Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2005

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
11
download

Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án của đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2005 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2005

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp bæ tóc trung häc phæ th«ng n¨m häc 2004 - 2005 -------------- h−íng dÉn chÊm thi ®Ò chÝnh thøc m«n: §Þa lÝ (B¶n h−íng dÉn chÊm gåm 03 trang) I. H−íng dÉn chung * NÕu thÝ sinh lµm bµi theo c¸ch riªng nh−ng vÉn ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n nªu trong ®¸p ¸n th× cho ®ñ ®iÓm nh− h−íng dÉn qui ®Þnh (®èi víi tõng phÇn). * ViÖc chi tiÕt ho¸ thang ®iÓm (nÕu cã) so víi thang ®iÓm trong h−íng dÉn chÊm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt thùc hiÖn trong Héi ®ång chÊm thi. * Trong mét c©u thÝ sinh cã thÓ lµm ý trªn xuèng ý d−íi hoÆc ng−îc l¹i (nÕu hîp lý) vÉn cho ®iÓm tèi ®a. *NÕu thÝ sinh dÉn sè liÖu cËp nhËt h¬n trong s¸ch gi¸o khoa th× vÉn cho ®iÓm tèi ®a (ph¶i nªu râ nguån trÝch dÉn). * Sau khi céng ®iÓm toµn bµi míi lµm trßn ®iÓm thi, theo nguyªn t¾c: §iÓm toµn bµi ®−îc lµm trßn ®Õn 0,5 ®iÓm (lÎ 0,25 lµm trßn thµnh 0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 1,0 ®iÓm). II. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm Néi dung §iÓm I/ PhÇn b¾t buéc (6 ®iÓm) C©u 1: 3,5 a/ VÏ biÓu ®å: 2,0 TriÖu ng−êi 80 76,3 60 53,7 40 30,2 20 15,6 19,6 0 N¨m 1921 1939 1960 1980 1999 BiÓu ®å d©n sè viÖt nam Yªu cÇu: VÏ ®ñ c¸c cét, chÝnh x¸c, chia ®óng kho¶ng c¸ch n¨m, ghi ®ñ ®¬n vÞ c¸c trôc, cã tªn biÓu ®å (nÕu bµi lµm thiÕu mçi phÇn trõ 0,25 ®iÓm) 1
  2. b/NhËn xÐt: - Tõ n¨m 1921-1999: d©n sè t¨ng liªn tôc, cã sè liÖu dÉn chøng. 0,5 - Tèc ®é t¨ng kh«ng ®Òu: tõ 1921-1939 t¨ng 4 triÖu ng−êi, tõ 1939-1960 t¨ng 10,6 triÖu ng−êi, tõ 1960-1980 t¨ng 23, 5 triÖu ng−êi, tõ 1980-1999 t¨ng 22,6 triÖu ng−êi 1,,0 C©u 2: 2,5 - NhËn xÐt sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n l−îng c«ng nghiÖp ph©n theo nhãm ngµnh cña n−íc ta: + C¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n l−îng c«ng nghiÖp ph©n theo nhãm ngµnh A vµ B cã sù thay ®æi ngµy cµng hîp lý h¬n 0,5 + Tõ n¨m 1980-1989: Tû träng c«ng nghiÖp nhãm B t¨ng liªn tôc tõ 62,2% lªn 71,1%. Khi ®ã tû träng c«ng nghiÖp nhãm A gi¶m tõ 37,8% cßn 28,9%. 0,75 + Tõ n¨m 1989- 1998 tû träng c«ng nghiÖp nhãm A t¨ng m¹nh tõ 28,9% lªn 45,1%. Khi ®ã tû träng c«ng nghiÖp nhãm B gi¶m tõ 71,1% cßn 54,9%. 0,75 + C¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhãm B chiÕm tû träng cao h¬n nhãm A. 0,5 II/ PhÇn tù chän (4,0 ®iÓm) C©u 1: 3,0 a/ §Êt ®ai khÝ hËu ë T©y nguyªn cã thuËn lîi vµ khã kh¨n ®Ó ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp: + §Êt ®ai: - ThuËn lîi: *DiÖn tÝch réng lín. 0,25 * §Êt ®á ba zan cã tÇng phong ho¸ s©u, giµu chÊt dinh d−ìng thÝch hîp trång c©y c«ng nghiÖp 0,5 * §Êt ®á ba zan ph©n bè tËp trung, mÆt b»ng réng lín, thuËn lîi cho viÖc h×nh thµnh c¸c vïng chuyªn canh c©y c«ng nghiÖp qui m« lín. 0,5 - Khã kh¨n: DÔ bÞ xãi mßn röa tr«i. 0,25 + KhÝ hËu: - ThuËn lîi: * Cã tÝnh chÊt cËn xÝch ®¹o thuËn lîi ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp nhiÖt ®íi. 0,5 * KhÝ hËu ph©n ho¸ theo ®é cao t¹o thuËn lîi ®Ó trång c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp cËn nhiÖt (lÊy vÝ dô). 0,25 * Mïa kh« kÐo dµi thuËn lîi ®Ó ph¬i sÊy, b¶o qu¶n s¶n phÈm c©y c«ng nghiÖp. 0,25 - Khã kh¨n: Mïa kh« kÐo dµi thiÕu n−íc t−íi cho c©y trång. 0,5 b/ C¸c c©y c«ng nghiÖp chÝnh vµ sù ph©n bè ë T©y Nguyªn: 1,0 + Cµ phª: §¾c L¾c, Gia Lai, Kon Tum, L©m §ång. 0,25 + ChÌ: L©m §ång, Gia Lai. 0,25 + Cao su: Gia Lai, §¾c l¾c. 0,25 + D©u t»m: L©m §ång. 0,25 2
  3. C©u 2: §iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n ®èi víi s¶n xuÊt l−¬ng thùc, thùc phÈm ë ®ång b»ng s«ng Hång. a/ §iÒu kiÖn tù nhiªn: 2,5 + ThuËn lîi: - §Êt ®ai: * §Êt n«ng nghiÖp trªn 70 v¹n ha, chiÕm 56% tæng diÖn tÝch tù nhiªn. 0,25 * §−îc phï sa båi ®¾p nªn t−¬ng ®èi mµu mì. Cã gi¸ trÞ nhÊt víi viÖc ph¸t triÓn c©y l−¬ng thùc ë ®ång b»ng lµ lo¹i ®Êt trong ®ª. 0,5 - KhÝ hËu: NhiÖt ®íi Èm giã mïa, cã mïa ®«ng l¹nh thuËn lîi ®Ó ®a d¹ng ho¸ c©y trång vËt nu«i . 0,25 - S«ng ngßi: Cung cÊp n−íc th−êng xuyªn cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 0,25 - Cã bê biÓn dµi, vïng biÓn réng, nhiÒu diÖn tÝch mÆt n−íc thuËn lîi ®Ó ®¸nh b¾t, nu«i trång thuû s¶n. 0,25 - Cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm. 0,25 + Khã kh¨n: - §Êt biÕn ®æi nhiÒu do trång lóa. 0,25 - Thõa n−íc trong mïa m−a, thiÕu n−íc trong mïa kh«. 0,25 - TÝnh chÊt khÝ hËu thÊt th−êng ¶nh h−ëng ®Õn s¶n xuÊt. 0,25 b/ §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi: 1,5 + ThuËn lîi: - Lùc l−îng lao ®éng dåi dµo víi truyÒn thèng, kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt, nhÊt lµ trång lóa n−íc. 0,5 - Sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c cã t¸c ®éng ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 0,25 - ChÝnh s¸ch míi ®· thóc ®Èy s¶n xuÊt l−¬ng thùc, thùc phÈm. 0,25 + Khã kh¨n: - Søc Ðp cña vÊn ®Ò d©n sè. 0,25 - C¬ së vËt chÊt cßn h¹n chÕ: Thuû lîi, ph©n bãn, gièng míi. 0,25 -----------------HÕt-------------- 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản