Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2006

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
19
download

Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2006

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án của đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2006 của Bộ giáo dục và đào tạo. Bài thi môn địa dành cho học sinh trung học phổ thông không phân ban.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2006

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tèt nghiÖp trung häc phæ th«ng n¨m 2006 M«n thi: §Þa lÝ - Trung häc phæ th«ng kh«ng ph©n ban §Ò thi chÝnh thøc -------------- h−íng dÉn chÊm Thi B¶n h−íng dÉn chÊm gåm 03 trang A. H−íng dÉn chung - H−íng dÉn chÊm chØ nªu tãm t¾t c¸c ý c¬ b¶n. ThÝ sinh ph¶i diÔn gi¶i s©u s¾c t−¬ng tù SGK th× míi cho ®iÓm tèi ®a. §iÓm trõ tuú thuéc møc ®é kÐm s©u s¾c cña bµi thi. - ThÝ sinh lµm theo c¸ch riªng nh−ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c¬ b¶n vÉn cho ®ñ ®iÓm. - ViÖc chi tiÕt ho¸ ®iÓm sè (nÕu cã) so víi biÓu ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt trong Héi ®ång chÊm. - Sau khi céng ®iÓm toµn bµi, lµm trßn ®Õn 0,5 (lÎ 0,25 lµm trßn thµnh 0,5; lÎ 0,75 lµm trßn thµnh 1,0 ®iÓm). B. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm I. phÇn b¾t buéc (5 ®iÓm) §¸p ¸n §iÓm C©u 1 a. BiÓu ®å (3,0®) - VÏ hai h×nh trßn cho hai n¨m: R 2 0 0 3 ≥ R 1 9 8 9 0,50 (ThÝ sinh vÏ R 1 9 8 9 > R 2 0 0 3 trõ 0,25 ®iÓm). - VÏ t−¬ng ®èi chÝnh x¸c tû lÖ lao ®éng c¸c ngµnh. 1,0 (NÕu sai tû lÖ hai ngµnh, ®óng mét ngµnh trong mét biÓu ®å th× trõ 0,25 ®iÓm). - Cã tªn biÓu ®å vµ chó gi¶i ®óng. 0,50 (ThÝ sinh ®iÒn trùc tiÕp chó gi¶i vµo biÓu ®å vÉn cho ®iÓm tèi ®a). b. NhËn xÐt 0,50 - Gi¶m tû lÖ lao ®éng trong khu vùc n«ng - l©m - ng− nghiÖp. - T¨ng tû lÖ lao ®éng trong khu vùc c«ng nghiÖp - x©y dùng vµ dÞch vô. c. Gi¶i thÝch 0,50 - Do chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. - Do qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. C©u 2 a. TÝnh s¶n l−îng lóa b×nh qu©n (2,0®) - Cã c¸c phÐp tÝnh ®óng cho c¸c n¨m lÇn l−ît lµ: 0,75 225,9; 261,4; 267,3; 290,0; 350,1; 411,5; 427,7 (kg/ng−êi) - C«ng thøc tÝnh 0,25 ( TÝnh ®óng 3 n¨m trë xuèng cho 0,25 ®iÓm; tÝnh ®óng tõ 4 ®Õn 6 n¨m cho 0,5 ®iÓm. ThÝ sinh cã thÓ lµm trßn sè ®Õn hµng ®¬n vÞ. ThÝ sinh kh«ng tÝnh ra ®¬n vÞ kg/ng−êi trõ 0,25 ®iÓm). 1
  2. b. NhËn xÐt 1,0 - Sè d©n liªn tôc t¨ng. - S¶n l−îng lóa liªn tôc t¨ng. - S¶n l−îng lóa t¨ng nhanh h¬n d©n sè. - B×nh qu©n lóa trªn ®Çu ng−êi t¨ng. (Kh«ng cã sè liÖu chøng minh sè lÇn hoÆc % t¨ng tr−ëng cã thÓ trõ 0,25 ®iÓm). II. phÇn tù chän (5 ®iÓm) §Ò 1 C©u 1 (C©u 1 chñ yÕu khai th¸c kiÕn thøc trong bµi T©y Nguyªn s¸ch §Þa lÝ líp 12 dµnh (3,5®) cho hÖ THPT kh«ng ph©n ban). * §iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c©y cµ phª ë T©y Nguyªn. - §Þa h×nh vµ ®Êt ®ai thuËn lîi cho ph¸t triÓn vïng chuyªn canh cµ phª quy m« 0,75 lín. - KhÝ hËu cËn xÝch ®¹o; cã sù ph©n ho¸ theo ®ai cao, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i c©y cµ phª. 0,50 * T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ ph©n bè c©y cµ phª. - Lµ c©y c«ng nghiÖp quan träng sè 1 ë T©y Nguyªn. (Sè liÖu dÉn chøng) 0,50 - C¬ cÊu c©y trång ®a d¹ng: Cµ phª chÌ, cµ phª vèi. 0,25 - Ph©n bè réng, tËp trung nhiÒu ë tØnh §¾c L¾c. 0,25 * BiÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn æn ®Þnh c©y cµ phª ë khu vùc nµy. 1,25 - Bæ sung lao ®éng. - §¶m b¶o nhu cÇu vÒ l−¬ng thùc. - N©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt. - Thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi vµo s¶n xuÊt cµ phª, t×m kiÕm æn ®Þnh thÞ tr−êng. - C¸c gi¶i ph¸p kh¸c. C©u 2 (C©u 2 chñ yÕu khai th¸c kiÕn thøc trong bµi Lao ®éng vµ viÖc lµm s¸ch §Þa lÝ 1,5® líp 12 dµnh cho hÖ THPT kh«ng ph©n ban). a. ViÖc lµm ®ang lµ mét vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi gay g¾t ë n−íc ta. 1,0 - N−íc ta cã tû lÖ thÊt nghiÖp, thiÕu viÖc lµm cao. - Sè lao ®éng thiÕu viÖc lµm, thÊt nghiÖp. - Tû lÖ thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n, tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ. - Tû lÖ thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n vµ tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ cao nhÊt lµ ë ®ång b»ng s«ng Hång, tiÕp ®Õn lµ ë B¾c Trung Bé. ( Kh«ng cã sè liÖu chøng minh cã thÓ trõ 0,25 ®iÓm). 2
  3. b. ViÖc t¨ng c−êng thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi vÊn ®Ò 0,50 gi¶i quyÕt viÖc lµm hiÖn nay ë n−íc ta. - Trùc tiÕp: T¹o ra nhiÒu viÖc lµm. - Gi¸n tiÕp: §µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ ng−êi lao ®éng. §Ò 2 Dùa vµo Atlat §Þa lÝ ViÖt Nam 1. 1/ Quy m«, c¬ cÊu ngµnh cña tõng trung t©m c«ng nghiÖp ë §«ng Nam Bé (2,5®) * KÓ tªn ®óng 3 ®Õn 4 TTCN. 0,25 * Nªu chÝnh x¸c quy m« cña 4 TTCN. (Theo chó gi¶i Atlat, cã thÓ nªu theo sù ph©n lo¹i 1,0 hay sè liÖu tuyÖt ®èi). * Nªu tªn ®−îc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cña tõng TTCN: - Thµnh phè Hå ChÝ Minh (Nªu tªn tõ 4 ®Õn 6 ngµnh cho 0,25 ®iÓm; trªn 6 ngµnh cho 0,5 ®iÓm). 0,50 - Vòng Tµu, Biªn Hoµ, Thñ DÇu Mét (Mçi trung t©m c«ng nghiÖp, nªu tªn ®−îc 4 0,75 ngµnh trë lªn cho 0,25 ®iÓm). 2. 2/ KÓ tªn c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn vµ nhiÖt ®iÖn trong vïng §«ng Nam Bé (0,5®) 0,50 - Nhµ m¸y thuû ®iÖn: Th¸c M¬, TrÞ An. - Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn: Phó MÜ, Bµ RÞa, Thñ §øc. (NÕu thÝ sinh chØ nªu nhµ m¸y thuû ®iÖn TrÞ An vµ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ë thµnh phè Hå ChÝ Minh th× cho 0,25 ®iÓm). 3. 3/ So s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña 2 trung t©m c«ng nghiÖp Hµ Néi vµ thµnh (2,0®) phè Hå ChÝ Minh * Gièng nhau 0,50 - §Òu lµ trung t©m c«ng nghiÖp cã quy m« lín. - Cã c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp ®a d¹ng. * Kh¸c nhau 1,0 - Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã quy m« gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lín h¬n Hµ Néi. (DÉn chøng sè liÖu) - Thµnh phè Hå ChÝ Minh cã c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp ®a d¹ng h¬n Hµ Néi. (DÉn chøng c¸c ngµnh) * Gi¶i thÝch sù kh¸c nhau 0,50 - VÞ trÝ ®Þa lÝ thuËn lîi. - C¸c yÕu tè kh¸c. ---------------------------HÕt-------------------------- 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản