intTypePromotion=3

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 139/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Phung Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
5
download

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 139/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 139/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 139/2009/NQ-HĐND Tam Kỳ, ngày 22 tháng 7 năm 2009 NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; Xét Tờ trình số 2173/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau: 1. Cấp bản sao từ sổ gốc: - Các huyện, thành phố vùng đồng bằng, mức thu 2.000 đồng/bản; - Các huyện miền núi, mức thu 1.000 đồng/bản; - Các xã vùng cao đặc biệt khó khăn và xã đảo: thực hiện miễn lệ phí này đối với người dân sống trên địa bàn. 1
  2. 2. Chứng thực bản sao từ bản chính: - Các huyện, thành phố vùng đồng bằng, mức thu 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500 đồng/trang; tối đa không quá 50.000 đồng/bản (đối với tài liệu có nhiều trang); - Các huyện miền núi, mức thu 1.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 500 đồng/trang, tối đa không quá 30.000 đồng/bản (đối với tài liệu có nhiều trang); - Các xã vùng cao đặc biệt khó khăn và xã đảo: thực hiện miễn lệ phí này đối với người dân sống trên địa bàn. 3. Chứng thực chữ ký: - Các huyện, thành phố vùng đồng bằng, mức thu 5.000 đồng/trường hợp; - Các huyện miền núi, mức thu 3.000 đồng/trường hợp; - Các xã vùng cao đặc biệt khó khăn và xã đảo: thực hiện miễn lệ phí này đối với người dân sống trên địa bàn. Điều 2. Căn cứ mức thu quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể việc thu, nộp, quản lý, sử dụng và quyết toán lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 21, thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2009./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - VP: CTN, QH, CP; - Bộ TC ; - Cục Kiểm tra VB QPPL - Bộ Tư pháp; - TTTV Tỉnh uỷ, TT HĐND, UBND, (Đã ký) Uỷ ban MTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Nguyễn Văn Sỹ - TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố; - TTXVN tại Quảng Nam; - Đài PT-TH, Báo Quảng Nam; - CPVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Các Phòng chuyên môn; - Lưu VT, CVKT (Tuấn). 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản