Kể chuyên đã nghe, đã học (tt)

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
161
lượt xem
9
download

Kể chuyên đã nghe, đã học (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề bài : Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình , chống chiến tranh I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết kể bằng lời nói của mình một câu chuyện đã đựơc nghe và đã được đọc đúng với chủ điểm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyên đã nghe, đã học (tt)

  1. KEÅ CHUYEÄN KEÅ CHUYEÄN ÑAÕ NGHE , ÑAÕ HOÏC Ñeà baøi : Keå laïi moät caâu chuyeän em ñaõ nghe hay ñaõ ñoïc ca ngôïi hoøa bình , choáng chieán tranh I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: - Bieát keå baèng lôøi noùi cuûa mình moät caâu chuyeän ñaõ ñöïôc nghe vaø ñaõ ñöôïc ñoïc ñuùng vôùi chuû ñieåm hoøa bình. - Hieåu noäi dung vaø yù nghóa caâu chuyeän. 2. Kó naêng: Keå töï nhieân, roõ raøng, gioïng keå phuø hôïp vôùi töøng nhaân vaät. 3. Thaùi ñoä: Yeâu hoøa bình, coù yù thöùc ñoaøn keát vôùi taäp theå lôùp.
  2. II. Chuaån bò: - Thaày: Saùch, truyeän ngaén vôùi chuû ñieåm hoøa bình - Troø : Saùch, truyeän ngaén vôùi chuû ñieåm hoøa bình III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ:  Giaùo vieân nhaän xeùt - cho - 2 hoïc sinh noái tieáp keå laïi ñieåm caâu chuyeän “Tieáng vó caàm ôû Mó Lai” 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Caùc em ñaõ ñöôïc hoïc raát nhieàu baøi veà chuû ñieåm hoøa
  3. bình. Trong tieát hoâm nay, caùc em seõ taäp keå nhöõng chuyeän ñaõ nghe, ñaõ ñoïc ngaén vôùi chuû ñieåm hoøa bình. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 10’ * Hoaït ñoäng 1: Höôùng - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân daãn HS keå chuyeän Muïc tieâu: Höôùng daãn hoïc sinh hieåu yeâu caàu cuûa giôø hoïc Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi - Hoïc sinh gaïch döôùi nhöõng
  4. töø ngöõ quan troïng ca ngôïi hoøa bình, choáng chieán tranh - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - Caû lôùp ñoïc thaàm toaøn boä sinh hieåu ñuùng yeâu caàu ñeà phaàn ñeà baøi vaø phaàn gôïi yù - baøi Truyeän tham khaûo: Anh boä ñoäi Cuï Hoà goác Bæ, Nhöõng con seáu baèng giaáy ,… - laàn löôït hoïc sinh neâu leân caâu chuyeän em seõ keå - Nhaéc caùc em chuù yù keå chuyeän theo trình töï: + Giôùi thieäu vôùi caùc baïn teân caâu chuyeän em choïn keå; cho bieát em ñaõ nghe, ñoïc truyeän ñoù ôû ñaâu, vaøo
  5. dòp naøo. + Phaàn keå chuyeän ñuû 3 phaàn: môû ñaàu, dieãn bieán, keát thuùc. + Keå töï nhieân, coá theå keát hôïp ñoäng taùc, ñieäu boä cho caâu chuyeän theâm sinh ñoäng, haáp daãn. 12’ * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh - Hoaït ñoïng nhoùm Muïc tieâu: Giuùp HS keå ñöôïc caâu chuyeän vaø trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän. Phöông phaùp: Keå chuyeän, ñaøm thoaïi - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - Hoïc sinh laøm vieäc theo sinh thöïc haønh keå vaø trao nhoùm
  6. ñoåi yù nghóa caâu chuyeän - Töøng hoïc sinh keå caâu chuyeän cuûa mình. - Trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - Ñaïi dieän nhoùm keå chuyeän sinh thi keå chuyeän theo (Ñoäng taùc, ñieäu boä, gioïng nhoùm. keå) - Neâu yù nghóa cuûa caâu chuyeän - GV nhaän xeùt - Caû lôùp nhaän xeùt 5’ * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá - Bình choïn baïn keå chuyeän - Choïn caâu chuyeân yeâu hay nhaát. thích, vì sao? - Suy nghó cuûa baûn thaân khi nghe caâu chuyeän.
  7. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: Keå laïi caâu chuyeän em ñaõ laø theå hieän tình höõu nghò giöõa nhaân daân ta vaø nhaân daân caùc nöôùc. - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản