Hoạt động giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức

Chia sẻ: Tran Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:44

0
97
lượt xem
13
download

Hoạt động giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắm chắc những vấn đề lý luận về hoạt động, giao tiếp, sự hỡnh thành, phỏt triển tõm lý, ý thức Biết đề ra những tác động phù hợp để nâng cao hiệu quả của hoạt động, giao tiếp và sự phỏt triển tõm lý cỏ nhõn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạt động giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức

 1. 1 Hoạt động, giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức Gi¶ng viªn: ng « minh tuÊn
 2. Môc ®Ýc h, yªu c Çu • N¾m c h¾c nh ững v ấn đ ề lý lu ận v ề ho ¹t đ ộng , g iao tiếp, sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức • BiÕt ®Ò ra nh÷ng t¸c ®é ng phï hîp ®Ó n©ng c ao hiÖu qu¶ c ña ho ¹t ®é ng , g iao ti ếp và s ự phát triển tâm lý cá nhân
 3. Tµi liÖu tham kh¶o • TLH ®¹i c ­¬ng, NguyÔn Quang UÈn (Chñ biªn), Nxb §HSP, H. 2003 • TLH, Bïi V¨n HuÖ, Nxb §HQG, H.1996
 4. Hoạt động                               Nội dun Giao tiếp g Sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức
 5. Khái niệm Hoạt Đặc điểm Cấu trúc tâm lý động Phân loại
 6.  Th«ng th­êng: H§ lµ sù tiªu hao n¨ng l­ îng thÇn kinh vµ c¬ b¾p cña con ng­êi,  t¸c ®éng vµo hiÖn thùc kh¸ch quan nh»m  tho¶ m∙n nhu cÇu  1.kh¸i D­íi gãc ®é TLH: H§ lµ qu¸ tr×nh tÝch  niÖm cùc, cã M,sö dông c«ng cô, ph­¬ng tiÖn  ho¹t s¶n xuÊt ra c¸c gi¸ trÞ vËt chÊt, tinh thÇn  nh»m tho¶ m∙n nhu cÇu cña c¸ nh©n vµ x∙  ®éng héi H§ lµ mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i  gi÷a con ng­êi vµ thÕ giíi
 7. H§ cña c on ng­ê i bao giê còng lµ H§ cã ®è i t­îng(VËt thÓ, h×nh ¶nh, t­ t­ ëng, kh¸i niÖm, tri thøc , QHXH…) 2. Đặc H§ bao giê c òng c ã chñ thÓ (Mét điểm ho Æc nhiÒu ng­êi) của hoạt H§ bao giê còng c ã môc ®Ých (H§ động ®Ó lµm g× ? ®Ó ®¹t tíi c¸i g× ?) H§ vËn hµnh the o nguyªn t¾c gi¸n tiÕp (Sö dông c«ng c ô, ph­¬ng tiÖn, ng«n ng÷…)
 8. 3.CÊu tró c t©m lý c ña Ho ¹t ®é ng PhÝa c hñ PhÝa kh¸c h thÓ thÓ MÆt MÆt Ho¹t ®éng §éng c¬ kÜ t©m lÝ thuËt cña cña Hµnh ®éng Môc ®Ých H§ H§ Thao t¸c §K, PT S ¶n phÈm ho ¹t ®é ng
 9. Lµ lùc thóc ® ® Èy, Þnh h­íng con ng­êi 1 tÝch cùc ho¹t ®éng (T¹i sao ph¶i H§?) §én §én g c¬ g c¬ Th«ng th­êng mét H§ ® ® ­îc Þnh h­íng, ho¹t ho¹t 2 thóc ® bëi nhiÒu ® Èy éng c¬ ®én ®én gg Trong hÖ ® éng c¬cã nh÷ ® ng éng c¬tr¸i 3 ng­îc nhau, ® tranh lo¹i trõ nhau Êu hoÆc l¹i tho¶ hiÖp víi nhau
 10. Lµm thÕ nµo ®Ó h×nh thµnh ®é ng c ¬? • T¸c ®éng vµo nhu cÇu c ña con ng­ê i (Con ng­êi ®ang cÇn g×? ®ang thiÕu thèn c¸i g×? ®ßi hái c ¸i g×?) • Lµm phong phó thÕ giíi ®è i t­îng (Cã nhiÒu c¸i ®Ó c on ng­êi c hän lùa)
 11. * Môc ®Ých hµnh ®é ng • BiÓu t­îng tro ng ®Çu ãc c o n ng ­ê i vÒ kÕt qu¶ c Çn ®¹t tíi c ña hµnh ®é ng (Hµnh ®é ng ®Ó lµm g ×? ) • M quy ®Þnh tÝnh c hÊt, ph­¬ng thø c c ña c ¸c hµnh ®é ng • S ù h×nh thµnh M c hÞu s ù quy ®Þnh c ña c ¸c yÕu tè kh¸c h quan vµ c hñ quan • M c ã tÝnh æ n ®Þnh t­¬ng ®è i
 12. BiÓu t­îng trong ®Çu ãc con ng­êi vÒ kÕt qu¶ c Çn ®¹t tíi cña hµnh ®é ng Mô c Quy ®Þnh tÝnh chÊt, ph­¬ng thøc ®Ýc h c ña c ¸c hµnh ®éng hµnh ®é ng H×nh thµnh môc ®Ých chÞu s ù quy ®Þnh cña c ¸c yÕu tè KQ vµ CQ Môc ®Ých c ã tÝnh æ n ®Þnh t­ ¬ng ®èi
 13. C¸c yÕu tè chi phèi tíi thao t¸c, c¸ch 1 thøc thùc hiÖn hµnh ® éng cña con ng­êi §iÒu §iÒu kiÖn, kiÖn, §KPT cña con ng­êi ngµy nay ngµy ph­ ph­ 2 cµng hiÖn ® ® hái con ng­êi ph¶i cã ¹i ßi ¬ng ¬ng kh¶ n¨ng cao h¬n tiÖn tiÖn 3 H§ phøc t¹p, ® hái ph¶i sö dông nhiÒu ßi ph­¬ tiÖn ngµy cµng hiÖn ® ng ¹i
 14. * Phân loại hoạt động • Các loại HĐ : ­ Về phương diện phát triển cá thể : HĐ vui chơi, học tập, lao động, XH - Về phương diện sản phẩm : HĐ thực tiễn, HĐ lý luận - Về phương diện đối tượng HĐ : HĐ biến đổi, nhận thức, định hướng giá trị, giao tiếp • Hoạt động chủ đạo : Là HĐ quy định những biến đổi chủ yếu nhất trong TL cá nhân ở giai đoạn phát triển nhất định. Mỗi giai đoạn lứa tuổi có một HĐ chủ đạo
 15. Qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin, nhËn biÕt  vµ t¸c ®éng lÉn nhau trong quan hÖ ng­ êi­ng­êi ®Ó ®¹t môc ®Ých nhÊt ®Þnh Ph©n biÖt gi÷a giao tiÕp vµ MQHQL: II. ­Giao tiÕp lµ mÆt ngoµi QHXH, thùc hiÖn  giao mét quan hÖ nµo ®ã tiÕp ­MQHQL lµ néi dung cña QHXH Giao tiÕp lµ tÊm g­¬ng ph¶n chiÕu ®êi  sèng t©m hån mçi ng­êi, lµ qu¸ tr×nh x∙  héi ho¸ nh©n c¸ch.
 16. * Chøc n¨ng c ña giao tiÕp • Chø c n¨ng th«ng tin: TruyÒn tÝn hiÖu ®Ó thùc hiÖn mô c ®Ýc h g iao tiÕp • Chức năng cảm xúc : Bộc lộ cảm xúc, ấn tượng • Chức năng nhận thức : Qua giao tiếp các chủ thể nhận thức, đánh giá lẫn nhau • Chø c n¨ng ®iÒu khiÓn, ®iÒu c hØnh hµnh v i : Mỗi chủ thể tự làm thay đổi mình hoặc tác động đến người khác • Chức năng p h ối h ợp HĐ : Ph ối h ợp HĐ đ ể
 17. C¨n c ø the o c «ng v iÖc : -Giao tiÕp tro ng c «ng viÖc -Giao tiÕp tro ng s inh ho ¹t 2.C¸c C¨n c ø the o kh«ng g ian, thê i kiÓu g ian, ho µn c ¶nh:Giao tiÕp g Çn g ò i;Giao tiÕp th­ê ng k×;Giao g iao tiÕp ng Éu nhiªn tiÕp C¨n c ø the o khoảng cách : Giao tiếp trực tiếp, giao tiếp gián tiếp
 18. * Mé t s è nguyªn t¾c giao tiÕp • Nh©n c ¸c h mÉu mùc • T«n träng nh©n c ¸c h • ThiÖn ý vµ hîp t¸c • §ång c ¶m • Ng o µi ra tro ng c ué c s è ng th­ê ng ng µy c ßn c ã thÓ nãi tíi c ¸c ng uyªn t¾c : Chê ®îi; c hÊp nhËn; biÕt ®iÒu
 19. III. Sự nảy sinh, phát triển tâm lý, ý thức Sù ph¸t triÓn t©m lý Sù ph¸t triÓn lÞch sö   trong giíi ®éng vËt t©m lý. ý thøc ng­êi 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản