Khái niệm sản phẩm mới và cách thức phát triển sản phẩm mới

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
133
lượt xem
36
download

Khái niệm sản phẩm mới và cách thức phát triển sản phẩm mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm sản phẩm theo quan điểm truyền thống: Sản phẩm là tổng hợp các đặc tính vật lý học, hoá học, sinh học… có thể quan sát được, dùng thoả mãn những nhu cầu cụ thể của sản xuất hoặc đời sống

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái niệm sản phẩm mới và cách thức phát triển sản phẩm mới

  1. Khái ni m s n ph m m i và phát tri n s n ph m m i Khái ni m s n ph m theo quan i m truy n th ng: S n ph m là t ng h p các c tính v t lý h c, hoá h c, sinh h c… có th quan sát ư c, dùng tho mãn nh ng nhu c u c th c a s n xu t ho c i s ng Khái ni m s n ph m theo quan i m c a MARKETING: S n ph m là th có kh năng tho mãn nhu c u mong mu n c a khách hàng, c ng hi n nh ng l i ích cho h và có th ưa ra chào bán trên th trư ng v i kh năng thu hút s chú ý mua s m và tiêu dùng. Theo ó, m t s n ph m ư c c u t o và hình thành t hai y u t cơ b n sau ây: • Y u t v t ch t. • Y u t phi v t ch t. Theo quan ni m này, s n ph m ph i v a là cái “ ã có”, v a là cái “ ang và ti p t c phát sinh” trong tr ng thái bi n i không ng ng c a nhu c u. Ngày nay, ngư i tiêu dùng hi n i khi mua m t s n ph m không ch chú ý n khía c nh v t ch t, mà còn quan tâm n nhi u khía c nh phi v t ch t, khía c nh h u hình và c các y u t vô hình c a s n ph m.
  2. S n ph m m i là gì? Có ph i nh ng m u mã m i mà các nhà s n xu t ô tô v n ưa ra th trư ng vào mùa thu ư c g i là s n ph m m i hay không? N u m t doanh nghi p ch thêm lo i kem ch ng nhăn vào b trang i m dành cho phái n , thì y có ph i là m t s n ph m m i hay không? Hay ch nh ng s n ph m hoàn toàn m i v m t quan ni m m i ư c coi là m t s n ph m m i? ng trên góc doanh nghi p xem xét, ngư i ta chia s n ph m m i thành hai lo i: s n ph m m i tương i và s n ph m m i tuy t i. Chi n lư c marketing i v i s n ph m m i tuy t i này thư ng ph i ư c so n th o k lư ng hơn, òi h i nh ng thông tin chi ti t hơn v khách hàng và th trư ng. S n ph m m i tương i S n ph m u tiên doanh nghi p s n xu t và ưa ra th trư ng, nhưng không m i i v i doanh nghi p khác và i v i th trư ng. Chúng cho phép doanh nghi p m r ng dòng s n ph m cho nh ng cơ h i kinh doanh m i. Chi phí phát tri n lo i s n ph m này thư ng th p, nhưng khó nh v s n ph m trên th trư ng vì ngư i tiêu dùng v n có th thích s n ph m c a i th c nh tranh hơn. S n ph m m i tuy t i:
  3. ó là s n ph m m i i v i c doanh nghi p và i v i c th trư ng. Doanh nghi p gi ng như "ngư i tiên phong" i u trong vi c s n xu t s n ph m này. S n ph m này ra m t ngư i tiêu dùng l n u tiên. ây là m t quá trình tương i ph c t p và khó khăn (c trong giai o n s n xu t và bán hàng). Chi phí dành cho nghiên c u, thi t k , s n xu t th và th nghi m trên th trư ng thư ng r t cao. V y li u m t s n ph m có ư c coi là m i hay không ph thu c vào cách th trư ng m c tiêu nh n th c v nó. N u ngư i mua cho r ng m t s n ph m khác áng k so v i các s n ph m c a i th c nh tranh v m t s tính ch t (hình th c bên ngoài hay ch t lư ng), thì cái s n ph m ó s ư c coi là m t s n ph m m i. S n ph m và d ch v trong MARKETING MIX • Hãy s d ng chính s n ph m và d ch v như là m t ngu n c a marketing. N m ư c m t cái gì ó là duy nh t s em l im t ng cơ khác ng sau vi c qu ng cáo. Ngoài ý tư ng trên, m t s l a ch n khác là thay i và i u ch nh s n ph m và d ch v ó. • C n chú ý n nh ng y u t thay i khác như màu s c, kích c , ki u dáng c a m t s n ph m vì nhi u khi ch c n i u ch nh d ch v ó cũng có th gây ư c s chú ý r i. Nên nh r ng các cơ h i bán hàng và khuy n m i u có th phát sinh t s quá trình cá bi t hoá s n ph m.
  4. T i sao c n ph i nghiên c u s n ph m m i? M t th c t khách quan hi n nay các doanh nghi p ang ph i ương u v i i u ki n kinh doanh ngày càng tr nên kh t khe hơn: • S phát tri n nhanh chóng c a ti n b khoa h c và công ngh làm n y sinh thêm nh ng nhu c u m i; • S òi h i và l a ch n ngày càng kh t khe c a khách hàng v i các lo i s n ph m khác nhau; • Kh năng thay th nhau c a các s n ph m; • Tình tr ng c nh tranh trên th trư ng ngày càng gay g t hơn… Trong nh ng i u ki n ó, các doanh nghi p ph i không ng ng i m i và t hoàn thi n mình trên t t c phương di n: các ngu n l c s n xu t , qu n lý s n xu t kinh doanh, s ng x nhanh nh y v i nh ng bi n ng c a môi trư ng kinh doanh… Nói chung m t doanh nghi p thư ng s n xu t kinh doanh m t s s n ph m nh t nh. Ch ng lo i và s lư ng s n ph m y t o thành danh m c s n ph m c a doanh nghi p. Các s n ph m trong danh m c có th có quan h v i nhau theo nh ng ki u khác nhau: quan h trong s n xu t, quan h trong tiêu dùng, các s n ph m có th thay th nhau… ch ng lo i s n ph m trong danh m c nhi u hay ít
  5. tùy thu c vào chính sách s n ph m mà doanh nghi p theo u i (chính sách chuyên môn hoá hay chính sách a d ng hoá s n ph m). Trong quá trình phát tri n doanh nghi p, danh m c s n ph m thư ng không c nh mà có s thay i thích ng v i s thay i c a môi trư ng, nhu c u c a th trư ng và i u ki n kinh doanh. i u này th hi n s năng ng và nh y bén c a doanh nghi p v i s thay i c a môi trư ng kinh doanh và nhu c u khách hàng, t o cho doanh nghi p kh năng c nh tranh cao trong vi c tho mãn nhu c u c a khách hàng. S bi n i danh m c s n ph m c a doanh nghi p g n li n v i s phát tri n s n ph m theo nhi u hư ng khác nhau: • Hoàn thi n các s n ph m hi n có; • Phát tri n s n ph m m i tương i; • Phát tri n s n ph m m i tuy t i và lo i b các s n ph m không sinh l i. Phát tri n danh m c s n ph m theo chi u sâu và theo chi u r ng là hư ng phát tri n khá ph bi n. S phát tri n s n ph m theo chi u sâu th hi n vi c a d ng hóa ki u cách, m u mã, kích c c a m t lo i s n ph m nh m áp ng th hi u a d ng các nhóm khách hàng khác nhau. S phát tri n s n ph m theo chi u r ng th hi n vi c có thêm m t s lo i s n ph m nh m áp ng ng b m t lo i nhu c u c a khách hàng .
  6. M t công ty có th i theo ba con ư ng phát tri n s n ph m m i: 1. Mua b ng sáng ch ho c gi y phép s n xu t s n ph m c a doanh nghi p khác, t vi n nghiên c u khoa h c và công ngh ; 2. T t ch c quá trình nghiên c u thi t k s n ph m m i b ng ngu n l c c a mình; và 3. Liên k t, ph i h p v i các doanh nghi p khác, v i vi n nghiên c u th c hi n quá trình này. Hai phương pháp phát tri n s n ph m m i: Hoàn thi n s n ph m hi n có: S hoàn thi n s n ph m này nh m áp ng m t cách t t hơn òi h i ngư i tiêu dùng, kh năng c nh tranh trên th trư ng. S hoàn thi n s n ph m hi n có l i ư c th c hi n v i nh ng m c khác nhau: • Hoàn thi n s n ph m hi n có v hình th c: Giá tr s d ng c a s n ph m không có gì thay i nhưng hình dáng bên ngoài c a s n ph m thay i như thay i nhãn mác, tên g i s n ph m t o nên s h p d n hơn v i khách hàng, nh ó tăng và duy trì lư ng bán.
  7. • Hoàn thi n s n ph m v n i dung: Có s thay i v nguyên li u s d ng s n xu t s n ph m nâng cao ch t lư ng s n ph m ho c h giá thành s n ph m mà ch t lư ng s n ph m không i. Ví d ó là s thay i công ngh s n ph m. • Hoàn thi n s n ph m c v hình th c l n n i dung: Có c s thay i v hình dáng bên ngoài, bao bì và nhãn hi u s n ph m l n s thay i v c u trúc, v t li u ch t o s n ph m. Phát tri n s n ph m m i hoàn toàn: • Khó khăn: chi phí cao, r i ro l n, c n có k ho ch dài h n, công ngh khoa h c tiên ti n và k t qu nghiên c u th trư ng úng. • L i ích: Chúng cũng có th em t i m t ngu n l i l n và quan tr ng i v i m t s doanh nghi p n u h ph i tránh b phá s n ho c b i th c nh tranh mua l i. N u các doanh nghi p Vi t Nam không u tư vào phát tri n s n ph m m i, r t d b "quét sách" kh i th trư ng b i các i th c nh tranh nư c ngoài. Các bư c n thành công: • Phân o n khách hàng tìm ra nh ng cơ h i s n ph m m i. Ph n khách hàng này s là nh ng ngư i có ý nh mua hàng.
  8. • Tìm ki m ý tư ng v s n ph m m i b ng các cu c i u tra ph n ng c a khách hàng. "Cách d dàng nh t i u tra th hi u c a khách hàng là ngh h x p h ng năm n mư i s n ph m h yêu thích nh t và gi i thích lí do l a ch n nh ng s n ph m ó. • C n t n d ng tri t kh năng c a các liên doanh, liên k t marketing chuyên nghi p. • Bán hàng cho các kênh phân ph i trư c. "Gi i thi u m t s n ph m m i c n có à. N u như th trư ng coi s n ph m m i ó là "t t", nó s bán ch y."

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản