intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương số 11

Chia sẻ: Duong Ngoc Dam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

82
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ổn định của nhà hàng, có nghĩa là khả năng chống lại các tác động của ngoại lực, đã đẩy nhà hàng ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu, để đưa tàu trở về lại vị trí cân bằng, khi tác động của ngoại lực không còn nữa. Kiểm tra ổn định là một khâu rất quan trọng trong công việc thiết kế tàu. Nhà hàng nổi được coi như là một chiếc phà nhiều tầng. Mà theo quy định của đăng kiểm thì các loại phà đều coi như tàu khách....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương số 11

  1. Chương 11: §¸nh gi¸ tÝnh æn ®Þnh æn ®Þnh cña nhµ hµng, cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng chèng l¹i c¸c t¸c ®éng cña ngo¹i lùc, ®· ®Èy nhµ hµng ra khái vÞ trÝ c©n b»ng ban ®Çu, ®Ó ®-a tµu trë vÒ l¹i vÞ trÝ c©n b»ng, khi t¸c ®éng cña ngo¹i lùc kh«ng cßn n÷a. KiÓm tra æn ®Þnh lµ mét kh©u rÊt quan träng trong c«ng viÖc thiÕt kÕ tµu. Nhµ hµng næi ®-îc coi nh- lµ mét chiÕc phµ nhiÒu tÇng. Mµ theo quy ®Þnh cña ®¨ng kiÓm th× c¸c lo¹i phµ ®Òu coi nh- tµu kh¸ch. Nh-ng còng cã quy ®Þnh thªm r»ng ®èi víi c¸c phµ cÊp SII cã tû sè L/B  4 th× kh«ng cÇn ph¶i kiÓm tra æn ®Þnh theo tiªu chuÈn c¬ b¶n. Nhµ hµng næi nµy th× n»m trong tr-êng hîp L/B  4, v× vËy mµ còng kh«ng cÇn kiÓm tra c¬ b¶n. Nh-ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn ngay tõ c«ng t¸c thiÕt kÕ s¬ bé, ta vÉn kiÓm tra æn ®Þnh cho nhµ hµng theo tiªu chuÈn cña tµu kh¸ch. Quy ®Þnh kiÓm tra æn ®Þnh cña tµu kh¸ch theo c¸c tr¹ng th¸i t¶i träng sau:  §ñ t¶i cã tÝnh thÓ tÝch c¶ n-íc d»n, ®ñ sè l-îng kh¸ch c¸c h¹ng vµ kh¸ch trªn boong cã mang theo hµnh lý vµ toµn bé dù tr÷.  §ñ t¶i, ®ñ sè l-îng kh¸ch c¸c h¹ng vµ hµnh kh¸ch trªn boong cã mang theo hµnh lý nh-ng cßn 10% dù tr÷.
  2.  Tµu kh«ng hµng, víi toµn bé sè l-îng kh¸ch c¸c h¹ng vµ kh¸ch trªn boong cã mang theo hµnh lý vµ toµn bé dù tr÷.  Tµu kh«ng hµng, víi toµn bé sè l-îng kh¸ch c¸c h¹ng vµ kh¸ch trªn boong, cã mang theo hµnh lý vµ toµn bé dù tr÷. Nh-ng víi 10% dù tr÷.  Tµu kh«ng hµng, kh«ng kh¸ch, 100% dù trr÷.  Tµu kh«ng hµng, kh«ng kh¸ch, 10% dù tr÷.  §ñ t¶i ®ñ sè l-îng kh¸ch c¸c h¹ng vµ hµnh kh¸ch trªn boong cã mang theo hµnh lÝ nh-ng víi 50% dù tr÷… Nh-ng do nhµ hµng næi ë ®©y lµ mét c«ng tr×nh næi, ®øng t¹i chç, khi ®i ®©u th× cã tµu lai d¾t víi 10% dù tr÷ kh«ng cã kh¸ch. ChÝnh v× thÕ mµ tiªu chuÈn æn ®Þnh ®-îc quy ®Þnh ë trªn sÏ gi¶m xuèng vµ chØ cßn tÝnh cho mét sè tr-êng hîp sau:  Tr-êng hîp 1: Nhµ hµng víi 100% dù tr÷, 100% kh¸ch.  Tr-êng hîp 2: Nhµ hµng víi 10% dù tr÷, 100% kh¸ch.  Tr-êng hîp 3: Nhµ hµng 100% dù tr÷, kh«ng kh¸ch.  Tr-êng hîp 4: Nhµ hµng 10% dù tr÷, kh«ng kh¸ch.  Tr-êng hîp 5: Nhµ hµng 100% dù tr÷, 100% kh¸ch, Kh¸ch tËp trung ë trªn s©n th-îng tÇng.  Tr-êng hîp 6: Nhµ hµng 10%dù tr÷, 100% kh¸ch, Kh¸ch tËp trung ë trªn th-îng tÇng.
  3. Vµ s¸u tr-êng hîp nµy ®-îc coi lµ nguy hiÓm nhÊt, mµ theo thèng kª ng-êi ta ®· ®-a ra. Tïy vµo tÝnh chÊt cña ngo¹i lùc g©y nghiªng tµu, ng-êi ta chia ra æn ®Þnh tÜnh vµ æn ®Þnh ®éng.  M« men g©y nghiªng thay ®æi tõ tõ trong thêi gian t¸c dông th× ®-îc coi lµ m« men nghiªng tÜnh.  M« men nghiªng tµu cã t¸c ®éng thay ®æi ®ét ngét gäi lµ m« men nghiªng ®éng. §é æn ®Þnh cña nhµ hµng næi bao gåm cã æn ®Þnh ban ®Çu vµ æn ®Þnh gãc lín khi kh¸ch tËp chung qua mét bªn m¹n. §ã lµ nh÷ng tiªu chuÈn ®Æc biÖt quan träng ®èi víi nhµ hµng næi, bëi v× nã ph¶i ®ñ æn ®Þnh th× míi cã thÓ ho¹t ®éng ®-îc.
  4. 3.4.1 §é æn ®Þnh ban ®Çu. æn ®Þnh ban ®Çu lµ tr-êng hîp ®Æc biÖt cña æn ®Þnh khi nghiªng gãc bÊt k×. §é æn ®Þnh ban ®Çu còng cã thÓ hiÓu chÝnh lµ m« men håi phôc cña nhµ hµng, cã khèi l-îng 1®¬n vÞ (P =1) vµ nghiªng ®i 10(   1 ). ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh nghiªng, víi nhµ hµng cã thÓ tÝch phÇn ch×m kh«ng ®æi, t¹i gãc nghiªng nhá, ta cã c«ng thøc x¸c ®Þnh chiÒu cao ban ®Çu ho lµ nh- sau: h0 = zc0 + r0 - zg (3.16) Trong ®ã: zc - chiÒu cao t©m næi. zg - chiÒu cao träng t©m. r0 - b¸n kÝnh æn ®Þnh ngang. D-íi ®©y lµ b¶ng sè liÖu tham kh¶o vÒ chiÒu cao æn ®Þnh ban ®Çu cña c¸c lo¹i tµu kh¸c nhau ®· ®-îc thèng kª. B¶ng 3.2: B¶ng chiÒu cao æn ®Þnh ban ®Çu. Lo¹i tµu h0 (m) Lo¹i tµu h0 (m) Tµu viÔn d-¬ng tµu kh¸ch 0.30- Tµu hµng cì 0.30- cì trung, 1.50 trung 1.00 cì nhá ®i biÓn. Tµu kh¸ch- hµng cì lín 0.60- Tµu kh¸ch trong 3.00- Tµu kh¸ch- hµng cì trung 0.80 s«ng 5.00 Tµu hµng cì lín 0.60- Sµ lan Tµu dÇu cì lín 1.20 Tµu kÐo 2.00- 0.60- Tµu c¸ 10.00
  5. 0.80 0.50- 0.30- 0.70 1.00 0.70- 1.50- 0.80 2.50 §èi víi mçi lo¹i tµu kh¸c nhau ta cã c«ng thøc kh¸c nhau, ®Ó tÝnh ®-îc h0. Th-êng th× ng-êi ta dïng c«ng thøc gÇn ®óng ®Ó t×m ra tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ Zc, Zg ®Ó råi tõ ®ã suy ra h0. Nh-ng ®èi víi bµi to¸n nµy ta kh«ng dïng c¸c c«ng thøc gÇn ®óng nh- c¸c c«ng thøc Nogid, Burgess, Roach,.. mµ ta ®i tÝnh trùc tiÕp qua chiÒu cao träng t©m zg. zg ®-îc tÝnh nhê vµo c«ng thøc sau: n  z gi pi zg  1 n . (3.17)  pi 1 B¶ng tÝnh dù kiÕn t¶i träng cña nhµ hµng t¹i bèn tr-êng hîp ®-îc tr×nh bµy t¹i phÇn môc lôc. Tõ b¶ng tÝnh t¶i träng ®ã ta tãm gän vµ ®-a ra ®-îc b¶ng t¶i träng ®¬n gi¶n d-íi ®©y. 1. Tr-êng hîp 1: Nhµ hµng víi 100% dù tr÷, 100% kh¸ch. B¶ng 3.3: B¶ng tÝnh c¸c thµnh phÇn träng l-îng tµu tr-êng hîp 1. P Mx Zg Mz Stt Thµnh phÇn (T) Xg (m) (T.m) (m) (T.m)
  6. 1 Sµ lan gèc 429.00 -0.65 -278.85 1.51 647.79 2 TÇng 1 113.65 -2.05 -233.45 4.86 552.35 3 TÇng 2 117.05 -8.44 -987.80 7.72 903.64 4 TÇng 3 94.83 -1.97 -186.63 10.56 1001.53 5 S©n th-îng 31.51 -3.80 -119.80 10.70 337.19 6 TÇng hÇm 802.07 1.19 950.82 1.52 1219.67 7 Tæng céng 1588.11 -0.54 -855.71 2.94 4662.18 1. Tr-êng hîp 2: Nhµ hµng víi 10% dù tr÷, 100% kh¸ch. B¶ng 3.4: B¶ng tÝnh c¸c thµnh phÇn träng l-îng ë tr-êng hîp 2. P Mx Zg Mz Stt Thµnh phÇn (T) Xg (m) (T.m) (m) (T.m) 1 Sµ lan gèc 429.00 -0.650 -278.85 1.510 647.79 2 TÇng 1 110.00 -2.238 -246.21 5.005 550.53 3 TÇng 2 107.64 -7.427 -799.46 7.792 838.74 4 TÇng 3 105.86 -4.358 -461.38 10.998 1164.24 5 S©n th-îng 26.24 -4.003 -105.04 12.826 336.55 6 TÇng hÇm 754.46 1.193 900.43 1.510 1139.08 7 Tæng céng 1533.2 -0.646 -990.5 3.050 4676.9 3. Tr-êng hîp 3: Nhµ hµng víi 100% dù tr÷, kh«ng kh¸ch. B¶ng 3.5: B¶ng tÝnh c¸c thµnh phÇn träng l-îng tr-êng hîp 3. P Mx Zg Mz Stt Thµnh phÇn (T) Xg (m) (T.m) (m) (T.m) 1 Sµ lan gèc 429.00 -0.650 -278.85 1.510 647.79 2 TÇng 1 92.35 -2.528 -233.45 4.900 452.50
  7. 3 TÇng 2 102.80 -8.544 -878.30 7.792 801.04 4 TÇng 3 80.78 -2.310 -186.63 11.410 921.72 5 S©n th-îng 18.46 -4.228 -78.04 12.695 234.33 6 TÇng hÇm 789.77 1.897 1497.82 1.521 1201.22 7 Tæng céng 1513.16 -0.104 -157.45 2.814 4258.60 4. Tr-êng hîp 4: Nhµ hµng víi 10% dù tr÷, kh«ng kh¸ch. B¶ng 3.6: B¶ng tÝnh c¸c thµnh phÇn träng l-îng tr-êng hîp 4. P Mx Zg Mz Stt Thµnh phÇn (T) Xg (m) (T.m) (m) (T.m) 1 Sµ lan gèc 429.00 -0.65 -278.85 1.51 647.79 2 TÇng 1 88.70 -2.78 -246.21 5.15 456.81 3 TÇng 2 93.39 -8.56 -799.46 7.88 736.14 4 TÇng 3 91.81 -3.62 -332.54 11.32 1039.20 5 S©n th-îng 13.19 -4.80 -63.29 12.85 169.57 6 TÇng hÇm 742.16 1.13 838.93 1.52 1125.68 7 Tæng céng 1458.26 -0.60 -881.42 2.86 4175.18
  8. 5. Tr-êng hîp 5: Nhµ hµng víi 100% dù tr÷, 100% kh¸ch, Kh¸ch tËp trung ë trªn s©n th-îng tÇng. B¶ng 3.7: B¶ng tÝnh c¸c thµnh phÇn träng l-îng tr-êng hîp 5. P Mx Zg Mz Stt Thµnh phÇn (T) Xg (m) (T.m) (m) (T.m) 1 Sµ lan gèc 429.00 -0.65 -278.85 1.51 647.79 2 TÇng 1 92.35 -2.53 -233.45 4.97 458.63 3 TÇng 2 102.80 -8.92 -916.55 7.79 801.04 4 TÇng 3 80.78 -2.31 -186.63 10.82 874.32 5 S©n th-îng 93.41 -3.40 -317.88 12.78 1193.69 6 Trong hÇm 789.77 1.13 889.32 1.52 1201.22 7 Tæng céng 1588.1 -0.66 -1044.03 3.26 5176.7 6. Tr-êng hîp 6: Nhµ hµng víi 10%dù tr÷, 100% kh¸ch, Kh¸ch tËp trung ë trªn th-îng tÇng. B¶ng 3.8: B¶ng tÝnh c¸c thµnh phÇn träng l-îng tr-êng hîp 6. P Mx Zg Mz Stt Thµnh phÇn (T) Xg (m) (T.m) (m) (T.m) 1 Sµ lan gèc 429.00 -0.650 -278.85 1.510 647.79 2 TÇng 1 88.70 -2.776 -246.21 5.150 456.81 3 TÇng 2 93.39 -8.560 -799.46 7.882 736.14 4 TÇng 3 91.81 -5.025 -461.38 11.151 1023.74 5 S©n th-îng 88.14 -3.439 -303.12 12.808 1128.87 6 Trong hÇm 742.16 1.130 838.93 1.510 1120.63 7 Tæng céng 1533.2 -0.815 -1250 3.335 5114
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2