Kế tóan tiền lương và các khoản phải trả theo lương tại Trung tâm y tế - 6

Chia sẻ: La Vie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
185
lượt xem
89
download

Kế tóan tiền lương và các khoản phải trả theo lương tại Trung tâm y tế - 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHẦN III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HÀ TĨNH I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI CHUNG VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG NÓI RIÊNG : 1. Ưu điểm : Qua thời gian thực tập tại Trung tâm y tế Hà Tĩnh, với mục đích chính của em là tìm hiểu học hỏi và nghiên cứu về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đơn vị để góp phần vào việc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế tóan tiền lương và các khoản phải trả theo lương tại Trung tâm y tế - 6

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com PHẦN III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HÀ TĨNH I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NÓI CHUNG VÀ K Ế TOÁN TIỀN LƯƠNG NÓI RIÊNG : 1. Ưu điểm : Qua th ời gian thực tập tại Trung tâm y tế Hà Tĩnh, với mục đích chính của em là tìm hiểu học hỏi và nghiên cứu về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại đ ơn vị để góp phần vào việc củng cố kiến thức đã học tại Nhà trường. Sau gần hai tháng thực tập tại đây, em thấy phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương b ằng hình thức Chứng từ ghi sổ cải biên trên cơ sở sử dụng, hệ thống tài kho ản thống nhất của Trung tâm y tế thị xá Hà Tĩnh, rất ngắn gọn phù hợp và d ễ hiểu. Cuối tháng kế toán tổng hợp và lập Bảng thanh toán lương trên máy vi tính đã giúp cho quá trình cập nhật số liệu được diễn ra nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hạch toán. Các cán bộ làm công tác kế toán tại Trung tâm rất nhiệt tình n ăng nổ, làm việc có hiệu quả và khoa học. 2 . Nhược điểm : Nhìn chung quá trình hạch toán tiền lương và các kho ản trích theo lương tại Trung tâm y tế Hà Tĩnh tuân thủ đúng với ch ế độ quy định đối với một đơn vị thực hiện chức năng sự nghiệp. Tuy nhiên qua quá trình thực tập em thấy vẫn còn tồn tại một số hạn ch ế như sau : - Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán : Với quy mô và tính chất quan trọng trong công tác khám ch ữa bệnh không chỉ đối với các bệnh nhân trên địa bàn thị xã Hà Tĩnh m à còn trên khắp các địa phương khác trên toàn tỉnh thì bộ máy kế toán tại Trung tâm được tổ chức một cách chưa hợp lý. Thứ nhất, tổ chức chưa mang tính dự tính đến khả năng phát triển trong tương lai của đơn vị. Thứ hai, cách thức tổ chức chưa khoa học và đúng chế độ quy định. Bởi vì người làm công tác quản lý tài sản chưa tách rời với
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com người hạch toán, nguyên tắc bất khiêm nhiệm không được tuân thủ ( kế toán thanh toán kiêm thủ quỹ, kế toán tiền lươn g kiêm TSCĐ, vật tư ) - Về thực tiến hạch toán đơn vị : Mặc dù đơn vị đ ã áp dụng phần mềm kế toán máy phục vụ cho việc hạch toán thế nhưng tính chính xác của tất cả các số liệu trong kỳ lại phụ thuộc rất lớn vào công công tác nhập liệu hàng ngày của kế to án viên. Trung tâm chưa có được một quy chế, quy định rõ ràng về công tác kiểm tra, kiểm soát các chứng từ trư ớc khi nhập liệu. II. NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VÀ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HÀ TĨNH. Qua quá trình thực tập, em nhận thấy công tác kế toán tiền lương tại đơn vị tương đối tốt. Đơn vị đã sử dụng nhiều biện pháp nhằm khuyến khích người lao động tham gia tích cực trong công việc như việc thường xuyên có các chế độ khen thư ởng cho các cán bộ có thành tích xuất sắc, thực hiện đầy đủ các chính sách lao động như BHYT, BHXH…. Qua g ần hai tháng thực tập với thời gian tuy ch ưa nhiều nhưng với vốn kiến thức ít ỏi mà em có được, em xin đóng góp một vài ý kiến đóng góp và một vài đề xuất nhỏ như sau - Để tính đến khả năng phát triển trong tương lai và đáp ứng tốt yêu cầu hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan đ ến các hoạt động, Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh nên tổ chức bộ máy kế toán cho phù hợp hơn. Cụ thể n ên tách rời các phần h ành kế toán độc lập với nhau, tôn trọng nguyên tắc bất khi êm nhiệm : Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán Tiền TSCĐ Vật tư Thủ quỹ thanh lương toán Quan hệ trực tuyến Chú thích : Quan hệ chức năng
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Để đảm bảo đư ợc tính chính xác của các số liệu trong kỳ, Trung tâm n ên quy định rõ ràng quy trình kiểm tra, kiểm soát chứng từ qua hai kế toán viên khác nhau ( nguyên tắc 4 mắt ) trước khi nhập liệu vào các ph ần hành liên quan. - Trung tâm nên có kế hoạch tuyển dụng hợp lý nhân sự, thực hiện tốt công tác đào tạo sau tuyển dụng, bồi dưỡng nâng cao khả năng chuyên môn đ ặc biệt trong thao tác làm việc với máy móc thiết bị hiện đại đáp ứng đ ược nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong thị xã Hà Tĩnh nói riêng và cả tỉnh nói chung.
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com KẾT LUẬN Sau gần hai tháng thực tập tại Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh, thời gian tuy ngắn nhũng phần n ào đã giúp em hiểu biết về tình trạng hoạt động cũng như sự h ình thành và phát triển của đ ơn vị. Chúng ta đều biết rằng lao động tiền lương là một trong những vấn đề quan trọng có ý n ghĩa quyết định đối với tình hình hoạt động của đơn vị. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng su ất lao động, đồng th ời tạo việc làm cho người lao động nhằm hạn chế một phần nào tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm. Với bộ máy quản lý điều hành đ ầy nhiệt tình luôn tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn đã tạo đư ợc niềm tin đối với tất cả CBCNV trong đơn vị. Là một nhân viên kế toán trong tương lai, trong gần hai tháng thực tập tại Trung tâm y tế Hà Tĩnh đ ược sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình của ban giám đốc đơn vị và các anh chị làm công tác kế toán cùng giáo viên hướng dẫn Nguyễn Hữu Phú ; em đã hoàn thành được chuyên đ ề tốt nghiệp của mình. Tuy nhiên với năng lực chuyên môn và kiến thức có hạn vì vậy những nội dung được trình bày trong tập chuyên đ ề này không thể tránh khỏi những hạn chế thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận đư ợc sự góp ý, bổ sung của giáo viên hướng dẫn, các cô chú anh chị kế toán tại trung tâm để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn !
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com TÀI LIỆU THAM KHẢO   1. Lý thuy ết và thực hành K ế Toán Tài Chính - NXB : Tài Chính 2003 Chủ biên : PGS.TS Nguyễn Văn Công. 2. Hướng dẫn ghi chép chứng từ và sổ kế toán trong các đơn vị Hành chính sự nghiệp - Nhà Xuất Bản Thống Kê 2002. Chủ biên : GS Nguyễn Văn Nhiệm 3. Giáo trình K ế toán Hành chính sự nghiệp - NXB Tài Chính 1999 Chủ biên : Th.s Phan Thị Thuý Ngọc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản