Khấu độ và tốc độ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
151
lượt xem
59
download

Khấu độ và tốc độ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khẩu độ là độ mở màn trập bên trong ống kính để ánh sáng qua đó đến phim . Khẩu độ được diễn tả bằng chữ f. Trên ống kíng thường ghi các trị số khẩu độ như sau: 1.4 - 2 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 v.v... - Trị số khẩu độ (f) càng nhỏ , ống kính mở càng lớn nên cho ánh sáng vào càng nhiều . - Hai trị số khẩu độ kế nhau thí dụ f8 and f11 : khẩu độ f8 cho ánh sáng vào nhiều gấp đôi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khấu độ và tốc độ

  1. Kh u và t c Kh u là m màn tr p bên trong ng kính ánh sáng qua ó n phim . Kh u ư c di n t b ng ch f. Trên ng kíng thư ng ghi các tr s kh u như sau: 1.4 - 2 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 v.v... - Tr s kh u (f) càng nh , ng kính m càng l n nên cho ánh sáng vào càng nhi u . - Hai tr s kh u k nhau thí d f8 and f11 : kh u f8 cho ánh sáng vào nhi u g p ôi f11. - f8 là kh u t t nh t c a ng kính vì kh năng ghi nh n chi ti t s c s o nh t , k ó là f5.6 và f11. - Ch p ch không chuy n ng (nhà,con ư ng v.v...) kh u là i u t quy t nh .
  2. Nét Sâu (Depth of Field) nét sâu là kho ng rõ nét t ti n c nh n h u c nh (Trư c và sau ch ). nét sâu có th bi t ư c b ng cách c depth of field scale trên ng kính ho c s d ng depth of field button trên máy hình . - Tr s kh u càng nh (f1.4,f2) kho ng rõ nét càng gi m . - Tr s kh u càng l n (f16,f22) kho ng rõ nét càng gia tăng . - Kho ng rõ nét c a h u c nh g p ôi ti n c nh . T c (Shutter Speed) T c là th i gian màn tr p trong máy m ra ánh sáng l t qua kh u ng kính n phim . T c máy tính b ng giây và ư c ghi trên máy như sau: T-B-2-4-8-15-30-60-125-250 v.v...Nên nh các tr s trên th t ra là phân s : 1/8 giây - 1/15 giây . - T (time) là t c m lâu . Khi bâ'm máy l n th nh t màn tr p m , b m l n th hai màn tr p óng . (M t s máy không có t c T).
  3. - B (bulb) cũng là t c m lâu . Khi b m và gi nút b m màn tr p m , khi buông tay màn tr p óng . - Hai t c k nhau, thí d 1/60 và 1/125: t c 1/25 nhanh g p 2 l n 1/60 và cho lư ng ánh sánh n phim ch b ng n a t c 1/60. - Ch p ch chuy n ng , t c màn tr p là i u t quy t nh . T c càng nhanh càng b t ng ư c ch , nh càng rõ nét . - Ch di chuy n càng nhanh , t c máy cũng ph I càng nhanh . Thí d ch p ngu i i b dùng t c 1/60, xe ang di chuy n dùng t c 1/1000. - X d ng t c b t ng ch còn tùy thu c vào kho ng cách gi a ch và máy cũNg như hư ng di chuy n c a ch . - Ch p v i t c ch m , ch di chuy n s m nhoà trên nh . Thí d ch p nguòi ang i b n u dùng t c 1/8 giây . - Dùng chân máy hình và giây b m m m khi ch p v i t c ch m : 1/30 - 1/15 - 1/8 v.v...
  4. K t H p Kh u -T c Kh U và t c có nhi u tr s k t h p khác nhau nhưng v n cho cùng lư ng ánh sáng n phim . Thí d ta ch p 2 t m v i 2 tr s k t h p như sau : nh 1: f5.6 , t c 1/250 nh 2: f8, t c 1/125 Khi xem nh c 2 t m u có sáng gi ng nhau nhưng : - i v i ch tĩnh : nét sâu 1 ng n hơn 2. - i v i ch ng : ch nh 1 nét hơn nh 2 S quan tr ng x d ng kh u và t c X d ng kh u và t c nào không ph i ch cho nh úng sáng mà còn ph i th hi n ư c nh ng gì ta mu n trên t m nh . Tuỳ theo ch , hoàn c nh , m c ích v.v...s quy t nh y u t kh u là i u r t quan tr ng xây d ng tác ph m nhi p nh .
Đồng bộ tài khoản