Hoạt động hệ tuần hoàn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
470
lượt xem
97
download

Hoạt động hệ tuần hoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là khả năng tim khi tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co bóp nhịp nhàng nếu được cung cấp đủ chất dinh dưỡng và O2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạt động hệ tuần hoàn

 1. Giaùo vieân : Nguyeãn Thanh Mai Naêm hoïc : 2007 / 2008
 2. VÒ TRÍ TIM TRONG CÔ THEÅ
 3. I. QUY LUAÄT HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TIM VAØ HEÄ MAÏCH NG CH a .Cô tim hoaït ñoäng ng 1. Hoaït ñoäng cuûa tim ng quy luaät “taát caû hoaëc khoâng coù gì” Kích thích döôùi ngöôõng - Cô tim → cô tim khoâng hoaït ñoäng ng • - Kích thích cöôøng ñoä ng ngöôõng → cô tim co boùp toái ña I kích • thích - Kích thích cöôøng ñoä ng treân ngöôõng → cô tim khoâng co maïnh hôn nöõa nh
 4. Hoaït ñoäng cô tim khaùc gì so vôùi Hoa ng cô vaân ? ?
 5. Cô vaân Cô tim Kích thích
 6. Cô tim Cô vaân Cô Cô maïnh hay yeáu nh Taát caû hoaëc phuï thuoäc vaøo khoâng coù gì cöôøng ñoä ng kích thích Hoaït ñoäng Hoaït ñoäng töï ñoäng ng ng ng theo yù muoán khoâng theo yù muoán
 7. Môøi caùc em xem hình sau
 8. b.Cô tim coù khaû naêng hoaït ñoäng töï ñoäng ng ng b. • -Laø khaû naêng tim khi taùch rôøi khoûi cô theå vaãn ch coù khaû naêng co boùp nhòp nhaøng neáu ñöôïc co bo ng cung caáp ñuû chaát dinh döôõng vaø O2 • - Tim coù khaû naêng treân laø do heä daãn truyeàn Tim co do he tim
 9. Heä daãn truyeàn tim goàm He • Nuùt xoang nhó töï phaùt nhòp truyeàn xung ñeán Hai taâm nhó Nuùt nhó thaát Nuùt xoang nhó Boù His Nuùt nhó thaát Maïng Puoâkin ng BoÙ His Maïng Puoâckin Taâm thaát co Taâm nhó co
 10. • Ôû ngöôøi nhòp tim laø 75 laàn / phuùt .Vaäy nhòp tim ñoù coù chu kyø hay khoâng ?
 11. c. Tim hoaït ñoäng theo chu kyø hoa ng • * Chu kyø tim laø gì ? Chu • - Laø söï laëp ñi laëp laïi söï co co giaõn nhòp tim trong moät giaõ trong mo khoaûng thôøi gian nhaát ñònh ng • * Tim co giaõn nhòp nhaøng Tim giaõ ng theo chu kyø laø 0.8 s goàm : 0.8 go
 12. Giai Thôøi Keát quaû Bieåu hieän hoaït ñoäng ñoaïn gian Maùu di Hai taâm nhó cuøng co laøm chuyeån töø taâm taêng aùp suaát taâm nhó laøm 0.1s nhó xuoáng taâm Co taâm nhó ñoùng xoang tónh maïch vaø thaát môû van nhó thaát Hai taâm thaát cuøng co laøm Maùu di taêng aùp suaát taâm thaát laø ñoùng chuyeån töø van nhó thaát ( nghe tieáng traàm Co taâm thaát 0.3s taâm thaát vaøo vaø daøi ) môû van ñoäng maïch ñoäng maïch (van baùn nguyeät)(nghe tieáng thanh vaø goïn ) Toaøn boä taâm nhó vaø taâm Maùu tóch maïch 0.4s thaát daõn ra taïo löïc huùt taùc Daõn chung ñoå vaøo taâm nhó duïng leân thaønh maïch
 13. Taïi sao tim laïi hoaït ñoäng suoát dôøi Ta ng khoâng moûi meät ? • Coù thôøi gian nghæ ñuû ñeå phuïc hoài
 14. 2. Hoaït ñoäng heä maïch Hoa ng ch • a. Huyeát Aùp a. - Laø löïc taùc ñoäng cuûa maùu ( tim co vaø toáng ng tim co va ng maùu ) leân thaønh maïch leâ nh ch - Huyeát aùp cöïc ñaïi : ño ñöôïc luùc tim co co (110 – 140 mmHG ) - Huyeát aùp cöïc tieåu : ño ñöôïc luùc tim daõn ( 70 – 80 mmHG ) 70 80 mmHG
 15. Huyeát aùp giaûm daàn theo chieàu höôùng Huye ng : ÑM MM TM 120-140mmHG 20-40mmHG 10-15mmHG ? TAÏI SAO NHÖÕNG NGÖÔØI XUAÁT HUYEÁT NAÕO LAØ NHÖÕNG NGÖÔØI CAO HUYEÁT AÙP
 16. • Nguyeân nhaân cuûa chöùng cao huyeát aùp laø : ng - Do thöùc aên coù quaù nhieàu colesterol → laøm xô vöõa maïch ( maïch bò xô vöõa khoâng coù tính ñaøn hoài – ch ch moät trong nhöõng maïch ño laø maïch maùu naõo )→ ch ch vaän chuyeån maùu khoù → tim phaûi taêng aùp löïc co boùp ñaåy maùu → löïc taùc ñoäng maùu leân thaønh maïch ng nh ch cao → huyeát aùp cao Huyeát aùp thaáp coù nguy hieåm khoâng ? - Neáu huyeát aùp xuoáng thaáp ( huyeát aùp cöïc ñaïi xuoáng ng ng 80 mmHG ) → cung caáp maùu naõo keùm → deã bò ngaát

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản