intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 6

Chia sẻ: Duong Ngoc Dam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

137
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

thiết kế là một bước đầu tiên trong quá trình thiết kế tàu. Trên cơ sở đó ta tiến hành thiết kế sơ bộ, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết… Vậy dựa vào chiếc sà lan 1500 tấn đã giới thiệu ở trên, ta tiến hành hoán cải nó thành nhà hàng nổi. - Phần hoán cải. + Cắt bỏ toàn bộ cột chống trong khoang. + Bố trí vách phân khoang. Xây dựng bố trí phòng trong tầng hầm. + Cắt bỏ lầu sinh hoạt cũ, xây dựng thượng tầng mới. - Phần giữ nguyên....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 6

  1. Ch-¬ng 6 ThiÕt kÕ ho¸n c¶I sµ lan chë hµng 1500 tÊn thµnh nhµ hµng næi di ®éng 3.1. X©y dùng nhiÖm vô th-. NhiÖm vô th- thiÕt kÕ lµ mét b-íc ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ tµu. Trªn c¬ së ®ã ta tiÕn hµnh thiÕt kÕ s¬ bé, thiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ chi tiÕt… VËy dùa vµo chiÕc sµ lan 1500 tÊn ®· giíi thiÖu ë trªn, ta tiÕn hµnh ho¸n c¶i nã thµnh nhµ hµng næi. - PhÇn ho¸n c¶i. + C¾t bá toµn bé cét chèng trong khoang. + Bè trÝ v¸ch ph©n khoang.  X©y dùng bè trÝ phßng trong tÇng hÇm. + C¾t bá lÇu sinh ho¹t cò, x©y dùng th-îng tÇng míi. - PhÇn gi÷ nguyªn. + Gi÷ nguyªn h×nh sµ lan. 3.1.1. C«ng dông, lo¹i h×nh. Nhµ hµng phôc vô kh¸ch t¹i bÕn ®ç theo quy ®Þnh, khi cÇn di chuyÓn th× cã tµu lai d¾t. Nhµ hµng ®-îc thiÕt kÕ 03 tÇng, cã khu
  2. dÞch vô chuyªn biÖt víi nhiÒu lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c nhau, cã phßng karaoke, sµn nh¶y, phßng ngñ, khu ¨n uèng vµ quÇy bar. 3.1.2. Quy ph¹m ¸p dông. Nhµ hµng ®-îc thiÕt kÕ theo quy ph¹m ph©n cÊp vµ ®ãng tµu s«ng cïng nh÷ng tiªu chuÈn x©y dùng.
  3. 3.1.3. KÝch th-íc chñ yÕu. ChiÒu dµi lín nhÊt Lmax = 51 m. ChiÒu réng lín nhÊt Bmax = 18 m. ChiÒu cao m¹n H = 3.3 m. ChiÒu cao mçi tÇng h= 2.8 m. 3.1.4. VËt liÖu chÕ t¹o. Nhµ hµng ®-îc chÕ t¹o b»ng thÐp lµ chñ yÕu, ngoµi ra th× cã sù tham gia cña mét sè lo¹i vËt liÖu tõ ngµnh x©y dùng, nh- lµ g¹ch men, kÝnh… 3.1.5. ThiÕt bÞ sinh ho¹t. Bè trÝ phßng ®ñ réng vµ tiÖn nghi tho¸ng m¸t ®ñ ¸nh s¸ng theo tiªu chuÈn ®· ®-îc quy ®Þnh. Khu vui ch¬i, d¹o m¸t, ®-îc bè trÝ hîp lý nhÊt vµ an toµn tuyÖt ®èi. ThiÕt bÞ cøu sinh, cøu háa lu«n ë tr¹ng th¸i s½n sµng ho¹t ®éng. 3.2. thiÕt kÕ bè trÝ chung. ThiÕt kÕ bè trÝ chung lµ mét c«ng viÖc kh¸ quan träng, nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn yªu cÇu sö dông, tÝnh n¨ng hµng h¶i, tÝnh kinh tÕ vµ vÎ ®Ñp cña nhµ hµng. Nhµ hµng næi lµ mét c«ng tr×nh kiÕn tróc, do ®ã ngoµi c¸c tÝnh n¨ng yªu cÇu ë trªn, nã cßn ph¶i chó ý ®Õn tÝnh thÈm mü cña nhµ hµng. Nguyªn t¾c bè trÝ thiÕt kÕ.  Dung tÝch c¸c khoang cã ®ñ hay kh«ng.  ¶nh h-ëng bè trÝ c¸c khoang ®èi víi nghiªng däc cña tµu, nghiªng ngang vµ chiÒu cao träng t©m cña tµu.
  4.  §¶m b¶o ®iÒu kiÖn lµm viÖc thuËn lîi.  ThuËn lîi cho viÖc d»n tµu vµ ®iÒu chØnh tr¹ng th¸i c©n b»ng.  Lèi ®i l¹i dÔ dµng vµ an toµn.  ThiÕt bÞ l¾p ®Æt hîp lý, thao t¸c dÔ dµng vµ an toµn.  Sinh ho¹t ph¶i tho¶i m¸i.  An toµn tuyÖt ®èi vµ ®Çy ®ñ tiÖn nghi sinh ho¹t. Bè trÝ chung cña nhµ hµng tháa m·n nhu cÇu c«ng dông cña nhµ hµng, nã ph¶i ®¶m b¶o thêi tiÕt ë ViÖt Nam lµ nãng Èm m-a nhiÒu ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng diÔn ra thuËn lîi nhÊt, nh-ng nã còng ®¶m b¶o tÝnh c©n b»ng cña nhµ hµng, ®Ó tr¸nh bÞ nghiªng ngang, nghiªng däc. Trªn c¬ së ®ã em xin ®-îc bè trÝ chung toµn tµu ®-îc thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ phÇn phô lôc. 3.2.1. Bè trÝ ph©n chia c¸c khoang. Ph©n chia c¸c khoang lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ bè trÝ. Ph©n khoang nh»m môc ®Ých sau:  C¸ch ly c¸c khoang cã nh÷ng c«ng dông kh¸c nhau nh- khoang hµng, khoang nhiªn liÖu, khoang n-íc, khoang chèng ch×m…  §¶m b¶o søc bÒn ngang vµ søc bÒn däc cña th©n tµu.  §¶m b¶o tÝnh chèng ch×m cña th©n tµu.  §Ò phßng nguy hiÓm háa ho¹n lan trµn khi mét khoang bÞ ch¸y.
  5. Chóng ta nhÊt trÝ víi c¸c môc ®Ých trªn nh-ng do nhµ hµng lµ mét c«ng tr×nh ®Æc biÖt, d-íi boong lµ khu gi¶i trÝ cho c¸c “th-îng ®Õ ” nªn cÇn cã hµnh lang ®Ó ®i l¹i cho thuËn lîi v× vËy mµ c¸c v¸ch ngang thø hai thø ba vµ thø t- ®Òu ®-îc c¾t bá mét phÇn ®Ó lµm lèi ®i l¹i. ë cöa chÝnh lµ lèi ®i qua l¹i, do ®ã ph¶i ®-îc gia c-êng v÷ng ch¾c vµ ®-îc g¾n c¸nh cöa kÝn n-íc ®Ó khi cã sù cè th× cöa sÏ ®-îc ®ãng kÝn, ng-êi ë trong boong th× sÏ ®-îc ®-a ra qua cÇu thang tho¸t hiÓm ®· ®-îc bè trÝ s½n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2