intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm và phân loại chứng từ kế toán

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

40
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng từ kế toán là phương tiện chứng minh bằng giấy tờ về sự phát sinh và hoàn thành của nghiệp vụ kinh tế – tài chính tại một hoàn cảnh (không gian, thời gian) nhất định. Bản chứng từ là sự chứng minh về tính hợp pháp đồng thời là phương tiện thông tin về kết quả nghiệp vụ kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái niệm và phân loại chứng từ kế toán

KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN<br /> <br /> 1. Khái niệm về chứng từ kế toán<br /> <br /> Chứng từ kế toán là phương tiện chứng minh bằng giấy tờ về sự phát sinh và hoàn thành của  <br /> nghiệp vụ kinh tế – tài chính tại một hoàn cảnh (không gian, thời gian) nhất định. Bản chứng <br /> từ là sự chứng minh về tính hợp pháp đồng thời là phương tiện thông  tin về kết quả nghiệp <br /> vụ kinh tế.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2. Nội dung của một bản chứng từ kế toán<br /> <br /> Một bản chứng từ kế toán sẽ bao gồm 2 yếu tố: các yếu tố cơ bản và yếu tố bổ sung.<br /> Các yếu tố cơ bản<br /> <br /> Là các yếu tố  bắt buộc phải có trong tất cả  các chứng từ  kế  toán, là căn cứ  chủ  yếu đảm  <br /> bảo sự chứng minh về tính hợp pháp của chứng từ, đây chính là cơ sở để chứng từ thực hiện  <br /> chứng năng thông tin, là cơ  sở  để  chứng từ  thực hiện chức năng thông tin. Các yếu cơ  bản <br /> bao gồm:<br /> – Tên chứng từ: loại nghiệp vụ được chứng từ phản ánh.<br /> – Tên, địa chỉ của đơn vị, cá nhân liên quan đến nghiệp vụ<br /> – Ngày và số  chứng từ: là căn cứ  để  xác định thời gian ghi sổ  kế toán, thời gian lưu trữ  và  <br /> hủy chứng từ. Số chứng từ bao gồm: số thứ tự của chứng từ và tên hiệu<br /> – Nội dung kinh tế  của nghiệp vụ: cần ghi cụ thể: cần ghi ng ắn g ọn, đầy đủ  nhưng phải  <br /> đảm bảo tính thông dụng và dễ hiểu.<br /> – Quy mô của nghiệp vụ về số lượng, giá trị: được viết đồng thời bằng số và chữ<br /> – Tên, chữ  ký của người chịu trách nhiệm thi hành và phê duyệt nghiệp vụ. Trong trường <br /> hợp liên quan đến tư cách pháp nhân của đơn vị kế toán thì yêu cầu bắt buộc phải có tên, chữ <br /> ký của người đại diện theo pháp luật của đơn vị và đóng dấu đơn vị.<br /> Các yếu tố bố sung của chứng từ kế toán<br /> <br /> Là các yếu tố  có vai trò thông tin thêm nhằm làm rõ các đặc điểm cá biệt của từng loại  <br /> nghiệp vụ hay góp phần giảm nhẹ hoặc đơn giản hóa công tác kế toán như:<br /> – Quan hệ của chứng từ đến các loại sổ sách kế toán, tài khoản<br /> – Định mức của nghiệp vụ hay quy mô kế hoạch<br /> – Phương tiện thực hiện<br /> – Thời gian bảo hành …<br /> 3. Phân loại chứng từ kế toán<br /> <br /> Các chứng từ kế toán có thể được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau tùy theo yêu cầu <br /> thông tin của quản lý và hạch toán kế toán.<br /> Việc phân loại chứng từ kế toán được khái quát theo bảng:<br /> <br /> Tiêu thức  Kết quả phân loại<br /> phân loại<br /> Công  Chứng từ  Chứng từ  Chứng từ  Chứng   từ   liên   hợp:   hóa   đơn   kiêm   phiếu <br /> dụng của  mệnh  thực  thủ   tục  xuất, phiếu xuất kiêm vận chuyển nội bộ,<br /> chứng từ lệnh:  hiện: hóa  kế   toán:  …<br /> lệnh   chi,  đơn,  bảng   kê <br /> lệnh  phiếu  chứng từ, <br /> xuất kho chi,  chứng   từ <br /> phiếu  ghi sổ..<br /> xuất   kho <br /> …<br /> Địa điểm  Chứng từ  bên trong: bảng thanh toán lương,  Chứng từ  bên ngoài: các chứng <br /> lập  phiếu báo làm thêm giờ, biên bản kiểm kê,… từ   ngân   hàng,   hóa   đơn   nhận <br /> chứng từ người bán,..<br /> Mức   độ  Chứng từ tổng hợp… Chứng   từ   ban   đầu:   chứng   từ <br /> khái   quát  trực tiếp, chứng từ gốc,..<br /> của <br /> chứng từ<br /> Số   lần  Chứng từ ghi nhiều lần Chứng từ ghi 1 lần<br /> ghi   trên <br /> chứng từ<br /> Nội dung  Chứng từ  Chứng từ  Chứng từ  Chứng từ  Chứng từ  Chứng từ  …<br /> nghiệp  về TSCĐ về tiền về   tiền  về vật tư về   tiêu  thanh <br /> vụ   kinh  lương thụ toán   với <br /> tế ngân sách<br /> Tính   cấp  Chứng từ báo động Chứng từ bình thường<br /> bách   của <br /> nghiệp <br /> vụ<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2