Hướng dẫn chấm đề thi chính thức môn Địa lý - không phân ban năm 2006

Chia sẻ: Nguyen Hoang Bach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
123
lượt xem
19
download

Hướng dẫn chấm đề thi chính thức môn Địa lý - không phân ban năm 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án của đề thi chính thức của Bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2006. Bản hướng dẫn gồm có 3 trang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn chấm đề thi chính thức môn Địa lý - không phân ban năm 2006

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006 M«n thi : §Þa lÝ - Trung häc phæ th«ng ph©n ban §Ò thi chÝnh thøc ------------------------ h−íng dÉn chÊm thi B¶n h−íng dÉn chÊm gåm 03 trang A. H−íng dÉn chung - H−íng dÉn chÊm chØ nªu tãm t¾t c¸c yªu cÇu c¬ b¶n.ThÝ sinh ph¶i diÔn ®¹t s©u s¾c t−¬ng tù SGK th× míi cho ®iÓm tèi ®a. §iÓm trõ tuú thuéc møc ®é kÐm s©u s¾c cña bµi thi. - ThÝ sinh lµm theo c¸ch riªng nh−ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c¬ b¶n vÉn cho ®ñ ®iÓm. - ViÖc chi tiÕt ho¸ ®iÓm sè (nÕu cã) so víi biÓu ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt trong Héi ®ång chÊm. - Sau khi céng ®iÓm toµn bµi, lµm trßn ®Õn 0,5 (lÎ 0,25 lµm trßn thµnh 0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 1,0 ®iÓm). B. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm §¸p ¸n §iÓm I. PhÇn chung cho thÝ sinh c¶ 2 ban (8,0 ®iÓm) C©u 1 a)TÝnh tØ träng s¶n l−îng khai th¸c vµ nu«i trång (%) 0.50 (3,0 ®) N¨m 1990 1995 2000 2002 ChØ tiªu S¶n l−îng 100,0 100,0 100,0 100,0 _ Khai th¸c 81,8 75,4 73,8 68,1 _ Nu«i trång 18,2 24,6 26,2 31,9 (ThÝ sinh cã thÓ lµm trßn sè ®Õn hµng ®¬n vÞ nh−ng tæng ph¶i lµ 100%) b) VÏ biÓu ®å miÒn 1,50 - VÏ t−¬ng ®èi chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña biÓu ®å miÒn (c¬ cÊu) cho ®iÓm tèi ®a (kh«ng ®óng d¹ng kh«ng cho ®iÓm) - BiÓu ®å ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: kho¶ng c¸ch n¨m vµ tØ lÖ % ®óng, t−¬ng ®èi chÝnh x¸c tØ träng tõng n¨m, cã chó gi¶i, ghi n¨m vµ % trªn trôc t−¬ng øng, tªn biÓu ®å. (Trõ 0,25 ®iÓm cho mçi yªu cÇu kh«ng ®¶m b¶o) c) NhËn xÐt, gi¶i thÝch: NhËn xÐt: 0,50 TØ träng khai th¸c gi¶m, tØ träng nu«i trång t¨ng. Gi¶i thÝch: 0,50 - S¶n l−îng nu«i trång t¨ng nhanh h¬n s¶n l−îng khai th¸c - T¸c ®éng cña c¸c nguån lùc tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi. C©u 2 ThuËn lîi: (2,5 ®) - Cã kho¸ng s¶n ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp (dÉn chøng) 0,50 - Nguån lîi sinh vËt biÓn phong phó ®Ó ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n 0,50 (dÉn chøng) - Ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i biÓn. 0,50 - Ph¸t triÓn du lÞch biÓn. 0,50 Khã kh¨n: 0,50 Vïng BiÓn §«ng hay cã b·o g©y thiÖt h¹i, c¸c bÊt lîi kh¸c. 1
  2. C©u 3 T©y Nguyªn cÇn chó träng khai th¸c ®i ®«i víi tu bæ, b¶o vÖ rõng v×: (2,5 ®) -T©y Nguyªn giµu tµi nguyªn rõng nhÊt n−íc ta, nguån l©m s¶n cã 0,50 gi¸ trÞ lín: + Sè l−îng (dÉn chøng) 0,25 + ChÊt l−îng (dÉn chøng) 0,25 - Tµi nguyªn rõng ®ang bÞ gi¶m sót. 0,50 - Tu bæ, b¶o vÖ rõng cã t¸c dông lín trong viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng 0,50 sinh th¸i vµ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña vïng. - H¹n chÕ thiªn tai cho c¸c vïng l©n cËn. 0,50 II. PhÇn dµnh cho thÝ sinh tõng ban (2,0 ®iÓm) A. ThÝ sinh Ban KHTN chän c©u 4a hoÆc c©u 4b C©u 4a NhËn xÐt : 1,0 (2,0 ®) - Tõ 1985 ®Õn1989 tØ träng nhãm A gi¶m, tØ träng nhãm B t¨ng (dÉn chøng) - Tõ 1989 ®Õn 2002 tØ träng nhãm A t¨ng, tØ träng nhãm B gi¶m (dÉn chøng) Gi¶i thÝch : 1,0 - Tõ 1985 ®Õn 1989 + TØ träng nhãm B t¨ng do cã nhiÒu lîi thÕ (dÉn chøng) + TØ träng nhãm A gi¶m do cã nh÷ng ®ßi hái lín (dÉn chøng) - Tõ 1989 ®Õn 2002 + TØ träng nhãm A t¨ng do nh÷ng h¹n chÕ trªn ®−îc kh¾c phôc. + ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng cña nhãm A. C©u 4b KÓ tªn vµ s¾p xÕp c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn: (2,0 ®) - Nhµ m¸y thuû ®iÖn trªn 1000MW: Hoµ B×nh. 0,25 - Nhµ m¸y thuû ®iÖn d−íi 1000MW: thÝ sinh kÓ ®óng tªn 5 nhµ m¸y 0,50 th× cho 0,25®; tõ 6 nhµ m¸y trë lªn cho 0,5®. (NÕu thÝ sinh kh«ng xÕp nhãm nh−ng kÓ ®−îc tªn 10 nhµ m¸y th× cho 0,5 ®iÓm) Gi¶i thÝch : - C¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn ph©n bè trªn c¸c con s«ng ë vïng 0,50 trung du miÒn nói. - Trung du miÒn nói cã ®Þa h×nh cao, dèc, n−íc ch¶y xiÕt. 0,50 - §Þa h×nh chia c¾t m¹nh t¹o c¸c thung lòng, d·y nói cao 0,25 xen kÏ...thuËn lîi ®Ó x©y dùng hå chøa n−íc. B. ThÝ sinh Ban KHXH- NV chän c©u 5a hoÆc 5b Thùc tr¹ng sö dông ®Êt ë §ång b»ng s«ng Cöu Long: 1,0 C©u 5a - DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lín (dÉn chøng) (2,0 ®) - Sö dông d¶i ®Êt phï sa ngät: th©m canh lóa, trång c©y ¨n qu¶. - C¶i t¹o ®Êt phÌn, ®Êt mÆn lµm më réng diÖn tÝch canh t¸c, t¨ng vô. - Sö dông ®Êt míi båi cöa s«ng ven biÓn ®Ó nu«i trång thuû s¶n. 2
  3. BiÖn ph¸p sö dông ®Êt ë §ång b»ng s«ng Cöu Long: 1,0 - Quy ho¹ch thuû lîi, c¶i t¹o ®Êt . - Thay ®æi c¬ cÊu mïa vô. - §a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. - BiÖn ph¸p kh¸c. C©u 5b a) KÓ tªn c¸c trung t©m c«ng nghiÖp cã ngµnh thùc phÈm 1.0 (2,0 ®) (20 trung t©m) b)NhËn xÐt, gi¶i thÝch: NhËn xÐt: 0,50 Ph©n bè chñ yÕu ë c¸c ®« thÞ, tËp trung ë ®ång b»ng, ven biÓn. Gi¶i thÝch: 0,50 - ThÞ tr−êng tiªu thô lín. Nguån lao ®éng dåi dµo. - Nguån nguyªn liÖu phong phó. ..............HÕt............. 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản