intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán thiết kế mạng điện hạ áp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
297
lượt xem
69
download

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán thiết kế mạng điện hạ áp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán thiết kế mạng điện hạ áp gồm hai phần trình bày tổng quan về phần mềm DOCWIN3.0 và màn hình làm việc của DOCWIN3.0. Mỗi phần đều có hình ảnh và ví dụ minh họa cụ thể giúp bạn đọc dễ hiểu, dễ thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán thiết kế mạng điện hạ áp

 1. ABB H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p design optimisation on computer docwin3.0 1/15
 2. ABB PhÇn I: Tæng quan vÒ phÇn mÒm DOCWin3.0 Ngµy nay, víi sù yªu cÇu cao trong thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cïng víi sù trî gióp cña c«ng nghÖ th«ng tin, ABB ®· thµnh c«ng trong viÖc ph¸t triÓn phÇn mÒm DOCWin3.0 nh»m gióp c¸c kü s− thiÕt kÕ tÝnh to¸n m¹ng ®iÖn h¹ ¸p mét c¸ch nhanh chãng, tin cËy, chÝnh x¸c vµ kinh tÕ. • DOCWin3.0 lµ mét gi¶i ph¸p phÇn mÒm hoµn chØnh, mét phÇn mÒm chuyªn nghiÖp dïng cho viÖc thiÕt kÕ, tÝnh to¸n vµ m« pháng m¹ng ®iÖn h¹ ¸p. • DOCWin3.0 lµ phÇn mÒm hç trî m¹nh vµ dÔ sö dông, mét c«ng cô phÇn mÒm ®−îc nhiÒu c¸c nhµ chuyªn m«n, c¸c kü s− thiÕt kÕ ®¸nh gi¸ cao vµ tÝn nhiÖm lùa chän trong thiÕt kÕ tÝnh to¸n m¹ng ®iÖn h¹ ¸p. • DOCWin3.0 lµ c«ng cô lý t−ëng cho viÖc: -TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt vµ nhá nhÊt -TÝnh to¸n ®é sôt ¸p -B¶o vÖ phèi hîp vµ chän läc -Tù ®éng lùa chän thiÕt bÞ b¶o vÖ -M« pháng ®−êng cong ®Æc tÝnh dßng-thêi gian DOCWin3.0 thiÕt kÕ tÝnh to¸n theo c¸c tiªu chuÈn sau: -§iÖn ¸p tõ 220VAC-690VAC -TÇn sè tõ 50Hz-60Hz -HÖ thèng nèi ®Êt: TT, TNC, TNS vµ IT -IEC 60909-1(dßng ®iÖn xoay chiÒu 3 pha trung, h¹ ¸p) -IEC 61363-1(tÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch trªn boong tµu cè ®Þnh hay ®ang di chuyÓn trªn mÆt biÓn) -Ph−¬ng ph¸p c¸c thµnh phÇn ®èi xøng C¸c chøc n¨ng tÝnh to¸n cña DOCWin3.0: -X©y dùng s¬ ®å mét sîi. -TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt vµ nhá nhÊt -TÝnh to¸n ®é sôt ¸p d(V). -Lùa chän kÝch thuíc d©y dÉn. -Lùa chän Circuit Breaker, cÇu ch× vµ c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t -KiÓm tra sù b¶o vÖ chän läc gi÷a c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ -øng dông tÝnh n¨ng cascading t¨ng c−êng kh¶ n¨ng c¾t cua CB ë h¹ nguån nhê phèi hîp víi CB ë th−îng nguån. -In b¸o c¸o c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ra giÊy 2/15
 3. ABB C¸c nguyªn t¾c tÝnh to¸n c¬ b¶n cña DOCWin3.0: -Dùa trªn ®Æc tÝnh cña t¶I ®−îc b¶o vÖ nh−: Lo¹i t¶I, dßng ®iÖn t¶I, c«ng suÊt t¶I yªu cÇu ®Ó lùa chän thiÕt bÞ b¶o vÖ phï hîp nhÊt cho t¶i. -DOCWin3.0 x¸c ®Þnh tiÕt diÖn vµ chiÒu dµi c¸p ®Ó tÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch lín nhÊt vµ nhá nhÊt -DOCWin3.0 kiÓm tra tÝnh nhÊt qu¸n cña c¸c th«ng sè ®−îc nhËp vµo. Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n, DOCWin3.0 sÏ th«ng b¸o tíi ng−êi thiÕt kÕ bÊt kú sai sãt nµo gÆp ph¶I vµ yªu cÇu ng−êi thiÕt kÕ hoµn thiÖn vµ chØnh söa. PhÇn iI: mμn h×nh lμm viÖc cña DOCWin3.0 1-Khëi ®éng DOCWin3.0: Chän biÓu t−îng (H×nh) sau khi cµi ®Æt H×nh : BiÓu t−îng cña DOCWin3.0 2-Mµn h×nh khëi ®éng cña DOCWin3.0: Khi khëi ®éng DOCWin3.0 sÏ xuÊt hiÖn mµn h×nh Select prototype chän b¶n vÏ mÉu thiÕt kÕ cho ng−êi dïng lùa chän gåm c¸c d÷ liÖu vÒ khæ giÊy, lo¹i dù ¸n. NÕu chÊp nhËn lùa chän th× nhÊn nót OK, nÕu huû bá nhÊn Cancel, cÇn trî gióp t¹i ®©y th× nhÊn Help. 3/15
 4. ABB 3-Mµn h×nh lµm viÖc cña DOCWin3.0: Mµn h×nh lµm viÖc cña DOCWin3.0 4-LÖnh file: Trong lÖnh File th× ngoµi nh÷ng lÖnh c¬ b¶n, DOCWin3.0 cung cÊp cho ng−êi dïng c¸c lÖnh xuÊt file tõ DOCWin3.0 sang c¸c d¹ng file kh¸c, ®Æc biÖt lµ lÖnh Export DWG-DXF, mét d¹ng file cña AutoCAD. 4/15
 5. ABB 5-LÖnh Edit: Bao gåm c¸c lÖnh chÝnh: -Duplicate: Sao chÐp tõ mét phÇn tö thµnh nhiÒu phÇn tö, cã biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô lµ: -Move: Di chuyÓn mét ®èi t−îng, cã biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô lµ: -Rotate: Quay mét ®èi t−îng gãc 90 ®é, cã biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô lµ: -Attributes edit: So¹n th¶o c¸c thuéc tÝnh cña ®èi t−îng -Edit objects data: So¹n th¶o c¸c d÷ liÖu cña ®èi t−îng, cã biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô lµ: -Move objects data: Di chuyÓn d÷ liÖu cña ®èi t−îng, cã biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô lµ: 6-LÖnh Object: Bao gåm c¸c lÖnh ®èi t−îng dïng ®Ó thiÕt kÕ s¬ ®å mét sîi: -Utility: Nguån cÊp chung , cã biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô lµ: -Gennerator: Nguån m¸y ph¸t, cã biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô lµ: -Transformer 2 windings: M¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y, cã biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô lµ: -Transformer 3 windings: M¸y biÕn ¸p 3 cuén d©y, cã biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô lµ: -Generic impedance: Tæng trë chung, cã biÓu t−îng trªn thanh c«ng cô lµ: 5/15
 6. ABB -LV cables: C¸p h¹ thÕ -Busway: Hép thanh c¸i -Busbar : Thanh c¸i -Multilmeter : Thanh c¸i -LV TMD circuit breaker : ACB, MCCB, MCB tõ nhiÖt kÕt hîp chèng dßng rß: -LV TM circuit breaker : ACB, MCCB, MCB lo¹i tõ nhiÖt: -LV M circuit breaker : MCCB, MCB lo¹i tõ : -LV M circuit breaker : MCCB, MCB lo¹i tõ kÕt hîp dßng rß: -Pure residual current relay : MCB chèng dßng rß: -LV Fuse: CÇu ch× h¹ thÕ: -LV Switch-Fuse: Dao c¾t kÕt hîp cÇu ch× h¹ thÕ: -LV Disconnector: Dao c¸ch ly h¹ thÕ: 6/15
 7. ABB -Contactor: C«ng t¾c t¬: -Generic load: T¶i chung: -Motor: T¶i ®éng c¬: -Lights load: T¶i ®Ìn: -Multibranch cable: C¸p rÏ nh¸nh: -Distribution busway: Hép thanh c¸i ph©n phèi: -Capacitor bank: Tô ®iÖn: -Connection: D©y nèi: -Line departure: D©y nèi ®Çu ra: -Line arrival: D©y nèi ®Çu vµo: 7-LÖnh Page: Bao gåm c¸c lÖnh chÝnh sau: -Sheet management: Qu¶n lý trang b¶n vÏ, sau khi sö dông hÕt kh«ng gian cña trang b¶n vÏ thø nhÊt, sö dông lÖnh nµy ®Ó chuyÓn sang c¸c trang b¶n vÏ tiÕp theo. 7/15
 8. ABB 8-LÖnh Tools: Bao gåm c¸c lÖnh chÝnh sau: -Text: So¹n th¶o d¹ng ch÷ trªn b¶n vÏ -Text style: Chän kiÓu ph«ng ch÷ -Circuit analysis and dimensioning: TÝnh to¸n m¹ch ®iÖn: Sau khi vÏ s¬ ®å mét sîi, thùc hiÖn tÝnh to¸n ng¾n m¹ch vµ ®Þnh kÝch th−íc d©y c¸p b»ng c¸ch sö dông lÖnh nµy, trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n, DOCWin3.0 sÏ yªu cÇu ng−êi thiÕt kÕ hoµn thiÖn c¸c th«ng sè vÒ ®èi t−îng vµ th«ng b¸o nh÷ng lçi trong s¬ ®å m¹ch thiÕt kÕ. 8/15
 9. ABB -LÖnh Curve: HiÓn thÞ ®−êng cong ®Æc tÝnh dßng- thêi gian I(t) vµ dßng-n¨ng l−îng truyÒn qua I-I2t. Dùa vµo ®−êng cong nµy ta cã thÓ kiÓm tra sù b¶o vÖ chän läc gi÷a c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ. 9-LÖnh Settings: Bao gåm c¸c lÖnh chÝnh -Plant general properties: HiÓn thÞ th«ng sè chung vÒ hÖ thèng cña dù ¸n, c¸c th«ng sè nµy cã thÓ ®−îc thay ®æi tuú vµo yªu cÇu thiÕt kÕ. - LÖnh Settings of objects data: ThiÕt ®Æt c¸c d÷ liÖu vÒ ®èi t−îng nh− tr¹ng th¸i ho¹t ®éng, dßng lµm viÖc, m· hiÖu…C¸c d÷ liÖu nµy cã thÓ ®−îc lùa chän ®Ó hiÓn thÞ hoÆc kh«ng tuú thuéc vµo ng−êi thiÕt kÕ b»ng viÖc nhÊp vµo nh÷ng môc trong cét Lables. 9/15
 10. 10-LÖnh Help: ABB Trong lÖnh Help cã lÖnh DOC Academy, cã 11 bµi häc gióp ng−êi thiÕt kÕ tù häc khi míi lµm quen víi DOCWin3.0 PhÇn 3: C¸c b−íc tÝnh to¸n cña DocWin3.0 1-Gi¶i ph¸p cña ABB cho viÖc thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p: 10/15
 11. 2-L−u ®å tÝnh to¸n cña Doc Win3.0: ABB 3-VÏ s¬ ®å ®¬n tuyÕn vµ thùc hiÖn tÝnh to¸n m¹ch ®iÖn c¬ b¶n: Dïng c¸c lÖnh trªn thanh c«ng cô ®· m« t¶ ë phÇn trªn ®Ó vÏ s¬ ®å mét sîi cho dù ¸n ®¬n gi¶n nh− sau: *Khëi ®éng DOCWin3.0. *Chän khæ giÊy MV delivery A4 *Chän nguån cÊp cho hÖ thèng lµ Utility sÏ hiÓn thÞ ra cöa sæ cho phÐp ng−êi dïng cã thÓ lùa chän c¸c th«ng sè chÝnh cho hÖ thèng m¹ng nh−: +HÖ thèng nèi ®Êt lµ TN-S, TN-C, TT, IT +§iÖn ¸p, tÇn sè hÖ thèng +Tiªu chuÈn ¸p dông +NhiÖt ®é m«i tr−êng Sau ®ã nhÊp OK vµ tiÕn hµnh vÏ s¬ ®å mét sîi trªn vïng lµm viÖc cña DOCWin3.0 *NhËp c¸c th«ng sè vÒ t¶i Motor:KÝch ®óp vµo ®èi t−îng lµ ®éng c¬ +Ng−êi thiÕt kÕ cã thÓ chän ®éng c¬ trong Browse Data Base vÒ ®éng c¬ cña ABB hoÆc cã thÓ tù nhËp th«ng sè cho ®éng theo yªu nh− c«ng suÊt ®Þnh møc Pr(kW), ®iÖn ¸p lµm viÖc Vr(V), hiÖu suÊt, hÖ sè c«ng suÊt… 11/15
 12. ABB +§Ó chän thiÕt bÞ b¶o vÖ cho ®éng c¬, kÝch vµo lùa chän Co-ordination and protection.Trong cöa sæ nµy ng−êi dïng cã thÓ chän: -Lo¹i b¶o vÖ Protection type nh−: CB, CB vµ Fuse, CB cho ®éng c¬ -Starter type: Trùc tiÕp/b×nh th−êng, sao/tam gi¸c/b×nh th−êng Trong s¬ ®å mét sîi sÏ hiÓn thÞ nh÷ng thiÕt bÞ b¶o vÖ vµ ®ãng c¾t ®−îc kÕt hîp nh− CB, c«ng t¾c t¬, r¬ le nhiÖt. *NhËp c¸c th«ng sè vÒ t¶i chiÕu s¸ng: KÝch ®óp vµo ®èi t−îng lµ t¶i chiÕu s¸ng +Lùa chän c¸c lo¹i ®Ìn trong Type +Lùa chän c«ng suÊt ®Ìn ®Þnh møc (W) +Sè l−îng ®Ìn +ChiÒu dµi c¸p tõ ®Çu ra tñ ph©n phèi ®Õn ®Ìn ®Çu tiªn Starting length (L)m +ChiÒu dµi c¸c ph©n ®o¹n tiÕp theo Partial length (l)m +§iÖn trë nèi ®Êt Ohm +Lo¹i c¸p (Cable) +Ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt c¸p Method of Installation +§é sôt ¸p Maxium allowed voltage drop (%) + DOCWin3.0 sÏ hiÖn ra c¸c th«ng sè vÒ t¶i chiÕu s¸ng t¹i s¬ ®å mét sîi *NhËp c¸c th«ng sè vÒ t¶i chung-Generic Load: +KÝch ®óp vµo ®èi t−îng lµ t¶i chung +NhËp th«ng sè cho t¶i chung nh− : C«ng suÊt S(KVA), c«ng suÊt P(kW), dßng ®Þnh møc I(A) 12/15
 13. ABB *NhËp th«ng sè tô bï: +NhËp c«ng suÊt ph¶n kh¸ng Q(kVAr) cho tô cÇn bï. §Ó biÕt c«ng suÊt cÇn bï th× kÝch ®óp vµo nguån Utility, sau ®ã kÝch vµo nót Correction sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ sau: +NhËp hÖ sè c«ng suÊt theo yªu cÇu, DOCWin3.0 sÏ tù ®éng tÝnh to¸n c«ng suÊt cÇn bï cho hÖ thèng. Ng−êi thiÕt kÕ sÏ dïng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cÇn bï nµy ®Ó g¸n cho tô cÇn bï. Sau k hi hoµn thiÖn viÖc nhËp th«ng sè cho t¶i, thùc hiÖn tÝnh to¸n m¹ng ®iÖn. NÕu DOCWin3.0 kh«ng b¸o lçi g× tøc lµ qu¸ tr×nh tÝnh to¸n hoµn tÊt. C¸c th«ng sè cña t¶i, c¸p, thiÕt bÞ ®ãng c¾t vµ b¶o vÖ ®−îc hiÓn thÞ trªn s¬ ®å mét sîi. C¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t vµ b¶o vÖ ®−îc DOCWin3.0 chän theo th− viÖn thiÕt bÞ cña H·ng ABB. NÕu ng−êi thiÕt kÕ muèn nhËp th«ng sè cña thiÕt bÞ b¶o vÖ vµ ®ãng c¾t cña c¸c h·ng kh¸c th× kÝch ®óp vµo c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ®ã vµ nhËp vµo c¸c th«ng sè theo yªu cÇu, nh÷ng th«ng sè nµy ®−îc dùa trªn nh÷ng th«ng sè ®· ®−îc tÝnh to¸n b»ng thiÕt bÞ cña ABB. *HiÓn thÞ ®−êng cong ®Æc tÝnh I-t : Sö dông lÖnh ®· h−íng dÉn ë trªn ®Ó hiÓn thÞ ®−êng cong ®Æc tÝnh I-t. Lùa chän c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ trong vïng Objects bªn tr¸i. Lùa chän d¹ng ®−êng cong hiÓn thÞ nh−: I-t LLL, I-t LL… hoÆc I-I2t LLL…Qua ®−êng cong nµy cho biÕt tÝnh chän läc cña b¶o vÖ gi÷a thiÕt bÞ b¶o vÖ tæng vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ phÝa h¹ nguån. 13/15
 14. ABB *B¸o c¸o kÕt qu¶ tÝnh to¸n ra c¸c d¹ng file kh¸c nhau: Dïng lÖnh Print Report cã biÓu t−îng lµ: DOCWin3.0 sÏ hiÓn thi ra cöa sæ Caculations Report T¹i ®©y cã thÓ chän c¸c d¹ng file ®Ó in b¸o c¸o nh− sau: +D¹ng file trong DocWin 3.0 vµ RTF: +D¹ng file trong PDF vµ DWG (AutoCAD): 14/15
 15. ABB -§©y lµ phÇn mÒm ®−îc cung cÊp miÔn phÝ cho kh¸ch hµng. Mäi chi tiÕt xin liªn hÖ víi v¨n phßng ®¹i diÖn ABB ViÖt Nam +T¹i Hµ Néi: Mr Lª Quang ViÖt Kü s− b¸n hµng thiÕt bÞ h¹ thÕ Ban thiÕt bÞ tù ®éng ho¸ Km9, Quèc lé 1A, Ph−êng Hoµng LiÖt, QuËn Hoµng M¹i, Hµ Néi, ViÖt Nam Tel:+84 4-8617244 Fax: +84 4-861 7316 Email: viet.lequang@vn.abb.com Mobile: 0904 258 146 +T¹i T.P HCM: Mr NguyÔn H÷u L©m Kü s− b¸n hµng thiÕt bÞ h¹ thÕ Ban thiÕt bÞ tù ®éng ho¸ TÇng 6, Toµ nhµ Central Plaza, 17 Lª DuÈn, QuËn 1, HCM City, ViÖt Nam Tel:+84 8-8237972 Fax: +84 8-823 7970 Email: lam.nguyenhuu@vn.abb.com Mobile: 0903 156 098 15/15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2