intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê

Chia sẻ: Dshgfdcxgh Dshgfdcxgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

88
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương Chứng từ kế toán và kiểm kê thuộc bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về các kiến thức chính: khái niệm và ý nghĩa của chứng từ kế toán, tác dụng và tính chất pháp lý của chứng từ kế toán, phân loại chứng từ, tổ chức lập và xử lý chứng từ kế toán, khái niệm và tác dụng của kiểm toán....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê

 1. CHÖÔNG 5 CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN VAØ KIEÅM KEÂ 1 MUÏC TIEÂU HOÏC TAÄP 1. Khaùi nieäm vaø yù nghóa cuûa chöùng töø keá toaùn; 2. Taùc duïng vaø tính chaát phaùp lyù cuûa chöùng töø keá toaùn; 3. Phaân loaïi chöùng töø; 4. Toå chöùc laäp vaø xöû lyù chöùng töø keá toaùn; 5. Khaùi nieäm vaø taùc duïng cuûa kieåm keâ; 6. Phaân loaïi kieåm keâ; 7. Phöông phaùp kieåm keâ. 2 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 1
 2. 5.1 Khaùi nieäm 1. Khaùi nieäm Theo ñieàu 4 chöông 1 “Luaät keá toaùn Vieät Nam”:  Chöùng töø keá toaùn laø nhöõng giaáy tôø vaø vaät mang tin phaûn aùnh nghieäp vuï kinh teá taøi chính phaùt sinh vaø ñaõ hoaøn thaønh, laøm caên cöù ghi soå keá toaùn.  Laäp chöùng töø laø phöông phaùp keá toaùn duøng ñeå ghi nhaän nghieäp vuï kinh teá taøi chính ñaõ phaùt sinh vaø thöïc söï hoaøn thaønh theo thôøi gian, theo ñòa ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï baèng giaáy tôø hoaëc vaät mang tin theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 3 Noäi dung cô baûn cuûa phöông phaùp chöùng töø: – Ghi cheùp caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán taøi saûn, nguoàn voán cuûa doanh nghieäp vaø söï vaän ñoäng cuûa chuùng. – Thoâng tin kòp thôøi tình traïng cuûa töøng ñoái töôïng vaø söï vaän ñoäng cuûa chuùng theo yeâu caàu quaûn lyù. Hình thöùc bieåu hieän cuûa phöông phaùp chöùng töø:  Heä thoáng chöùng töø keá toaùn.  Keá hoaïch luaân chuyeån chöùng töø. 4 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 2
 3. 5.2 YÙ nghóa, taùc duïng vaø tính chaát phaùp lyù cuûa chöùng töø keá toaùn  Laäp chöùng töø ñeå ghi nhaän nghieäp vuï kinh teá taøi chính ñaõ phaùt sinh vaø thöïc söï hoaøn thaønh. Doù ñoù, chöùng töø laø caên cöù ñeå kieåm tra tính hôïp phaùp, hôïp leä cuûa nghieäp vuï kinh teá;  Chöùng töø laø caên cöù phaùp lyù ñeå ghi soå keá toaùn;  Chöùng töø keá toaùn laø cô sôû phaùp lyù khoâng theå thieáu cho moïi cuoäc thanh tra, kieåm tra, moïi söï khieáu naïi, khieáu toá, laø baèng chöùng cuûa kieåm toaùn; - Laø caên cöù ñeå cô quan tö phaùp giaûi quyeát caùc khieáu naïi, khieáu toá. - Nhöõng chöùng töø khoâng hôïp phaùp, hôïp leä seõ khoâng ñöôïc kieåm toaùn vieân chaáp nhaän khi kieåm toaùn taïi doanh nghieäp. 5  Chöùng töø laø caên cöù xaùc ñònh traùch nhieäm vaät chaát caùc ñôn vò vaø caù nhaân lieân quan ñeán nghieäp vuï kinh teá ñaõ phaùt sinh. Treân chöùng töø phaûi coù con daáu, chöõ kyù xaùc nhaän noäi dung nghieäp vuï cuûa caùc ñôn vò, caù nhaân coù lieân quan. Do ñoù, chöùng töø laø cô sôû xaùc ñònh traùch nhieäm vaät chaát ñoái vôùi caùc ñôn vò vaø caù nhaân ñoù.  Chöùng töø laø caên cöù ñeå thöïc hieän vaø kieåm tra tình hình noäp thueá.  Chöùng töø coøn laø phöông tieän giuùp laõnh ñaïo doanh nghieäp truyeàn ñaït vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc chæ thò, meänh leänh trong coâng taùc. Ví duï nhö: leänh chi, leänh xuaát kho, leänh ñieàu ñoäng lao ñoäng. 6 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 3
 4. 5.3 Phaân loaïi chöùng töø keá toaùn 1. Phaân loaïi theo noäi dung kinh teá Hieän nay heä thoáng chöùng töø keá toaùn nöôùc ta bao goàm caùc noäi dung: - Chöùng töø veà lao ñoäng tieàn löông - Chöùng töø veà haøng toàn kho - Chöùng töø veà baùn haøng - Chöùng töø veà tieàn teä - Chöùng töø veà taøi saûn coá ñònh 7 2. Phaân loaïi theo tính chaát phaùp lyù a. Heä thoáng chöùng töø keá toaùn thoáng nhaát baét buoäc.  Laø nhöõng chöùng töø phaûn aùnh caùc quan heä kinh teá giöõa caùc phaùp nhaân coù yeâu caàu quaûn lyù chaët cheõ mang tính chaát phoå bieán roäng raõi.  AÙp duïng thoáng nhaát cho taát caû caùc doanh nghieäp. 8 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 4
 5. b. Heä thoáng chöùng töø höôùng daãn Laø nhöõng chöùng töø keá toaùn söû duïng trong noäi boä cuûa ñôn vò. Ñoái vôùi loaïi chöùng töø naøy, Nhaø nöôùc chæ höôùng daãn caùc chæ tieâu ñaëc tröng ñeå caùc ñôn vò, caùc ngaønh, caùc thaønh phaàn kinh teá treân cô sôû ñoù coù theå vaän duïng vaøo hoaøn caûnh cuï theå cuûa mình, theâm hoaëc bôùt moät soá chæ tieâu ñaëc thuø hoaëc thay ñoåi thieát keá bieåu maãu cho thích hôïp vôùi vieäc ghi cheùp vaø yeâu caàu noäi dung phaûn aùnh, nhöng vaãn phaûi baûo ñaûm tính chaát phaùp lyù cuûa chöùng töø. Chaúng haïn nhö phieáu nhaäp kho, phieáu xuaát kho. 9 3. Phaân loaïi theo trình töï xöû lyù vaø coâng duïng cuûa chöùng töø a. Chöùng töø goác (chöùng töø ban ñaàu, chöùng töø tröïc tieáp) Chöùng töø goác laø chöùng töø ñöôïc laäp tröïc tieáp ngay khi nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh, laø böôùc ghi cheùp ñaàu tieân cuûa keá toaùn – coøn goïi laø chöùng töø ban ñaàu, nhö: hoùa ñôn baùn haøng, hoùa ñôn giaù trò gia taêng, phieáu thu, phieáu chi, phieáu nhaäp kho, phieáu xuaát kho… 10 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 5
 6. Chöùng töø goác Theo coâng duïng, chöùng töø goác ñöôïc chia thaønh:  Chöùng töø meänh leänh: laø chöùng töø coù taùc duïng truyeàn ñaït caùc chæ thò, meänh leänh coâng taùc naøo ñoù. Ví duï: leänh chi tieàn, leänh xuaát kho, giaáy ñeà nghò taïm öùng…Chöùng töø meänh leänh khoâng duøng laøm caên cöù ghi soå keá toaùn.  Chöùng töø thöïc hieän: laø chöùng töø chöùng minh nghieäp vuï ñaõ ñöôïc thöïc hieän nhö: hoùa ñôn, phieáu thu, phieáu chi, phieáu nhaäp kho, phieáu xuaát kho, bieân lai, bieân baûn kieåm keâ…Loaïi chöùng töø naøy ñöôïc söû duïng ñeå ghi soå keá toaùn.  Chöùng töø lieân hôïp: laø chöùng töø keát hôïp ñaëc ñieåm cuûa 2 loaïi chöùng töø keå treân nhö : Leänh kieâm phieáu xuaát kho, Hoùa ñôn kieâm phieáu xuaát kho, Phieáu xuaát kho kieâm vaän 11 chuyeån noäi boä… Caùc yeáu toá cô baûn cuûa moät chöùng töø goác Theo noäi dung quy ñònh trong khoaûn 1, ñieàu 17, muïc I chöông 2 cuûa Luaät keá toaùn, baát kyø moät chöùng töø goác naøo cuõng bao goàm caùc yeáu toá cô baûn döôùi ñaây: 12 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 6
 7. 1. Teân vaø soá hieäu cuûa chöùng töø keá toaùn. 2. Ngaøy, thaùng, naêm laäp chöùng töø keá toaùn. 3. Teân vaø ñòa chæ cuûa ñôn vò vaø caù nhaân laäp chöùng töø keá toaùn. 4. Teân vaø ñòa chæ cuûa ñôn vò vaø caù nhaân nhaän chöùng töø keá toaùn. 5. Noäi dung nghieäp vuï kinh teá taøi chính phaùt sinh. 6. Soá löôïng, ñôn giaù vaø soá tieàn cuûa nghieäp vuï kinh teá taøi chính ghi baèng soá. Rieâng toång soá tieàn cuûa chöùng töø duøng ñeå thu, chi tieàn phaûi ghi baèng soá vaø baèng chöõ. 7. Chöõ kyù, hoï vaø teân cuûa ngöôøi laäp, ngöôøi duyeät vaø nhöõng ngöôøi coù lieân quan ñeán chöùng töø keá toaùn. 13 b. Chöùng töø ghi soå (Chöùng töø toång hôïp; Baûng keâ chöùng töø goác) Chöùng töø ghi soå laø loaïi chöùng töø duøng ñeå toång hôïp soá lieäu cuûa nhieàu chöùng töø goác cuøng loaïi, cuøng nghieäp vuï ñeå ghi cheùp vaøo soå keá toaùn ñöôïc ñôn giaûn, nhanh choùng, khoâng phaûi laäp laïi nhieàu laàn nhöõng buùt toaùn gioáng nhau. 14 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 7
 8. 5.4 Toå chöùc laäp vaø xöû lyù chöùng töø 1. Toå chöùc laäp chöùng töø keá toaùn Theo luaät keá toaùn:  Moïi nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ñeàu phaûi laäp chöùng töø keá toaùn. Chöùng töø keá toaùn chæ laäp moät laàn cho moät nghieäp vuï kinh teá, taøi chính phaùt sinh.  Noäi dung chöùng töø keá toaùn phaûi ñaày ñuû caùc chæ tieâu, phaûi roõ raøng, trung thöïc vôùi noäi dung nghieäp vuï kinh teá, taøi chính phaùt sinh.  Chöùng töø keá toaùn phaûi ñöôïc laäp ñuû soá lieân theo quy ñònh cho moãi chöùng töø. 15 Kyù chöùng töø  Moïi chöùng töø keá toaùn phaûi coù ñuû chöõ kyù môùi coù giaù trò thöïc hieän. Kyù baèng buùt bi hoaëc buùt möïc. Khoâng ñöôïc kyù baèng möïc ñoû, baèng buùt chì, hoaëc ñoùng daáu baèng chöõ kyù khaéc saún.Chöõ kyù treân chöùng töø keá toaùn cuûa moät ngöôøi phaûi thoáng nhaát vaø phaûi gioáng vôùi chöõ kyù ñaõ ñaêng kyù theo quy ñònh.  Chöõ kyù treân chöùng töø phaûi do ngöôøi coù thaåm quyeàn hoaëc ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn kyù duyeät. Nghieâm caám kyù chöùng töø khi chöa ghi ñuû noäi dung chöùng töø theo traùch nhieäm cuûa ngöôøi kyù (kyù khoáng).  Chöõ kyù treân chöùng töø chi tieàn phaûi kyù theo töøng lieân. 16 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 8
 9. 2. Trình töï xöû lyù chöùng töø keá toaùn a. Kieåm tra chöùng töø Chöùng töø keá toaùn tröôùc khi ghi soå phaûi ñöôïc kieåm tra chaët cheõ nhaèm baûo ñaûm tính trung thöïc, tính hôïp phaùp vaø hôïp leä cuûa chöùng töø. Vieäc kieåm tra chöùng töø coù yù nghóa quyeát ñònh ñoái vôùi chaát löôïng coâng taùc keá toaùn. 17  Chöùng töø hôïp phaùp laø chöùng töø laäp theo maãu quy ñònh, ghi cheùp ñuùng noäi dung, baûn chaát cuûa NVKT phaùt sinh (ñuùng luaät phaùp).  Chöùng töø hôïp leä laø chöùng töø ñöôïc ghi cheùp ñaày ñuû, kòp thôøi caùc yeáu toá, vaø theo quy ñònh phöông phaùp laäp töøng loaïi chöùng töø. 18 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 9
 10. Trình töï kieåm tra chöùng töø keá toaùn  Kieåm tra tính roõ raøng, trung thöïc, ñaày ñuû cuûa caùc chæ tieâu, caùc yeáu toá ghi cheùp treân chöùng töø keá toaùn, ñoái chieáu chöùng töø keá toaùn vôùi caùc taøi lieäu khaùc coù lieân quan (Chöõ kyù coù thöïc khoâng, coù ñaày ñuû soá lieân theo quy ñònh khoâng?...).  Kieåm tra tính hôïp phaùp, hôïp leä cuûa nghieäp vuï phaùt sinh, xem coù phuø hôïp vôùi cheá ñoä, theå leä veà quaûn lyù kinh teá, taøi chính hieän haønh khoâng?  Kieåm tra tính chính xaùc cuûa soá lieäu, thoâng tin treân chöùng töø keá toaùn. 19 Khi kieåm tra chöùng töø keá toaùn neáu phaùt hieän coù haønh vi vi phaïm chính saùch, cheá ñoä, caùc quy ñònh veà quaûn lyù kinh teá, taøi chính cuûa Nhaø nöôùc, phaûi töø choái thöïc hieän (khoâng xuaát quyõ, thanh toaùn, xuaát kho,…) ñoàng thôøi baùo ngay cho Giaùm ñoác doanh nghieäp bieát ñeå xöû lyù kòp thôøi theo phaùp luaät hieän haønh. Ñoái vôùi nhöõng chöùng töø keá toaùn laäp khoâng ñuùng thuû tuïc, noäi dung vaø chöõ soá khoâng roõ raøng thì ngöôøi chòu traùch nhieäm kieåm tra hoaëc ghi soå phaûi traû laïi, yeâu caàu laøm theâm thuû tuïc vaø ñieàu chænh sau ñoù môùi laøm caên cöù ghi soå. 20 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 10
 11. b. Hoaøn chænh chöùng töø Laø ghi boå sung caùc yeáu toá caàn thieát cuûa chöùng töø phuïc vuï cho vieäc ghi soå keá toaùn. Bao goàm: Ghi soá tieàn vaøo chöùng töø, phaân loaïi, saép xeáp chöùng töø keá toaùn, ñònh khoaûn… 21 c. Luaân chuyeån chöùng töø Luaân chuyeån chöùng töø laø xaùc ñònh trình töï luaân chuyeån cuûa chöùng töø qua caùc boä phaän keá toaùn coù lieân quan ñeå kieåm tra, xöû lyù vaø ghi soå keá toaùn. Trình töï luaân chuyeån cuûa moãi loaïi chöùng töø seõ khaùc nhau tuøy theo toå chöùc keá toaùn vaø toå chöùc heä thoáng thoâng tin trong noäi boä töøng ñôn vò. 22 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 11
 12. d. Baûo quaûn vaø löu tröõ chöùng töø  Chöùng töø laø caên cöù phaùp lyù ñeå ghi soå keá toaùn.  Chöùng töø keá toaùn phaûi ñöôïc saép xeáp theo noäi dung kinh teá, theo trình töï thôøi gian vaø baûo quaûn an toaøn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Muïc ñích: khi caàn thieát ñem ra ñoái chieáu, kieåm tra.  Cô quan coù thaåm quyeàn nieâm phong, taïm giöõ hoaëc tòch thu chöùng töø keá toaùn phaûi sao chuïp chöùng töø bò taïm giöõ, bò tòch thu hoaëc nieâm phong vaø kyù xaùc nhaän treân chöùng töø sao chuïp; ñoàng thôøi laäp bieân baûn ghi roõ lyù do, soá löôïng töøng loaïi chöùng töø keá toaùn bò nieâm phong, taïm giöõ vaø kyù teân, ñoùng daáu. 23 Baûo quaûn vaø löu tröõ chöùng töø  Theo cheá ñoä baûo quaûn chöùng töø hieän haønh: chöùng töø keá toaùn ñöôïc löu tröõ taïi Dn 10 naêm. Sau ñoù phaûi noäp vaøo kho löu tröõ (Khi noäp phaûi coù bieân baûn giao nhaän).  Chæ ñöôïc huûy chöùng töø keá toaùn sau khi coù quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng ñaùnh giaù taøi lieäu löu tröõ. 24 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 12
 13. KIEÅM KEÂ 5.5 Khaùi nieäm vaø taùc duïng cuûa kieåm keâ: 1. Khaùi nieäm Theo khoaûn 1 ñieàu 30 cuûa Luaät keá toaùn: “Kieåm keâ taøi saûn laø vieäc caân, ñong, ño, ñeám soá löôïng, xaùc nhaän vaø ñaùnh giaù chaát löôïng, giaù trò cuûa taøi saûn, nguoàn voán hieän coù taïi thôøi ñieåm kieåm keâ ñeå kieåm tra, ñoái chieáu soá lieäu trong soå keá toaùn”. 25 2. Taùc duïng cuûa kieåm keâ a. Kieåm keâ nhaèm kieåm tra taïi choå taøi saûn hieän coù, ñoái chieáu giöõa soå saùch keá toaùn vaø thöïc teá ñeå phaùt hieän kòp thôøi caùc hieän töôïng, nguyeân nhaân gaây ra cheânh leäch vaø ñeå ñieàu chænh soå keá toaùn cho phuø hôïp vôùi thöïc teá. Veà nguyeân taéc: Soá dö cuûa caùc taøi khoaûn treân soå keá toaùn phaûi khôùp ñuùng vôùi soá lieäu thöïc teá hieän coù. Tuy nhieân, giöõa soå saùch vaø soá lieäu thöïc teá coù cheânh leäch do caùc nguyeân nhaân nhö : – Hao huït töï nhieân trong quaù trình baûo quaûn. – Ño löôøng khoâng chính xaùc. – Laäp chöùng töø hoaëc ghi soå keá toaùn sai soùt. – Tham oâ, maát maùt taøi saûn…. Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu soá lieäu chính xaùc thì phaûi toå chöùc kieåm keâ ñeå phaùt hieän ra cheânh leäch nhaèm ñieàu chænh khôùp ñuùng giöõa soå saùch vaø thöïc teá. 26 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 13
 14. b. Caùc taøi lieäu do kieåm keâ cung caáp laø cô sôû ñeå coù keá hoaïch söû duïng hôïp lyù caùc loaïi taøi saûn, laø baèng chöùng vaät chaát cho kieåm toaùn, ñoàng thôøi laø cô sôû ñeå quy traùch nhieäm vaät chaát ñöôïc ñuùng ñaén. Kieåm keâ laø moät coâng cuï kieåm soaùt voâ cuøng quan troïng vaø khoâng theå thay theá vì giuùp xaùc ñònh soá löôïng taøi saûn hieän coù thöïc teá, ñoàng thôøi cho bieát tình traïng cuûa taøi saûn ñeå coù bieän phaùp xöû lyù thích hôïp . 27 3. Phaân loaïi kieåm keâ Theo phaïm vi vaø ñoái töôïng kieåm keâ Kieåm keâ Kieåm keâ toaøn boä töøng phaàn 28 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 14
 15. Theo thôøi gian kieåm keâ Kieåm keâ Kieåm keâ ñònh kyø ñoät xuaát 29 4. Phöông phaùp kieåm keâ Tuøy theo töøng ñoái töôïng kieåm keâ laø hieän vaät, giaù trò (tieàn) hay caùc khoaûn thanh toaùn maø coù caùc phöông phaùp khaùc nhau. a. Kieåm keâ hieän vaät (tieàn maët, vaät lieäu, haøng hoùa, taøi saûn coá ñònh…). Tieán haønh baèng caùch caân, ñong, ño, ñeám taïi choå caùc loaïi taøi saûn, hieän vaät ñöôïc kieåm keâ. 30 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 15
 16. b. Kieåm keâ tieàn maët, caùc chöùng phieáu coù giaù trò nhö tieàn vaø caùc chöùng khoaùn.  Ñoái vôùi vieäc kieåm keâ tieàn maët vaø caùc chöùng phieáu coù giaù trò nhö tieàn (seùc, tem, böu ñieän…). Phöông phaùp kieåm keâ laø ñeám tröïc tieáp töøng loaïi vaø ñoái chieáu. Sau ñoù, laäp bieân baûn kieåm keâ quyõ tieàn maët.  Ñoái chieáu taøi khoaûn tieàn maët vôùi bieân baûn kieåm keâ quyõ tieàn maët. 31 c. Kieåm keâ tieàn göûi ngaân haøng vaø caùc khoaûn nôï phaûi thu, phaûi traû. Kieåm keâ tieàn göûi ngaân haøng vaø caùc khoaûn thanh toaùn thöïc hieän baèng phöông phaùp ñoái chieáu soá dö cuûa töøng taøi khoaûn giöõa soå keá toaùn cuûa doanh nghieäp vôùi soå phuï cuûa ngaân haøng hoaëc ñôn vò coù quan heä thanh toaùn. Moïi khoaûn cheânh leäch phaûi ñöôïc ñieàu chænh thích hôïp, nhöõng tröôøng hôïp chöa roõ nguyeân nhaân phaûi keát chuyeån vaøo caùc khoaûn phaûi thu khaùc, hay phaûi traû khaùc vaø xöû lyù phuø hôïp. 32 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 16
 17. 5. Keá toaùn keát quaû kieåm keâ TK söû duïng: - TK 1381 ‘Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù” - TK 3381 ‘Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù” 33 TK 1381 – Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù SDÑK: Giaù trò taøi saûn thieáu chöa xöû lyù ñaàu kyø - Giaù trò taøi saûn thieáu phaùt - Keát chuyeån taøi saûn thieáu hieän trong kyø chôø xöû lyù theo quyeát ñònh xöû lyù SDCK: Giaù trò taøi saûn thieáu chöa xöû lyù cuoái kyø 34 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 17
 18. TK 3381 – Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù SDÑK: Giaù trò taøi saûn thöøa chöa xöû lyù ñaàu kyø Ù- Keát chuyeån taøi saûn thöøa theo - Giaù trò taøi saûn thöøa phaùt quyeát ñònh xöû lyù hieän trong kyø chôø xöû lyù SDCK: Giaù trò taøi saûn thöøa chöa xöû lyù cuoái kyø 35 Noäi dung keá toaùn keát quaû kieåm keâ 1. Caên cöù vaøo Bieân baûn kieåm keâ, ghi: a. Giaù trò taøi saûn thöøa chôø xöû lyù: Nôï TK 111, 112, 152, 153, 155, 1561, 211,… Coù TK 338 (3381) b. Giaù trò taøi saûn thieáu chôø xöû lyù: Nôï TK 138(1381) Toång giaù trò taøi saûn thieáu phaùt hieän qua kieåm keâ Coù TK 111, 112 Soá tieàn thieáu Coù TK 152, 153 Giaù trò cuûa vaät tö thieáu Coù TK 155, 156 Giaù trò cuûa thaønh phaåm, haøng hoùa thieáu 36 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 18
 19. Neáu TSCÑ höõu hình phaùt hieän thieáu, ghi: Nôï TK 214 Giaù trò hao moøn Nôï TK 138(1381) Giaù trò coøn laïi Coù TK 211 Nguyeân giaù 37 2. Caên cöù vaøo Quyeát ñònh xöû lyù, ghi: a. Xöû lyù taøi saûn thöøa: Nôï TK 338(3381) Coù TK 632 Giaûm giaù voán haøng baùn (TS thöøa laø haøng toàn kho) Coù TK 642 Giaûm chi phí (TS thöøa laø tieàn, taøi saûn coá ñònh) Coù TK 711 Tính vaøo thu nhaäp khaùc Coù TK 411 Cho pheùp taêng nguoàn voán kinh doanh. b. Xöû lyù taøi saûn thieáu: Nôï TK 632 Tính vaøo giaù voán haøng baùn (TS thieáu laø haøng toàn kho) Nôï TK 642 Taêng chi phí (TS thieáu laø tieàn, taøi saûn coá ñònh) Nôï TK 811 Tính vaøo chi phí khaùc. Coù TK 138 (1381) 38 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 19
 20. 39 Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2