Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2008_Bổ túc

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
153
lượt xem
14
download

Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2008_Bổ túc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án của đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008 của Bộ giáo dục và đào tạo. Bài thi môn địa dành cho học sinh bổ túc trung học phổ thông.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn chấm thi môn Địa tốt nghiệp THPT năm 2008_Bổ túc

  1. Bé GI¸O DôC Vμ §μO T¹O K× THI TèT NGHIÖP TRUNG HäC PHæ TH¤NG N¡M 2008 M«n thi: ®Þa lÝ – Bæ tóc trung häc phæ th«ng §Ò THI CHÝNH THøC H−íng dÉn chÊm thi B¶n h−íng dÉn gåm 03 trang A. H−íng dÉn chung 1. ThÝ sinh lµm theo c¸ch riªng nh−ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu c¬ b¶n vÉn cho ®ñ ®iÓm nh− h−íng dÉn quy ®Þnh. 2. ViÖc chi tiÕt ho¸ ®iÓm sè (nÕu cã) so víi biÓu ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng sai lÖch víi h−íng dÉn chÊm vµ ®−îc thèng nhÊt trong Héi ®ång chÊm thi. 3. Sau khi céng ®iÓm toµn bµi, lµm trßn ®Õn 0,50 ®iÓm (lÎ 0,25 ®iÓm lµm trßn thµnh 0,50 ®iÓm; lÎ 0,75 ®iÓm lµm trßn thµnh 1,00 ®iÓm). B. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm C©u §¸p ¸n §iÓm I. PhÇn b¾t buéc (6,0 ®iÓm) C©u 1 (3,0®) VÏ biÓu ®å, nhËn xÐt vµ gi¶i thÝch sù thay ®æi s¶n l−îng ®iÖn. 1. VÏ biÓu ®å (1,50®) - VÏ biÓu ®å ®−êng thÓ hiÖn s¶n l−îng ®iÖn (®¬n vÞ: tØ kwh), d¹ng biÓu ®å kh¸c kh«ng cho ®iÓm. 1,50 - Yªu cÇu: ®óng, ®ñ, trùc quan (thiÕu hoÆc sai mét ý trõ 0,25®). (NÕu vÏ biÓu ®å ®−êng biÓu hiÖn t¨ng tr−ëng b»ng gi¸ trÞ % chØ cho 0,75®) 2. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch (1,50®) - NhËn xÐt (1,00®) S¶n l−îng ®iÖn n−íc ta tõ n¨m 1990 ®Õn n¨m 2005: + T¨ng liªn tôc (dÉn chøng). + C¸c giai ®o¹n sau t¨ng cµng nhanh (dÉn chøng). 1,00 - Gi¶i thÝch (0,50®) + Nhu cÇu n¨ng l−îng ®iÖn ngµy cµng cao. + Cã nhiÒu nguån lùc ®Ó ph¸t triÓn (tù nhiªn, kinh tÕ – x· héi). 0,50 C©u 2 (3,0®) TÝnh s¶n l−îng c¸ biÓn n¨m 2005 so víi n¨m 2000 (%). NhËn xÐt b¶ng sè liÖu. 1. TÝnh (1,50®) - C¸ch tÝnh 0,25 1
  2. - KÕt qu¶: Vïng S¶n l−îng n¨m 2005 so víi n¨m 2000 (%) §ång b»ng s«ng Hång 141,5 Trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c 132,6 Duyªn h¶i miÒn Trung 129,5 1,25 §«ng Nam Bé 149,5 §ång b»ng s«ng Cöu Long 113,6 2. NhËn xÐt (1,50®) - S¶n l−îng c¸ biÓn: kh«ng gièng nhau gi÷a c¸c vïng (dÉn chøng). 0,50 - Gia t¨ng s¶n l−îng c¸ biÓn cña c¸c vïng: + §Òu t¨ng (dÉn chøng). 1,00 + T¨ng kh«ng ®Òu (dÉn chøng). II. PhÇn tù chän (4,0 ®iÓm) §Ò I C©u 1 Thµnh tùu vµ khã kh¨n thö th¸ch trong qu¸ tr×nh §æi míi. (2,0®) - Thµnh tùu (1,00®) + Kinh tÕ – x· héi dÇn tho¸t khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kÐo dµi. 0,25 + Cô thÓ: * Kinh tÕ: chuyÓn dÞch c¬ cÊu, t¨ng tr−ëng, tÝch luü vèn... 0,50 * X· héi: ®êi sèng, viÖc lµm, gi¸o dôc, y tÕ... 0,25 - Khã kh¨n thö th¸ch (1,00®) + Kinh tÕ: * ChuyÓn dÞch c¬ cÊu cßn chËm. 0,50 * Tèc ®é t¨ng tr−ëng cña mét sè ngµnh ch−a thËt v÷ng ch¾c. + X· héi: * §êi sèng nh©n d©n ë mét sè vïng vµ vÊn ®Ò viÖc lµm cßn gÆp khã kh¨n. * Ph©n ho¸ giµu nghÌo, « nhiÔm m«i tr−êng gia t¨ng... 0,50 C©u 2 L©m nghiÖp cña vïng Duyªn h¶i miÒn Trung: (2,0®) thÕ m¹nh, t×nh h×nh ph¸t triÓn, gi¶i ph¸p. - ThÕ m¹nh (0,50®) + Tµi nguyªn l©m nghiÖp ®øng thø hai c¶ n−íc sau T©y Nguyªn. + §é che phñ rõng lín, rõng cã nhiÒu gç quý, l©m s¶n, chim, thó cã gi¸ trÞ... 0,50 - T×nh h×nh ph¸t triÓn (0,50®) + Cã nhiÒu l©m tr−êng khai th¸c, tu bæ vµ trång rõng. + Cã c¸c c¬ së chÕ biÕn l©m s¶n: Vinh, §µ N½ng, Quy Nh¬n... 0,50 - Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn l©m nghiÖp bÒn v÷ng (1,00®) + §Èy m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn gç vµ l©m s¶n. 0,25 + Trång rõng, tu bæ vµ b¶o vÖ rõng ®−îc coi lµ gi¶i ph¸p cÊp b¸ch. 0,50 + Ph¸t triÓn rõng phßng hé (®Çu nguån, ven biÓn). 0,25 2
  3. §Ò II C©u 1 ý nghÜa cña vÊn ®Ò ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp ë T©y Nguyªn. (2,0®) - Kinh tÕ (0,75®) + T¹o nguån hµng xuÊt khÈu, tÝch luü vèn. + H×nh thµnh c¸c m« h×nh s¶n xuÊt míi. 0,75 + T¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ. - X· héi (1,00®) + Thu hót lao ®éng, gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp. 0,50 + T¹o ra tËp qu¸n s¶n xuÊt míi cho c¸c ®ång bµo d©n téc T©y Nguyªn, thóc ®Èy ph¸t triÓn v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ, an ninh quèc phßng... 0,50 - M«i tr−êng (0,25®) Sö dông hîp lý tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i tr−êng. 0,25 C©u 2 X¸c ®Þnh vïng s¶n xuÊt lóa lín nhÊt (sö dông Atlat §Þa lÝ ViÖt Nam). (2,0®) Nguyªn nh©n h×nh thµnh c¸c vïng träng ®iÓm lóa. 1. Vïng s¶n xuÊt lóa lín nhÊt (0,50®) §ång b»ng s«ng Cöu Long. 0,50 2. Nguyªn nh©n h×nh thµnh c¸c vïng träng ®iÓm lóa (1,50®) - §iÒu kiÖn tù nhiªn (0,75®) + §Êt phï sa mµu mì, diÖn tÝch réng, ®Þa h×nh b»ng ph¼ng. + KhÝ hËu nhiÖt ®íi Èm giã mïa. 0,75 + S«ng ngßi dµy ®Æc, nguån n−íc phong phó. - §iÒu kiÖn kinh tÕ – x· héi (0,75®) + Nguån lao ®éng dåi dµo, giµu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt lóa. + Nhµ n−íc quan t©m ®Çu t− ph¸t triÓn, c¬ së vËt chÊt - kÜ thuËt kh«ng ngõng ®−îc t¨ng c−êng. 0,75 + ThÞ tr−êng tiªu thô ngµy cµng më réng. HÕt 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản