Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2004

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
91
lượt xem
10
download

Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án của đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2004 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2004

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng ....................... n¨m häc 2003 – 2004 ..................... h−íng dÉn chÊm M«n thi: ®Þa lÝ ®Ò chÝnh thøc B¶n h−íng dÉn chÊm cã 4 trang I. PhÇn b¾t buéc 5 ®iÓm C©u 1 (3,5 ®iÓm) a. VÏ biÓu ®å 2 ®iÓm Yªu cÇu: §¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, râ rµng. BiÓu ®å b×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi cña®ång b»ng s«ng Hång vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long trong thêi k× 1985 - 2000. kg/ng−êi 1200 1020 1000 760 800 694 600 503 387 400 321 233 260 200 0 1985 1990 1995 2000 N¨m §ång b»ng s«ng Hång §ång b»ng s«ng Cöu Long b. NhËn xÐt (0,5 ®iÓm) - B×nh qu©n s¶n l−îng lóa theo ®Çu ng−êi cña ®ång b»ng s«ng Hång vµ ®ång 0,25 b»ng s«ng Cöu Long ®Òu t¨ng. - §ång b»ng s«ng Hång t¨ng 154 kg/ng−êi ( gÇn 1,7 lÇn ), ®ång b»ng s«ng 0,25 Cöu Long t¨ng 517 kg/ng−êi ( 2 lÇn ). (1,0 ®iÓm) c. Gi¶i thÝch - §ång b»ng s«ng Cöu Long lµ ®ång b»ng ch©u thæ réng lín nhÊt n−íc ta vµ cã diÖn tÝch ®Êt trång lóa lín nhÊt trong c¸c vïng. §Êt phï sa ®−îc båi ®¾p hµng n¨m rÊt mµu mì. KhÝ hËu cËn xÝch ®¹o nãng quanh n¨m,nguån nhiÖt Èm dåi dµo, Ýt thiªn tai. HÖ thèng s«ng ngßi, kªnh r¹ch dµy ®Æc thuËn lîi cho viÖc 0,25 s¶n xuÊt lóa. - Sè d©n cña ®ång b»ng s«ng Cöu Long ch−a ®«ng, mËt ®é d©n sè cña ®ång b»ng s«ng Cöu Long chØ b»ng 1/3 so víi ®ång b»ng s«ng Hång. 0,25 - DiÖn tÝch tù nhiªn vµ diÖn tÝch ®Êt trång lóa cña ®ång b»ng s«ng Hång gÇn b»ng 1/3 so víi ®ång b»ng s«ng Cöu Long. KhÝ hËu, thêi tiÕt diÔn biÕn bÊt th−êng, hay cã thiªn tai. 0,25 - §ång b»ng s«ng Hång l¹i chÞu søc Ðp cña vÊn ®Ò d©n sè ( d©n sè ®«ng, mËt ®é cao, gia t¨ng d©n sè cßn nhanh ). 0,25 C©u 2 (1,5 ®iÓm) NhËn xÐt sù thay ®æi c¬ cÊu d©n sè theo nhãm tuæi : C¬ cÊu d©n sè n−íc ta cã sù thay ®æi ( xu h−íng chuyÓn tõ kÕt cÊu d©n sè 0,25 trÎ sang kÕt cÊu d©n sè giµ ) : - TØ träng nhãm tuæi 0-14 tuæi gi¶m nhanh ( 9 % ). 0,25 - TØ träng nhãm tuæi 15-59 tuæi t¨ng kh¸ nhanh ( 8 % ). 0,25 1
  2. - TØ träng nhãm tuæi tõ 60 tuæi trë lªn t¨ng chËm ( 1 % ). 0,25 Gi¶i thÝch nguyªn nh©n : - Do kÕt qu¶ cña viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, tØ lÖ sinh ë n−íc ta ®· gi¶m. 0,25 - Tuæi thä trung b×nh t¨ng lªn râ rÖt. 0,25 II. PhÇn tù chän 5 ®iÓm §Ò 1 (5 ®iÓm) a. Tr×nh bµy sù ph©n ho¸ l·nh thæ c«ng nghiÖp ë ®ång b»ng s«ng Hång vµ vïng phô cËn. (2,5 ®iÓm) - Møc ®é tËp trung c«ng nghiÖp : Vµo lo¹i cao nhÊt c¶ n−íc. 0,5 - KÓ tªn c¸c trung t©m c«ng nghiÖp ë ®ång b»ng s«ng Hång vµ vïng phô cËn:... 0,5 - Tõ Hµ Néi c«ng nghiÖp to¶ ®i theo c¸c h−íng víi c¸c ngµnh chuyªn m«n ho¸ kh¸c nhau cña tõng trung t©m c«ng nghiÖp vµ côm c«ng nghiÖp : + H−íng ®«ng : Hµ Néi - H¶i D−¬ng - H¶i Phßng - H¹ Long - CÈm Ph¶ (c¬ khÝ, chÕ biÕn thùc phÈm, khai th¸c than, vËt liÖu x©y dùng). 0,25 + H−íng ®«ng b¾c : Hµ Néi - B¾c Ninh - B¾c Giang ( vËt liÖu x©y dùng, ho¸ chÊt ph©n bãn ). 0,25 + H−íng b¾c : Hµ Néi -Th¸i Nguyªn (luyÖn kim ®en) 0,25 + H−íng t©y b¾c : Hµ Néi - Phóc Yªn -ViÖt Tr× (ho¸ chÊt, giÊy xenlul« chÕ biÕn thùc phÈm ). 0,25 + H−íng t©y nam : Hµ Néi - Hµ §«ng - Hoµ B×nh (thuû ®iÖn). 0,25 + H−íng nam vµ ®«ng nam : Hµ Néi - H−ng Yªn - Nam §Þnh - Ninh B×nh – Thanh Ho¸ (c¬ khÝ, dÖt may, nhiÖt ®iÖn, vËt liÖu x©y dùng). 0,25 b. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn sù ph©n ho¸ l·nh thæ ë ®ång b»ng s«ng Hång. (2,5 ®iÓm) - VÞ trÝ ®Þa lÝ : N»m trong vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé, cã thñ ®« Hµ Néi nªn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ c«ng nghiÖp nãi riªng. 0,5 - N»m trong vïng träng ®iÓm l−¬ng thùc, thùc phÈm lín thø hai cña c¶ n−íc nªn cã nguån nguyªn liÖu dåi dµo tõ s¶n phÈm cña ngµnh trång trät, ch¨n 0,5 nu«i, ®¸nh b¾t vµ nu«i trång thuû s¶n. - C¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn m¹nh víi c¸c tuyÕn giao th«ng huyÕt m¹ch ®−êng bé, ®−êng s¾t. 0,5 - TËp trung nhiÒu ®« thÞ lín, ®«ng d©n vµ cã nguån lao ®éng kÜ thuËt ®«ng ®¶o. 0,5 - C¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp kh¸ ®a d¹ng. 0,5 §Ò 2 5 ®iÓm C©u 1 (4 ®iÓm) ThÕ m¹nh vµ khã kh¨n trong viÖc khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n vµ thuû ®iÖn ë vïng trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c n−íc ta. (2,5 ®iÓm) - Lµ vïng cã kho¸ng s¶n vµ tr÷ n¨ng thuû ®iÖn lín nhÊt n−íc ta. 0,25 a. Khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n. - ThuËn lîi + VÒ n¨ng l−îng : Chñ yÕu lµ than antraxit, tËp trung t¹i Qu¶ng Ninh víi tr÷ l−îng lín. 0,25 + VÒ kim lo¹i : 2
  3. • S¾t (Yªn B¸i). 0,25 • §ång - ni ken (S¬n La). 0,25 • §Êt hiÕm (Lai Ch©u). 0,25 • ThiÕc - b« xÝt (Cao B»ng), mçi n¨m khai th¸c kho¶ng 1000 tÊn phôc vô nhu cÇu trong n−íc vµ xuÊt khÈu. 0,25 • Ch× - kÏm (B¾c C¹n). 0,25 • §ång - vµng (Lµo Cai). 0,25 + Phi kim lo¹i : Chñ yÕu lµ ApatÝt (Lµo Cai), mçi n¨m khai th¸c kho¶ng 600 ngh×n tÊn quÆng phôc vô cho nhu cÇu trong n−íc vµ xuÊt khÈu. 0,25 - Khã kh¨n §a sè má quÆng n»m ë n¬i kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i ch−a ph¸t triÓn. C¸c vØa quÆng th−êng n»m s©u trong lßng ®Êt nªn viÖc khai th¸c ®ßi hái chi phÝ s¶n xuÊt cao vµ c¸c ph−¬ng tiÖn hiÖn ®¹i. 0,25 b. Thuû ®iÖn (1,5 ®iÓm) - ThuËn lîi + Tr÷ n¨ng thuû ®iÖn cña hÖ thèng s«ng Hång lµ 11 triÖu kw, riªng s«ng 0,25 §µ lµ gÇn 6 triÖu kw. + HiÖn ®· x©y dùng : • Thuû ®iÖn Th¸c Bµ trªn s«ng Ch¶y, c«ng suÊt 110 ngh×n kw. 0,25 • Thuû ®iÖn Hoµ B×nh trªn s«ng §µ, c«ng suÊt 1,9 triÖu kw. 0,25 - Dù kiÕn x©y dùng : • Thuû ®iÖn S¬n La trªn s«ng §µ, c«ng suÊt 3,6 triÖu kw. 0,25 • Thuû ®iÖn §¹i ThÞ trªn s«ng G©m , c«ng suÊt 250 ngh×n kw. 0,25 - Khã kh¨n ViÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn lín sÏ g©y ngËp lôt nhiÒu vïng réng lín, lµm thay ®æi m«i tr−êng xung quanh, v× vËy ph¶i chó ý b¶o vÖ m«i sinh. 0,25 C©u 2 1 ®iÓm ý nghÜa cña viÖc ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh ë vïng trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c - VÒ kinh tÕ : Gãp phÇn khai th¸c, sö dông hîp lÝ c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn. 0,25 - VÒ x· héi : N©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n, xo¸ bá dÇn sù c¸ch biÖt gi÷a ®ång b»ng vµ miÒn nói. 0,25 - VÒ chÝnh trÞ : Cñng cè khèi ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc. 0,25 - VÒ quèc phßng : Gi÷ v÷ng an ninh vïng biªn giíi. 0,25 3
  4. Mét sè ®iÓm cÇn l−u ý khi chÊm bµi I. PhÇn b¾t buéc C©u 1. - NÕu thÝ sinh vÏ biÓu ®å kh¸c biÓu ®å cét th× kh«ng cho ®iÓm - ThÝ sinh bÞ trõ ®iÓm nÕu : + ThiÕu tªn biÓu ®å trõ 0,25 ®iÓm + ThiÕu ®¬n vÞ trªn trôc tung, trôc hoµnh trõ 0,25 ®iÓm + Kh«ng ghi c¸c chØ sè trªn ®Ønh cét, kh«ng ghi n¨m d−íi ch©n cét trõ 0,25 ®iÓm + Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nhãm cét nÕu kh«ng t−¬ng øng víi kho¶ng c¸ch n¨m trõ 0,25 ®iÓm - ë phÇn gi¶i thÝch nÕu thÝ sinh so s¸nh t−¬ng quan vÒ tØ träng s¶n l−îng lóa vµ d©n sè so víi c¶ n−íc cña hai ®ång b»ng theo b¶ng sè liÖu sau : TØ träng s¶n l−îng lóa vµ d©n sè cña ®ång b»ng s«ng Hång, ®ång b»ng s«ng Cöu Long so víi c¶ n−íc ( %) Vïng S¶n l−îng lóa D©n sè §ång b»ng s«ng Hång 18,1 19,4 §ång b»ng s«ng Cöu Long 52,0 21,1 C¶ n−íc 100 100 ®Ó gi¶i thÝch ®ång b»ng s«ng Cöu Long lu«n cã b×nh qu©n lóa theo ®Çu ng−êi cao h¬n so víi ®ång b»ng s«ng Hång th× gi¸o viªn cã thÓ cho 0,5 ®iÓm ( ®iÓm tèi ®a phÇn gi¶i thÝch lµ 1 ®iÓm ) C©u 2 : Kh«ng cÇn gi¶i thÝch thªm. II PhÇn tù chän §Ò 1 C©u a - H−íng dÉn chÊm lµm theo atlat §Þa lÝ ViÖt Nam míi t¸i b¶n lÇn thø 8 ®· cã söa ®æi so víi atlat §Þa lÝ ViÖt Nam t¸i b¶n lÇn thø 5,6,7. NÕu thÝ sinh lµm bµi theo atlat §Þa lÝ ViÖt Nam t¸i b¶n tr−íc ®©y( lÇn thø 5,6,7 ), mµ vÉn ®ñ néi dung nh− yªu cÇu cña ®Ò bµi ë c©u a th× vÉn cho ®iÓm tèi ®a. C©u b - Tr−êng hîp thÝ sinh cã thÓ nªu thªm c¸c nh©n tè kh¸c nh− : + TËp trung nguån vèn ®Çu t− n−íc ngoµi. + Sù quan t©m cña Nhµ n−íc v× lµ vïng träng ®iÓm ®Çu t−. Gi¸o viªn cã thÓ cho mçi ý 0,5 ®iÓm nÕu tæng sè ®iÓm cña c©u b ch−a ®¹t ®iÓm tèi ®a. ®Ò 2 C©u 1 - Trong tr−êng hîp thÝ sinh khi tr×nh bµy tªn c¸c má kho¸ng s¶n cã thÓ nªu tªn má ë ®Þa ph−¬ng kh¸c, thÝ dô nh− nªu tªn má s¾t ë Th¸i nguyªn hoÆc Hµ Giang th× còng vÉn cho ®iÓm 0,25 ®iÓm nh− h−íng dÉn chÊm ( má s¾t ë Yªn B¸i ). L−u ý : - ThÝ sinh cã thÓ tr×nh bµy theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh−ng ®¶m b¶o ®ñ ý th× vÉn cho ®iÓm tèi ®a. - Céng ®iÓm toµn bµi råi míi lµm trßn ®iÓm bµi thi ®Õn nöa ®iÓm theo quy ®Þnh. 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản