intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 8

Chia sẻ: Duong Ngoc Dam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

152
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu thượng tầng là khu vực quan trọng của nhà hàng, tại đó nó thể hiện sức chứa của nhà hàng, sở dĩ nói như vậy vì nhà hàng được xây dựng trên nền tảng là một sà lan dạng bongton (Sà lan dạng pông tông là sà lan vỏ thép có kết cấu theo hệ thống dọc, nó chỉ dùng để chở hàng ở trên boong trên). Mà sà lan thì có sức trở khá lớn, chính vì thế mà tải trọng không phải là vấn đề quan trọng mà quan trọng lại là bố trí làm sao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoán cải sà lan chở hàng 1500 tấn thành nhà hàng nổi di động, chương 8

  1. Chương 8: ThiÕt kÕ kÕt cÊu khu vùc th-îng tÇng KÕt cÊu th-îng tÇng lµ khu vùc quan träng cña nhµ hµng, t¹i ®ã nã thÓ hiÖn søc chøa cña nhµ hµng, së dÜ nãi nh- vËy v× nhµ hµng ®-îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng lµ mét sµ lan d¹ng bongton (Sµ lan d¹ng p«ng t«ng lµ sµ lan vá thÐp cã kÕt cÊu theo hÖ thèng däc, nã chØ dïng ®Ó chë hµng ë trªn boong trªn). Mµ sµ lan th× cã søc trë kh¸ lín, chÝnh v× thÕ mµ t¶i träng kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò quan träng mµ quan träng l¹i lµ bè trÝ lµm sao ®Ó ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh cho nhµ hµng, ®ã míi lµ vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan träng cña ®Ò tµi nµy. KÕt cÊu cña khu vùc th-îng tÇng nµy ®-îc x©y dùng trªn cë së tÝnh to¸n søc bÒn cïng víi quy c¸ch cña bè trÝ theo tiªu TCVN 6259:1998 ®· ®-îc quy ®Þnh cô thÓ. Bµi thiÕt kÕ nµy gi¶ ®Þnh nh- lµ bµi to¸n søc bÒn ®¬n thuÇn, ta ®Æt ra gi¶ thiÕt coi nh- bongton lµ mét nÒn mãng v÷ng ch¾c vµ ta tÝnh to¸n kÕt cÊu trªn ®ã, nh-ng kÕt qña sau ®ã ta nh©n thªm mét hÖ sè an toµn ®Ó ®¶m b¶o r»ng nã ®ñ bÒn v× nÒn mãng cña nã kh«ng ph¶i lµ hoµn toµn cøng v÷ng vµ cè ®Þnh. 3.3.2.1. ThiÕt kÕ th-îng tÇng ®-îc thiÕt kÕ dùa trªn nguyªn t¾c sau: Ta tÝnh to¸n thiÕt kÕ cho hÖ thèng khung giµn lµ chñ yÕu, t¹i ®ã hÖ thèng khung giµn tham gia chÞu lùc lµ chÝnh, nã chÞu ®ùng
  2. c¸c t¶i träng tÜnh vµ t¶i träng ®éng, cßn c¸c tÊm v¸ch ®Æc biÖt lµ c¸c tÊm kÝnh chØ cã t¸c dông lµ lµm tÊm che ch¾n vµ cã t¸c dông thÈm mü. VËy lµ hÖ thèng khung giµn ë ®©y ®-îc thiÕt kÕ theo quy ph¹m, c¸c b-íc tÝnh to¸n nh- sau: - Kho¶ng c¸ch xµ däc boong ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc. 2L + 550 (mm). (3.1) VËy thay vµo ta cã kho¶ng sµ däc boong lµ. 2.50 +550 = 650 (mm). (3.2) - Kho¶ng c¸ch xµ ngang boong ®-îc lÊy b»ng kho¶ng c¸ch s-ên vµ b»ng 600(mm). KÝch th-íc cña xµ ngang boong ®-îc lÊy b»ng kÝch th-íc cña xµ ngang boong ë th-îng tÇng cña sµ lan gèc. - KÝch th-íc xµ ngang boong lµ L100x100x10. 3.3.2.2. Cét chèng. DiÖn tÝch tiÕt diÖn cét ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 0,0223w l (cm2). (3.3) 2,72  k Trong ®ã: l: ChiÒu dµi cét chèng. ChiÒu dµi cét chèng b»ng kho¶ng c¸ch hai sµn trõ ®i chiÒu cao cña xµ däc boong. I k . (3.4) A I - M« men qu¸n tÝnh tèi thiÓu cña cét chèng. A- DiÖn tÝch tiÕt diÖn cét chèng.
  3. W- T¶i träng boong mµ chiÕc cét néi boong ph¶i chèng ®ì kh«ng ®-îc nhá h¬n gi¸ trÞ tÝnh theo c«ng thøc. S*b*h (KN). (3.5) Trong ®ã: S: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trung ®iÓm cña hai nhÞp kÒ cËn cña c¸c sèng ®-îc ®ì bëi cét chèng hoÆc c¸c nÑp trªn v¸ch (m). b: Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trung ®iÓm cña hai nhÞp kÒ cËn cña c¸c xµ hoÆc ®-îc ®ì bëi cét chèng (m). h: ChiÒu cao ¸p lùc cña mÆt boong (kN/m2). Trªn c¬ së lý thuyÕt ®ã ta tÝnh chän cét chèng cã ®-êng kÝnh lµ 200(mm), khi ®ã m« men qu¸n tÝnh cña cét chèng sÏ lµ 320 (cm4) vµ tõ s¬ ®å kÕt cÊu ta cã. b= 5.1(m), S= 4 (m), l= 2.59(m). h kh«ng ®-îc nhá h¬n gi¸ trÞ ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: h  abf  y  (m) (3.6) a,b: ®-îc tra b¶ng. f: §-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ®èi víi tµu nhá h¬n 90 mÐt f=0.067*L L tÝnh b»ng mÐt. (3.7) y: Kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng tõ ®-êng n-íc thiÕt kÕ ®Õn boong thêi tiÕt tai n¹nvµ lÊy theo quy ®Þnh. VËy nh- trªn theo quy ®Þnh ta cã. f = 0.067*50 = 3.35 (m )
  4. a = 3.25 b = 1.00 y= 0.5 h  abf  y  = 3.25*(1.00*50 – 0.5) = 161 (kN/m2) Maõ gia cöôøng Xaø ngang boong khoûe Coät choáng Xaø ngang boong Xaø doïc boong H×nh 3.1.
  5. Thay vµo c«ng thøc ta cã. I 320 k = = 2.138. A 70 T¶i träng boong mµ chiÕc cét néi boong ph¶i chèng ®ì lµ. W= 4*5.1*161 =3284 (KN). DiÖn tÝch tiÕt diÖn cét chèng tèi thiÓu lµ. 0.0223w 0.0223 * 3284 = =49 (cm2). l 2.59 2.72  2.72  k 2.138 VËy diÖn tÝch tiÕt diÖn cét chèng ta chän ë trªn lµ tháa m·n ®iÒu kiÖn cña quy ph¹m ®Æt ra. 3.3.2.3. ChiÒu dµy t«n cét chèng. ChiÒu dµy t«n cét chèng ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau. 0.022dp + 4.6 (mm). (3.8) Trong ®ã: dp : §-êng kÝnh ngoµi cña cét chèng (mm). 0.022*200 + 4.6 = 9 (mm). VËy t¨ng søc bÒn cho cét chèng ta chän chiÒu dµy t«n cét chèng lµ 12(mm). Khi cét chèng ®· ®-îc x¸c ®Þnh nh- vËy, ta ®i x¸c ®Þnh liªn kÕt cho hai ®Çu cét chèng. Hai ®Çu cét chèng lµ tÊm ®Öm kª dµy 20(mm), cã ®-êng kÝnh b»ng 600(mm) vµ m· ®-îc liªn kÕt cøng víi sµn boong b»ng mèi hµn.
  6. Quy c¸ch bè trÝ liªn kÕt hai ®Çu cét chèng, hai ®Çu cét chèng bao giê còng ®-îc kª bëi tÊm t«n ®Öm vµ hµn cøng vµ phÝa d-íi, phÝa trªn tÊm, lu«n lu«n lµ giao cña xµ ngang víi xµ däc vµ ®Æc biÖt lµ cã m· gia c-êng kiªn cè ®ñ ®Ó kh«ng xÈy ra chuyÓn dÞch.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2