KHOA HỌC - VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
282
lượt xem
27
download

KHOA HỌC - VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kể được tên các thức ăn có chứa nhiều chất đạm và chất béo - Nêu được vai trò của các thức có chứa nhiều chất đạm và chất béo - Xác định được nguồn gốc của nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm và chất béo - Hiểu đươc sự cần thiết phải ăn đủ thức ăn có chất đạm và chất béo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHOA HỌC - VAI TRÒ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO

  1. KHOA H C (5) VAI TRÒ C A CH T M VÀ CH T BÉO I M c tiêu : - K ư c tên các th c ăn có ch a nhi u ch t m và ch t béo - Nêu ư c vai trò c a các th c có ch a nhi u ch t m và ch t béo - Xác nh ư c ngu n g c c a nhóm th c ăn ch a nhi u ch t m và ch t béo - Hi u ươc s c n thi t ph i ăn th c ăn có ch t m và ch t béo II Chu n b : - Tranh 12,13 SGK III Ho t ng d y hoc
  2. Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1 Ki m tra bài cũ : Có m y cách phân lo i th c - Goi 3 Hs lên b ng tr l i ăn ? ó là nh ng cách nào ? Nhóm th c ăn ch a nhi u ch t b t ư ng có vai trò gì ? Nh n xét ghi i m 2 Bài m i: H i: Các em hãy k tên các th c ăn hàng ngày mà các em ăn? H ng ngày, cơ th chúng ta òi h i ph i cung c p lư ng th c ăn c n thi t. Trong ó có nh ng lo i th c ăn ch a nhi u ch t m và ch t béo. hi u rõ vai trò c a chúng gi h c hôm nay chúng ta cùng tìm hi u. GV ghi lên b ng + Ho t ng 1 -Yêu c u hoc sinh ho t ng nhóm ôi -HS n i ti p nh c l i GV treo tranh + H i các th c ăn nào có ch a nhi u ch t m? -HS th o lu n nhóm quan sát tranh và tr l i + K tên nh ng th c ăn nào ch a nhi u + Ch t m là tr ng ,cua , u ph , cá ,th t gà ch t béo ? + Ch t béo là d u ăn, m , u
  3. + K tên nh ng th c có ch a nhi u ch t béo mà em ăn hàng ngày? + Chuy n ý vì sao hàng ngày chúng ta ph i ăn các th c ăn ch a ch t m và béo . hi u ư c i u này các em cùng tìm hi u vai trò c a chúng + Ho t ng 2 + H i khi ăn cơm v i th t , cá, u ,rau em c m th y th nào ? + GV gi i thích: Nh ng th c ăn + HS t do phát bi u ch a nhi u ch t m và ch t béo không nh ng giúp chúng ta ăn ngon mi ng mà chúng còn tham gia vào vi c phát tri n cơ th Yêu c u Hs c m c c n bi t SGK trang 13 K t lu n : Ch t m giúp xây d ng và i m i cơ th t o ra nh ng t bào m i, thay nh ng t bào già b hu ho i . -3 Hs n i tíêp nhau c +Ch t béo r t giàu năng lư ng và giúp cơ th h p th vitamin + Ho t ng 3: + Trò chơi ai nhanh hơn : i tìm
  4. ngu n g c c a các lo i th c ăn Yêu c u Hs tìm nh ng lo i th c ăn ư c ghi s n gi y mà GV phát Nhóm nào tìm úng, nhanh là -Nhóm ho t ng th ng - Tìm úng lo i th c ăn có GV nh n xét bình ch n tuyên ngu n g c th c v t dương nhóm th ng - Tìm úng ngu n th c ăn 3. C ng c d n dò: có ngu n g c ng v t Nh n xét ti t h c Các nhóm lên trình bày. L p nh n xét b sung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản