KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 7

Chia sẻ: Nguyễn Quang Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
644
lượt xem
94
download

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh biết được khái niệm hai gốc đối đỉnh. Khái niệm góc vuông, góc tù, góc nhọn. Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ. Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 7

 1. TRƯỜNG: TRUNG HỌC CƠ SỞ __________________  KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: TOÁN LỚP : 7 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Giáo viên: Tổ: Toán - Lý
 2. Học kì I - Năm học: 2010 – 2011 1. Môn học: Toán 7 2. Chương trình cơ bản. Học kì I. Năm học: 2010 – 2011
 3. 3. Họ tên: Điện thoại: Địa điểm văn phòng Tổ bộ môn Toán – Lí Lịch sinh hoạt tổ: 2 lần/ tháng Chuẩn của môn học (theo chuẩn do Bộ GD – ĐT ban hành): 4. Sau khi kết thúc học kì, học sinh cần đạt được mức độ: • Kiến thức: Đại số: a với a, b ∈ Z, Học sinh biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng - b b ≠ 0. Nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn - Biết ý nghĩa của việc làm tròn số. - Biết sự tồn tại của số số thập phân vô hạn không tuần hoàn và tên g ọi - của chúng là số vô tỉ. Nhận biết sự tương ứng 1 – 1 giữa tập hợp R và các tập điểm trên trục số - Biết khái niệm căn bậc hai của một số không âm. Sử dụng đúng kí hiệu - Biết công thức của đại lượng tỉ lệ thuận: y = ax (a ≠ 0) - - Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận - Biết công thức của đại lượng tỉ lệ nghịch: y – a/x (a ≠ 0) - Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch. - Biết khái niệm hàm số và biết cách cho hàm số bằng bảng và công thức. - Biết khái niệm đồ thị của hàm số. - Biết dạng của hàm số y = ax (a ≠ 0) Hình học: - Biết khái niệm hai góc đối đỉnh. - Biết các khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù. - Biết khái niệm hai đường thẳng vuông góc. - Biết tiên đề Ơ-Clit. - Biết các tính chất của hai đường thẳng song song - Biết thế nào là một định lí và chứng minh một định lí. - Biết định lí về tổng ba góc của một tam giác. - Biết định lí về góc ngoài của một tam giác. - Biết khái niệm hai tam giác bằng nhau. - Biết các trường hợp bằng nhau của tam giác. * Kĩ năng: Đại số: - Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ. - Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số, biểu diễn m ột số h ữu t ỉ b ằng nhi ều phân số bằng nhau. - Biết so sánh hai số hữu tỉ.
 4. - Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q - Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng. - Vận dụng thành thạo các quy tắc làm tròn số. - Biết cách viết một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu h ạn hoặc vô h ạn tuần hoàn. - Biết sử dụng máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của m ột số thực không âm. - Giải được một số dạng toán đơn giản về tỉ lệ thuận. - Giải được một số dạng toán đơn giản về tỉ lệ nghịch. - Biết cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó và biết xác định được tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ - Vẽ thành thạo đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0). - Biết tìm trên đồ thị giá trị gần đúng của hàm số khi cho trước giá trị của bi ến số và ngược lại. Hình học: - Biết dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước. - Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía. - Biết dùng eke vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng và đi qua một điểm nằm ngoài đường thẳng đó. (hai cách) - Vận dụng các định lí về tổng ba góc của một tam giác, góc ngoài c ủa m ột tam giác vào việc tính số đo của các góc của tam giác. - Biết cách xét sự bằng nhau của hai tam giác. - Biết vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. 5. Yêu cầu về thái độ: - Hs chủ động, sáng tạo trong quá trình học - Cẩn thận, chính xác trong tính toán và vẽ hình. - Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào trong thực tế. 6. Mục tiêu chi tiết. Mục tiêu MỤC TIÊU CHI TIẾT Nội dung B ậc 1 B ậc 2 B ậc 3 Lớp 7 Tập hợp Q các Học sinh biết được - Thực hiện thành - Giải được các bài số hữu tỉ số hữu tỉ là số viết thạo các phép tập vận dụng quy a tính về số hữu tỉ. tắc các phép tính được dưới dạng b - Biết biểu diễn trong Q với a, b ∈ Z, b ≠ 0 một số hữu tỉ trên trục số, biểu
 5. diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau. - Biết so sánh hai số hữu tỉ. Tỉ lệ thức - Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng: tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng. Số thập phân Nhận biết được số Biết ý nghĩa của Vận dụng thành hữu han. Số thập phân hữu hạn, việc làm tròn số. thạo các quy tắc làm thập phân vô số thập phân vô tròn số. hạn tuần hoàn. hạn tuần hoàn Làm tròn số Tập hợp số Biết sự tồn tại của Biết cách viết thực R. số số thập phân vô một số hữu tỉ hạn không tuần dưới dạng số hoàn và tên gọi của thập phân hữu chúng là số vô tỉ. hạn hoặc vô hạn Nhận biết sự tương tuần hoàn. ứng 1 – 1 giữa tập - Biết sử dụng hợp R và các tập máy tính bỏ túi điểm trên trục số để tìm giá trị gần Biết khái niệm căn đúng của căn bậc bậc hai của một số hai của một số không âm. Sử dụng thực không âm. đúng kí hiệu đại lượng tỉ lệ Biết công thức của - Giải được một số thuận đại lượng tỉ lệ dạng toán đơn giản thuận: y = ax (a ≠ về tỉ lệ thuận. 0) . Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận đại lượng tỉ lệ Biết công thức của - Giải được một số nghịch đại lượng tỉ lệ dạng toán đơn giản nghịch: y – a/x (a về tỉ lệ nghịch
 6. ≠ 0) Biết tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch. Khái niệm Biết khái niệm hàm Biết cách xác hàm số và đồ số và biết cách cho định một điểm t hị hàm số bằng bảng trên mặt phẳng và công thức. tọa độ khi biết Biết khái niệm đồ tọa độ của nó và thị của hàm số. biết xác định Biết dạng của hàm được tọa độ của số y = ax (a ≠ 0) một điểm trên mặt phẳng tọa độ - Vẽ thành thạo đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0). - Biết tìm trên đồ thị giá trị gần đúng của hàm số khi cho trước giá trị của biến số và ngược lại. Đường thẳng Biết khái niệm hai Biết dùng ê ke vẽ góc đối đỉnh. đường thẳng đi vuông góc. Đường thẳng Biết các khái niệm qua một điểm cho trước và song song. góc vuông, góc nhọn, góc tù. vuông góc với Biết khái niệm hai một đường thẳng đường thẳng vuông cho trước. Biết và sử dụng góc. Biết tiên đề Ơ-Clit. đúng tên gọi của Biết các tính chất các góc tạo bởi của hai đường một đường thẳng thẳng song song cắt hai đường Biết thế nào là một thẳng: góc so le định lí và chứng trong, góc đồng minh một định lí. vị, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía. Biết dùng eke vẽ đường thẳng
 7. song song với một đường thẳng và đi qua một điểm nằm ngoài đường thẳng đó. (hai cách) Biết định lí về tổng Biết cách xét sự Vận dụng các định Tam giác ba góc của một tam bằng nhau của lí về tổng ba góc của một tam giác, giác. hai tam giác. Biết định lí về góc góc ngoài của một ngoài của một tam tam giác vào việc tính số đo của các giác. Biết khái niệm hai góc của tam giác. tam giác bằng nhau. Biết vận dụng các Biết các trường trường hợp bằng hợp bằng nhau của nhau của tam giác để chứng minh các tam giác đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau. 7. Khung phân phối chương trình Học kì I: 19 tuần, 72 tiết. Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự Tổng số Ghi chú chọn tiết Lí thuyết Thực Bài tập, Kiể Trả Ôn tập m tra bài hành 41 2 22 5 2 8 80 8. Lịch trình chi tiết Chương Bài học Tiết Hình thức tổ chức dạy học PP/học liệu, KT - PTDH DG Chương I: Số hữu tỉ - Số thực (22 tiết) 1. Tập hợp Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 1 Q các số hữu vấn đề. bài tập, tỉ Hoạt động cá nhân, toàn lớp, thước hoạt thẳng. động nhóm. 2. Cộng, trừ 2 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ số hữu tỉ. vấn đề. bài tập Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 3. Nhân, chia 3 số hữu tỉ. vấn đề. bài tập
 8. Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. 4. Luyện Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 4 tập. vấn đề. bài tập Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. 5. Giá trị 5, 6 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ tuyệt đối vấn đề. bài tập của một số Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hữu tỉ. 6. hoạt Cộng, trừ, động nhóm. nhân, chia số thập phân. Lũy thừa của 7,8 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ một số hữu vấn đề. bài tập tỉ Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. 7. Tỉ lệ thức 9,10 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ vấn đề. bài tập Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 11 vấn đề. bài tập Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt nhóm. 8. Tính chất 12 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ của dãy tỉ số vấn đề. bài tập bằng nhau Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 13 vấn đề. bài tập Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm 9. Số thập 14,1 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ phân hữu vấn đề. bài tập, 5 hạn. Số thập Hoạt động cá nhân, toàn lớp, thước
 9. phân vô hạn hoạt thẳng. tuần hoàn. động nhóm Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 10. Làm tròn 16 s ố. vấn đề. bài tập, Hoạt động cá nhân, toàn lớp, thước hoạt thẳng. động nhóm. 11. Số vô tỉ. 17 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ Khái niệm vấn đề. bài tập về căn bậc Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt hai. động nhóm 12. Số thực Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 18 vấn đề. bài tập Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Thực hành: 19,2 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ Giải toán vấn đề. bài tập, máy 0 bằng máy Hoạt động cá nhân, toàn lớp, tính cầm tính cầm tay. hoạt tay. động nhóm. Ôn tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 21 chương vấn đề. bài tập, Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. Kiểm tra 45’ 22 Đề kiểm tra. Chương II. Hàm số và đồ thị (18 tiết) 1. Đại lượng 23 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ tỉ lệ thuận. vấn đề.Hoạt động cá bài tập, nhân, toàn lớp, thước động nhóm. thẳng. 2. Một số bài 24, Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ toán về Đại 25 vấn đề.Hoạt động cá bài tập, lượng tỉ lệ nhân, toàn lớp, hoạt động thước thuận. thẳng. nhóm. 3. Đại lượng 26 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ tỉ lệ nghịch vấn đề.Hoạt động cá bài tập, nhân, toàn lớp, hoạt động thước thẳng. nhóm.
 10. 4. Một số bài 27, Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ toán về Đại 28 vấn đề. bài tập, lượng tỉ lệ Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước nghịch lớp, hoạt thẳng. động nhóm. 5. Hàm số Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 29 vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước lớp, hoạt thẳng. động nhóm. 6. Mặt Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 30 phẳng tọa vấn đề. bài tập, độ Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước lớp, hoạt thẳng. động nhóm. Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 31 vấn đề. bài tập Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn lớp, hoạt động nhóm. 7. Đồ thị của 32 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ hàm số y = vấn đề. bài tập, ax (a khác 0) Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước lớp, hoạt thẳng. động nhóm. Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 33 vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước lớp, hoạt thẳng. động nhóm. Ôn tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 34 chương II vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước lớp, hoạt thẳng. động nhóm. Kiểm tra 45’ 35 Bài kiểm tra Ôn tập học Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 36, vấn đề. Hoạt động cá bài tập, kì I 37 nhân, toàn lớp, hoạt thước động nhóm. thẳng. Kiểm tra học 38,3 kì I 9
 11. Trả bài học Đặt vấn đề và giải quyếtBảng phụ 40 vấn đề. Hoạt động cá bài tập, kì I nhân, toàn lớp. thước thẳng. Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song (16 tiết) Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 1. Hai góc 1-2 đối đỉnh vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước lớp, hoạt động nhóm. thẳng, 2. Hai đường 3 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ thẳng vuông vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước góc. lớp, hoạt động nhóm. thẳng, eke Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 4 vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 3. Các góc 5-6 tạo bởi một vấn đề. bài tập, đường thẳng Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước cắt hai lớp, hoạt động nhóm. thẳng, đường thước đo thẳng. góc. 4. Hai đường 7 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ thẳng song vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước song lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke, thước đo góc. Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 8 vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke, thước đo góc. 5 Tiên đề Ơ 9 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ clit về vấn đề. bài tập, đường thẳng Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke, song song thước đo góc. Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 10
 12. vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke, thước đo góc. 6. Từ vuông 11 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ góc đến song vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước song lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke, thước đo góc. 7. Định lí Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 12 vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke, thước đo góc. Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 13 vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke, thước đo góc. Ôn tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 14- chương vấn đề. bài tập, 15 Hoạt Hoạt động cá nhân, toàn thước lớp, hoạt động nhóm. thẳng. eke, thước đo góc. Kiểm tra Bảng phụ 16 chương I bài tập, thước thẳng. eke, thước đo góc. Chương II: Tam giác (15 tiết) 1. Tổng ba Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 17- góc của một vấn đề. bài tập, 18 Hoạt Hoạt động cá nhân, thước tam giác. toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng. thước đo góc.
 13. Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 19 vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, thước toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng. thước đo góc. Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 2. Hai tam 20 giác bằng vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, thước nhau. toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng. thước đo góc. Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 21 vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, thước toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng. thước đo góc. 3. Trường Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 22- hợp bằng vấn đề. bài tập, 23 nhau thứ Hoạt Hoạt động cá nhân, thước nhất của tam toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng. giác cạnh – thước đo cạnh – cạnh. góc. Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 24 vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, thước toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng. thước đo góc. 4. Trường Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 25- hợp bằng vấn đề. bài tập, 26 nhau thứ hai Hoạt Hoạt động cá nhân, thước của tam giác toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng. cạnh – goc– thước đo cạnh. góc. Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 27 vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, thước toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng. thước đo góc.
 14. 5. Trường Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 28 hợp bằng vấn đề. bài tập, nhau thứ hai Hoạt Hoạt động cá nhân, thước của tam giác toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng. cạnh – goc– thước đo cạnh. góc. Luyện tập Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ 29 vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, thước toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng. thước đo góc. Ôn tập học 30- kì 31 Trả bài kiểm 32 Đặt vấn đề và giải quyết Bảng phụ tra học kì vấn đề. bài tập, Hoạt Hoạt động cá nhân, thước toàn lớp, hoạt động nhóm. thẳng. thước đo góc. 9. Kế hoạch kiểm tra đánh giá. Kiểm tra định kì Hình thức KTĐG Số lần Hệ số Thời điểm/nội dung Kiểm tra miệng Trước bài mới 1 1 Kiểm tra 15’ Tiết 11, 31 đại số 3 1 Tiết 19 hình học Kiểm tra 1 tiết Tiết 22, 35 đại số 3 2 Tiết 16 hình học Kiểm tra 90’ Tiết 38,39 1 3 Kiểm tra tự chọn 2 1 10. Kế hoạch triển khai các nội dung chủ đề bám sát. Tuần Nội dung Chủ đề Nhiệm vụ học sinh Đánh giá Hàm số và đồ Ôn tập các kiến thức Kiểm tra 15’ 3 t hị về Hàm số và đồ thị. Làm các bài tập Ôn tập các kiến thức Kiểm tra 15’ Hai tam giác 7 bằng nhau về Hai tam giác bằng nhau Làm các bài tập 11. Kế hoạch triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp (Không có) TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN
 15. Nguyễn Thị Xuân Phạm Thị Thảo
Đồng bộ tài khoản