã nªn ta bá qua. PhÇn diÖn tÝch nµy ®-îc ®o trªn b¶n vÏ. - Tr-êng hîp 1: DiÖn tÝch vµ täa ®é t©m chÞu giã t¹i D = 1588.1 tÊn, d = 1.94(m). B¶ng 3.10: B¶ng tÝnh diÖn tÝch vµ chiÒu cao t©m høng giã TH1. STT Thµnh phÇn Sd (m2) Zt (m) M«men (m3) 1 M¹n kh« 68 0.68 46.24 2 TÇng 1 120.3 2.76 332.03 3 TÇng 2 107 5.56 594.92 4 TÇng 3 69 8.36 576.84 5 èng khãi gi¶ 34 11.8 401.2 6 Tæng 398.3 4.89 1951.23 - Tr-êng hîp 2: DiÖn tÝch vµ täa ®é t©m chÞu giã t¹i D = 1550.9 tÊn, d = 1.89 (m). B¶ng 3.11: B¶ng tÝnh diÖn tÝch vµ chiÒu cao t©m høng giã TH2. STT Thµnh phÇn Sd (m2) Zt (m) M«men (m3)
  5. 1 M¹n kh« 70 0.71 49.7 2 TÇng 1 120.3 2.80 336.96 3 TÇng 2 107 5.60 599.31 4 TÇng 3 69 8.40 579.67 5 èng khãi gi¶ 34 11.84 402.59 6 Tæng 400.3 4.93 1968.23
  6. - Tr-êng hîp 3: DiÖn tÝch vµ täa ®é t©m chÞu giã t¹i D = 1513.2 tÊn, d = 1.85(m). B¶ng 3.12: B¶ng tÝnh diÖn tÝch vµ chiÒu cao t©m høng giã TH 3. STT Thµnh phÇn Sd (m2) Zt (m) M«men (m3) 1 M¹n kh« 72 0.726 52.27 2 TÇng 1 120.3 2.893 348.03 3 TÇng 2 107 5.693 609.15 4 TÇng 3 69 8.493 586.02 5 èng khãi gi¶ 34 11.933 405.72 6 Tæng 402.3 4.97437 2001.19 -Tr-êng hîp 4: DiÖn tÝch vµ täa ®é t©m chÞu giã t¹i D = 1475.9 tÊn, d = 1.80( m). B¶ng 3.13: B¶ng tÝnh diÖn tÝch vµ chiÒu cao t©m høng giã TH4. STT Thµnh phÇn Sd (m2) Zt (m) M«men (m3) 1 M¹n kh« 74 0.748 55.35 2 TÇng 1 120.3 2.898 348.63 3 TÇng 2 107 5.698 609.69 4 TÇng 3 69 8.498 586.36 5 èng khãi gi¶ 34 11.938 405.89 6 Tæng 404.3 4.96147 2005.92
  7. §èi víi tr-êng hîp 5 & 6 gièng nh- tr-êng hîp 1 & 2. Trong ®ã: Sd: DiÖn tÝch phÇn chÞu giã cña c¸c tÇng. Zt: ChiÒu cao tÝnh tõ träng t©m phÇn diÖn tÝch chÞu giã tíi mÆt ®-êng n-íc t¹i tr¹ng th¸i ®ang xÐt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2